Rodoslovni priročnik

 

Peter Hawlina

 

Uvod. 1

Začnimo takoj! 2

Kaj vem sam?. 2

Kaj vejo sorodniki?. 4

Rodoslovje z računalnikom.. 5

Arhivsko gradivo. 6

Matične knjige. 9

Vodniki po arhivskih fondih. 10

Drugo arhivsko gradivo. 11

Predstavljanje rezultatov rodoslovnega dela. 11

Kako drago je rodoslovje. 12

Rodoslovni standardi 14

Zanesljivost rodoslovnih podatkov in kakovost rodovnikov. 17

Kadar pridemo v slepo ulico. 19

Varovanje osebnih podatkov. 21

Rodoslovni pripomočki 22

 

Uvod

 

Ko smo pred kakimi petnajstimi leti začeli računalnike uporabljati tudi doma, sem nekje našel program za vodenje rodovnika. Iz radovednosti sem ga preskusil. Vnesel sem svoje ime, priimek, datum in kraj rojstva, enako podatke o svoji ženi in otrocih, nadaljeval sem s starši, brati, svaki, nečaki, tetami, strici, bratranci…, snah, zetov in vnukov takrat še nisem imel. Nabralo se je nekaj več kot 100 oseb. Vnesene podatke sem natisnil v različnih prikazih in pokazalo se je, do kod seže moje poznavanje prednikov in sorodnikov. Začeto je klicalo po nadaljevanju. Najprej sem zbirko dopolnil s tem, kar so mi vedeli dodati sorodniki. Srečna okoliščina je bila tudi ta, da so večjo ali manjšo pozornost dokumentiranju sorodstva posvetili že nekateri predniki ali sorodniki in potomcem zapustili rezultate svojega dela. Tudi te sem pridružil nastajajoči zbirki. Število vpisanih oseb se je povzpelo na blizu 1000. Sproti sem izdeloval tiskane prikaze različnih sorodstvenih sklopov in vabil tudi oddaljene sorodnike, da se pri delu pridružijo.

 

Več ko sem izvedel, bolj je raslo zanimanje; več ko je bilo narejenega, več dela se je kazalo. Videl sem, da nadaljevanje ne bo mogoče brez obiska arhiva. Na mizo v arhivski čitalnici sem dobil knjigo z vpisi rojstev. Ko sem jo odprl, sem presenečen ugotovil, da te pisave ne znam brati. Obsedel sem in se trudil z razbiranjem starinske pisave samo zato, ker me je bilo sram priznati poraz. Splačalo se je. Počasi so se začela prikazovati imena in priimki in drugi podatki o vpisanih osebah. Z vsakim naslednjim obiskom je postajalo razbiranje zapisov lažje.

 

V priložnostnih pogovorih o tem početju sem spoznaval posameznike, ki so do rodoslovja kazali podobno zanimanje. Začeli smo si izmenjevati izkušnje in včasih tudi podatke. Začeli smo se sestajati in po nekaj letih neformalnega druženja smo ustanovili rodoslovno društvo.

 

Delo slovenskih rodoslovcev je s tem dobilo vidnejše obrise delovanja. Uvedli smo redna mesečna srečanja in tematska predavanja. Izdajamo časopis Drevesa, ki je zagotovo najobsežnejša rodoslovna literatura v slovenskem jeziku. Kolega Vasja Butina je izdal knjigo Moj rodovnik, izšlo je večje število družinskih kronik, prirejali smo razstave, predavanja, konference, celo mednarodno konferenco, spoznavali smo se z društvi iz tujine in postali v tujini celo bolj poznani in priznani kot v domovini. K temu je zagotovo največ prispevala spletna stran društva.

 

Kljub povedanemu in še vsem tistem, kar v tem kratkem uvodu ni bilo omenjeno, se je že dolgo nakazovala potreba po kratkem priročniku. Poskusimo!

 

Začnimo takoj!

 

Kadar v družbi pogovor nanese na rodovnik, se hitro najde kdo, ki izjavi, da ga ta zadeva zelo zanima, pa ne ve, kako bi se je lotil. Drug razlog za odlašanje s tem početjem pa je (trenutno) največkrat pomanjkanje časa.

 

Prvi izgovor naj bi temeljil na prepričanju, da je ukvarjanje z rodovnikom zapletena zadeva, za katero je potrebno posebno znanje, če ne celo šola. Drugi izgovor pa na prepričanju, da je za tako početje potrebno veliko časa.

 

Poglejmo si pobliže upravičenost teh dveh izgovorov.

 

Še prej pa se dogovorimo o tem, kaj je rodovnik in kaj rodoslovje. Rodovnik je evidenca sorodstva. Ta po pravilu vsebuje zapise o imenih in priimkih oseb ter datumih in krajih njihovega rojstva, poroke in smrti. Temu početju rečemo rodoslovje, osebi, ki to počne, pa rodoslovec. Vsakdo, ki raziskuje in izdeluje rodovnik, je rodoslovec. Za to posebna šola ni potrebna.

 

Kaj vem sam?

 

Rodovnik v pravem smislu besede je evidenca prednikov neke osebe. Vsakdo ima očeta in mater, ta dva prav tako imata ali sta imela očeta in mater in tako naprej. Bi poskusili?

 

Če ste pripravljeni, vam ni treba drugega kot na prazen list vpisati svoje ime in priimek ter datum in kraj rojstva. Vsakdo ve te podatke in zapis teh podatkov terja nekaj sekund. Skoraj vsakdo bo vedel tudi imeni in priimka svojih staršev, morda bo nekaj težav pri datumu in kraju rojstva, poroke in, če sta umrla, pri datumu in kraju smrti. Vendar bo večinoma tudi za ta zapis potrebna manj kot minuta. Nekaj več težav lahko nastopi pri naslednjem koraku, ko naj bi vpisali enake podatke še za dva para starih staršev. Redkokdo bo še na pamet vedel vsa imena in priimke; za ženske so potrebni dekliški priimki. Še manj bo tistih, ki bodo vedeli datume in kraje rojstva, poroke in smrti za oba deda in obe babici. Za vpis teh podatkov bo nekaj minut premalo. Če ste poskusili slediti temu postopku, ste v tem trenutku šele zares ugotovili, koliko veste o svojih prednikih. Marsikdo bo presenečen nad tem, kako malo pravzaprav ve in ga bo morda prav to spoznanje spodbudilo, da neznano razišče.

 

Rodovnik je torej sestavljen iz imen, priimkov, datumov in krajev rojstva, poroke in smrti. To so temeljni kamni rodovnika. Soliden rodovnik bi moral za vsako osebo vsebovati vse te podatke. Nič kaj razumljivi niso rodovniki, ki vsebujejo samo imena, morda še priimke, ne pa tudi datumov in krajev za rojstvo, poroko in smrt. Taki rodovniki so razumljivi samo avtorju in morda še najožjim sorodnikom. Nepopolni so tudi rodovniki, ki zasledujejo in evidentirajo samo eno vejo prednikov, največkrat moško, tisto torej, po kateri se navadno iz generacije na generacijo prenaša priimek. Taki rodovniki so asimetrični in pristransko obravnavajo prednike, kot da oče in mati v vlogi prednika nista enakovredna.

 

Toliko za začetek o rodovniku v osnovnem pomenu te besede. Prepričali smo se, da za tak rodovnik ni potrebno nobeno posebno znanje in to početje tudi ni časovno zahtevno. Evidentirali smo vsaj dve generaciji svojih prednikov. Če bi nam toliko o sebi zapustila dva naša deda in dve babici, bi brez stroškov in napora imeli rodovnik za pet generacij prednikov, vsega skupaj 31 oseb. Take sreče najbrž nima vsakdo. Bolj pogosto se zgodi, da nam nihče od prednikov ni zapustil rodovnika in smo pri zgoraj opisanem početju prišli komaj kaj dlje od obeh dedov in babic – evidentirali smo v dveh ali treh generacijah komaj kaj več kot 10 prednikov. Ni veliko, nekaj pa je in ponavljam: za to početje in ta rezultat ni bilo potrebno posebno znanje, porabili smo zanemarljivo malo časa in nismo imeli stroškov.

 

Naj bo to za začetek dovolj o osnovnem tipu rodovnika. Poleg rodovnika neke osebe, kjer so evidentirani vsi znani predniki te osebe, poznamo še drugo vrsto rodovnika – rodovnik potomcev ali tudi rodovnik družine.

 

Tak rodovnik je evidenca vseh znanih potomcev nekega prednika ali para prednikov. Izhodiščna oseba ali zakonski par sta prva znana prednika. V rodovniku bosta predstavljena ta dva in vsi njuni potomci v vseh generacijah.

 

Tudi pri tem tipu rodovnika se včasih zgodi, da se med potomci upoštevajo samo moški potomci – potomci z istim priimkom. Tudi tak rodovnik je pristranski, nepopoln in po spolu neenakopraven. Bolj pravilen in popoln je tisti, ki enakovredno upošteva moške in ženske potomce.

 

Pri družinskem rodovniku ali rodovniku potomcev se nam bo verjetno nabralo nekaj več oseb kot pri rodovniku prednikov. Vseeno pa bo tisto, kar sami vemo, opravljeno komaj kaj več kot v eni uri. Tudi za to početje ni potrebno posebno znanje in ni zvezano s stroški. Ne pozabimo, da je tudi za tak rodovnik potrebno za vsako osebo vnesti poleg imena in priimka še datum in kraj rojstva, poroke in smrti.

 

Kaj vejo sorodniki?

 

V prejšnjem poglavju smo podali nekaj uvodnih napotkov za rodoslovca – začetnika. Spoznali smo, da je sestavljanje rodovnika povsem preprosto opravilo, ki ne zahteva veliko časa in praktično nobenega znanja. Za poskus je lahko vsak od bralcev vpisal osnovne podatke o sebi, svojih starših in starih starših. Približno toliko o svojih prednikih ve večina vseh, ki se na tak način preskusijo. Osnovni podatki so datum in kraj rojstva, poroke in smrti. Vseh teh podatkov za dve generaciji prednikov najbrž ne vemo na pamet. Večinoma pa vemo, kje jih lahko dobimo. Zapisani so v dokumentih, ki jih hranimo v družinskem arhivu. Vklesani so na nagrobnih spomenikih. Teh podatkov nam še ni treba iskati v zasebnih, državnih ali cerkvenih arhivih. Če s tem početjem nismo predolgo odlašali, lahko marsikaj vprašamo še živeče starejše sorodnike. Kdor je z izdelavo rodovnika začel takrat, ko so živeli še stari starši, je zelo verjetno od njih lahko pridobil informacije o vsaj dveh generacijah njihovih prednikov. Kdor je imel tako priložnost, je v zanemarljivo kratkem času lahko sestavil svoj rodovnik za štiri ali pet generacij. Evidentiral je podatke do generacije prapradedov in praprababic.

 

Kdor je generacijo dedov in babic zamudil, ima morda vsaj še starše, strice, tete in druge sorodnike, ki mu lahko brez težav posredujejo marsikatero manjkajočo informacijo. Za začetno rodoslovje je to nadvse pomembno in zato velja ponovno poudariti, da je treba začeti brez odlašanja. Med bližnjimi in bolj oddaljenimi sorodniki se je vredno tudi pozanimati, ali ni morda že kdo drug od sorodnikov sestavljal rodovnik.

 

Vas je doslej povedano prepričalo? Ste sledili dosedanjim priporočilom? Ste zapisali vse kar sami in vaši najbližji veste o prednikih in sorodnikih? Če da, potem je naslednji korak obdelava podatkov.

 

Rodoslovje z računalnikom

 

Če smo se do sedaj ukvarjali samo s popisovanjem svojih prednikov, nam bodo pri tem manjkali vsi bratje in sestre, strici in tete, bratranci in sestrične, nečaki in nečakinje, da ne govorimo o morebitnih ženah ali možeh, otrocih, zetih in snahah, če omenjam samo vse tiste, ki po splošnem razumevanju sodijo med bolj ali manj bližje sorodstvo. V tako pripravljeni evidenci se nam bo nabralo vsaj 100 oseb. Pri tem se že lahko vprašamo, kako bi zbrane podatke najbolj pregledno razvrstili.

 

Vsakdo se lahko predstavitve podatkov loti na svoj lasten način in pri tem pogosto pride do izvirnih in zanimivih rešitev. Poskusite.

 

Kdor misli, da tega dela ne bi znal narediti na primeren način in še zlasti, če se je odločil, da z izdelavo rodovnika ne namerava končati pri nekaj generacijah prednikov in sorodnikov, si lahko delo vsestransko olajša, če začne za ta namen uporabljati računalnik.

 

Računalnik je pri rodoslovnem delu vsaj toliko uporaben, kot je pri delu z besedili, da ne omenjam številnih drugih prednosti.

 

Za rodoslovno delo je na trgu široka izbira programov. Vsi so bili izdelani v tujini, največ v ZDA. Med seboj so si podobni vsaj v osnovnih funkcijah. Razlikujejo se približno tako, kot se med seboj razlikujejo različni modeli avtomobilov. Eden od priljubljenih programov je že preveden v slovenski jezik, zato ima v Sloveniji pred vsemi drugimi bistveno prednost. Zadržali se bomo pri njem.

 

Imenuje se Brother's Keeper. Preskusno verzijo si lahko vsakdo brezplačno naloži s spleta, če želi popolno registrirano verzijo, pa jo pri avtorju dobi za 50 USD.

 

Prednost dela s programom je zlasti v tem, da nam program prihrani veliko dela. Podatke o osebi vnesemo enkrat, potem pa jih poljubno urejamo, dopolnjujemo, prikazujemo, izpisujemo in opravljamo še mnoge druge operacije.

 

Program je zastavljen tako, da uporabniku na zaslonu ponudi prazen obrazec z osnovnimi rubrikami, kot smo jih omenili že v uvodu: ime in priimek, datum in kraj rojstva, poroke in smrti. Te rubrike niso vse, ki so nam na razpolago, so pa najbolj potrebne in je zaželeno, da so čimbolj popolne.

 

Ko smo vnesli podatke o prvi osebi, nas program samodejno povabi, da podobne podatke vnesemo o naslednji osebi. To je navadno mož ali žena prve osebe. Ko smo končali s to osebo, nam ponudi rubriko za vnos datuma in kraja poroke, temu pa sledi obrazec za vpis otrok. Vnose bomo poljubno nadaljevali z vpisovanjem oseb, ki so z začetnimi v kakršnikoli povezavi. V poljubnih smereh lahko dodajamo prednike in potomce, brate in sestre ter vse druge sorodnike. Program vnesene osebe povezuje v relaciji mož-žena in starši-otrok. Ti dve povezavi zadostujeta za vzdrževanje sorodstvene evidence in poljubne prikaze.

 

Prednost dela z računalnikom se hitro pokaže. Ne le, da je vzdrževanje evidence enostavnejše, delo je preglednejše, vsakovrstni prikazi pa dobesedno zastonj. Možni so številni različni prikazi prednikov, sorodnikov, družin, celih spiskov, statističnih obdelav in še marsičesa.

 

Brez računalnika bi evidenca nekaj 100 oseb lahko kmalu postala težko obvladljiva, z računalnikom pa ni težav z obvladljivostjo ne glede na število vpisanih oseb.

 

Arhivsko gradivo

 

V dosedanjih poglavjih smo rodoslovje poskusili predstaviti kot preprosto početje, ki ne zahteva posebne izobrazbe in ni vezano na kakršnakoli pravila. Vsakomur je prepuščeno, da po svojem okusu in načinu zapiše vsaj temeljne informacije o svojih prednikih in sorodnikih.  Videli smo, da večina tistih, ki se tega loti, lahko po spominu zapiše podatke o svojih starših in starih starših. Po spominu lahko naniza še strice in tete ter njihove družine. Tako se bo nabralo nekaj deset sorodstveno povezanih oseb. Ko smo izčrpali svoj spomin, se za dodatne informacije navadno lahko obrnemo na sorodnike, zlasti starejše. Uporabimo lahko tudi družinski arhiv, nekaj informacij nam hranijo nagrobni spomeniki, če imamo srečo pa se včasih dogodi, da že v začetku svojega rodoslovnega raziskovanja izvemo za podobno početje nekega drugega sorodnika in s tem brez posebnega truda obogatimo svojo (in njegovo) evidenco. Še to smo omenili, da je pri tem delu v veliko pomoč računalnik.

 

Če ste tudi vi pri svojem delu prišli tako daleč, imate za nadaljevanje na izbiro dve poti. Najbolj pogosta je obisk arhiva. Za rodoslovca zanimivi podatki so, kot vemo, ime in priimek, datum in kraj rojstva, poroke in smrti. Ti podatki so nam navadno za dve ali tri generacije dostopni na do sedaj opisani način, torej po lastnem spominu, spominu sorodnikov in domačem arhivu. Generacija prednikov, za katere nam začenja zmanjkovati podatkov, se je rojevala v drugi polovici 19. stoletja.

 

Za to obdobje bomo v različnih arhivih našli še dokaj dobro ohranjeno arhivsko gradivo. Med najrazličnejšim arhivskim gradivom so za rodoslovca daleč najbolj uporabne župnijske matične knjige. Že od začetka 17. stoletja, ponekod pa tudi prej, so bili župniki dolžni zapisovati vsak krst (rojstvo), poroko in pogreb. Rodoslovcu je torej na razpolago dokaj zanesljivo rodoslovno gradivo za skoraj štiristo let. Če naj bi se generacije vrstile v obdobjih po 25 do 30 let, nam to gradivo hrani podatke za več kot deset generacij, lahko celo 15 in več. In če naj bi se z vsako generacijo podvojilo število naših prednikov, bi v deseti generaciji našli že preko 1000 različnih oseb.

 

Najbolj uporabno arhivsko gradivo za rodoslovca so torej matične knjige. Tja do srede 19. stoletja so te knjige dokaj lahko berljive in vsebujejo dokaj popolne podatke. Ob vsakem krstu je župnik vpisal ime in spol krščenega otroka, datum in kraj rojstva in krsta, ime, priimek in stan očeta ter isto za mater. Vpisal je tudi veroizpoved, ali je otrok zakonski ali nezakonski, temu so sledila imena, priimki in stan botrov, ime in priimek babice in ime in priimek krščevalca.

 

Za rodoslovca so prvenstveno zanimivi podatki o krščencu in njegovih starših. Če smo pri našem delu prišli do osebe, za katero nam je znan datum in kraj (župnija) rojstva, nam ni treba drugega, kot odpreti knjigo krstov te župnije na ta datum in našli bomo podatke o naslednji generaciji - očetu in materi zadnje znane osebe. Našli bomo torej tisto, kar rabimo za nadaljevanje, če se s to najdbo nismo zadovoljili. Ravno to pa je značilen pojav pri rodoslovnem raziskovanju. Raziskovalec postaja z vsako najdbo bolj radoveden in z vsako najdbo se mu odpira širše raziskovalno področje. Imeni in priimka staršev najdene osebe nam namreč zadostujejo, da se lotimo iskanja zapisa njune poroke. Poročila sta se po pravilu (izjeme so redke) pred datumom rojstva njunih otrok. Torej bomo poskusili v isti župniji iskati zapis poroke tega para staršev.

 

Še več rodoslovcu pove zapis o poroki. Tudi ta je skoraj do začetka 19. stoletja vseboval ime in priimek, kraj bivanja, stan in starost (ali datum rojstva) za ženina in nevesto, za povrh pa še ime in (dekliški) priimek staršev ženina in neveste. Starejši zapisi niso tako popolni. Opuščali so podatke o starosti, naslovu, starših, zlasti po materini strani. S takimi pomanjkljivejšimi viri je raziskovanje veliko bolj nezanesljivo in zamudno.

 

Postopek iskanja prednikov poteka navadno tako, da skušamo skrajnim osebam najti starše. Če nam je znan njihov kraj in datum rojstva, največkrat iz zapisa krsta ne bo težko pridobiti podatkov o obeh starših. Ta dva sta se po pravilu poročila pred rojstvom otroka in upamo lahko, da je bila poroka v isti župniji. Delo bomo torej nadaljevali tako, da bomo iskali zapis poroke staršev. Iz tega zapisa bomo spet zvedeli za imena staršev v naslednji generaciji in postopek na podoben način nadaljevali.

 

Ob vsaki naslednji generaciji se nam pojavita dva nova priimka mater ženina in neveste. Če bi nas zanimali samo predniki, bi se ne ozirali na zapise istih priimkov na istem naslovu. Če pa nas zanimajo tudi bratje in sestre naših prednikov in njihovi potomci, bomo kmalu ugotovili, da bi bilo najbolje uporabiti vse zapise, kjer nastopajo »naši« priimki. Rodoslovci zelo pogosto pridemo do spoznanja, da smo res »vsi v sorodu« in bi bilo treba v (računalniško) rodoslovno zbirko prepisovati kar vse razpoložljive zapise. Ta naloga je praktično neizvedljiva, vseeno pa so znani primeri skoraj popolne obdelave neke župnije za neko obdobje, največkrat 19. stoletje, kar je navadno opravljeno s pomočjo popisov župljanov. Na ta način nastajajo ne rodovniki ene osebe, družine ali družinskega sklopa, temveč povezani rodovniki celotne župnije. To so že izjemni podvigi, vrnimo se raje k temeljnemu vzorcu.

 

Zgoraj opisani postopek bo bolj razumljiv, če ga prikažemo na primeru. Vedeli smo npr, da je bil »naš ded«, Anton Suhadolc, rojen 31. 5. 1861 na Dobrovi pri Ljubljani. Poiskali bomo knjigo rojstev za župnijo Dobrova in v zapisu njegovega krsta našli, da je bil njegov oče Matija Suhadolc, cerkovnik in delavec, njegova mati pa Ana Bergant, mlinarjeva hči. Anton je bil rojen na Dobrovi 22, po domače pri Mežnar.  Če nas zanimajo njegovi bratje in sestre, bomo v isti knjigi krstov iskali še nekaj let nazaj in naprej in v našem primeru našli, da je imel »naš ded« dva starejša in enega mlajšega brata ter dve mlajši sestri. Prvi sin v tej družini, Franc, je bil rojen leta 1856, torej bomo zapis poroke iskali pred tem datumom. V našem primeru se je to zgodilo kar osem let pred rojstvom prvega otroka. Matija Suhadolc in Ana Bergant sta se poročila v Dobrovi 6. 3. 1848. Iz tega zapisa izvemo, da je bil Matija sin Luke Suhadolca in Marije Vampel, Ana Bergant pa je bila hči mlinarja Janeza Berganta in njegove žene Uršule Hudnik.

 

Je treba posebej povedati, da lahko raziskavo nadaljujemo z iskanjem zapisov o rojstvu oz. krstu za omenjene Luko Suhadolca, Marijo Vampel, Ano Bergant in Uršulo Hudnik? Je treba raziskovalcu dati napotek, naj poskusi najti zapis o poroki med Luko Suhadolcem in Marijo Vampel ter med Janezom Bergantom in Uršulo Hudnik? Mislim, da ni potrebno. Globino in širino nadaljnjega raziskovanja si bo vsak raziskovalec izbiral sam.

 

Matične knjige

 

Pri dosedanjem opisu raziskovalnega postopka smo se dotaknili dveh vrst matičnih knjig - krstnih in poročnih. Med matične knjige prištevamo še knjigo umrlih. Zapis o smrti in pogrebu navadno ni tako rodoslovno informativen kot je zapis o krstu ali še bolj zapis o poroki. Ob pogrebu je največkrat vpisano samo ime in priimek umrle osebe, starost, datum, kraj in razlog ali vzrok smrti. Le redko je vpisan dekliški priimek umrle poročene osebe ženskega spola, še bolj poredko so vpisani starši ali zakonec umrle osebe. Za neposredno rodoslovno pridobivanje informacij o prednikih ali sorodnikih že vpisanih oseb je torej mrliška knjiga manj uporabna. Zanimiv pa zna biti razlog smrti, zlasti kadar bi želeli med predniki in sorodniki zasledovati zdravstveno sliko in morebitne pojave dednih bolezni.

 

Zato pa je rodoslovno toliko bolj zanimiv še en arhivski vir, ki sicer ne spada med matične knjige, vsebuje pa na enem mestu podatke, ki bi jih sicer iskali na desetinah strani matičnih knjig. To je popis župljanov po gospodinjstvih, za katerega se pri nas še vedno bolj uporablja latinski naziv - status animarum (stanje duš). Za devetnajsto stoletje in bolj poredko za obdobje pred tem, so v vsaki župniji vodili tudi evidenco župljanov, nekakšen popis prebivalstva. Ta evidenca sicer nima uradne veljave matične knjige, saj je res, da so napake v njej nekoliko pogostejše kot v matičnih knjigah, vendar te napake spet niso tako pogoste, da bi zaradi tega ta dragoceni vir zanemarjali. Zapisi v popisu župljanov so razvrščeni po posameznih zaselkih v okviru župnije in v okviru zaselka po hišnih številkah. Za vsako gospodinjstvo je navadno vpisano tudi domače ali hišno ime, rečemo tudi nomen vulgaris (npr. Mežnar). Po pravilu je najprej vpisano ime in priimek očeta, njegov datum (in kraj) rojstva, poroke in morebitne smrti. Pod tem zapisom je zapis njegove žene z enakimi atributi, temu pa sledijo po zaporedju rojstva vsi otroci. Pogosto v kasnejšem obdobju  eden od otrok nasledi domačijo in je popis družine novega gospodarja z ženo in otroci zapisan na isti strani kot zapis prejšnje generacije. Tako bo lahko rodoslovec na eni sami strani našel informacije o vsaj dveh, če ne celo treh generacijah prebivalcev ene domačije. V obeh družinah je lahko do dvajset ali celo več oseb, za katere bi sicer morali posebej iskati zapise o rojstvu, poroki in smrti, če bi hoteli popisovati celo družino svojih prednikov. Za povrh je v takih popisih še evidenca opravljenega velikonočnega izpraševanja, kar ima za rodoslovca manjši ali zanemarljiv pomen. Bolj koristne so lahko opombe pri posameznih osebah, kjer je zabeleženo npr, da se je družina preselila, da je posameznik odšel v Ameriko. Še bolj je lahko koristna opomba s kom in kdaj se je kdo od vpisanih družinskih članov poročil in podobno. Popis župljanov je skratka najbolj zgoščen vir rodoslovnih informacij o družini v devetnajstem stoletju.

 

Vodniki po arhivskih fondih

 

Poglejmo še, kje bo rodoslovec dobil omenjene matične knjige in morda še popise župljanov. Matične knjige so bili dolžni voditi župniki in so last župnije. Zaradi posebnega pomena so se po priporočilu škofije te knjige začele zbirati v škofijskih arhivih, kjer je zagotovljeno varnejše hranjenje in je manj nevarnosti, da bi prišlo do hujšega poškodovanja ali celo uničenja tega gradiva. Temu priporočilu so sledile številne župnije s področja Ljubljanske in Mariborske škofije. Za ti dve sta v Ljubljani in Mariboru ustanovljena škofijska arhiva. Za rodoslovca je važno vedeti, da se je dobro najprej pozanimati, kje se hrani gradivo, ki ga pri svojem raziskovanju potrebuje. V ta namen sta obe omenjeni arhivski ustanovi izdali vodnik po svojih zbirkah, v njem pa bo vsak raziskovalec za vsako iskano župnijo našel spisek razpoložljivega gradiva. Koprska škofija matičnega gradiva še ni v večjem obsegu zbrala v svojem škofijskem arhivu, zato je za to škofijo večina matičnih knjig še vedno v župnijskih arhivih.

 

Marsikateri nesojeni rodoslovec je že potožil, kako rad bi raziskoval svoje poreklo, pa mu je to onemogočeno, ker so matične knjige za »njegovo« župnijo uničene. Res je marsikdaj zaradi različnih razlogov prišlo do uničenja ali izginotja marsikatere matične knjige. Prav zaradi takih primerov v preteklosti, so bili dolžni župniki od leta 1835 dalje vsako leto na svojo matično škofijo pošiljati prepise krstov, porok in pogrebov za tisto leto. Prepise torej hranijo škofijski arhivi (nekatere župnije iz sedanje Slovenije so nekoč spadale pod arhive, ki so danes izven meja naše države, npr. Trst in Gorica). Tudi prepisi naj bi ne bili enako zanesljivi kot originali in naj ne bi imeli uradne veljave. Vseeno pa so za rodoslovca skorajda enako koristni kot bi bili originalni zapisi, še zlasti, če so ti v resnici izgubljeni.

 

Preden končamo poglavje o matičnih knjigah je potrebno rodoslovca opozoriti tudi na to, da je za marsikatero župnijo izdelan abecedni indeks vpisov v matične knjige krstov, porok in smrti. Tak indeks nam še dodatno skrajša čas iskanja nekega dogodka v izvirnem dokumentu. Tudi taki indeksi so popisani v vodniku po fondih posameznega arhiva. Nekateri arhivi imajo vodnik po fondih dostopen tudi na spletu,  Škofijski arhiv Maribor ima poleg tiskanega tudi izvod na zgoščenki, Nadškofijski arhiv Ljubljana pa zaenkrat samo natisnjenega in priročnega v sprejemnici arhiva.

 

Drugo arhivsko gradivo

 

Matične knjige in popisi župljanov so torej primaren rodoslovni vir. Kdor bo s pomočjo teh virov poskušal slediti vsem svojim prednikom, bo že samo s tem virom imel več kot dovolj dela. Za dvajseto in nekaj manj za devetnajsto stoletje so sicer na razpolago tudi delno ohranjeni popisi prebivalstva in drugi civilni arhivski viri. Mednje bi predvsem uvrstili različne upravne evidence. Te pa na žalost niso ohranjene za vse dele Slovenije, če se ne spuščamo prek domačih meja, kar bi presegalo domet tega priročnika. Poleg upravnih bi lahko omenili še premoženjske, sodne, stanovske in druge evidence. Vse te lahko včasih pridejo zelo prav, vendar tudi njihovo predstavljanje presega ambicije tega priročnika.

 

Predstavljanje rezultatov rodoslovnega dela

 

Večina sodobnih rodoslovcev si pri svojem delu pomaga z računalnikom. To so več kot potrdile tudi ankete med člani Slovenskega rodoslovnega društva (SRD). Pred tem so si rodoslovci pri svojem delu pomagali skoraj vsak po svoje in je zato prihajalo tudi do toliko različnih sistemov dela in načinov prikazovanja. Računalniški programi in drugi računalniški pripomočki nas pri tem razvajajo, saj nam tako rekoč zastonj izdelujejo najrazličnejše prikaze rezultatov raziskovalnega dela. Če nam en program pri tem ne zadošča, lahko podatke prenesemo v kakega drugega, saj je množica osnovnih in dopolnilnih računalniških orodij skorajda nepregledna. Če tudi s temi še nismo zadovoljni, se lahko prepustimo lastni iznajdljivost in veščini ali pa nalogo zaupamo bolj izkušenemu oblikovalcu ali celo umetniku.

 

Podatki v elektronski obliki pa poleg nekaterih že omenjenih koristi prinašajo vsaj še eno. To je skrajno preprosta in stroškovno zanemarljiva izmenljivost podatkov. Podatke v elektronski obliki si je namreč veliko lažje izmenjati kot tiste na papirju. Pri današnji računalniški opremljenosti in tehnoloških možnostih pa je izmenjava možna po medmrežju in so s tem odpravljene siceršnje krajevne, časovne in finančne omejitve.

 

Velika večina rodoslovcev svojih raziskav ne opravlja samo zase. Nasprotno! Večina želi rezultate svojega dela posredovati sorodnikom, ne glede na to, kako tesno je sorodstvo. Pri nekoliko širši raziskavi bo imel vsak rodoslovec kaj kmalu opravka z doslej neznanimi sorodniki. Med njimi se bo gotovo našel tudi kdo, ki do rodoslovja goji podobno zanimanje in v takih primerih bosta oba nova znanca obogatila svoje zbirke in razširila svoje rodoslovno obzorje. Odveč je ponavljati, koliko lažja bo izmenjava, če sta oba uporabljala računalnik in se pri delu držala priporočil glede enotnega zapisovanja podatkov. Za izmenjavanje podatkov je skoraj neizbežno poznati osnovna priporočila in se jih dosledno držati. Tudi ta priporočila so bistven rodoslovni pripomoček. V Slovenskem rodoslovnem društvu so znana in objavljena.

 

Raziskovalci, katerih področje raziskovanja se prekriva, tega največkrat ne vejo. Kolikokrat se dogaja, da različni raziskovalci porabijo dneve in tedne na istem gradivu in v svoje rodoslovne evidence vpisujejo iste osebe in družinske sklope. Odveč je opozoriti, da tudi uporabljajo in obrabljajo isto arhivsko gradivo! Kolikšen bi bil prihranek, če bi že vnaprej vedeli drug za drugega. Prav zato je koristno, da vsakdo drugi rodoslovni srenji že kmalu predstavi področje svojega raziskovanja. To so priimki raziskovanih družin in kraji, kjer so živeli. Seveda tako predstavljanje ni preprosto, ni pa nemogoče. Ena od teh možnosti, ki se je že mnogokrat koristno dokazala, je druženje z drugimi rodoslovci. Prav to delajo člani Slovenskega rodoslovnega društva. Poleg rednih mesečnih srečanj prirejajo vsak mesec tudi strokovno predavanje. Srečanja in predavanja so prav presenetljivo koristen pripomoček.

 

Seveda pa so raziskovalci pogosto daleč drug od drugega, njihova področja raziskovanja pa se vseeno stikajo in prekrivajo. Tak primer so povezave z družinami, ki so si sorodstveno nekaj kolen vsaksebi, ločijo pa jih tudi velike razdalje. Potomci skupnih prednikov lahko živijo celo na različnih celinah. Pred kakimi desetimi leti taki skoraj ne bi mogli vedeti drug za drugega. Danes internet odpravlja tudi to oddaljenost. Računalniško vodene rodoslovne podatke lahko na preprost način na internetu predstavimo dobesedno celemu svetu in to je dandanes prav poseben in vse bolj uporabljan računalniški pripomoček. Vsakdo lahko svoje podatke posreduje v osrednje svetovne rodoslovne zbirke in vsakdo lahko v teh zbirkah tudi poskuša najti sebi koristne povezave.

 

Kako drago je rodoslovje

 

Po dosedanjih poglavjih bi morali biti tisti, ki niso ostali pri branju, temveč so sproti sledili nakazanim korakom, postati že dokaj izkušeni rodoslovci in bi pri svojem delu evidentirali vsaj nekaj ducatov oseb. Tisti, ki še niso tako daleč, oziroma še niso niti začeli, se največkrat sklicujejo na to, da trenutno še nimajo časa ali celo, da za rodoslovje nimajo sredstev. Poglejmo torej, koliko časa in denarja terja ta dejavnost.

 

Rodoslovje ni zastonj, kot ni nobena druga stvar. Seveda pa so postavke kot potrebni čas, denar, da ne govorimo o posebnih veščinah in še čem drugem bistveno odvisne od »širine in globine« raziskovalnega dela. V odvisnosti od teh postavk se cena giblje od nič do neskončno.

 

Poglejmo primer: Evidentiranje osnovnih rodoslovnih podatkov o sebi, svojih starših in starih starših je vpisovanje imena, priimka, datuma in kraja rojstva, poroke in smrti za sedem oseb. Za to niso potrebni ne dnevi ne ure. Delo je lahko opravljeno v nekaj minutah. Tudi to je rodovnik. Če bi oba naša deda in obe babici opravili to preprosto nalogo zase in nam to zapustili, bi imeli svoj rodovnik evidentiran za pet generacij in bi štel 31 oseb.

 

Kadar se kdo loti izdelave svojega rodovnika, navadno ne obstane pri evidentiranju dveh generacij prednikov. Če ima še živeče starše ali celo stare starše, se mu bo na tak preprost način zastavljeni rodovnik še vedno brez omembe vrednih stroškov podaljšal vsaj še za eno ali dve generaciji. Ob tem bom ponovil in poudaril, kako pomembno je, da vsaj to, v nobenem pogledu zahtevno nalogo, opravimo takoj. Takoj vpišimo vse svoje prednike in od živečih prednikov pridobimo vse tisto, kar o istem vejo oni. To priporočilo je morda ravno zaradi svoje preprostosti tolikokrat prezrto in ravno tolikokrat obžalovano, ko je za njegovo uresničenje prepozno.

 

Večina pa ne pozna samo podatkov o starših in starih starših. Pozna svoje brate in sestre, strice in tete, bratrance, otroke, nečake, vnuke, snahe, zete, svake, svakinje in tako dalje. Če se potrudimo evidentirati vse tovrstne sorodnike, nam bo to vzelo nekaj ur, stroškov pa še vedno ne bo praktično nobenih.

 

Preden v tej smeri razmišljamo naprej, se moramo dogovoriti, koliko je vreden rodoslovčev porabljeni čas. Vemo, da je čas denar, vendar večina na lastni porabljeni čas ne gleda kot na strošek in ga zato tudi tu ne bomo obravnavali kot takega, čeprav se lahko zgodi, da bo marsikateri rodoslovec svojim raziskavam posvetil ves razpoložljivi čas. Ostanimo pri stroških.

 

Stroški navadno nastanejo takrat, ko moramo zaradi manjkajočih podatkov opraviti daljšo pot in seveda takrat, kadar se odločimo, da za izdelavo rodovnika najamemo nekoga drugega.

 

Če najprej ostanemo pri nujnih obiskih krajev, kjer živijo ali so pokopani naši sorodniki ali kjer hranijo za konkretno raziskavo potrebno arhivsko gradivo, so s tem povezani v glavnem le potni stroški.

 

Dodatni stroški nastanejo, kadar se odločimo za naročilo rodoslovne raziskave, kar je navadno pogojeno zaradi resničnega pomanjkanja časa in izkušenj. Uporaba arhivskega gradiva terja od raziskovalca obvladanje marsikatere veščine, predvsem sposobnosti branja starih rokopisov, ki so včasih pisani v posebnih pisavah, če omenim samo gotico, te pa neizkušenemu raziskovalcu navadno niso berljive. Če hočemo nadaljevati, se moramo tem veščinam priučiti ali pa delo prepustiti izkušenejšemu raziskovalcu.

 

Napisal sem izkušenejšemu raziskovalcu. Rodoslovca ne oblikuje nobena šola. Oblikujejo se sami ob svojem delu. Verjetno je samo v ZDA mogoče pridobiti naslov profesionalni rodoslovec, ki ga podeljuje nacionalna rodoslovna ustanova. V Evropi takih »izprašanih« rodoslovcev ne poznamo, kar pa ne pomeni, da jih ni. Ni jih veliko, morda nekaj odstotkov od tistih odstotkov, ki so se rodoslovja lotili v širšem obsegu in ob tem pridobili dovolj izkušenj in ugleda v rodoslovni srenji, da postanejo iskani tudi za plačane raziskave. Njihova cena je največkrat izražena s porabljenim časom, cena ure pa se giblje podobno kot se gibljejo cene za inštruiranje učencev na različnih stopnjah, torej od tri do šest tisoč tolarjev. Vedeti je treba, da so cene za podobne storitve v tujini vsaj enkrat večje in so po pravilu nižje od cen raznih monterjev in serviserjev, da ne govorimo o nekaterih drugih poklicih.

 

Ko govorimo o profesionalnih rodoslovcih, ne smemo spregledati strokovnih delavcev v civilnih in cerkvenih arhivih. Cena za njihove storitve je lahko brezplačna pomoč ali storitev proti plačilu. Tu gre zlasti za izdajanje uradih potrdil, največkrat krstnih,

poročnih in mrliških listov. Vsako tako potrdilo stane (navedbe po ceniku aprila 2004) 900 tolarjev. V zahtevku za izdajo takega potrdila je treba navesti ime, priimek, datum in kraj rojstva, poroke ali smrti. Ravno teh podatkov pa navadno nimamo in v tem primeru se navadno lahko dogovorimo za raziskavo, ki bo zaračunana po porabljenem času. Za orientacijo naj omenim, da je cena za uro raziskovalnega dela strokovnega delavca v Nadškofijskem arhivu Ljubljana 3.500 tolarjev.

 

Če bi me po vsem tem nekdo vprašal, koliko stane rodovnik, mu ne bi mogel odgovoriti. Morda bi bil kompromisen odgovor, da bi strokovnjak utegnil izhodiščni rodovnik z dvema generacijama prednikov razširiti na štiri generacije, to je trideset evidentiranih prednikov, za kakih 25.000 tolarjev. Ta orientacijska cena se lahko od primera do primera spreminja, vendar komaj kdaj navzdol.

 

Omenil sem samo tiste raziskave, ki nastanejo s pridobivanjem rodoslovnih podatkov. Nisem pa načenjal vsega tistega, kar si posameznik ob tem še lahko domisli. Za izdelavo imenitnejšega in na posebno željo oblikovanega rodovnika lahko naročnik različnim mojstrom odšteje zelo različne zneske, na splošno pa najbrž drži, da lahko rodoslovje uvrstimo med cenejše konjičke, če to početje sploh lahko uvrščamo med konjičke.

 

Rodoslovni standardi

 

Kadar se kdo loti rodoslovja, to je evidentiranja prednikov in potomcev, skratka sorodnikov, lahko to začne in konča, kakor mu drago. Nobenih predpisov mu ni treba upoštevati, nobenih zgledov posnemati. Rezultat bo vedno rodovnik. Prav na ta način tudi nastajajo tako mnogovrstni rezultati, skoraj vsak nekoliko različen od drugega in včasih prav presenetljiv.

 

Vseeno pa so se tudi pri tem delu nabirale izkušnje in kot povsod, se lahko tudi tu učimo na napakah. Da pa ta šola ne bi bila predraga in da ne bi po večjem vloženem delu ugotavljali, da z rezultatom nismo zadovoljni, bo lahko prišlo prav, če se seznanimo s priporočili. Posebej izrazita postane potreba po čimbolj enotnem formatu rodoslovnih podatkov in sorodstvenih prikazov, kadar so namenjeni izmenjavi s sorodniki in drugimi raziskovalci. Še več, večina rodoslovcev želi rezultate svojega dela čim bolje predstaviti. Danes je mogoče na skrajno preprost način te rezultate predstaviti tako rekoč vsemu svetu.

 

Še eno dejstvo deluje v smeri upoštevanja enotnega formata in načina rodoslovnega dela. To je računalnik. Rodoslovno delo je s pomočjo računalnika neprimerno produktivnejše od klasičnega načina in za povrh odpira možnosti, ki jih klasični način ne pozna.

 

Ker je računalnik dandanes tako zelo prisoten v vsakdanjem življenju, se bo tudi ta pogovor pretežno naslanjal na delo z računalnikom, čeprav bo povedano uporabno tudi v klasičnem načinu dela.

 

Vemo, da so temelji vsakega rodovnika podatki o osebah in sorodstvenih razmerjih med njimi. V rodoslovju sta pomembni dve sorodstveni razmerji: poroka (ali partnerska skupnost brez formalnega akta sklenitve zakonske zveze, ki ima za posledico enega ali več otrok) in razmerje med starši in otrokom. Podatki o osebah so lahko dokaj obsežni, nemalokrat pa dokaj skopi. Zaželeno je, da za vsako osebo pridobimo in evidentiramo osnovne rodoslovne podatke: ime in priimek ter datum in kraj rojstva, poroke in smrti.

 

Za evidentiranje teh podatkov predvidevajo rodoslovni programi obrazec z rubrikami, kamor vpišemo posamezne elemente. Ti elementi so v glavnem naslednji:

 

IME - Priporočljivo je vpisovati ime, kot je bilo vpisano ob rojstvu. Morebitne druge oblike imena ali nadimke je bolje vpisovati v rubrike za opombe. Po drugi strani pa je nesmiselno vpisovati imena, zapisana v času uradne rabe nemškega, latinskega ali kakega drugega jezika. To velja zlasti za devetnajsto stoletje in obdobja pred tem. Namesto nemških in latinskih oblik je bolje vpisovati prevladujočo današnjo obliko zapisa imena. Torej Janez namesto Joannes, Johann, Johannes in podobno.

 

PRIIMEK - Velja enako kot za ime. Pri osebah ženskega spola vpisujemo samo dekliški priimek in ne priimka, ki ga prevzame ob morebitni poroki. Tudi tu je priporočljivo, da posebne oblike zapisa istega priimka v različnih zgodovinskih obdobjih prilagodimo današnji prevladujoči obliki, posebne oblike pa po potrebi zapišemo v opombe.

 

DATUM - Vse datume zapisujemo v evropskem formatu – DD.MM.LLLL. Kadar datum ni znan, ga skušajmo oceniti. S tem osebo časovno opredelimo. To zlasti velja za letnico rojstva. Leto rojstva lahko ocenimo v razmerju do datumov drugih oseb – staršev, zakonca, otrok. Ocenjeni datum (letnico) označimo kot ocenjeno tako, da pred njo vpišemo tildo (~), to je tudi v matematiki uporabljan znak za približno.

 

Če imamo torej znan datuma ali vsaj letnico rojstva za neko osebo, bomo lahko možu prisodili za leto ali dve starejšo letnico rojstva, za ženo leto ali dve mlajšo, za starše približno 25 let več, otroke pa ravno toliko manj.

 

KRAJ - Posebej važna je navedba kraja ali vsaj župnije rojstva, zlasti za starejše generacije, saj nas bo to vodilo pri nadaljevanju raziskav. Enako pomembna je navedba kraja poroke in skoraj nič manj kraja smrti ali, še bolje, kraja pokopa, saj nam nagrobni spomeniki marsikdaj izdatno pomagajo pri dopolnjevanju rodovnika.

 

Poleg teh temeljnih sestavin so dobrodošle še vse druge navedbe, ki pomagajo dopolniti sliko o posameznikih, družinah in rodbinah. Vendar so za ta namen druge rubrike in dodatki, saj današnja tehnologija omogoča dopolnjevanje temeljnih sestavin s pomočjo vseh klasičnih in sodobnih medijev. Izogibati pa se je treba opisu oseb z vidika enega opazovalca, ker to postane rodovnik neke osebe. Tako v rodovnik ne sodijo pripombe z opisi sorodstvenih razmerij, npr. stric Žane ali naša babica Fani. Odveč so tudi opombe kot npr. druga žena strica Poldeta, saj mora bito isto razvidno iz osnovne evidence in prikazov.

 

To so temeljna priporočila. V Slovenskem rodoslovnem društvu je bil že pred desetimi leti objavljen osnutek priporočil v rodoslovnem časopisu Drevesa, kasneje so bila še natančneje določena in pojasnjena. Ta osnutek je sčasoma postal standard, ki velja za izdelke, ki se predstavljajo in objavljajo pod naslovom društva ali so posredovani v društveno referenčno rodoslovno zbirko. Posamezni člani so sicer pri svojem delu povsem prepuščeni lastnemu okusu in načinu dela, vendar jih je vsaj tri četrtine takih, ki omenjene standarde upoštevajo. Ta večinska praksa priporočila samodejno razglaša za (slovenski) rodoslovni standard.

 

Zanesljivost rodoslovnih podatkov in kakovost rodovnikov

 

Podatke, ki jih uporabljamo za sestavljanje rodovnika, pridobivamo v glavnem iz lastnega védenja, posredovanja informacij od drugih in iz arhivskega gradiva.

 

Težko je oceniti zanesljivost katerekoli od naštetih kategorij glavnih virov. Lahko se morda zanesemo na lastno védenje, nekoliko manj smo morda prepričani o zanesljivosti podatkov, ki nam jih posredujejo sorodniki in drugi informatorji. Koliko pa so zanesljivi arhivski viri?

 

Med arhivskimi viri veljajo za najbolj zanesljive matične knjige. Še enkrat ponovimo, da so to zapisi rojstev (nekoč krstov), porok in smrti. To so primarni in obenem najbolj zanesljivi rodoslovni viri. Povsem natančni tudi ti niso in težko bi bilo oceniti delež možnih napak. Nekoliko manj so zanesljivi prepisi in  razni popisi kot npr. popis župljanov (status animarum) in še drugi arhivski viri, ki za povrh niso tako zelo rodoslovno povédni kot matične knjige.

 

Pri natančnosti zapisa v matični knjigi sem mislil predvsem na to, da se je zapisovalcu lahko nehote zapisal napačen podatek. Morda je šlo kdaj tudi za namerno ponaredbo. Druga vrsta napake pa je posledica dejstva, da biološki starši niso vedno tudi zakoniti starši. Ob krstu pa se je praviloma zapisovalo zakonite starše in ne bioloških, tudi v primeru, kadar ti niso bili isti. Kadar mati ni bila poročena, so ob krstu vpisovali samo ime in priimek matere, ne pa tudi očeta, ne glede na to, da je bil morda poznan. Take prakse sicer ne moremo označiti kot napako, kvečjemu lahko obžalujemo, ker se nam zaradi manjkajočega vpisa očeta raziskava v tej smeri verjetno povsem ustavi.

 

In drug primer. Za očeta se je dosledno vpisoval materin mož, tudi v primerih, ko ta ni bil biološki oče, pa naj je bilo to dejstvo znano ali pa ne. V takih primerih bi lahko rekli, da je šlo za zavestne ali nezavedne, tihe posvojitve. Rodoslovce pa verjetno brez izjeme zanimajo biološki starši in ne morebitni posvojitelji. Tako se kaj lahko zgodi, da kak rodoslovec vloži mesece ali leta raziskovalnega dela, ne da bi vedel, da ga ne vlaga v raziskovanje lastnega rodovnika.

 

Hočeš-nočeš se bomo morali sprijazniti, da zakoniti starši niso vedno tudi biološki. Kolikšen je delež takih primerov, je zaenkrat še več ali manj stvar ocene, ki se giblje od dveh do 15 odstotkov. Če bi verjeli tem ocenam, bi se morali zavedati tudi neizprosnega dejstva, da se verjetnost dogodka pri ponavljanjih množi in ne sešteva. V vsaki generaciji imamo po dva prednika, v dveh šest, v treh štirinajst, v štirih trideset. Izkušenim matematikom in statistikom prepuščam določanje zanesljivosti starševstva za šestnajst prednikov neke osebe v četrti generaciji.

 

Tudi primarni rodoslovni viri, torej matične knjige, niso povsem zanesljiv zapis temeljnih rodoslovnih dogodkov, čeprav imajo zakonito veljavo.

 

Ne glede na človekova prizadevanja, da bi kolikor je le mogoče natančno beležili omenjene dogodke, je za veliko bolj natančen zapis poskrbela narava sama. Ne le za veliko bolj natančen, temveč povsem zanesljiv. Vse od človekovega nastanka se je rojstvo in vse človekove telesne lastnosti oblikovale po načrtu, ki ga je otrok podedoval po starših.

 

To je znanost odkrila v drugi polovici dvajsetega stoletja. Genetika se od odkritja DNK izredno hitro razvija, morda hitreje od razvoja računalništva, ki je odločilno pripomoglo tudi pri razvoju genetike.

 

Tu bom področje genetskih raziskav in njihovih možnostih v rodoslovju samo na kratko nakazal. Za začetek bom citiral uvodni odstavek iz knjige Genom, ki jo je napisal Matt Ridley: »Človeški genom – celoten niz človeških genov – prihaja v paketu triindvajsetih ločenih parov kromosomov. Dvaindvajset parov je oštevilčenih po približni velikosti od največjega (številka 1) do najmanjšega (številka 22), medtem ko preostali par sestavljata spolna kromosoma: dva velika kromosoma X pri ženskah ter en X in en majhen Y pri moških

 

Na naslednjih straneh preberemo: »Človeško telo sestavlja približno 100 bilijonov celic. Vsaka ima jedro in v njem dva popolna niza človeškega genoma (razen v celicah jajčec in spermijev, ki imata vsak po eno kopijo). En niz genoma smo dobili od matere, drugega od očeta«.

 

Naj bo dovolj teorije. Za najnujnejše razumevanje genetike v rodoslovju je važno, da vemo za obstoj materinega (mtDNK) in očetovega (Y kromosom) dednega sporočila, ki se iz generacije na generacijo praktično ne spreminjata. Za tukajšnjo razpravo se zadovoljimo z dejstvom, da se Y kromosom nespremenjen prenaša z očeta na otroke in ga na naslednjo generacijo (vnuke) prenašajo samo moški potomci in ravno tako se mtDNK prenaša z matere na otroka in ga na naslednjo generacijo prenašajo samo hčere.

 

Če ostanemo pri tem preprostem pravilu, nam ne bo težko razumeti, da v vsaki celici svojega telesa nosimo nezmotljiv zapis o svojem rodoslovnem poreklu. Tega zapisa pa s prostimi očmi ne vidimo. Tudi z mikroskopom ne. Razbrati ga je mogoče samo z laboratorijsko analizo. Te analize so še vedno razmeroma zapletene in temu primerno drage. Trenutno je treba za tako analizo odšteti približno 80.000 tolarjev. V tujini 160 dolarjev. Cena je zagotovo prepričljiva omejitvena postavka. Za primerjanje genoma dveh oseb, bi moral vsak od teh dveh dobiti sliko svojega genoma.

 

Rodoslovec, ki bi želel genetski dokaz za pravilnost svojega rodovnika pa bi moral imeti slike genoma vsakega prednika. Večina teh ni več živih in tako prav daleč ne bomo prišli. Lahko pa si pomagamo drugače. Najprej bi lahko napravili genetsko primerjavo med živečimi brati in sestrami. Naslednja možna primerjava bi bila med bratranci in sestričnami po očetu in po materi in tako naprej do bratrancev v katerikoli generaciji.

 

Obstaja pa še druga razmeroma preprosta možnost. Zaenkrat je tudi ta bolj teoretična kot praktično izvedljiva. Če bi svojo genetsko sliko lahko primerjali s slikami vseh drugih, nekako tako kot v kriminalistiki iščejo enakost prstnih odtisov, bi nemara našli enako sliko pri povsem neznani osebi moškega ali ženskega spola. Zadostna enakost bi pomenila, da sta ti dve osebi v sorodu. Morda jima to spoznanje samo po sebi še ne bi prav veliko pomenilo. Rodoslovci pa bi dobili tretje orodje pri svojem delu, če je prvo lastno védenje in drugo arhivsko gradivo. To tretje orodje je za povrh nezmotljivo, kar za prvi dve ne moremo trditi.

 

Ker smo v zahodni kulturi vajeni prenašati priimek po moški liniji, bi morale biti tudi osebe z istim priimkom (vsaj pri manj razširjenih priimkih) genetsko sorodne. Prav to zlasti v ZDA že vneto preskušajo. Tam nastajajo primerjalne datoteke, kjer so za primerjalne namene že tisoči vzorcev.

 

Nemalokrat se zgodi, da raziskovalci pri svojem delu pridejo v slepo ulico, največkrat zaradi odsotnosti prvega ali drugega »orodja«. Zdaj smo na pragu dobe, ko so tudi pred rodoslovci bližnja srečanja tretje vrste.

 

Kadar pridemo v slepo ulico

 

V dosedanjih poglavjih smo se omejevali na temeljne sestavine rodoslovnega dela in kaj več tudi ne nameravamo. Vseeno naj ne bo odveč, da se vsaj dotaknemo tudi praktično neizbežne situacije, v kateri ne vidimo več možnosti za nadaljevanje. Verjetno se v taki situaciji znajde skoraj vsak prizadevnejši rodoslovec. S koncem rodoslovnega raziskovanja se moramo navadno sprijazniti, če smo pri sledenju prednikov prišli do najstarejše ohranjene matične knjige. Starejši od matičnih knjig so urbarji, ki pa ne spadajo med rodoslovno zanesljive vire, saj samo ime (in priimek) osebe še ne določa dovolj zanesljivo.

 

Primer take situacije je rodoslovno delo kolega Franca Cankarja, ki je svoje prednike (in sorodnike) raziskal do skrajnega evidentiranega moškega prednika in je isto naredil tudi za pisatelja Ivana Cankarja. Prišel je do dveh Cankarjev, ki sta pred štiristo leti živela kot soseda v Veliki Ligojni. Z veliko verjetnostjo lahko domnevamo, da sta bila sorodnika, gotovi pa brez dokazov ne moremo biti. Za take situacije, ko smo pri raziskavi po matičnih knjigah izčrpali možne vire, ne moremo govoriti o slepi ulici.

 

V slepi ulici se rodoslovec navadno znajde takrat, kadar ne ve, v kateri župniji se je zgodil dogodek, ki ga uporabljamo kot temeljni kamen rodovnika – rojstvo, poroka ali smrt. V takih primerih običajno razpolagamo z imenom in priimkom in znano ali ocenjeno letnico dogodka. Priimek včasih lahko uporabimo kot orientacijski pripomoček. Dandanes nam Telekomov telefonski imenik pregledno pokaže porazdelitev posameznega priimka na področju današnje Slovenije. Nekaj upanja lahko imamo, da je bila porazdelitev istega priimka podobna že tudi pred 100 ali več leti.

 

Ko bi tudi takrat imeli podobne »telefonske imenike«, bi bilo iskanje izhoda iz slepe ulice precej lažje. Nekaj podobnega telefonskemu imeniku izpred 100 let smo sestavili v Slovenskem rodoslovnem društvu tako, da smo v računalniško datoteko prepisali spisek članov Mohorjeve družbe pred sto leti, ko je bilo v to družbo včlanjenih okrog 80.000 oseb.

 

Za ta namen vse bolj postaja uporabna tudi združena rodoslovna zbirka članov. Ta šteje že blizu pol milijona oseb in se vse hitreje širi. Ta referenčna datoteka, ki je članom dostopna na društvenem računalniku v Ljubljani, je tudi sicer koristen in priporočljiv pripomoček vsakemu raziskovalcu, preden se sam spusti v obsežnejše raziskovalno delo.

 

Posebej zagatne situacije je vredno objaviti in s tem k reševanju privabiti še druge poznavalce. Objava je možna v rodoslovnem časopisu, še več možnosti za objavo pa predstavlja internet, kjer so za ta namen pripravljene različne možnosti. Take objave kot tudi morebitni odgovori so brezplačni.

 

V posebej brezizglednih situacijah pa bo morda pomagalo, če širši krog reševalcev motiviramo s primerno nagrado. Naj navedem primer. Frančiška Marolt, mati moje babice po materini strani naj bi bila po družinskem izročilu učiteljica, rojena na Vrhniki. Poleg imena in dekliškega priimka je bil znan tudi datum rojstva. Znan je bil celo datum poroke, ne pa tudi kraj rojstva in poroke. Poroka je bila navadno v župniji, kjer je bila doma nevesta. Niti rojstva niti poroke Frančiške Marolt v njih nisem našel. Pregledal sem še knjigo oklicev. Prav to omenjam v tem poglavju kot nemalokrat rešilni izhod, kadar v domači župniji ne najdemo zapisa o poroki. Ženin in nevesta sta bila oklicana vsak v svoji župniji. Oklici so lahko včasih dober izhod iz slepe ulice. V mojem primeru niso bili. Ne Frančiška Marolt ne njen ženin Martin Peruzzi nista bila oklicana v župniji, kamor naj bi pripadala. Po neuspešnem iskanju v vrhniških arhivih, sem z enakim (ne)uspehom nadaljeval v nekaterih sosednjih župnijah. Precej neuspelih poskusov se je nabralo v kakih desetih letih in zgodilo se mi je celo, da sem se ponovno znašel pred istim arhivskim virom, ker sem po določenem času že pozabil, kje vse sem poskušal. Ob tem bi bilo vredno ponoviti priporočilo, da si raziskovalec pri svojem delu vodi tudi evidenco opravljenega dela. To je sicer dobro priporočilo, ni pa ga lahko izpolnjevati, saj pri nekaj sto, tisoč ali celo deset tisoč osebah take evidence skoraj ni mogoče voditi. Enako velja za priporočilo, da bi si za vsak evidentiran dogodek zapisovali tudi vir podatka. Tudi to priporočilo je zelo dragoceno, res pa je tudi, da so pri popolnih podatkih navedbe o virih pogosto povsem odveč. Vseh podrobnosti tega neuspešnega iskanja se niti ne spominjam več. Poizvedbo sem nekajkrat objavil v časopisu Drevesa in na spletu. Tudi to omenjam kot možno pomoč pri iskanju izhoda iz slepe ulice. Meni ni pomagalo. Po več kot desetih letih tavanja sem se odločil še za poskus z razpisom nagrade. Pršut in meh vina sem obljubil najditelju zapisa poroke Martina Peruzzija in Frančiške Marolt. Prijetno me je presenetil kustos ljubljanskega nadškofijskega arhiva, ko mi je pred nekaj meseci predložil izpisek tako dolgo iskanega dogodka. Koliko časa in stroškov bi prihranil, če bi nagrado razpisal že pred leti. Iz izpiska je postalo očitno, da sta se prednika poročila v Ljubljani pri Frančiškanih, in nevesta ni bila rojena na Vrhniki, od tam sta bila njena starša!?

 

Ta primer naj opogumi tiste, ki mislijo, da iz slepe ulice ni izhoda. Včasih ga res ni, ne kaže pa se prehitro predati.

 

Varovanje osebnih podatkov

 

Večina sodobnih držav ima v zakonodaji urejeno tudi varovanje zasebnosti. Podatki, ki jih pri svojem delu uporabljamo rodoslovci, večinoma sodijo v to kategorijo. Zlasti to velja za živeče osebe. Zato nam v arhivih, cerkvenih in civilnih, po pravilu ni dostopno gradivo mlajše od 100 let. Pri matičnih službah upravnih enot imajo matičarji natančna navodila za delo in iskalcu radi ustrežejo v okviru danih pooblastil. Na srečo so rodoslovcem podatki o sorodnikih za zadnjih 100 let dostopni na drug način in nam zanje ni treba obiskovati arhivov, starejši pa so itak izven zakonskih omejitev. Toliko, na kratko, o dostopnosti podatkov.

 

Varovanje osebnih podatkov je dobro upoštevati tudi pri lastni evidenci in zlasti pri objavljanju rezultatov svojega dela. V večini nam podobnih držav se je uveljavila praksa, da pri objavljanju podatkov o živečih osebah izločimo datume. Tega priporočila se sicer ne držijo vsi in povsod in zaenkrat še ni znan primer, da bi bil kršitelj sodno preganjan. Za primerjavo vzemimo rodovnike plemstva. Objavljeni so na internetu z vsemi podrobnostmi in težko bi dandanes razumeli tovrstni privilegij noblese pred vsemi navadnimi smrtniki. Podobno je težko razumeti, da je vpogled v zemljiško knjigo povsem javen, datum rojstva moje vnukinje pa naj ne bi bil.

 

Kdor se hoče na vsak način zavarovati pred očitki nedovoljenega objavljanja osebnih podatkov, naj si pred objavo pomaga z računalniškimi rutinami, ki poskrbijo za usklajenost z zakonodajo.

 

Rodoslovni pripomočki

 

Med te bi na prvo mesto uvrstil računalnik z rodoslovnimi programi in internetom z vsem, kar ta premore. Na računalniške medije se postopoma selijo vse obsežnejše arhivirane datoteke. Tega je veliko več v tujini, zlasti v ZDA. Naj omenim samo prek interneta dostopno evidenco priseljencev, njihove popise prebivalstva do leta 1930, spisek umrlih in zlasti datoteke z rodovniki, ki štejejo milijone vnesenih oseb. Ti pripomočki so zlasti uporabni za Američane in naše zahodne sosede. Nemogoče je našteti, kaj vse je dandanes tudi rodoslovcem dostopno na internetu. Zlasti med starejšimi rodoslovci je včasih slišati pripombo, da računalnika ne znajo uporabljati. Po drugi strani pa je že marsikateri starejši rodoslovec ugotovil, da za rodoslovno delo z računalnikom ni potrebna posebna izobrazba in so se ga hitro in s pridom privadili. Če se za kaj takega kljub vsemu ne morejo odločiti, pa je morda mogoče k delu pritegniti koga od otrok ali vnukov. Saj bo prej ali slej nekomu treba zapustiti rezultate dosedanjega rodoslovnega dela.

 

Nič težko ne bi bilo v prilogo tega priročnika dodati nemškega in latinskega slovarja najbolj pogosto uporabljanih rodoslovnih pojmov. Nekateri drugi slovarji, kot npr. slovar krajevnih imen, so za ta priročnik itak preobsežni. Izjemoma dodajam primerjalno tabelo latinice in gotice. Na spletu so objavljene številne referenčne tablice kot npr. http://www.genealogienetz.de/gifs/script1.gif,

http://www.genealogienetz.de/gifs/script3.gif, http://www.genealogienetz.de/gifs/script2.gif.

 

Številni drugi rodoslovni pripomočki bi bili za ta priročnik preobsežni, največkrat so tudi dostopni v priročnih knjižnicah glavnih arhivov.

 

Tiste bralce, ki jih rodoslovna tematika zanima podrobneje kot je opisana v tej knjižici, vabim, da poseže še po drugi literaturi v domačem in tujih jezikih, neizmerna pa je ponudba na spletu. Približali se ji boste brez težav, če kot iskalni argument podate besedo rodoslovje ali eno od tujih oblik iste besede: genealogy, genealogie, genealogia. Naslova spletnih strani, ki jih vzdržujeta člana Slovenskega rodoslovnega društva sta http://www2.arnes.si/~rzjtopl/rod/rod.htm in http://genealogy.ijp.si. Od tu so nakazane povezave na številne druge rodoslovne zakladnice. Najbogatejša zbirka rodoslovnega gradiva pa je verjetno tista, ki je dostopna prek portala http://www.cyndislist.com. Spletne objave so podvržene razmeroma hitrim spremembam. Danes so, jutri jih ni. Trenutno je za slovenske rodoslovce najbolj uporaben indeks na www.genealogy.si in referenčna datoteka na www.geneanet.org.

 

Toliko za začetek. Še veliko bi se dalo povedati, pa bo skorajda zadostovalo, če še enkrat ponovimo: Začnimo takoj!