Župnijski uradi so razporejeni po abecedi. Če ne gre za rimskokatoliški urad, je to posebej označeno.

 


Izdala skupnost arhivov Slovenije, v Ljubljani, 1975

Popis župnijskih arhivov so opravili: Arhiv Socialistične republike Slovenije, Pokrajinski arhiv Maribor, Škofijski arhiv Koper, Zgodovinski arhiv Celje, Zgodovinski arhiv Ljubljana in Zgodovinski arhiv Ptuj.

Uvod sta napisala in knjigo uredila Ema Umek in Janez Kos.

KRATICE:

AS

Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana

NŠALj

Nadškofijski arhiv Ljubljana

PAM

Pokrajinski arhiv Maribor

SPF DAS

Splošni pregled fondov Državnega arhiva LRS, Ljubljana 1960

VAS

Vodnik po arhivih Slovenije, Ljubljana 1965

ZA

Ptuj, Zgodovinski arhiv Ptuj

ŽU

Župnijski arhiv

UVOD

Z Vodnikom po župnijskih arhivih na območju SR Slovenije nadaljuje Skupnost arhivov Slovenije z izdajo vodnikov po arhivih in arhivskem gradivu. Z Vodnikom po župnijskih arhivih želimo pomagati raziskovalcem, da bi hitreje našli gradivo, ki ga potrebujejo za svoje delo. Zato navaja Vodnik predvsem tiste kategorije gradiva v župnijskih arhivih, v katerih so podatki za raziskovalce.

Ko so leta 1968 slovenski arhivi, združeni v Skupnosti arhivov Slovenije, začeli pripravljati Vodnik po matičnih knjigah za območje SR Slovenije, so istočasno z matičnimi knjigami popisovali tudi arhive župnij na območju SR Slovenije. Pri popisu so sodelovali delavci vseh arhivov. Na območju ljubljanske regije so popisovali sodelavci Arhiva Slovenije Janez Kos, Ivan Nemanič, Peter Ribnikar, Ema Umek in Jože Žontar, sodelavci Zgodovinskega arhiva Ljubljane dr. Vlado Valenčič, Božo Otorepec in Traute Sežun, na območju mariborske regije sodelavci Pokrajinskega arhiva Maribor Jakob Richter, Antoša Leskovec in Andrej Švaljek in sodelavec Zgodovinskega arhiva Ptuj Anton Klasinc, na območju celjske regije Tone Kolšek iz Zgodovinskega arhiva Celje in Jakob Richter, na območju primorske regije pa sodelavec Škofijskega arhiva v Kopru France Kralj .

Ko smo sestavljali Vodnik, smo uvideli , da je potrebno evidentirati tudi tisto gradivo , ki je del fonda posameznih župnij , danes pa je v drugih arhivskih ustanovah. Zato je v tem Vodniku prikazano vse arhivsko gradivo, kije nastalo pri poslovanju posameznih župnijskih uradov. Prikazani niso le spisi nekaterih gorenjskih župnij, ki se hranijo v Nadškofijskem arhivu v Ljubljani, ker so bili v neurejenem stanju in jIh ni bilo mogoče evidentirati:

Nadškofijski arhiv v Ljubljani je v zadnjem času sklenil zbrati pri sebi gradivo župnij na svojem območju, ki je nastalo do leta 1920. To gradivo bodo torej raziskovalci mogli v prihodnje uporabljati pri njem.

Vodnik izdajamo v dveh zvezkih. Urejena sta po abecednem redu župnij v okviru posameznih veroizpovedi (rimskokatoliške, evangeličanske, pravoslavne). Temu sledijo popisi arhivskega gradiva šol, društev in drugih ustvarjalcev arhivskega gradiva, ki smo ga evidentirali v župnijskih arhivih, krajevno in osebno kazalo.

Pri popisu župnijskih arhivov navajamo osnovne podatke o ustanovitvi župnij in njihove današnje naslove. V popisu je gradivo razvrščeno v skupine: knjige, spisi, listine, fotografije, načrti. Takoj za oznako skupine stoji oznaka imetnika. Če navajamo le kratico ŽU pomeni, da je gradivo pri župnijskem uradu, ki je podan v naslovu. Če pa je gradivo pri drugem imetniku, smo zapisali njegovo oznako (npr. ŽU Koper-Župnijski urad Koper, NŠALJ-Nad-škofijski arhiv Ljubljana).

V okviru vsake skupine navajamo najprej gradivo, ki je še pri župnijskem uradu, nato pa gradivo, ki je v Arhivu SR Slovenije, v Nadškofijskem arhivu v Ljubljani ali v drugih arhivih. V kolikor je bilo tako gradivo navedeno v Vodniku po arhivih Slovenije ali v Splošnem pregledu fondov Državnega arhiva LR Slovenije, navajamo strani, ki zadevajo to gradivo.

Med knjigami smo evidentirali zlasti kronike župnij, statuse animarum, urbarje, knjige bratovščin in družb, blagajniške in računske ter druge, ki pridejo v pošte za raziskave. Pri knjigah navajamo letnico prvega in zadnjega vpisa vanje, če pa se vanje še vpisuje, smo zapisali le letnico prvega vpisa s črtico (npr. kronika 1808-). V primeru, da je več knjig enake vsebine in niso vpisi časovno prekinjeni, smo zapisali letnico prvega vpisa v prvo knjiga in zadnjega vpisa v zadnjo ter v oklepaju navedli število knjig(npr. status animarum 1808-1920 (5 knjig)). Če sta v eni knjigi vpisa dveh različnih vsebin (npr. oklici in oznanila), smo knjigo uvrstili v popisu po prvi vsebini, pri obeh pa označili časovni razpon (npr. oklici 1810-1820 in oznanila 1850-1860).

Spisi po večini niso urejeni, zato je bilo mnogokrat mogoče evidentirati le vsebinsko skupine spisov ali pa navesti le njihov časovni obseg. Pri spisih smo napisali vedno letnico najstarejšega spisa (npr. 1800-) , nato pa navajamo gradivo, razvrščeno po vsebinskih skupinah in po možnosti navajamo zraven še letnice najstarejšega in najmlajšega spisa. Menili smo, da bomo uporabniku najlaže posredovali predstavo o obsežnosti gradiva, če ga izrazimo v tekočih metrih.

Listine smo popisali s podatki, ki smo jih mogli ugotoviti v kratkem času. Pri načrtih smo zapisali, v kolikor so datirani in podpisani, še datum načrta in njegovega avtorja v oklepaju.

Gradivo, ki je nastalo pri drugih ustvarjalcih, a se nahaja v župnijskih arhivih, smo v Vodniku razvrstili po abecednem redu ustvarjalcev. Pri popisu gradiva pa smo se držali istih načel kot pri župnijskih arhivih.

Podatki, ki jih Vodnik navaja, so odraz stanja urejenosti župnijskih arhivov, zato sta tudi kvaliteta in podrobnost popisa različni. Menimo, da bo Vodnik v tej obliki dal pregled nad tem gradivom, ki je bilo doslej raziskovalcem znano le v manjši meri.

Zahvaljujemo se vsem, ki so pomagali, da smo popis opravili, tako arhivom, škofijskim ordinariatom, župnijskim uradom, posebna zahvala gre Kulturni skupnosti Slovenije in arhivom, ki so akcijo financirali.

ŽUPNIJSKI URADI

 ADLEŠIČI
lokalija 1785, župnija 1789
68341 Adlešiči 14

knjige
ŽU
Kronika 1787-1937 (1 knjiga)
status animarum 1815-1829, 1830, 1830-184.4, 1850-1871, 1872-1921, 1922
maše verskega sklada in ustanovne maše 1825-1876
kaplanske maše verskega sklada 1886-1898
POBREŽJE (zemljiško gospostvo): sodni protokol 1782-1800

spisi
ŽU
1813-: dnevnik izdatkov in dohodkov 1860-1885, dohodki župnika 1853-, zapisnik drv 1843-1933, zapisnik bere 1853-1857, 1870-1877, 1891-1930, inventarji 1846-, zvonovi, orgle, pokopališče 1850-, računi, davki 1890-, davčne knjižice 1840-, ustanovne maše in zemljišča 1821-, seznam ustanovnih maš na Krupi 1831-1855, seznam opravljenih maš verskega sklada 1845-1881, zapisnik udov bratovščine sv.Cirila in Metoda 1909, zapisnik bratovščine sv. Uršule 1899, zapisnik bratovščine sv. Družine 1895, zapisnik bratovščine sv. rešnjega Telesa 1888, poročni spisi, šola v Adlešičih 1845-, ubožni sklad 1840, seznam cepljenih otrok proti kozam1813-1845, dopisi in normalije, podružnični cerkvi v Tribučah in na Plešivici
0, 70 tm

 AJDOVEC
lokalija 1789, župnija l877
Sela pri Ajdovcu 10, 68361

knjige
ŽU
Spomenica župnije Ajdovec
Kronika 1924-1947

 


AJDOVŠČINA
duhovnija 1673, župnija 183
Kotarska 5, 65270 Ajdovščina

knjige
ŽU
Kronika 1904-1911
status animarum začetek 19. stol., 1834-1840, sreda 19. stol., konec 19. stol., 1901
blagajniški dnevnik 1900-196 (2 knjigi)
ustanovne maše 1838-1881, 1883-1945
oznanila 1882-1889, 1895-1900, 1908-1910, 1913-1915, 1919-1969 (skupaj 22 knjig)
birmanska knjiga 1819- (2 knjigi)
oklici 1870-1873, 1880-1900, 1919- (skupaj 6 knjig)
protokol spisov v cerkvenih zadevah 1834-1857
opravilni zapisnik 1838-1850 in blagajniški dnevnik 1842-1868
opravilnik 1851-1964 (3 knjige)

spisi
ŽU
konec 18. stol.-: pogodbe, obligacije, inventar in vojna odškodnina 1918-1941, zavarovanja, zvonovi, računi 1869-1941, davčne
napovedi, mašne ustanove poročni spisi 1818-, dopisi 18. stol.-, odloki o poitalijančenju slovenskih priimkov
1 tm

 AMBRUS
vikariat 1770, župnija 1862
61303 Zagradec

knjige
ŽU
Kronika
status animarum III 1847- 1857, IV 1859-1872, V 1882-1895, VI 1899-1910, VII 1944-
dohodki 1801-1803
dohodki in stroški farne cerkve 1873-1900, 1901-1920, 1921-1942
dohodki in stroški cerkve sv. Lucije na Kalu 1904-1946, cerkve sv. Petra na Kamen vrhu 1904-1946, cerkve sv. Filipa in Jakoba v
Višnjah 1904.-1943
štolarij 1916-1939
bratovščina rožnega venca 1905-1913
imenik sv. vojske 1913-1915
birmanska knjiga (2 knjigi)
opravilni zapisnik 1859-1869
LJUDSKA ŠOLA AMBRUS: blagajniški dnevnik 1915-1939

spisi
ŽU
1808-: inventarni zapisnik 1871-1917, računi župne cerkve in podružnic 1808-1870, davčne napovedi 1911, poročni spisi 1820-1942, izkazi dohodkov in izdatkov ubožnice 1836-1868, birmanski seznam deklic 1878-1885
1, 20 tm

 


APAČE
vikariat pred 1445, župnija 1590
69253 Apače

knjige
ŽU
urbar 1703,
zapisnik bere 1814-1848

 


ARTIČE
kuracija 1787, župnija 1799
68253 Artiče

knjige
ŽU
štolninski zapisnik 1894-1920
bratovščine 1894-1917 (3 knjige)
birmanski zapisnik 1926-1948
ženitni zapisnik 1920-1933
pokopališki zapisnik 1898-1913

 


AVBER
lokalija 1786, župnija 1864
66210 Sežana

knjige
ŽU
status animarum 20. stol . (2 knjigi)
urbar cerkve v Avberju 1781
najemniki in dolžniki 1782
glavna knjiga dolžnikov 1848, 20. stol.
blagajniški dnevnik 1898-1927
zemljiška knjiga Avberja 19. stol .
ustanovne maše 18. stol.
katapan fare Tomaj 1732 (prepis 1934)
oznanila 1874-1921, 1928- (skupaj 15 knjig)
birmanska knjiga 1930-
protokol škofijskih okrožnic 1803-1886 (2 knjigi)
opravilni zapisnik 1849- (3 knjige)
obiskovalci cerkve sv. Nikolaja v Avberju

spisi
ŽU
17. stol.-: zemljiška odveza, inventarji 1832-, zvonovi, vojno posojilo, sodni spisi, interkalarni računi, duhovnikovi dohodki in izdatki, računi 1818-1949, volila, davki, ustanovne maše 19. stol, poročni spisi 1794-, katapanske zadeve, dijaki in dijaške ustanove, vremenska opazovalnica 1937-1939, odloki o poitalijančenju slovenskih priimkov 1930-1940, preganjanje slovenske duhovščine za časa Italije, dopisi, osebni dokumenti Virgilija Ščeka, dokumenti družin Turk, Stanar, Škrk in Bašte, podatki za kroniko
PEVSKI ODSEK DEKLIŠKE ZVEZE AVBER: spisi
2 tm

 


AVČE
vikariat 1490, župnija 1936
65215 Ročinj

knjige
ŽU
status animarum 1827, 1857, 1871, 1908
oznanila 1920-1923, 1927- (skupaj 5 knjig)
birmanska knjiga 1925-

spisi
ŽU
1919-: računi, poročni spisi, dopisi, okrožnice
0, 15 tm

 BABNO POLJE
1829
51307 Prezid

knjige
ŽU
status animarum 1837-1860, 1879-1898, 1899-
izkaz dohodkov in stroškov 1909-
imenik in kronika dekliške Marijine družbe 1903-
oznanila 1934-1941
opravilni zapisnik 1900-1915
ŽU Stari trg pri Ložu
Kronika 1920-
status animarum 1909-
birmanska knjiga 1847-
oklici 1929-

spisi
ŽU
1827-: protokol o ustanovitvi župnije 1827-1829, računi, poročni izpraševalni zapisniki, dopisi
0, 50 tm
ŽU Stari trg pri Ložu
1915-: inventarji

 


BANJA LOKA
1785
61335 Nova Sela pri Kočevju

knjige
ŽU Fara pri Kočevju
Kronika prva polovica 19. stol.- 1914
status animarum prva polovica 19. stol., sreda 19. stol., 1881-1900, 1910
birmanci 1887-
opravilni zapisnik 1936

 


BANJŠICE
vikariat 1771, župnija 1936
65214 Kal nad Kanalom

knjige
ŽU
status animarum konec 19. stol., začetek 20. stol.
urbar cerkve na Banjšicah 1772
oznanila 1910-1918, 1920- (skupaj 8 knjig)
birmanska knjiga 1922-
opravilni zapisnik 1927-1938

spisi
ŽU
19. stol.-: inventarji, računi, poročni spisi, dopisi, okrožnice
0, 10 tm

 


BARKA
kaplanija 1865
66217 Vremski Britof

knjige
ŽU Vreme
status animarum 1885
birmanska knjiga 1930-1958
ŽU Rodik
urbar 1791
dolžniki 1860

 


BATE
duhovnija 1740, župnija 1936
65251 Grgar

knjige
ŽU
status animarum 1899
glavna knjiga zakupnikov in dolžnikov 1874-1885
izkaz obresti in najemnine, kapitalov in zemljišč 1903-1932
oznanila 1926-1965 (3 knjige)
opraviIni zapisnik 1901-1916 (2 knjigi)

spisi
ŽU
1919-: računi, poročni spisi, dopisi, okrožnice
0, 40 tm

 


BATUJE
vikariat 1726, župnija 1857
65262 Črniče

knjige
ŽU
Zgodovina in zapiski župnije od začetkov do leta. 1928
status animarum 1837, 1842, 1854-1891 (2 knjigi)
dolžniki 1887-1936
zapisnik Marijine družbe 1928-1940
oznanila 1868- (13 knjig)
birmanska knjiga 1820-
oklici 1857-1924 (2 knjigi)
ŠOLSKI OKRAJ ČRNIČE: opravilni zapisnik 1855-1869

spisi
ŽU
19. stol.-: inventarji, računi, poročni spisi, zgodovinski zapiski o fari s prepisi dokumentov in voliI od 17. stol . -
0.30 tm

listine
ŽU
1742 avgust l2. Posvetitev cerkve v Batujah

 


BEGUNJE na Gorenjskem
lokalija 1783, župnija 1787
64275 Begunje na Gorenjskem

knjige
ŽU
Kronika 1913-1940
knjiga faranov 1841, 19. stol.
status animarum 1873 (3 knjige), 1873 (gostači)
ustanovne maše 1850
bratovščina živega rožnega venca 1853
Bukve za oznanila 1868-1876
oklici 1807-1923 (2 knjigi)
delovodnik 1877-1898

NŠALJ
urbar 1801-1810

spisi
ŽU
1816-: fragmenti
0, 04 tm

 


BEGUNJE pri Cerknici
ekspozitura 1847, župnija 1905
61382 Begunje pri Cerknici št. 29

knjige
ŽU
Kronika I 1886-1907, 1908-1936
status animarum 1892-1899, 1905-1926, 1905-1926 (gostači)
oznanila 1933- (2 knjigi)

spisi
ŽU
1906-: pogodbe 1906-, računi 1910-, poročni spisi 1908-, dopisi 1909-
0, 75 tm

VAS str. 560

 


BELA CERKEV
omenjena 1074
Bela Cerkev 12, 68220 Šmarješke Toplice

knjige
ŽU
status animarum 1846 (2 knjigi), 1861, 1869, 1886, 1891
protokol zaščitnih pisem farnega imenja Bela Cerkev za gorico Grundelj 1830
register gornine in vinske desetine 1758, 1769-1771, 1772, 1779-1782, 1803-1812, 1821-1825, 1827-1829, 1828, 1836-1838,
1838-1840, 1841, 1841-1843
register desetine od prirastka živali 1823-1827, 1826-1827, 1830-1834
register desetine od snopov 1826-1831, 1828, 1832-1834, 1840-1842, 1844
register male pravde 1842-1852
bera 1892-1908
računska knjiga 1783-1786
izdatki in dohodki 1847-1866, 1867-
dohodki in izdatki 1890-1948 (4 knjige)
zapisnik dohodkov in stroškov 1891-1900, 1900-1905, 1908-1944 . protokol davka na dolgove 1787-1810
ustanovne maše 1834-1874
seznam udov tretjega reda 1886
oznanila 1855-1864, 1872-1947 (skupaj 14 knjig)
birmanska knjiga 1878-1918
oklici 1859-1960 (4 knjige)
protokol škofijskih odredb 1788-1823, 1818-1829
prepisi okrožnic in dopisov 1787-1801
opravilni zapisnik 1847, 1869, 1892-1894, 1932-1955
repertorij župnijskega arhiva 1920

spisi
ŽU
1711, 1786-: ustanovitev cerkve, njene meje in privilegiji, cerkveno premoženje, pokopališče, inventarji 1824-, menjalno pismo s stiškim opatom 1711-, podložniški inventarji 1788, seznam posojil podložnikom 1805, 1809, računi 1786-, davčne napovedi, napovedi beneficiata za kongruo 1790 -, ustanovne maše 1796-, poročni spisi 1816-, seznam birmancev in prvoobhajancev 1850-, seznam otrok na trivialki 1850, popravilo cest, Slomškovo pismo 1862, oznanila v slovenskem jeziku 1835, Markičevo gradivo za zgodovino fare
1.32 tm

 


BELE VODE
kuracija 1786, župnija 1891
63325 Šoštanj

knjige
ŽU
Kronika 1855-
Spominska knjiga romarske cerkve sv. Križa pri Belih vodah 1862-1868

 


BESNICA
subvikariat 1779, župnija 1901
64201 Zgornja Besnica št. 52

knjige
ŽU
Kronika 1896-1935
status animarum 1838-1864, 1865-1882, 1882-1901, 1901-1952
oznanila 1865-1877, 1889-1897, 1903-1907, 1930-1936
oklici 1904-1941

NŠALJ
urbar 1752-1810
računi 1610-1633
matrikula okrog 1770

spisi
ŽU
spisi o ustanovitvi župnije 1833-1887, zapisnik cerkvene obleke 1780-1899
5 spisov

 


BELTINCI v Prekmurju
vikariat 1742, župnija 1760
69231 Beltinci

knjige
ŽU
Kronika 1830-
birmanska knjiga 1942-
opravilni zapisnik 1912-

spisi
ŽU
19. stol.-
0, 40 tm

 


BEVKE
ekspozitura
Bevke 42, 61360 Vrhnika

knjige
ŽU
Kronika 1937-
status animarum I 1870, II 1939
ustanovne maše 1782- ( 3 knjige)
opravilni zapisnik 1905-1935

spisi
ŽU
1642-: zadolžnice 1672 , 1682, poravnalna pogodba 1784, posestni listi, inventarji, podložniške listine 1642-, davčne napovedi, poročni spisi 1862-, mrliškoogledni listi 1923-1932, okrožnice, dopisi, pridige
0, 20 tm

 


BILJANA
omenjena 1296
65212 Dobrovo v Brdih

knjige
ŽU
status animarum začetek 19. stol, 1826, 1930, 1940
blagajniški dnevnik 1925-1955
oznanila 1918-1926, 1930-1937, 1944- (skupaj 7 knjig)
birmanska knjiga 1929-1940
oklici 1885-1902, 1926- (skupaj 3 knjige)
opravilni zapisnik 1919-1928

spisi
ŽU
1919-: inventarji, računi, dopisi, okrožnice
0, 15 tm

 


BILJE
omenjena 1763
Bilje 88, 65292 Renče

knjige
ŽU
status animarum 20. stol (3 knjige)
blagajniški dnevnik 1914-
oznanilo 1911-1969 (18 knjig)
birmanska knjiga 1919-
oklici 1850-1914, 1919-1947 (skupaj 3 knjige)
opravilni zapisnik 1914-1934
0, 70 tm

 


BIZELJSKO
lokalija 1564, župnija 1787
68259 Bizeljsko št. 72

knjige
ŽU
Kronika 1871-
status animarum 1847 - (6 knjig)
oznanila (2 knjigi)
zapisnik državnih in cerkvenih odredb 1826-1868

SPF DAS str. 141 (sv. Lovrenc na Bizeljskem)

 


BLAGOVICA
vikariat 1787, župnija 1876
61223 Blagovica št. 9

knjige
ŽU
Kronika 1902-1926, II 1927-1940, III 1941-
status animarum II 1833, IV 1860, V 1874, 1890
dolžniki 1879-1900
zapisnik dohodkov in stroškov 1889-1910
izkaz dohodkov in stroškov 1902-1936
blagajniška knjiga 1915-1941
ustanovne maše 1771-1919 (3 knjige)
birmanska knjiga 1850
oklici 1796-1922 ( 3 knjige)
opravilni zapisnik 1897-1935 (2 knjigi)

NŠALJ
status animarum 1804-1820
urbar 1831-1857
ŽU Ljubno
matrikula ustanovnih maš beneficiata pri sv. Petru v Blagovici 1774

spisi
ŽU
1775-: posest, računi, davčne napovedi, inventarji, mašne ustanove, bratovščine
OKRAJNI ŠOLSKI SVET LJUBNO: spisi
0, 50 tm

listine
ŽU
1667 maj 10. Ivan Žiga Raumbschüssel proda kmetijo v Blagovici
1775 julij 29. Papež Pij X. o bratovščini Janeza Nepomuka

 


BLED
omenjena 1469
Riklijeva 26, 64260 Bled

knjige
ŽU
status animarum 1830, 1833 (gostači), 1840 (3 knjige), 1869 (6 knjig), 1875, 1883, 1891 (2 knjigi), 1895 (gostači), 1900 (2 knjigi), 1915 (gostači)
urbar dajatev lesa 1749-1837
računska knjiga 19. stol . -
gospodarski dnevnik 1849-
gradbeni dnevnik cerkve
ustanovne maše 1788-
protokol maš
imenik Marijinih otrok v Gradu
oznanila 19.-20. stol. (13 knjig)
oklici 19.-20. stol. (6 knjig)
popis zvonov
obiskovalci Bleda sreda 19. stol.-
delovodnik 1826-
Ivan Gomik ????, Zgodovina blejske župnije, I župnija, II otoška cerkev

AS
status animarum 1821 in register podložniških zaostankov 1605 ter računi podružnične cerkve v Bodeščah 1792
urbar cerkve sv. Andreja na Rečici in obračuni 1763-1803
izvleček iz urbarja cerkve sv. Andreja na Rečici in dolgovih 1753-1763
urbar cerkve sv. Štefana na Kupljeniku 1733
urbar bratovščine sv. rešnjega Telesa in rožnega venca 1764, register dolgov 1763-1783 ter letni obračuni 1766-1780
seznam posesti, kapitala in obračunov 1763-1804

NŠALJ
urbar podružnične cerkve v Bodeščah 1724-1764, 1763-1803
urbar podružnične cerkve na Otoku 1737, 1838-1843
urbar podružnične cerkve v Ribnem 1725
urbar 1746
računska knjiga 1771-1789
matrikula 1744
bratovščina Matere božje 1745
zakoni in odredbe 1817-1848

spisi
ŽU
1787-: imovinski spisi, gradnja cerkve, slikanje cerkve, inventarji 1816-, zemljiškoknjižni spisi, gradivo za zgodovino župnije, sestavki in slike o Arnoldu Rikliju

načrti
ŽU
cerkev, pokopališče, župnišče, Prosvetni dom na Bledu 1937

 


BLOKE
vikariat pred 1366, župnija omenjena 1413
Fara 18, 61385 Nova vas pri Rakeku

knjige
ŽU
status animarum 1833, III 1841-1852, IV 1852-1863, V 1858-1868, VI 1862-1890, VII 1891-1923
zapisnik dohodkov in izdatkov 1893-1938 (2 knjigi)
blagajniška knjiga 1933-
izkaz ustanov 1859-
oznanila 1848- (25 knjig)
birmanska knjiga 1861-
oklici 1834-1874, 1893- (4 knjige)
opravilnik 1935-1959

spisi
ŽU
1660-: posestni listi, izkazi odškodnine za tlako, zadolžnice in potrdila obligacij, popravila, načrti, izročilni zapisniki, izkazi odškodnine za tlako, seznami dajatev cerkovniku, inventarji, procesi podružnične cerkve v Ravnah 1660 (s prilogami iz15. stol.), proces graščine Ortnek 1739, sodni akti 1826-1919, računi 1788-, davčne napovedi, vizitacijska poročila, mašne ustanove, matična sporočila, seznami otrok za pripravo za birmo, mrliškoogledni listi 1900-, poročni spisi , 1818-, šolske zadeve, ubožni sklad, dopisi 1791-
4, 60 tm

 


BOČNA
1905
Bočna, 63241 Šmartno ob Dreti

knjige
ŽU
status animarum 1906-

SPF DAS str. 139

 


BODONCI (evangeličanski)
1792
69265 Bodonci

knjige
ŽU
zapisnik prispevkov 1800-1814
agenda 1830, 1870 (obe v prekmurščini)

 


BOGOJINA v Prekmurju
omenjena 1334
69222 8ogojina

knjige
ŽU
cerkveni računi 1873-1907, 1891-1908, 1908-1942
mašne ustanove 1805-1860, 1861-1915
knjiga birmancev 1927

spisi
ŽU
20. stol .
0, 10 tm

 


BOHINJSKA BELA
lokalija 1787-1789, župnija 1876
Bohinjska Bela 1, 64260 Bled

knjige
ŽU
Spomenica župnije Bohinjska Bela 1899-1914, Spomenica II 1914-1964
status animarum 1881-1892
blagajniška knjiga 1902-1931
ustanovne maše 1877-1920
bratovščino srca Jezusovega 1920
oznanila 1863-1946 (9 knjig)
oklici 1822-1920 (2 knjigi)
opravilni zapisnik 1930-
repertorij k opravilniku 1911-

spisi
ŽU
1805-: zemljiškoknjižni spisi, računi 1831-, poročni spisi 1805-, šola
1.45 tm
načrti
ŽU
nezgrajeni Prosvetni dom, predelava cerkve okrog 1900

 


BOHINJSKA BISTRICA
1788
64264 Bohinjska BistriCA ŠT. 179

knjige
ŽU
status animarum 1920
izkaz dohodkov in stroškov 1911-1959

NŠALJ
urbar 1686, 1749-1800
urbar cerkve sv. Marije Magdalene na Brodu 1751-1805
urbar podružnične cerkve v Nemškem rovtu 1715-1804
matrikula 1788-1841
škofijske in kresijske odredbe 1815-1842

 


BORJANA
vikariat 1785, župnija 1944
65223 Breginj

knjige
ŽU
status animarum 1823, 1835, 1850, 1877
urbar cerkve sv. Katarine v Borjani 1779
glavna knjiga obveznic in kapitala ter dolžnikov cerkve sv. Katarine v Borjani 1877
blagajniški dnevnik 1881-1914
oznanila 1942-1968 (5 knjig)
birmanska knjiga 1820-1947
oklici 1844-1863
protokol v cerkvenih zadevah 1770-1843
opravilni zapisnik 1857-1901 (2 knjigi)

spisi
ŽU
1785-: računi 1819-1947, poročni spisi, dopisi 1785-, normalije
0, 50 tm

 


BOROVNICA
vikariat 1637, župnija 1862
61353 Borovnica št. 55

knjige
ŽU
status animarum 1804, 1828, 1844, 1862, 1884, 1892, 1893 (3 knjige), 1894 (gostači)
urbar cerkve sv. Štefana na Pokojišču 1717-1750
urbar cerkve sv. Janeza v Zabočevem 1717-1757, 1758-1791 in dnevnik 1880
urbar cerkve sv. Marjete v Borovnici 1758-
zapisnik dohodkov in stroškov farne cerkve in podružnic 1882-1887
dohodki in stroški 1893-
izkaz dohodkov in stroškov 1902-1907
nadarbine 1926
računi 1892-1901
štolarij 1911-1943, 1943-
zapisnik ustanovnih maš 1882-1897
mašne ustanove 1939-
zasebni dolžniki mašnih ustanov in lastninskih glavnic 1908-
bratovščina sv. rešnjega Telesa 1897-1906
imenik bratovščine presvetega srca Jezusovega
imenik Marijine družbe
oznanila 1838-1945 (14 knjig)
birmanska knjiga 1882-1951
oklici 1811-1862, 1882-1945 (skupaj 4 knjige)
opravilni zapisnik 1882- (3 knjige)

spisi
ŽU
1692-: kupne pogodbe, pogodba za prižnico 1827, zaščitno pismo 1837, zapuščinski spisi 1787-, podložniške listine 1692-, poravnalna pogodba prebivalcev Rakitne in Bistre 1703, dajatve in dohodki 1821-, spisi o velikem oltarju 1891, zapisniki bere1827-, štolninski red 1816, zvonovi, procesi, računi 1783-, zemljiškoknjižni spisi1847-, davčna potrdila 1764-, dohodki in izdatki 1816-, mašne ustanove, poročni spisi 1843-, birmanci 1847, mrliškoogledni listi 1932-, tabele o umrljivosti, rojstvih in porokah, izkazi o najdenčkih, nedeljska šola in šolske zadeve 1854-, škofijske okrožnice 1821-, okrožnice 1821-, dopisi 1809-, pridige Jakoba Prešerna 1820-, osebni dokumenti Antona Jugovica (rojenega 1806), teološke skripte Tomaža Friedricha 1824
1, 80 tm

načrti
ŽU
cerkev, oltar, kapela, župnišče, stranska kapela in zvonik v Borovnici, glavni oltar v Zabočevem

 


BOŠTANJ
kuracija 1296, župnija 1509
68294 Boštanj št. 16

knjige
ŽU
status animarum 1893-1911 (2 knjigi), 1893-1911 (gostači), 1912- (2 knjigi)t 1912- (gostači)
ustanovne maše 1869-1906
knjiga udov bratovščin 1893-
kronika družbe živega rožnega venca 1938-
birmanska knjiga 1892-
vložni zapisnik 1901- (2 knjigi)

 


BOVEC
omenjena 1194
65230 Bovec št.187

knjige
ŽU
status animarum 20. stol. (6 knjig), 20. stol. (gostači)
ustanovne maše 1904
inventar župne cerkve sv. Urha v Bovcu in Zgodovina župne cerkve sv. Urha od 1915

spisi
ŽU
1919-: poročni spisi
0, 50 tm

BOVEC - dekanija

knjige
ŽU Kobarid
zapisnik pastoralnih konferenc 1921-1935

spisi
ŽU Kobarid
vizitacijska poročila 1919-1920

 


BRANIK
1580
65295 Branik št. 63

knjige
ŽU
status animarum 1905 (3 knjige)
oznanila 1939-1946
oklici 1943-

 


BRASLOVČE
omenjena 1140
63314 Braslovče

VAS str. 175

 


BRDO
vikariat 1787, župnija 1876
61255 Lukovica

knjige
ŽU
status animarum 1895 (4 knjige)
ustanovne maše 1878-1900
kapitali 1890-1940
oznanila 1871-1945 (7 knjig)
birmanska knjiga 1850-1904, 1914- (2 knjigi), 1944
oklici 1906- (2 knjigi)
opravilni zapisnik 1896-1962 (2 knjigi)

NŠALJ
urbar 1698-1738
urbar cerkve sv. Katorine v Rafolčah 1671, 1698, 1740-1772, 1773-1811
urbar cerkve sv. Luke v Prapročah 1698-1744, 1747, 1773-1840
urbar cerkve sv. Vida 1698-1739, 1740-1772
urbar cerkve Matere device na Brdu 1740-1772, 1773-1811
protokol škofijskih odredb in odlokov 1788-1826
pesmi v čast sv. Peregrina 1754

spisi
ŽU
1937-: računi 1940, dopisi 1941-1943
0, 05 tm
BRDO - dekanija

spisi
ŽU Brdo
1937-1940

 


BREGINJ
vikariat 1784, župnija 1863
65223 Breginj

knjige
ŽU
status animarum sreda 19. stol., 1898
urbar cerkva breginjske duhovnije 1721
glavna knjiga obveznosti in dolžnikov ter kapitala podružne cerkve Device Marije Snežne 1877
glavna knjiga obveznosti, dolžnikov in kapitala farne cerkve 1898
blagajniški dnevnik 1881- (4 knjige)
zapisniki bratovščin
oznanila 1898-1914, 1918- (skupaj 12 knjig)
birmanska knjiga 1820-1946
oklici 1880-1885, 1907-1964
opravilni zapisnik 1878-1948 (4 knjige)
IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO "ČOLNIČ" BREGINJ: sejni zapisnik 1924-1927

spisi
ŽU
1838-: inventarji 1877-, računi 1838-, davčne napovedi, poročni spisi, dopisi
0, 80 tm

 


BRESTANICA ob Savi
vikariat 12. stol, župnija omenjena 1296
68284 Brestanica

knjige
ŽU
Kronika 1860-
Kronika kraja in župnije okrog 1850
status animarum 1843- (38 knjig)
štolniški zapisnik 1900-1946 (2 knjigi)
ustanove 1904-1916,
birmanski zapisnik 1903-1950 (3 knjige)
ženitveni zapisnik 1921-1948 (3 knjige)
opravilni zapisnik 1922-1937
bratovščine (13 knjig)

AS
oklici 1876

spisi
ŽU
19. stol.-
2 tm

SPF DAS str. 140

 


BRESTOVICA
vikariat 1750, župnija 1935
66223 Komen

knjige
ŽU
status animarum 1830, sreda 19. stol, druga polovica 19. stol., (2 knjigi), 20. stol .
urbar cerkve Device Marije v Selah 1742
urbar cerkve sv. Janeza v Tubah 1781
dohodki cerkve Device Marije v Selah 1781
oznanila in oklici 1929-1948 (4 knjige)
birmanska knjiga 1819-1909, 1929-
opravilni zapisnik 1941-1968

spisi
ŽU
1918-: poročni spisi, dopisi
0, 10 tm

 


BREZNICA
vikariat 1783, župnija 1788
Breznica 9, 64274 Žirovnica

knjige
ŽU
Spomenica župnije Matere božje sedem žalosti na Breznici 1892-
knjiga tistih, ki se pripravljajo na velikonočno obhajilo fare Rodine 1780
status animarum 1820 (3 knjige), 1831-1861, 1891
kaplanska bera v Mostah 1853
oklici 1796-
delovodniki
Soklič; Gradivo za Kronika, 1835
A. Petrič, Župna Kronika. Osnutek za zgodovino župnije in njenih podružnic, 1956 (s fotografijami)

NŠALJ
urbar cerkve v Studenčicah 1613
urbar in seznam umrlih članov bratovščine sv. Ane na Rodinah 1640-1782

spisi
ŽU
sreda 18. stol.-: neurejeni
2.96 tm

klišeji
ŽU
5 plošč za bakrotiske Jožefa Antona Schmidta in sicer 4 za podobice sv. Frančiška Ksaverija, 1 za pratiko po letu 1783

 


BREZNO ob Dravi
omenjena 1184
62362 Podvelka

knjige
ŽU
urbar 1678 z dodatkom 1699
status animarum 1860-1884, 1884-1899
blagajniška knjiga župne cerkve 1784-1822
ženitveni zapisnik 1857-1870

spisi
ŽU
18. stol .-
1 tm

 


BREZOVICA
13. stol.(?)
66242 Materija

knjige
ŽU
Kronika 1877-1918 in zapisnik okrožnic 1878-1884
status animarum 1800, prva polovica 19. stol, druga polovica 19. stol. (2 knjigi) začetek 20. stol.
urbar cerkve v Artvižah???? 1652, 1686, 1825
urbar cerkve v Brezovici 1628, 1673, 1696, 1761, 1798, 1842, 1853
urbar cerkve v Herpeljah 1627, 1628, 1733, 1825, 1849
urbar cerkve v Hotičini 1635, 1739, 1825
urbar cerkve v Kozjanah 1660, 1825
urbar cerkve v Markovščini 1638, 1696, 1825
urbar cerkve v Odolini 1728, 1825, 1841
urbar cerkve v Orehku 1629, 1740, 1825
urbar cerkve v Ritomečah 1643, 1825
urbar cerkve v Rodiku 1632, 1662, 1676
urbar cerkve v Skandanščini 1700, 1825, 1849
urbar cerkve v Slivju 1796
urbar cerkve v Slopah 1685, 1825
urbar cerkve v Taboru 1633, 1732, 1825
dolžniki cerkve v Artvižah 1872, 1895
dolžniki cerkve v Brezovici 1872, 1916
doižniki cerkve v Herpeljah 1872
dolžniki cerkve v Hotičini 1872
dolžniki cerkve v Kozjanah 1872
dolžniki cerkve v Markovščini 1872
dolžniki cerkve v Odolini 1872
dolžniki cerkve v Orehku 1872
dolžniki cerkve v Ritomečah 1872
dolžniki cerkve v Skandaščini 1872
dolžniki cerkve v Slivju 1872
dolžniki cerkve v Slopah 1872, 1895
dolžniki cerkve v Taboru 1872
blagajniški dnevnik 19. stol.- (več knjig)
ustanovne maše 19. stol . (več knjig)
katapan 1824 in izpopolnitev 1895
kronika Marijine družbe 1901-1926
oznanila 1850-1954 (27 knjig)
oklici 1832-1923 (4 knjige)
birmanska knjiga 1918- ,
okrožnice 1781-1790, 1816-1826, 1829-1877 (2 knjigi)
škofijske okrožnice 1796-1805, 1811-1817
opravilni zapisnik 1883-1933, 1938-1950 (skupaj 4 knjige)
Franc Rožič, Cerkve in cerkvene znamenitosti v župniji Brezovica v Istri, 1955
KATOLIŠKO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO BREZOVICA: blagajniška knjiga 1903-1941

spisi
ŽU
19. stol.-: dolgovi, kongrua????, računi, davčne napovedi, ustanovne maše, poročni spisi
3, 50 tm

 


BREZOVICA pri Ljubljani
vikariat 1702, župnija 1862
61351 Brezovica pri Ljubljani

knjige
ŽU
status animarum prva polovica 19. stol, 1857, 1896 (4 knjige)
zapisnik bere fare 1906-
seznam bere 1909- 1941
legati cerkvi 1782-1801 in izdatki za župnišče 1829-1893
računska knjiga o postavitvi farne cerkve sv. Antona 1797 in stroški (1797-1872)
računska knjiga 1893-1905
dnevnik prejemkov in izdatkov cerkve sv. Duha v Vnanjih goricah 1893-1907
dnevnik prejemkov in izdatkov cerkve sv. Janeza no Logu 1893-1907
dnevnik prejemkov in izdatkov cerkve sv. Martina v Notranjih goricah 1893-1907, 1913-1941
dnevnik prejemkov in izdatkov cerkve sv. Lovrenca v Dragomeru 1893-1907
dnevnik prejemkov in izdatkov cerkve sv. Antona Puščavnika na Brezovici 1905-1944
prejemki in izdatki podružničnih cerkva 1905-1911
prejemki in izdatki fare Brezovica 1894-1904, 1915-1928
seznam obligacij in obresti 1897-1930
direktorij 1716
matrikula 1805
katalog mrtvih bratovščine angelov varuhov 1717-1784
člani bratovščine češčenja sv. rešnjega Telesa 1868-1917
člani družbe treznosti 1887-1941
seznam članov Marijine družbe mož in žena 1909-1946
mladeniška Marijina družba 1912-1919
imenik članic dekliške Marijine družbe 1914-1943 in Kronika 1917-1941
zapisnik sej dekliške Marijine družbe 1936-1941
imenik članov tretjega reda
oznanila 1858-1948 (12 knjig)
oklici 1788-1958 (6 knjig)
opravilni zapisnik 1850-1937 (4 knjige)
KATOLIŠKO PROSVETNO DRUŠTVO BREZOVICA: imenik članov 1903-1938; zapisnik sestankov 1909-1941; tajniška knjiga; opravilni zapisnik tajništva 1935

NŠALJ
urbar 1703
matrikula 1765

spisi
ŽU
1826-: računi, davki, poročni spisi
2 tm

 


BREŽICE ob Savi
vikariat pred 1354, župnija okrog 1641
68250 Brežice

SPF DAS str. 139

 


BRJE
1943
65295 Branik

knjige
ŽU
status animarum 19. stol.

 


BRUSNICE
lokalija 1790, župnija 1876
68321 Brusnice št. 8

knjige
ŽU
Kronika in gradivo za Kroniko 1918-
status animarum 1920-1930, I 1932 (2 knjigi)
blagajniški dnevnik 1939-
zapisnik ustanovnih maš in maš verskega sklada 1906-
oznanila 1895-1899, 1943-1946
knjiga birmancev 1885-
oklici 1939-1960

spisi
ŽU
19. stol.-: posestne zadeve, poročni spisi
0, 60 tm

 


BUČE
kuracija 1786, župnija 1873
6325s Buče

knjige
ŽU
Kronika 1883-
status animarum 1842-1932 (4 knjige)
ženitveni zapisnik 1936-

SPF DAS str. 139

 


BUČKA
lokalija 1788, župnija 1876
68276 Bučka št. 25

knjige
ŽU
status animarum 1828, 1856-1865, 1877, 1882, 1909, 1920 (2 knjigi)
dekliška Marijina družba 1901
oznanila 1876-1894, 1908-1932 (skupaj 8 knjig)
birmanska knjiga 1817-1869, 1879-
oklici 1827-1860, 1891-1932
okrožnice 1834-1873

NŠALJ
matrikula 1806

 


BUDANJE
1893
65271 Vipava

knjige
ŽU
status animarum 1822-1829, 1830-1837, 1839-1845, 1846-1862, 1862-1886, 1886-1905, 1906-1942
računska knjiga cerkve sv. Nikolaja v Budanjah 1802-1894 (3 knjige)
dolžniki 1847-1894 (3 knjige)
blagajniški dnevnik 1861-1929 (2 knjigi)
blagajniški dnevnik zidanja nove cerkve 1897-1913
ustanovne maše 1861, 1885, 1906
oznanila 1866-1911 (9 knjig)
birmanska knjiga 1819-1837, 1887-
opravilni zapisnik 1877-1935 (3 knjige)
J. Žgur, Farna kronika

spisi
ŽU
1821-: ustanovitev župnije, dolžna pisma, nakupi, popravila cerkve, inventarji, premoženje cerkve, sodni spisi, računi, mašne ustanove, poročni spisi 1821-, šolske zadeve
1 tm

 


BUKOVICA
1964
65293 Volčja draga

spisi
ŽU
1908-: ustanovitev duhovnije, zidanje župnišča v Bukovici 1908-, zidanje cerkve 1919-
0, 05 tm

 


BUKOVO
kaplanija 1747, župnija 1842
65242 Grahovo ob Bači

knjige
ŽU
Kronika okrog 1930
status animarum 1837, 1866, začetek 20. stol.
urbar 1648, 1801
dolžniki 1844
blagajniški dnevnik 1834-
oznanila 1906-
birmanska knjiga 1823-
oklici 1895-
opravilni zapisnik 1802- [7 knjig)

spisi
ŽU
1816-: gradnja zakristije, inventarji 1834-, odvzem zvonov, računi 1816-1920, seznam dohodkov duhovnika, davčne napovedi, mašne ustanove, poročni spisi 1824-, dopisi
1 tm

listine
ŽU
1747. Ustanovitev in ureditev kaplanije na Bukovem

 


BUKOVŠČICA
1789
64227 Selca nad Škofjo Loko

knjige
ŽU Selca
status animarum 1850 (2 knjigi), 1869, 1906, 1920

NŠALJ
urbar cerkve sv. Klementa v Bukovščici 1786-1849

 


CANKOVA
omenjena 1754
69261 Cankova

knjige
ŽU
blagajniška knjiga sv. Marjete 1863-1914
cerkvene ustanove 1848-1864
birmanci 1868-1934
ženitveni zapisnik 1912-1957 (2 knjigi)
pristopi in izstopi iz katoliške vere 1839-1938
škofijske in državne odredbe 1784-1821 in pridige v prekmurščini 1824, 1822-1842
opravilni zapisnik 1750-1783, 1909-1921
spisi
ŽU
19. stol.
0, 90 tm

 


CELJE - SV. DANIJEL
omenjena 1229
SIomškov trg 2, 63000 Celje
knjige
ŽU
desetinski register 1785-1846 (6 knjig)
depozitni zapisnik 1820-1842
računska knjiga kuracije sv. Jožefa 1791-1807
ustanovne maše 1873-1906 (4 knjige)
ustanove in cerkvene glavnice 1861-1888
zapisnik ubožnega zavoda 1858-1877
zapisnik državnih odredb 1798-1814
zapisnik cerkvenih odredb 1804-1812
opravilni zapisnik 1876-1919 (10 knjig)
spisi
ŽU
19. stol . -
6 tm
VAS str. 176

CELJE (srbskopravoslavni)
knjige
ZA Celje
kronika 1922-1941
delovodnik 1922-1941 (4 knjige)
VAS str. 81, 82

CERKLJE na Gorenjskem
omenjena 1154
64207 Cerklje na Gorenjskem št. 39
knjige
ŽU
Kronika 1890-
status animarum 1850 (5 knjig), 1850 (gostači), 1857, 1880 (2 knjigi)
ustanovne maše 1882-1834 ,
oznanila I- XV 1849-1953 (15 knjig)
oklici 1826-1840, II-VIII 1846-1964 (skupaj 8 knjig)
NŠALJ
urbar 1732-1751
urbar župnije Cerklje 1791
urbar župne cerkve 1716-1723, 1740-1783, 1750-1795 (3 knjige); 1754, 1758
urbar župne cerkve in župnišča 1756
urbar župnišča 1740-1792
urbar beneficija sv. Tomaža 1639, 1791-1804
urbar cerkve v Možjanci 1742-1774
urbar podružnice na Bregu 1742
urbar podružnice v Spodnjem Brniku 1760-1799
urbar podružnice v Zgornjem Brniku 1699-1756
davčni in urbarski register župne cerkve 1740-1802
desetinski register 1768
matrikula 1668, 1754, 1801
odredbe in resolucije 1782-1800
VAS str. 560

 


CERKLJE ob Krki
vikariat pred 1689, župnija 1863
68263 Cerklje ob Krki
knjige
ŽU
Kronika 1911-
status animarum 1835-1844, 1845, 1858-1868, 1878 (gostači), okrog 1885, 1907

 


CERKNICA
omenjena 1247
61380 Cerknica
knjige
ŽU
status animarum 1834-1854 (3 knjige), 1838-1847 (gostači), 1874-1886 (3 knjige), 1874-1886 (gostači, 2 knjigi), 1880 (2 knjigi)
dnevnik dohodkov in izdatkov župne cerkve 1858-1917 in podružnic 1913-1916
bratovščinska knjiga 1773-1911
Apostolstvo bratovščine sv. rešnjega telesa
birmanska knjiga 1885-
okrožnice 1828-1844
ekshibitni protokol 1870-1895
opravilni zapisnik župnijskega in dekanijskega urada 1900-1915
opravilni zapisnik 1915-1926, 1928-1942
pridige, druga polovica 19. stol.
ŽU Mengeš
Kronika kaplanije v Cerknici (z zgodovino) 1930
VAS str. 560

 


CERKNO
omenjena 1247
65282 Cerkno
knjige
ŽU
status animarum 1835, (gostači, 2 knjigi), 1851 (gostači, 2 knjigi), 1866 (gostači), 1873, druga polovica 19. stol., konec 19. stol. (gostači), začetek 20. stol., prva polovica 20. stol. (2 knjigi)
urbar cerkve sv. Jošta v Trebenčah 1586 (prepis 1720)
urbar cerkve sv. Andreja v Zakrižu s.d. (prepis 1720)
urbar cerkve sv. Janeza na Planini 1720
urbar cerkve sv. Ane v Cerknem 1720
urbar cerkve v Labnjah 1720
urbar cerkve blažene device Marije na Policah 1720 (prepis)
urbar cerkve sv. Tomaža v Novakih s.d. (prepis 1727)
urbar cerkve sv. Pavla na Straži s.d. (prepis 1745)
urbar cerkve sv. Katarina v Otaležu s.d. (prepis 1745)
računske knjige cerkva blažene device Marije na Policah, sv. Duha na Labnjah, sv. Janeza Krstnika na Planini, sv. Andreja v Zakrižju, sv. Ane v Cerknem, sv. Izidorja v Trebenčah, sv. Pavla na Straži 1802-1830
glavne knjige dolžnikov in blagajniški dnevniki cerkva sv. Andreja v Zakrižu, cerkve sv. Janeza Krstnika na Planini, sv. Jošta v Trebenčah in blažene device Marije na Policah 1845-
blagajniški dnevniki farne cerkve in podružnic 20. stol.
ustanovne maše 1881- (2 knjigi)
katapan 1786, 1806
red službe božje v Cerknem konec 19. stol.
imenik in sejni zapisniki dekliške Marijine družbe 1912-1921
pravila bratovščine sv. Križa v cerkvi sv. Jerneja v Cerknem 1749
oznanila 1889-1898, 1901-1920, 1922-1959 (skupaj 19 knjig)
birmanska knjiga 1819-1879, 1886-
oklici 1824-1865 (14 knjig)
protokol v cerkvenih zadevah 1781-1829 (2 knjigi)
opravilni zapisnik 1834-1843, 1859-1948
POLITIČNO DRUŠTVO KMETSKA ZVEZA ZA SODNI OKRAJ CERKNO: zapisnik odborovih sej 1908-1909
SLOVENSKO KATOLIŠKO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO CERKNO: zapisnik 1907-1914
spisi
ŽU
1695-: ustanovitev kaplanije v Otaležu 1695, ustanovitev kaplanije Novaki 1766, gradnja cerkve v Novakih, desetina 19. stol., bera v Novi Oselici 18. stol.- inventarji, računi 19. stol.-, davčne napovedi, poročni spisi 19. stol.-, pastirska pisma in dopisi tolminskih arhidiakonov in goriškega nadškofa Attemsa 18. stol.,
dopisi 1802-
2 tm

 


CEROVO
1960
65211 Kojsko
knjige
ŽU
status animarum 1920 (2 knjigi)
birmanska knjiga 1918-

 


CIRKOVCE
vikariat 1683, župnija 1711
62326 Cirkovce
knjige
ŽU
Kronik 1838
status animarum 1870-1941 (20 knjig)
cerkveni inventarji 1898, 1928-1941
spisi
ŽU
19. stol.-
0, 70 tm

 


COL
1751
65273 Orešje - Col
knjige
ŽU
status animarum 1815, 1831, 1836, 1868, 1889, 1904
urbar 1743, 1783
računska knjiga 1802-1862 (2 knjigi)
dolžniki 1883-1916
blagajniški dnevnik 1904-1913, 1927-1948
ustanovne maše 1893-1931
kronika in imenik Marijine družbe na Colu 1899-1908, 1937-1946
oznanila 1869-1899, 1918-1969 (skupaj 12 knjig)
birmanska knjiga 1819-1953
oklici 1870- (4 knjige)
protokol v cerkvenih zadevah 1787-1792
opravilni zapisnik 1910-1962 (2 knjigi)
spisi
ŽU
19. stol.-: inventarji, računi, poročni spisi, dopisi
0, 70 tm
listine
ŽU
1767. september 13. Posvetitev cerkve

ČADRAM
ekspozitura pred 1542, župnija 1762
62317 Oplotnica
knjige
ŽU
Kronika 1878-
status animarum 1893-1904 (11 knjig)
desetinski register 1810
cerkveni inventar 1930 (5 knjig)
cerkveni računi 1792
spisi
ŽU
19. stol . -
0, 40 tm
listine
ŽU
1542. Ustanova sv. Barbare

ČATEŽ ob Savi
omenjena 1323
68250 Brežice
knjige
ŽU
status animarum 1815-1841, 1843-1851, 1850-1863, 1863, 1893- (2 knjigi)
SPF DAS str. 139

ČATEŽ - ZAPLAZ
vikariat 1785, župnija 1874
68212 Velika Loka
knjige
ŽU
status animarum 1856-1874, 1861-1888, 1876-1900, 1900-1942
dohodki in izdatki 1863-1902, 1863-1903
ustanovne maše 1862-
zapisnik birmancev 1878-1947
opravilni zapisnik 1858-1941 (2 knjigi)
0, 50 tm
spisi
ŽU
18. stol.-: kupne pogodbe, nadarbina 1840-, zemljiške zadeve, ustanovne maše, testamenti, poročni spisi 1840-
načrti
ŽU
cerkev na Zaplazu 1903 (Simon Treo), društveni dom 1925

ČEMŠENIK
vikariat pred 1262, župnija 1596
Čemšenik 7, 61411 Izlake
knjige
ŽU
status animarum I 1836, II 1837, III 1875, IV 1876
izkaz dohodkov in stroškov fare in podružnic 1915-1941
zapisnik o plačanih obrestih 1890-1918
ustanovne maše 1880-1916 (2 knjigi)
album bratovščine češčenja sv. rešnjega Telesa 1773- in status animarum 1811-1814
oznanila 1838-1913
oklici 1825-1892, 1859-1870
poslovni zapisnik 1881-1916 (2 knjigi)
zbirka pridig 1826
spisi
ŽU
1836-: računi
0, 50 tm

ČEPOVAN
vikariat 1550, župnija 1889
65253 Čepovan

knjige
ŽU
Kronika 1876-1942
status animarum prva polovica 19. stol, 1866-1902, pred 1914
urbar 1757, 1766
dolžniki 1875-1934 in izkaz premoženja cerkve sv. Janeza Krstnika v Čepovanu
blagajniški dnevnik 1907-1947
zapisnik ustanovnih maš 1912-1942
oznanila 1919-
birmanska knjiga 1924-
KMETIJSKA HRANlLNICA IN POSOJILNICA ČEPOVAN: blagajniški dnevnik; sejni zapisniki; opravilni zapisnik

ČEŠNJICE
lokalija 1787, župnija 1876
Češnjice 8, 61223 Blagovica

knjige
ŽU
Kronika 1910- (z zgodovino)
status animarum 1901, okrog 1910
dnevnik dohodkov in izdatkov 1855-1893
ustanovne maše 1906-1925
oznanila 1931-1949 (2 knjigi)
oklici 1910-
opravilni zapisnik 1873-1901

NŠALJ
urbar 1714-1735
status animarum 1857-1866, 1876-1900

spisi
ŽU
zgodovina fare

listine
ŽU
1744, junij 2. O relikvijah
1721. Prepis listine o bratovščini karmelske Matere božje

ČEZSOČA
1770
65230 Bovec

knjige
ŽU Bovec
status animarum začetek 20. stol.
oznanila 1932, 1938-1939
birmanska knjiga 1924-19Q0

spisi
ŽU Bovec
1919-: poročni spisi in drugo
0, 05 tm

ČRENŠOVCI v Prekmurju
1807
69232 Črenšovci
knjige
ŽU
blagajniška knjiga 1874-1913
opravilni zapisnik 1912-1914, 1927-1931, 1937-1943
spisi
ŽU
19. stol .
0, 25 tm

ČREŠNJEVEC
omenjena 1248
62310 Slovensko Bistrica
knjige
ŽU
Kronika 1880-
status animarum 1873, 1884, 1905, 1905-1920 (skupaj 5 knjig)
zapisnik gubernijskih in škofijskih odredb 1798-1845
spisi
ŽU
18. in 19. stol.
1, 20 tm

ČREŠNJICE
vikariat 1402, župnija 1732
63213 Frankolovo
knjige
ŽU
Kronika okrog 1890-
status animarum 1770-1907 (4 knjige)
zapisnik cerkvenih glavnic 1891-1907
blagajniški dnevnik 1917-1934
štolninski zapisnik 1872-1924 (4 knjige)
bratovščine 1894-1941
ženitveni zapisnik 1862-1939 (3 knjige)
zapisnik cerkvenih odredb 1840-1865
opravilni zapisnik 1874-1934 (2 knjigi)
spisi
ŽU
17. stol.-
1 tm

ČRMOŠNJICE
1509
Črmošnjice 15, 68333 Semič
knjige
ŽU
status animarum 1835 (3 knjige), 1844, 1860, 1870, 1934
blagajniška knjiga 1908-1933
opravljene maše za pokojnike 1834, 1839-1851
bratovščino rožnega venca 1853
oznanila 1882-1894, 1896-1900, 1929-1956
birmanska knjiga 1878, 1919, 1924-1929
oklici 1823-1880
delovodnik 1905-1934, 1934-
vložni zapisnik 1926-1928
spisi
ŽU
1830-: posestni listi, bera 1848, računi 1834, štolnina, davčne knjižice, poročni spisi 1830-, mrliški listi, okrožnice
1, 25 tm

ČRNA na Koroškem
vikariat pred 1362, župnija 1787
62393 Črna
knjige
ŽU
status animarum 1899-1902 (2 knjigi)
urbar župne cerkve 1828, 1847
zapisnik štolnine 1828 (s podatki o ustanovitvi župnije)
Liber frotemitatis St. Osbaldi 1633 (slovenske molitve iz 17. stol.)
zapisnik cerkvenih in državnih odredb 1833
NŠALJ
matrikula 1694

ČRNEČE
lokalija 1780, kuracija 1811, župnija 1891
Črneče 43, 62370 Dravograd
knjige
ŽU
status animarum 1832, 1837, 1865
zemljiška knjiga cerkvenih podložnikov 1837
ekshibitni protokol 1839-1857
spisi
ŽU
1796-: med njimi cerkveni računi
1, 90 tm

ČRNIČE
omenjena 1518
65262 Črniče
knjige
ŽU
Kronika 1914-1933
status animarum 19. stol., sredina 19. stol., konec 19. stol., 1921
urbar cerkve sv. Vida v Črničah 1725, 1769, 1796 1823
urbar cerkve sv. Kozma in Damijana 1763, 1781
urbar cerkve sv. Janeza in Pavla na Ravnah 1769, 1796
urbar cerkve sv. Justa v Gojačah 1835
urbar cerkve sv. Marije na Vitovljah 1780
desetina 1826
bera 1826-
dolžniki cerkve v Črničah 1853-1868
dolžniki cerkve v Gojačah 1863
dolžniki cerkve v Malovšah 1865
računska knjiga cerkve v Malovšah 1796-1943 (2 knjigi)
računska knjiga cerkve v Črničah 1853-1943
računska knjiga cerkve na Ravnah 1866-1943
računska knjiga cerkve v Gojačah 1870-1943
blagajniški dnevnik za Črniče 1861-1945
blagajniški dnevnik za Gojače 1906-1950
blagajniški dnevnik za Malovše 1906-1950
blagajniški dnevnik za revne 1906-1949
ustanovne maše 1827-
katapan 18. stol.
zapisnik in kronika Marijine družbe v Črničah 1910-1943
oznanila 1877-1920, 1925-1969 (skupaj 13 knjig)
birmanska knjiga 1829-
oklici 1823-1876, 1904-1965 (skupaj 4 knjige)
zapisnik pastoralnih dekanijskih konferenc 1907-1933
protokol v cerkvenih zadevah 1818-1839
opravilni zapisnik 1836-1949 (5 knjig)
AKADEMIJA SV. KARLA SLOVENSKIH BOGOSLOVCEV GORICA: zapisnik 1908-1914
SLOVENSKO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO ČRNIČE: zapisnik občnih zborov s Kroniko 1908-1927
spisi
ŽU
1821-: računi 1821-, poročni spisi 1824, šolske zadeve, rokopisi in osebni dokumenti Alojzija Novaka
2 tm
listine
ŽU
1518 Posvetitev cerkve sv. Martina v Oseku (original in prepis 1966)
1583 junij 15. Vizitacija videmskega škofa v Kamnjah

ČRNI VRH
vikariat 1630, župnija 1897
65274 Črni vrh nad Idrijo
knjige
ŽU
Kronika 1900-
status animarum 1799, 1833, 1837, 1847 (gostači), 1852, 1873, začetek 20. stol. (3 knjige)
urbar 1755, 1784, 1793
računska knjiga 1802-1862 (2 knjigi)
zapisnik bere 1819-1916
ustanovne maše 1887-
urbar ubožne ustanove 1760, 1807
bratovščina krščanskega nauka 1762-1878
Zgodovina dekliške Marijine družbe 1894-1905, 1944-
sejni zapisnik Marijine družbe 1894-1948
seje predstojništva dekliške Marijine družbe 1905-1927
bratovščina rožnega venca in bratovščina večnega češčenja sv. rešnjega Telesa 1906-1923
tretji red sv. Frančiška 1906-1935
oznanila 1859- (23 knjig)
birmanska knjiga 1818-1909, 1909-
oklici 1815- (6 knjig)
protokol v cerkvenih zadevah 1808-1834 in računska knjiga 1745-1753
opravilnik 1923-
KATOLIŠKO SLOVENSKO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO ČRNI VRH: Kronika 1903-1925; zapisnik sej 1920-1927
spisi
ŽU
18. stol.-: ustanovitev župnije 1897, inventarji, popravila cerkvenih poslopij, pokopališča, računi, poročni spisi 1821-, ubožna ustanova, šola, dopisi
0, 80 tm

ČRNI VRH
1789
Črni vrh 37, 61355 Polhov Gradec
knjige
ŽU
Kronika 1905-1936
status animarum 1901-
Kronika Marijine družbe 1902-1945
opravilni zapisnik 1902-1951

ČRNOMELJ
1228
68340 Črnomelj, Mirana Jarca 5

knjige
ŽU
Kronika 1903-1938 (2 knjigi)
status animarum 1816, 1824. (3 knjige), 1936 (4 knjige), 1888, 1890 (5 knjig), 1900 (3 knjige), 1918 (gostači), 1918 (cigani)
štolarij 1912-1952
dekliško Marijina družba 1902-
oznanila 1858-1968 (27 knjig)
birmanska knjiga 1906-1952
oklici 1852-1956 (6 knjig)
opravilni zapisnik 1902-1931 (2 knjigi)
KRUPA (zemljiško gospostvo): urbar 1690-1699; računska knjiga 1797-1801; protokol podložniških pogodb 1744, 1786-1788, 1788-1795, 1788-1801, 1790-1795, 1790-1847; protokol podložniških pogodb gorske gosposke 1827-1838; dokazi v tožbi Andreja Danijela grofa Barba, imetnika Pobrežja, proti imetniku Krupe zaradi lesa 1745-1746 /3 knjige/; ekshibitni protokol 1801-1803
POBREŽJE (zemljiško gospostvo): urbar 1772-1773

spisi
ŽU
1850-: poročni spisi
ČRNOMELJ (zemljiško gospostvo): dopisi in normalije nabornega gospostva 1805-1809
0, 50 tm

DAVČA
ekspozitura 1928, župnija 1968
64229 Sorica
knjige
ŽU Sorica
status animarum 1920

DEKANI
66271 Dekani

knjige
ŽU
status animarum 1838, 1850, druga polovica 19. stol., 1879, 1902
blagajniški dnevnik 1843- (4 knjige)
dolžniki 1882
glavna knjiga premoženja župne cerkve 1902
oznanila 1899-1956 (11 knjig) .
birmanska knjiga 1865-1883, 1918-
poročni vpisi 1857-1877, 1882-1885
opravilni zapisnik 1845- (6 knjig)

spisi
ŽU
1820-: inventar 1901, poročni spisi, dopisi 1820-1932
1, 50 tm
VAS str. 90
DEKANI - dekanija
knjige
ŽU Osp
opravilni zapisnik 1900-1910

DESKLE
duhovnija 1757, župnija 1935
65210 Anhovo

knjige
ŽU
status animarum 1789-1814, 1814-1831, druga polovica 19. stol., 1938
oznanila 1910-1915, 1921-1969 (skupaj 23 knjig)
birmanska knjiga 1819-1903, 1918-
oklici 1921-1956 (2 knjigi)
opravilni zapisnik 1918-1968 (2 knjigi)

spisi
ŽU
1920-: poročni spisi
0, 40 tm

DIVAČA
lokalija 1785, župnija 1892
66215 Divača

knjige
ŽU
Kronika 1786-
status animarum 1834, 1849, 1855, 1868, 1903
urbar cerkve sv. Antona v Divači 1791, 1827
glavna knjiga dolžnikov cerkve sv. Antona v Divači 1855, 1904
glavna knjiga dolžnikov cerkve sv. Trojice v Ležečah 1855
blagajniški dnevnik 1854-1876, 1884-1935 (skupaj 3 knjige)
oznanila 1890-1904, 1908-1930 (skupaj 7 knjig)
oklici 1834-1890, 1924-1930
protokoli okrožnic in opravilni zapisnik 1834-1931 (5 knjig)

spisi
ŽU
19. stol:-: inventarji, obligacije, računi cerkve v Ležečah 1833-1936, računi cerkve v Divači 1901-1936, ustanovne maše, poročni spisi, šolski dopisi 1834-1882
0, 40 tm
listine
ŽU
1603. Posvetitev cerkve v Divači
1636. Posvetitev treh oltarjev v divaški cerkvi
1730. 0dpustki bratovščine sv. Valentina

DOB
pred 1296
Dob 125, 61233 Dob pri Domžalah

knjige
ŽU
Kronika (torzo)
status animarum 1863-1872, 1894 (3 knjige), 1905 (3 knjige)
NŠALJ
status animarum 1816-1850, 1835, 1857, 1863-1872, 1875-1892, 1877-1890
urbar 1688, 1698, 1701, 1815-1819
urbar župnije Dob 1732-1743, 1773, 1773, 1784-1792
urbar župne cerkve 1811
urbar župnišča 1823-1832, 1884-1846
urbar podružnice v Krtini 1614-1672, 1698-1738, 1728-1772, 1773
urbar cerkve sv. Marije Magdalene v Zlatem polju 1671-1696, 1739-1772, 1698-1737
urbar cerkve sv. Kancijana 1740-1768
urbar cerkve sv. Martina 1741-1771
urbar podružnične cerkve Brezje 1698-1739
desetinski register 1777-1800, 1812-1845, 1813-1847
cerkveni izdatki 1758
zemljiška knjiga 1811-1828
ustanovna maša v podružnici Brezje 1832
izvleček iz matrikule 1824-1847
oznanila 1804-1831
odredbe in okrožnice 1818-1843
odredbe 1834-1859
poročila na politične upravne oblasti 1847-1857
delovodnik 1834-1893
dnevnik Jožefa Voglarja 1769-1774
VAS str. 560

DOBJE pri Planini
1785
63224 Dobje pri Planini

knjige
ŽU
Kronika okrog 1870-
štolninski zapisnik 1896-1936
birmanski zapisnik 1900-1968
ženitveni zapisnik 1893-1929 (5 knjig)

DOBOVA
vikariat 1765, župnija 1784
68257 Dobova

knjige
ŽU
status animarum pred 1850- 1899 (9 knjig)
blagajniški dnevnik 1889-1906
štolninski zapisnik 1845-1906 (12 knjig)
oznanila 1882-1945 (16 knjig)
birmanski zapisnik 1830, 1879-1891 (skupaj 4 knjige)
pokopališki zapisnik 1905-1932
opravilni zapisnik 1880-1940 (5 knjig)

spisi
ŽU
konec 18. stol . -
1 tm

DOBOVEC
1776
61420 Trbovlje

knjige
ŽU
Kronika
status animarum 1832, 1854-1877, 1877-1888, 1916
oznanila 1901-1946 (5 knjig)
oklici 1847-1923 (2 knjigi)
NŠALJ
matrikula s.d. (18. stol.)

DOBRAVA
lokalija 1788, župnija 1876
64244 Podnart

knjige
ŽU Ljubno
Kronika 1876-1951
status animarum 1865, 1890

spisi
ŽU
1787-: zadolžnice, inventarji 1844-, inventarji podružnične cerkve na Otočah 1822-, obveznice, računi, dohodki in izdatki 1848-, ustanovne maše 1787-, dopisi
0, 15 tm

DOBREPOLJE -VIDEM
1260
61312 Dobrepolje - Videm, Dobrepolje 33

knjige
ŽU
status animarum 1830 (3 knjige), 1830 (3 knjige)
urbar fare Dobrepolje 1790-1799
urbar fare Dobrepolje in podružnice Velike Slevce in Werneggovega beneficija 1783-1790
prejemki in izdatki farne cerkve 1890-1899
prejemki in izdatki podružnic 1869-1897
izdatki cerkve v Dobrepolju 1890-1897
ustanovne maše 1827- 1892
beneficij rodbine Wernegg 1750-1763 (prepis listine cesarice Morije Terezije)
direktorij fare 1567, 1766
matrikula 1804
oznanila 1868-1885 (3 knjige)
birmanci 1868-1968 (2 knjigi)

spisi
ŽU
mašne ustanove, računi
0, 10 tm

DOBRNA pri Celju
1628
63204 Dobrna
knjige
ŽU
Kronika 1856-
blagajniška knjiga 1928-1939
inventar za župnijsko cerkev in nadarbino 1936 (2 knjigi)
ženitveni zapisnik 1921-1929
VAS str. 176

DOBRNIČ
omenjena 1296
68211 Dobrnič

knjige
ŽU
Kronika 1904-1920, 1930-
status animarum 1818-1822, 1822 (2 knjigi), 1830, 1834, 1843, 1846, 1859 (2knjigi), 1872 (2 knjigi), 1884 (2 knjigi), 1900, 1929 (2 knjigi), 1929 (gostači)
urbar župne cerkve 1746-1783
urbar župne cerkve 1718-1768 in blagajniška knjiga 1882-1884
urbar podružnice sv. Nikolaja v Selah pri Lipovcu 1718-1820
urbar podružnice sv. Križa no Liscu 1718-1753 in nezakonski otroci 1771, 1780, 1782
desetinski register okrog 1840-1845
računska knjiga 1908-1929
blagajniška knjiga podružnic 1930- (8 knjig)
register dohodkov župne cerkve, podložnikov, dajatve, dolgovi, bratovščine do 1911
hranilna knjiga do 1922
seznami članov bratovščin 1895-
imenik in kronika mladeniške Marijine družbe 1919-1943
oznanila 1875-1881, 1920-1947 (skupaj 8 knjig)
birmanska knjiga 1894-
seznam normalij 1823-1861 in seznam mašnih ustanov 1803-1855 ter Pro memoria 1890-1898
opravilni zapisnik 1861-1884, 1909-1923, 1924-1939, 1939-
Alojzij Zupanc, Pražupnija in župnija Dobrnič

spisi
ŽU
1742-: cerkveno premoženje 1783-1941, inventarji, izročilni zapisniki, posestni listi, dolžniki, pogodbe, pokopališče 1742-1783, nadarbina 1841-1947, štolnina 1909-, računi 1820-, ustanovne maše, poročni spisi 1835-, proračun za Baragov dom 1938
ZADRUGA ZA MELIORACIJO DOBRNIŠKE DOLlNE: opravilni zapisnik 1934-1936
1 tm

načrti
ŽU
Baragov dom 1938
ZADRUGA ZA MELIORACIJO DOBRNIŠKE DOLlNE: načrti

DOBROVA
vikariat 1723, župnija 1789
61356 Dobrova pri Ljubljani

knjige
ŽU
status animarum 1812, 1824-1827, 1837-1856, 1842, 1864
urbar fare Dobrova 1656-1725, 1730, 1746, 1748- 1838, 1756, 1836, 1840-1847
urbar cerkve sv. Neže v Brezju 1717, 1785
urbar cerkve sv. Janeza v Gabrju 1717
urbar cerkve sv. Jurija no Hruševem 1717, 1736
urbar cerkve sv. Janeza Krstnika v Gabrju 1706, in prejemki ter izdatki 1760-1789
urbar cerkve sv. Martina v Podsmreki 1772
predlog za odcepitev cerkve v Dobrovi od farne cerkve v Šentvidu nad Ljubljano oz. izpis iz zapisnika kapiteljske seje dne 6. junija 1719
prejemki in izdatki 1711-1740, 1741-1782, 1785-1815, 1860-1885, 1901-1941
izdatki m zidanje župnišča v Dobrovi 1764-1771 in 1863-1873
dohodki in izdatki šmarnih maš 1876-1927
zapiski dolžnikov farne cerkve 1895-1913
evidenca cerkvenih računov 1785-1797
inventar župne cerkve 1723-1960
inventar podružnic 1723-1960
mašne ustanove 1786-1891 (4 knjige)
zapisnik mašnih ustanov 1880-1920
matrikula in oznanilo 19. stol.
matrikula 1760-1907
Marijina bratovščina 1710-1780, 1774-1890
seznam članov bratovščine Jezusa Kristusa za propagando vere v Braziliji 1774-1862
seznam članic Marijine družbe 1898-1947
kronika Marijine družbe 1898-1916
imenik članic Marijine družbe 1898-1905
oznanila 1836-1960 (18 knjig)
oklici 1753-1826, 1830-1960 (5 knjig)
spraševalni katalog 1840-1848
protokol 1812-1846
zapisnik župnega urada 1935-1945
Jernej Zupanc, Popis čudežnih dogodkov pri dobrovski božji poti 1756-1913
TURN (zemljiško gospostvo): urbar 1717-1724
HRANILNICA IN POSOJILNICA DOBROVA: tekoči računi zadružne zveze 1926-1927;posojila 1907-1935
ŠOLSKI SKLAD DOBROVA: denarna knjiga 1942-1945
UBOŽNI SVET DOBROVA: zapisnik sej 1908-1915
IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO DOBROVA PRI LJUBLJANI: društvena Kronika 1919-1921
ORLIŠKI KROŽEK DOBROVA: zapisnik sej Orlič 1909-1929

spisi
ŽU
1753-: popravila cerkve in župnišča 1857-, veliki oltar župne cerkve 1799, 1853, 1910, veliki zvon 1842-1843, procesi 1745-, računi 1819-, poročni spisi 1900-, proglasitve pogrešanih za mrtve 1919-, Rdeči križ 1914-1918, zapuščina župnika Janeza Tehovca (umrl 1753), osebni dokumenti župnika J. Vidmarja (umrl 1860) in župnika Zavodnika druga polovica 19. stol.
KATOLIŠKO PROSVETNO DRUŠTVO DOBROVA: zapisniki občnih zborov in sej 1935-1940
2 tm

načrti
ŽU
župnišče

DOBROVNIK v Prekmurju
omenjena 1334
69223 Dobrovnik

knjige
ŽU
blagajniška knjiga 1765-1771, 1771-1873, 1874-1913
blagajniška knjiga cerkve v Kobilju 1796-1810, 1874-1913
mašne ustanove 1897-1913

spisi
ŽU
18. in 19. stol.
0, 10 tm

DOL pri Hrastniku
vikariat 1755, župnija 1771
61431 Dol pri Hrastniku

knjige
ŽU
Kronika 1868-
status animarum 1837-1930 (8 knjig)
gradbeni dnevnik gradnje župne cerkve 1908
štolninski zapisnik 1841-1870 (2 knjigi)
oznanila 1890-1947 (7 knjig)
birmanski zapisnik 1816-1939 (3 knjige)
ženitveni zapisnik 1904-1963 (3 knjige)
opravilni zapisnik 1907-1920

DOL pri Ljubljani
vikariat 1262, župnija 1627
61262 Dol pri Ljubljani
knjige
NŠALJ
status animarum 1869-1892, 1878-1888, 1889-1894 (3 knjige), 1921
urbar župne cerkve 1785-1805, 1806-1848
urbar podružnične cerkve v Beričevem 1806-1848
potrditev Hostarjevega beneficija 1758
matrikula 1805

DOLE pri Litiji
kuracija 1620, vikariat 1752, župnija 1852
61273 Dole pri Litiji
knjige
ŽU
status animarum 1873-1884, 1884-1896

DOLENCI
okrog 1757
Veliki Dolenci, 69204 Šalovci
knjige
ŽU
Kronika 1875-
blagajniška knjiga 1919
ustanove 1908
spisi
ŽU
19. stol .
0, 15 tm

DOLENJA TREBUŠA
vikariat 1785, župnija omenjena 1823
65283 Slap ob Idrijci
knjige
ŽU
status animarum 1827, 1867, začetek 20. stol.
dolžniki 1844-1911
seznam tlak in prispevkov pri popravilu župnijskega hleva 1857
blagajniški dnevnik 1906-1943
odbor cerkvenega sklada 1907-1921
knjiga ubogih
oznanila 1909-1916, 1918-1927, 1931-1947
birmanska knjiga 1819-1965
opravilni zapisnik 1820-1968 (4 knjige)
spisi
ŽU
18. stol.-: inventarji, računi 1845-1925, seznam ustanovnih maš, poročni
KATOLIŠKO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO DOLENJA TREBUŠA: tajniška knjiga 1908-1912
spisi 19. stol.-, dopisi 18. stol.
1, 20 tm

DOLENJA VAS
vikariat 1787, župnija 1830
61331 Dolenja vas
knjige
ŽU
Kronika 1788-1947
status animarum 1814-1830, 1841-1848, 1848-1858, 1863-1882, 1900-1953
gospodarstvo župnijske nadarbine 1921-1932
imenik dekliške Marijine družbe 1900-1935
Marijina družba 1927-1942, 1930-1943
opravilni zapisnik 1909-1953
spisi
ŽU
19. stol.: neurejeni
0, 30 tm
VAS str. 269

DOLENJI LOGATEC
1910
Čevica 51, p. pr. 32, 61370 Dolenji Logatec
knjige
ŽU
status animarum 1910 (3 knjige), 1910 (gostači)
blagajniški dnevnik 1910-
oznanila 1910-1945 (6 knjig)
birmanska knjiga 1910-
oklici 1910-1945 (2 knjigi)
delovodnik 1910-1945 (2 knjigi)
spisi
ŽU
1910-: računi, poročni spisi, dopisi
0, 50 tm

DOLIČ
1873
62382 Mislinja
knjige
ŽU
status animarum 1840, 1849, 1827, 1859, 1860, 1876, po 1876, 20. stol., (skupaj 9 knjig)
urbar župne cerkve 1787
register dajatev cerkvam 1764.
desetinski register 1823-1828
odkup podložnikov 1787
AS
status animarum 1891-1940
spisi
ŽU
1820-: cerkveni inventarji 1820-1880, cerkveni računi 1820-1880, statistika prebivalcev župnije 1831, 1833, 1845, 1846:
1, 85 tm
VAS str. 176

DOMANJŠEVCI (evangeličanski)
1871
knjige
ŽU
dajatve 1807-1877
cerkvene in državne odredbe 1871-1902
zapisnik sej cerkvenega odbora 1907-1932
spisi
ŽU
19. stol.
0, 10 tm

DOMŽALE
vikariat 1801, župnija 1908
Tabor 10, 61230 Domžale
knjige
ŽU
Kronika 1904-1942 (7 knjig)
status animarum 1860, 1908 (2 knjigi), 1908 (gostači)
zapisnik dobrotnikov cerkve Matere božje na Goričici 1890 in kronika 1872-1903
oklici 1945
spisi
ŽU
1801-: ustanovitev fare 1908, kapela 1906, orgle, obnovitev cerkve 1938, inventar Goričice 1840, ustanovne maše 1801-, poročni spisi 1908-, društveni dom
0, 50 tm
načrti
ŽU
kapela pri župni cerkvi 1906, obnovitev cerkve 1938

DORNBERK
1296
65294 Dornberk
knjige
ŽU
status animarum prva polovica 19. stol., sreda 19. stol., 20. stol.
urbar 1716, 1736, 1770, 1787, 1794, 1812, 1831, 1842
oznanila 1907-1969 (13 knjig)
birmanska knjiga 1921-1953
oklici 1915-1968 (3 knjige)
protokol v cerkvenih zadevah 1835-1857 in blagajniški dnevnik 1849-1867
opravilni zapisnik 1845-1846, 1858, 1872-1899, 1900-1919 (3 knjige)
spisi
ŽU
1806-: inventarji, sodni spisi, računi 1806-, davčne napovedi, izvlečki iz katastra 1785, poročni spisi, dopisi, napisi na oltarjih in pod zvonikom
1, 70 tm

DOVJE
vikariat 1362, župnija 1491
Dovje 105, 64281 Mojstrana
knjige
ŽU
status animarum 1843, 1853, 1874 (2 knjigi), 1890, 1890 (repertorij)
računska knjiga konec 17. stol. in delovodnik 1851-1852
izdatki in dohodki 1874-1938
ustanovne maše in računska knjiga za cerkvene ustanove in za ubožnico druga polovica 19. stol.
NŠALJ
urbar župne cerkve 1713-1785, 18. stol., 1786-1849
urbar cerkve sv. Klemena v Mojstrani 1730-1785
desetinski register 1695
škofijske in vladne odredbe 1780
spisi
ŽU
1900-: statistiko rojstev 1677-1888, statistika pogrebov 1710-1888, Aljaž, Kratke črtice za zgodovino dolške fare (2 lista)
0, 25 tm

DRAGA
1834
61319 Draga
knjige
ŽU
status animarum konec 18. stol., 1850-1856, 1856-1864 (2 knjigi)
blagajniški dnevnik 1885-1923, 1923-
prejemki in izdatki za podružnice 1887-1938
zapisnik udov Marijine družbe 1902-1929
zapisnik udov bratovščine češčenja sv. rešnjega Telesa 1905-1920
okrožnice 1823-1856, 1856-1863, in kronika 1882-1894
opravilni zapisnik 1904-1917
ŽU Loški potok
Kronika 1920-
status animarum 1906 (2 knjigi), 1906 (gostači )
birmanska knjiga 1917-
spisi
ŽU
1800-: inventarji, gospodarstvo, računi, poročni spisi
1, 50 tm

DRAGA
kaplanija 1864
Župnijski urad, Klanec, 66240 Kozina
knjige
ŽU Klanec
status animarum 1864, začetek 20. stol.
urbar 1645, 1761, 1785, 1839, 1846
opravilnik 1909-1964

DRAGATUŠ
1854
68343 Dragatuš št. 12

knjige
ŽU
status animarum 1860 (2 knjigi), 1897 (2 knjigi), okrog 1900 (3 knjige)
blagajniški dnevnik 1908-1913
štolarij 1913-1919
skupščina družbe tretjega reda 1924
birmanska knjiga 1938
opravilni zapisnik 1898-1937 (5 knjig)
HRANILNICA DRAGATUŠ: imenik zadružnikov Hranilnice 1909-1939

spisi
ŽU
1838-: inventarji 1838-, bera, računi, davki, poročni spisi 1858-
0, 60 tm

DRAMLJE
vikariat pred 1761, župnija 1773
Laze, 63222 Svetelka - Dramlje

knjige
ŽU
status animarum 1844-1930 (9 knjig)
blagajniški dnevnik 1914-1915
štolninski zapisnik 1919-
oznanila in oklici 1864- (10 knjig)
birmanski zapisnik 1918-1930 (2 knjigi)
ženitveni zapisnik 1864-1941 (5 knjig)
pokopališki zapisnik 1899
opravilni zapisnik 1856-1907

DRAVOGRAD
1232
62370 Dravograd

knjige
ŽU
status animarum (4 knjig)
urbar kolegijskega kapitlja 1721, 1752, 1773 (3 knjige)
urbar župne cerkve 1820-1836 (4 knjige)

spisi
ŽU
19. in 20. stol.
3, 60 tm

DREŽNICA
vikariat 1747, župnija 1941
65222 Kobarid

knjige
ŽU
status animarum 1925
oznanila 1921- (13 knjig)
birmanska knjiga 1924-
opravilni zapisnik 1922- (2 knjigi)
Zlata knjiga cerkvenega društva v Drežnici 1922-

spisi
ŽU
18. stol.-: gradnjo cerkve sv. Jurija v Drežnici 1781, 1783, računi 1914-1946
0, 15 tm

načrti
ŽU
cerkvene stavbe (1 mapa)

DUPLJE
lokalija 1785, župnija 1876
Spodnje Duplje 81, 64203 Duplje

knjige
ŽU
Kronika III 1941-
status animarum 1869, 1874, 1895
cerkveni računi 1832-1841
dnevnik dohodkov in izdatkov 1883-1920
blagajniški dnevnik 1921-
štolarij 1930
ustanovne maše 1895-1913, 1939
oklici 1925
inventar arhiva
NŠALJ
urbar 1770-1784, 1796-1841
urbar cerkve v Spodnjih Dupljah 1773-1789
ustanovno pismo ustanove Valentina Seuniga 1771 (2 knjigi)
okrožnice in odredbe 1803-1806

spisi
ŽU
1791-: posestni spisi, podložniške listine 1666, računi
0, 25 tm
VAS str. 560

DUTOVLJE
1947
66221 Dutovlje

knjige
ŽU
status animarum 1906
opravilni zapisnik 1906-1934

spisi
ŽU
19, stol.-: inventarji
0, 05 tm

DVORI (KORTE) nad Izolo
omenjena 1709
66310 Izola
knjige
ŽU
Kronika 1927-
status animarum prva polovica 19. stol., druga polovica 19. stol., konec 19. stol
1917 (2 knjigi)
dolžniki 1872
mašne ustanove 1916-
zapisnik sej Marijine družbe 1930-1945
oznanila 1926-1963 (6 knjig)
birmanska knjiga 1918-
oklici 1858-1938 (3 knjige)
spisi
ŽU
19. stol.-: računi, poročni spisi
0, 80 tm

ERZELJ
duhovnija 1734, prenehala 1968
Goče, 65271 Vipava
knjige
ŽU Goče
Spomenica duhovnije sv. Mihaela nadangela na Erzelju 1904-1917
status animarum 1846, druga polovica 19. stol., 1904
zapisnik cerkvenih dolžnikov 1877-
blagajniški dnevnik 19. stol.
birmanska knjiga 1904-
oklici 1884-1954
opravilni zapisnik 1901-1962
spisi
ŽU Goče
19. stol.-: dolžna pisma, inventarji 1819-, računi 1844-1944, mašne ustanove, poročni spisi 1814-1942, dopisi
listine
ŽU Goče
1466. Posvetitev cerkve sv. Mihaela na Erzelju

FARA pri Kočevju
1363
61336 Vas
knjige
ŽU
status animarum 1831 I A, B prva polovica 19. stol. (2 knjigi), II A B druga polovica 19. stol. (2 knjigi), 1893 (2 knjigi), okrog 1900
inventar in urbar župnije okrog 1740
ustanovne maše 1831, 1894-1920
matrikula 1758
Marijina družba 1900-1923
oznanila 1825-1944 (2 knjigi)
birmanci 1878-
oklici 1824-1903 (4 knjige)
spisi
ŽU
19. stol.-: inventarji župne cerkve in podružnic, davki, gospodarstvo, poročni spisi
1 tm

FOJANA
vikariat omenjen v 15. stol:
65212 Dobrovo v Brdih
knjige
ŽU Medana
status animarum 1884, okrog 1940
urbar cerkve sv. Florijana v Fojani 1735
birmanska knjiga 1819-1935
ŽU Biljana
inventar 1818, 1863
ŽU Šlovrenc
opravilnik 1916-1955
spisi
ŽU Šlovrenc
20. stol-: zvonovi, posest, inventar 1929

FRAM
lokalija 1785, župnija 1844
62313 Fram
knjige
ŽU
status animarum 1845-1862, 1862-1876, 1876-1887, 1887-1903, 1903-1916 (skupaj 12 knjig)
okrožnice ordinariata in gubernija 1829-1845 (3 knjige)
ekshibitni protokol 1898
spisi
ŽU
19. in 20. stol.: med njimi dva inventarja župnijske cerkve in nadarbine 1907
1 tm

FRANKOLOVO
lokalija 1787, župnija 1873
63213 Frankolovo
knjige
ŽU
status animarum 1840-1932, (18 knjig)
štolninski zapisnik 1870-1928 (4 knjige)
birmanski zapisnik 1857-1968 (2 knjigi)
ženitveni zapisnik 1838-1957 (5 knjig)
pokopališki zapisnik 1899-1944
zapisnik cerkvenih odredb 1830-1859
opravilni zapisnik 1862-1925 (3 knjige)
spisi
ŽU
19. in 20. stol.
0, 10 tm
VAS str. 176

GABRJE
kuracija 1670
66222 Štanjel
knjige
ŽU
status animarum 1843, sreda 19. stol., 1880, 1915
urbar 1678, 1697
urbar cerkve sv. Martina v Gaberjah 1703, 1778, 1797, 1820, 1823
glavna knjiga dolžnikov 1890-1904
oznanila 1892-1899, 1914-1921, 1929-1935
birmanska knjiga 1824-
oklici 1857-1969 (3 knjige)
opravilni zapisnik 1819-1920, 1928- (skupaj 3 knjige)
spisi
ŽU
19. stol.-: inventarji, računi, mašne ustanove, poročni spisi
0, 50 tm

GABROVICA
vikariat 1811
66223 Komen
knjige
ŽU Pliskovica
status animarum 1813, 1830-1848, 1849
blagajniški dnevnik 1908-
oznanila 1915-1931
birmanska knjiga 1820-1954
opravilni zapisnik 1921-1933
spisi
ŽU
19. stol.-: ustanovna listina kuracije 1813, spisi o odvzemu zvonov 1942
0, 01 tm

GALICIJA
vikariat 1422, župnija 1670
63310 Žalec
knjige
ŽU
Kronika 1863-
birmanski zapisnik 1906-
ženitveni zapisnik 1929-1947
pokopališki zapisnik 1940-1941
VAS str. 176

GOČE
kuracija 1773
65271 Vipava
knjige
ŽU
status animarum 1810, 1857, 1896
dolžniki 1857, 1883, 1901
računska knjiga cerkve sv. Andreja na Gočah in podružnične cerkve Device Marije na Obeluncu 1802-1892 (6 knjig)
blagajniški dnevnik 19. stol.
oznanila 1851- (14 knjig)
birmanska knjiga 1819-
oklici 1814-1930 (3 knjige)
opravilni zapisnik 1809-1968 (4 knjige)
spisi
ŽU
19. stol.-: dolžna pisma, inventarji 1814-, procesi 18. stol.-, davčne napovedi, mašne ustanove, bratovščine, poročni spisi 1804-, dopisi 1845-
4 tm
listine
ŽU
1440. Posvetitev podružnične cerkve sv. Andreja na Gočah

GODOVIČ
duhovnija 1724, župnija 1863
65280 Idrija
knjige
ŽU
status animarum 1848-1890, 1890, začetek 20. stol., prva polovica 20. stol.
urbar 1754
bera 19., 20. stol.
oznanila 1888-1933, 1939-1958 (skupaj 8 knjig)
oklici 1788-1863, 1881-1914, 1918-1940 (skupaj 4 knjige)
birmanska knjiga 1883- .
J. Jelenc, Gradivo za farno Kroniko, 1912
Ivan Dežela, Zgodovina župnije Godovič
Ivan Dežela, Črtice svetovne vojske župnije Godovič
Ivan Dežela, Doneski k zgodovini godoviške župnije
Ivan Dežela, Godovič - opis kraja, nastanek, etimološka razlago
Ivan Dežela, Cerkev sv. Urbana v Godoviču, kulturno zgodovinski opis
Ivan Dežela, Dušni pastirji v Godoviču
Ivan Dežela, Godovič, zemljepisni, zgodovinski in versko kulturni spis
spisi
ŽU
19 stol.-: ustanovitev vikariata, gradnja cerkve, posvečenje cerkve, inventarji, obligacije, pokopališče, beneficij, procesi, računi, mašne ustanove, ubožna ustanova, bratovščine, poročni spisi, šola, zdravstvo, dopisi
1, 25 tm

GOLAC
1788
66244 Podgrad
knjige
ŽU
status animarum konec 18. stol., 1823, 1828, sreda 19. stol., 1873, 1908, prva polovica 20. stol.
glavna knjiga dolžnikov Golac 1903-1925
glavna knjiga dolžnikov za Poljane 1905-1925
ustanovne maše 1909-
katapan za Golac in Poljane začetek 20. stol.
oznanila 1935-1959 (4 knjige)
birmanska knjiga 1939-
opravilni zapisnik 1906-1919, 1924-1951
spisi
ŽU
19. stol.-: računi, poročni spisi, dopisi
0, 20 tm

GOLO
lokalija 1787, župnija 1877
61292 Ig pri Ljubljani
knjige
ŽU Želimlje
status animarum 1884-1895
urbar 1786 in dohodki ter izdatki s prepisi raznih dopisov in pogodb 1861-
dohodki in izdatki župne cerkve sv. Marjete na Golem 1891-1934 in pogrebno štolnina 1892-1894 ter bratovščina sv. rešnjega Telesa 1894-1909
ustanovne maše 1808-1813 in okrožnice ordinariata in kresije ter opisi raznih zgodovinskih dogodkov
ŽU Ig
status animarum 1892-1910
zapisnik ustanovnih maš 1914-

GORA pri Sodražici
lokalija 1790, župnija 1909
61317 Sodražica
knjige
ŽU
Kronika 1909-
status animarum 1898 (2 knjigi), 1905-
štolarij 1916-
ustanovne maše 1911-1914
bratovščina Marije kraljice rožnega venca 1898
Marijina družba 1909-1948
bratovščina sv. Družine 1936-1945
oznanila 1927- (3 knjige)opravilni zapisnik 1909- (2 knjigi)
spisi
ŽU
šolska spričevala prof. dr. Ivana Samsa, župnega upravitelja na Gori

GORE
1788
65280 Idrija

knjige
ŽU
Spomenica župnije sv. Magdalene na Gori konec 19. stol.-status animarum 1833, 1848. (gostači), 1851, 1860, 1870, okrog 1878, 1900, 1914
dolžniki 1 1826-1829, 2 1832-1875
zapisnik mašnih ustanov
imenik dekliške in fantovske Marijine družbe in Kronika 1904-
birmanska knjiga 1849-
opravilni zapisnik 1839- (4 knjige)

spisi
ŽU
1851-: mašne ustanove, poročni spisi, dopisi
1, 00 tm

GORENJA TREBUŠA
duhovnija 1754, vikariat 1854, župnija 1937
65253 Čepovan
knjige
ŽU
status animarum začetek 19. stol., 1820, sredo 19. stol., 1876 in katapan pred letom 1876, 1878, 1900, po 1918
blagajniški dnevnik 1877-1954
oznanila 1878-1880, 1882-1884, 1886-1888, 1901-1918, 1923-(skupaj 16 knjig)
birmanska knjiga 1820-
protokol v cerkvenih zadevah 1804-1820, 1826-1846
opravilni zapisnik 1847-i899 in Kronika 1886-1901
opravilni zapisnik 1900-1949
J. Feltrin, Inventarij duhovščine in cerkve v Gorenji Trebuši po stanu dne 9. junija 1891
spisi
ŽU
1825-: poročni spisi 1827-, dopisi
0, 45 tm
načrti
ŽU
nova cesta iz Čepovana na Gorenjo Trebušo 1892 (1 mapa)

GORENJE POLJE
vikariat 1484, župnija 1936
65210 Anhovo
knjige
ŽU
status animarum 1789, 1845, okrog 1925
urbar kapitalov 1822
računska knjiga 1853-1860, 1930-1949
oznanila 1896-1900, 1904-1911, 1924-1945 (skupaj 11 knjig)
birmanska knjiga 1819-1914, 1918-
oklici 1862-1921 (2 knjigi)
okrožnice v cerkvenih zadevah 1820-1859, 1859-1885, 1923-1929
opravilni zapisnik 1859-1912 (3 knjige), 1930-
spisi
ŽU
19. stol.-: inventarji, računi 1842-, poročni spisi, vojna škoda, dopisi
0, 80 tm

GORENJI LOGATEC
vikariat 1689, župnija 1862
61371 Gorenji Logatec št. 22
knjige
ŽU
status animarum okrog 1800 (okrog 1820, 1830, 1840, 1870, 1875, 1884, 1890 (gostači), 1900, 1900 (gostači)
posnetek farnih knjig (indeks k statusu animarum)
urbar cerkve sv. Križa na Taboru 1661-1804
urbar 1686-1803, 1686-1804
urbar cerkve sv. Nikolaja v Dolenjem Logatcu 1686-1804
urbar cerkve sv. Janeza v Gorenji vasi 1728-1804
berni zapisnik 1885-1893
dolžniki 1851, 1892-1912, 1913-1915
seznam dolžnikov 1893
dohodki in izdatki za popravilo župne cerkve 1900
kaplanske ustanovne maše 1850-1910
fantovska Marijina družba
oznanila 1862-1946 (16 knjig)
birmanska knjiga 1889-
oklici 1821-1935 (5 knjig)
odredbe 1818-1856
NŠALJ
matrikula 1693, 1804 ( 2 knjigi)
spisi
ŽU
1713-: podložniška pisma gospostva Logatec 1713-1752, posestni listi, procesi, računi, poročni spisi, pismo Jožeta Plečnika s.d.0, 30 tm
načrti
ŽU
grad Logatec in župnišče (Jože Plečnik)
fotografije
ŽU
cerkev in oltar pred 1910

GORIČE
lokalija 1786, župnija 1785
Goriče 50, 64204 Golnik
knjige
ŽU
Kronika 1888-1941
status animarum 1880, 1900
dohodki in izdatki 1914-1940
spisi
ŽU
1787-: pogodba o odstopu zemljišča za cerkev 1787-, posest, inventarji
0, 02 tm
listine
ŽU
1852 september 26. Ustanovitev župnije
načrti
ŽU
župna cerkev 1847
VAS str. 560

GORJANSKO
kuracija 1757, župnija 1955
66223 Komen
knjige
ŽU
status animarum prva polovica 19. stol., 1906, prva polovica 20. stol.
blagajniški dnevnik 1905-1938
oznanila 1906-1951 (5 knjig)
opravilni zapisnik 1916-1919
spisi
ŽU
19, stol.-: dolžna pisma, zakupne pogodbe, prodajne pogodbe, vojna škoda 1915-1918, vojaške stanarine 1915-1918, računi 1891-1946, davčne napovedi, cerkveno skladovni odbor Gorjansko in pravda za župnišče, mašna ustanovno pisma, poročni spisi 1901-
0, 80 tm

GORJE
13. stol
Zgornje Gorje 5, 64247 Zgornje Gorje
knjige
ŽU
Spomenica župnije Gorje 1889-1909
Spomenica župnije Gorjanske II 1924, 1910-1917
Kronika 1920-
status animarum 1836, 1878, 1907 (gostači), okrog 1920
ustanove 1890-
matične spremembe 1941-
zapisnik cerkvenih govorov 1932-1935
delovodnik 1926-1968
Martin Tavčar, Zgodovinski podatki župnije in inventami zapisniki 1955
GORJE - dekanija
knjige
NŠALJ
delovodnik 1826

GORNJA POLSKAVA
vikariat 1758, župnija 1761
62314 Zgornjo Polskavo
knjige
ŽU
Kronika 1770-
status animarum 1880- (7 knjig)
spisi
ŽU
19. in 20. stol.: med njimi cerkveni računi 1821
0, 70 tm

GORNJA PONIKVA
1787
63310 Žalec
knjige
ŽU
Kronika 1885-status animarum 1874- (3 knjige)
blagajniški dnevnik 1942-1952
ustanovna glavnica župne cerkve začetek 20. stol. cerkveni in nadarbinski inventarji 1899, 1900, 1930 (skupaj 4 knjige)
štolninski zapisnik 1897-1940
zapisnik ustanovnih maš 1914-1919
bratovščine 1874-1952 (2 knjigi)
ženitveni zapisnik 1937-1956
pokopališki zapisnik 1925-1956
opravilni zapisnik 1939-1966
spisi
ŽU
20. stol .
0, 10 tm
VAS str. 177

GORNJA SV. KUNGOTA
lokalija 1761, župnija 1822
62201 Zgornja Kungota
knjige
ŽU
status animarum 1860-1871 (3 knjige)
zapisnik štolnine 1837-1877
spisi
ŽU
19. stol.-
0, 05 tm

GORNJI GRAD
1144
63342 Gornji grad št. 6
knjige
ŽU
gradivo za Kroniko (s podatki 1140-1564) iz začetka 19. stol. status animarum 1801-1914 (8 knjig)
izdatki ob zidanju nove cerkve 1752-1761 (2 knjigi)
zapisnik kaplanske zbirke 1849
štolnina 1849-1854, 1855, 1879, 1902, 1903-1959
ustanovne maše 1792, 1864, 1881-1893
imenik bratovščine rožnega venca 17. in 18. stol. zapisnik družbe krščanskih družin 1894-1922
oznanila 1724, 1813
birmanska knjiga 1772-1868, 1879-1897, 1909-1969
ženitveni zapisnik 1893-1929 (3 knjige)
pokopališki zapisnik 1901-1919
opravilni zapisnik 1911-1964
NŠALJ
matrikula 1732

GORNJI PETROVCI
omenjena 1627
69203 Petrovci
spisi
ŽU
18. stol.: med njimi vizitacijski zapisnik 1756
0, 20 tm

GORNJI PETROVCI (evangeličanski)
1821
knjige
ŽU
sejni zapisnik cerkvene občine 1870-1913, 1914
kurende superintendanta 1829-1874 (4 knjige)
agenda 1786, 1802, 1838 (1802 in 1838 v prekmurščini)

GORNJI SLAVEČI (evangeličanski)
1918
knjige
ŽU
blagajniški dnevnik 1919
sejni zapisnik cerkvenega odbora 1919-1941 (2 knjigi)
spisi
ŽU
1918-: ustanovitev župnije
0, 05 tm

GOTENICA
vikariat 1847, župnija 1878
61331 Dolenja vas
knjige
ŽU Dolenja vas
status animarum 1847, 1880-1893
opravilnik 1941-1950
seznam pridig
NŠALJ
status animarum 1835
spisi
ŽU Dolenja vas
19. stol.
0, 20 tm

GOTOVLJE
omenjena 1263
Gotovije, 63310 Žalec
knjige
ŽU
Kronika 1857- (2 knjigi)status animarum 1891- (2 knjigi)seznam dajatev župni cerkvi 1802-1840birmanski zapisnik 1906-
VAS str. 177

GOZD
lokalija 1792, župnija 1875
Gozd 8, 61242 Stahovica
knjige
ŽU
Kronika 1913-1925, 1925-1941, gradivo za Kroniko 1913-1925
status animarum I 1846-1859, II 1858-1869, III 1868-1883, IV 1883-1903, V 1905-
urbar cerkve sv. Ane 1731-1790
urbar cerkve sv. Ahaca na Kališču 1731-1825
urbar soseske 1746-1801
dnevnik dohodkov in izdatkov podružnice na Kališču 1873-1899
dnevnik dohodkov in izdatkov župne cerkve na Gozdu 1904-1918
izkaz dohodkov in stroškov župne cerkve na Gozdu 1940-
protokol kapitalov mašnih in drugih ustanov 1792-1878
bratovščina živega rožnega venca na Gozdu 1860-1925
oznanila 1869- (14 knjig)
protokol škofijskih odredb 1792-1871
opravilni zapisnik 1900- (2 knjigi)
spisi
ŽU
Vurnikov oltar 1900-1901, spis Leopolda Podlogarja o tihotapstvu
načrti
ŽU
cerkev 1901 in župnišče 1904 (Kocijančič)

GRAD
omenjena 1208
69264 Grad
knjige
ŽU
Kronika 1937-
spisi
ŽU
1921-
0, 05 tm

GRADIŠČE
vikariat 1755
65294 Dornberk
knjige
ŽU Prvačina
status animarum prva polovica 19. stol., druga polovica 19. stol .
inventar 1832-1833
spisi
ŽU Prvačina
20. stol.: kupoprodajne pogodbe, popravila cerkve, zvonovi, poročni spisi
0, 20 tm

GRADNO
duhovnija 1755, župnija 1935
65212 Dobrovo v Brdih
knjige
ŽU
status animarum druga polovica 19. stol., začetek 20. stol .
urbar cerkve sv. Petra in Pavla v Noznem 1713
urbar cerkve v Krasnem 1757
urbar cerkve sv. Jurija v Gradnem 1763
glavna knjiga dolžnikov cerkve sv. Marije Magdalene v Krasnem 1843.1857
glavna knjiga dolžnikov cerkve sv. Petra in Pavla v Noznem 1843-1856
blagajniški dnevnik 1909-1929
zapisnik ustanovnih maš 1910-
oznanila 1908- (16 knjig)
birmanska knjiga 1906-
oklici 1906- (3 knjige)
protokol škofijskih okrožnic 1855-1875
opravilni zapisnik 1858-1957 (2 knjigi)
spisi
ŽU
19. stol.-: inventarji, vojna škoda, kongrua, davčne napovedi, računi 1901-, poročni spisi 1856-, odloki o poitalijančenju priimkov
0, 40 tm

GRAHOVO
lokalija 1785, župnija 1870
61384 Grahovo pri Cerknici št. 8
knjige
ŽU
Kronika 1858-
status animarum 1820-1828, 1830-1832, 1834-1838 (2 knjigi), 1838-1870, 1863-1870, 1875-1886, 1875-1888 (gostači), 1887-1911 (gostači), 1919-
seznam žitne bere 1820-1824
bera 1894-1908
seznam posestnikov v Grahovem, ki dajejo les 1851-1888 in bera 1851-1888
dolžniki 1859-1872
inventar župnijske cerkve in podružnic 1895
zapisnik ustanovnih maš 1911-
imatrikulirane maše 1851-1881, 1858-1878
oznanila 1851-1945 (5 knjig)
birmanci 1879- (3 knjige)
oklici 1851-1947 (2 knjigi)
opravilni zapisnik 1894-1907, 1910-
spisi
ŽU
1870-: računi, poročni spisi
0, 50 tm

GRAHOVO ob Bači
vikariat 1722, župnija 1930
65242 Grahovo ob Bači
knjige
ŽU
status animarum 1850, 1885
birmanska knjiga 1819-1911, 1923-
opravilni zapisnik 1855-1918, 1923- (skupaj 3 knjige)
spisi
ŽU
19. stol.-: zvonovi, vojna 1914-1918, mašne ustanove, poročni spisi 1832-
0, 15 tm

GRČARICE
beneficij 1767, župnija 1878
61331 Dolenja vas
knjige
ŽU Dolenja vas
status animarum 1866-1889, 1900-1958
ŽU Ribnica
birmanci 1897-1937opravilni zapisnik 1932-1943
spisi
ŽU Dolenja vas
pogrebni računi 1936-1938

GRGAR
vikariat 1754, župnija 1880 (?)
65251 Grgar št. 58
knjige
ŽU
Kronika 1894-1920
status animarum začetek 20. stol. blagajniški dnevnik 1919-1949
mašne ustanove 1859-
birmanska knjiga 1820-1940
opravilni zapisnik 1919-

GROČANA
1645
Župnijski urad Klanec, 66240 Kozina
knjige
ŽU Klanec
status animarum 1821, 1828, 1852, začetek 20. stol .
urbar 1647, 1761, 1840, 1847
dolžniki 1896
blagajniški dnevnik 1766-1798, 1877-1913, 1922-1959
katapan 1742
oznanila 1892-1914, 1922-1926 (skupaj 3 knjige)
birmanska knjiga 1918-
oklici 1846-1863, 1892-1944 (skupaj 3 knjige)
protokol v cerkvenih zadevah 1805-1894 (4 knjige)
opravilni zapisnik 1841-1853, 1863-1935 (skupaj 4 knjige)
ŽU Lokev
urbar cerkve v Gročani 1785
spisi
ŽU Klanec
19. stol.-: računi, poročni spisi, dopisi

GRIŽE pri Celju
vikariat 1498, župnija 1754
63302 Griže
VAS str. 177

HAJDINA pri Ptuju
vikariat pred 1398, župnija 1398
62283 Hajdina
knjige
ŽU
Kronika 1870-
status animarum 1904-1919 (3 knjige)
urbar 1740
opravilni zapisnik 1925-1941
spisi
ŽU
inventarji 1811
VAS str. 243

HARIJE
vikariat 1781
66250 Ilirska Bistrica
knjige
ŽU Ilirska Bistrica
status animarum sreda 19. stol., začetek 20. stol.
dolžniki 1875-1902
spisi
ŽU Ilirska Bistrica
1878-: krajevni šolski svet 1878-1905
0, 15 tm

HOČE
omenjena 1146
62311 Hoče
knjige
ŽU
Kronika 1856-
status animarum 20. stol. (4 knjige)
VAS str. 177

HODOŠ (evangeličanski)
1783
69205 Hodoš
knjige
ŽU
blagajniška knjiga 1885-1920, 1909-1940
zapisnik sej cerkvenega odbora 1823-1891, 1906-1930

HOMEC
vikariat 1788, župnija 1876
Homec 38, 61235 Radomlje
knjige
ŽU
status animarum 1863, 11 1912, 1931
urbar mengeške podružnične cerkve sv. Mavricija v Šmarci 1671
računi 1895
blagajniški dnevnik 1922-1938
ustanovne maše 1820-
bratovščinska knjiga 1730-
zapisnik bratovščine Jezusovega srca in mladeniške Marijine družbe 1901-
birmanska knjiga 1845-
delovodnik 1860-1922
arhiv župnije Homec
spisi
ŽU
1733-: izročilne listine 1852-, posestne zadeve, posestni listi, nabava zvonov, pokopališče, popravila, slikanje cerkve 1905-1914, inventarji Šmarce 1840-, podložniške listine 1733-, cerkveni dolžniki, bera 1853-, orgle 1897, računi 1807-, davčne napovedi 1890-, vizitacije, mašne ustanove, bratovščine, poročni spisi 1862-, šolstvo 1853-, Prosvetni dom, potres 1895, ljudsko štetje 1900, normalije 1822-, dopisi 1838-
2, 20 tm
načrti
ŽU
cerkev 1889, 1895, župnišče 1894, mežnarija 1853, cerkev v Šmarci 1883, podoba cerkve na Homcu 1888

HORJUL
lokalija 1787, župnija 1789
61354 Horjul
knjige
ŽU
status animarum 1837, 1847, 1850 (gostači, 2 knjigi), 1880, 1890, 1890 (gostači), 1900 (2 knjigi)
urbar podružnične cerkve sv. Mihaela na Samatorici 1816
urbar cerkve sv. Marjete v Horjulu 1818
urbar podružnične cerkve sv. Ulrika v Zaklancu 1820
urbar podružnice na Vrzdencu 1820
dnevnik dohodkov in izdatkov 1880-1912 (2 knjigi)
dohodki in stroški za veliki in roženvenski oltar v Horjulu 1874-5888
zaznamek stroškov stolpne strehe v Horjulu 1903
dohodki in stroški ubožnice v Horjulu 1880-1886
protokol ustanovnih maš 1882-1920Marijina družba za fante in dekleta z letopisom 1898-1902zapisnik bratovščine rožnega venca 1852
birmanska knjiga 1882-
oklici 1812-1931 (3 knjige)
delovodnik 1881-1915, 1921-1938, 1938-1941
PROSVETNI DOM HORJUL: izdatki 1933-1940
spisi
ŽU
1723-: kronika 1849-1878, 1878-1882, kupne pogodbe 1849, pogodba o gradnji cerkve 1880, pogodba za orgle 1884, ustanovno pismo za beneficij 1767, oprostilno pismo gospostva Polhov Gradec za beneficiantovo hišo v Vrzdencu 1729, zadolžnice 1832, izročilni zapisniki, zapisnik bere 1845-1895, dajatve lesa 1823-1849, pritožba srenje iz Vrzdenca 1800, izkazi dohodkov in izdatkov 1815-, izkaz obligacij 1845-, inventarji 1879-, zvonovi 1920, sodne zadeve, račun Jurija Šubica za križev pot, račun Franca Tomana za oltar 1892, račun Jerneja Trnovca za kipe svetnikov 1892, račun Franca Zajca za kipe 1882, izkazi o zemljiškem davku 1855, davčne napovedi 1780-, davčni izkazi 1832-, katastrski izvlečki, ustanovne maše 1733-, sumarni izkaz rojenih in umrlih 1839, 1840, prosvetno društvo v Horjulu, izkaz dohodkov in izdatkov ubožnice 1815-, agrarna reforma, korespondenca z Matejem Sternenom 1928, pisma Valentina in Jurija Šubica 1886, 1887, dopisi 1723-, okrožnice 1816-, seznam duhovnikov 1653, Franc Veritti, Opis župnije Horjul 1840
0, 30 tm
načrti
ŽU
Prosvetni dom v Horjulu 1933

HOTEDRŠICA
vikariat 1746, župnija 1834
61372 Hotedršica
knjige
spominska knjiga 1902-
status animarum 1834-1942 (2 knjigi), 1834-1942 (prepis)
zapisnik bere 1835-
blagajniška knjiga 1892-
ustanovne maše 1824- (4 knjige)
dekliška Marija družba 1905-
bratovščine
udje tretjega reda
oznanila 1869-
birmanska knjiga 1868- (2 knjigi)
oklici 1824-
repertorij oklicev 1824-
NŠALJ
škofijski dekreti 1788
spisi
ŽU
1717-: povzdiga???? Hotedršice v vikariat, gradnja cerkve, kupna pisma za župnijski vrt, prevzemna pismo, obligacije, prevzemni zapisniki, inventarji, posestni listi, zemljiška odveza, vojno posojilo, dohodnina, računi, davčne napovedi, davki, kongrua , vizitacije, bratovščine, mašne in druge ustanove, matične zadeve, stanje prebivalstvo, dopisi
0, 90 tm

HOTIČ
lokalija 1787, župnija 1875
Zgornji Hotič 7, 61270 Litija
knjige
ŽU
Kronika 1910
status animarum 1861 (2 knjigi)
NŠALJ
urbar 1675-1717, 1717-1753
urbar cerkve sv. Helene v Hotiču 1717
spisi
ŽU
1910-: zemljiški listi, izkazi o dohodkih in izdatkih 1930-1940, poročni zapisniki 1910- 1941
0, 07 tm

HRENOVICE
1318
66225 Hruševje
knjige
ŽU
Nonnulla ex historia parochiae Hrenovice 1601-1885 (napisal Šterbenc)
Historia parochioe 1885-
status animarum 1807, okrog 1820, okrog 1830, okrog 1840, 1850, 1861 (3 knjige), konec 19. stol . (3 knjige)
urbar cerkve sv. Janeza Nepomuka v Rakuliku 1750
urbar cerkve sv. Trojice 1810
urbar cerkve sv. Jederti v Slavinjah 1810
urbarski in davčni register vikariata Hrenovice 1756
računska knjiga cerkve sv. Mihaela v Šmihelu 1805-1835
računska knjiga cerkve sv. Križa v Stranah 1805-1835
računska knjiga cerkve Device Marije v Predjami 1805-1835
računska knjiga cerkve sv. Jerneja v Zagonu 1805-1835
računska knjiga cerkve sv. Nikolaja v Landolu 1805-1835
računska knjiga cerkve sv. Jederti v Slavinjah 1839-1851
računska knjiga cerkve sv. Janeza Nepomuka v Rakuliku 1837-1850
glavna knjiga dolžnikov 1883-1899, 1899-1917
zapisnik najemnikov cerkvene zemlje 1876-1947 (3 knjige)
blagajniški dnevnik Hrenovic 1876-1886, 1899-1950
blagajniški dnevnik podružničnih cerkva 1899-1940
ustanovne maše 1878- 1901
kaplanske ustanovne maše 1914- 1918
katapan sreda 18. stol., 1782, 1857, kaplanov 1803
imenik in zapisnik Marijine družbe 1907-1946
oznanilo 1846-1967 (27 knjig)
birmanska knjiga 1893-1963 (2 knjigi)
oklici 1847-1965 (10 knjig)
protokol v cerkvenih zadevah 1826-1858
opravilni zapisnik 1855-1886, 1899-1940 (skupaj 5 knjig)
Franc Rupnik, Zgodovina župnije Hrenovice 1935
KRANJSKA KMETIJSKA DRUŽBA, PODRUŽNICA HRENOVICE: zapisnik in blagajniški dnevnik 1891-1913
spisi
ŽU
1703-: ustanovitev kaplanije v Studenem 1703-, pogodbe, popravila cerkve, orgle, župnišče, zvonovi, inventarji župne cerkve in podružnic 1823-, računi, davčne napovedi, poročni spisi 1799-, odloki o poitalijančenju slovenskih priimkov.
4 tm

HRUŠICA
omenjena 1394
66244 Podgrad
knjige
ŽU
Kronika 1915-1943
statusi animarum začetek 19. stol., 1827, sredina 19. stol., 1866, prva polovica 20. stol .
bera cerkve sv. Mihaela v Malih Ločah 1849, 1872
bera cerkve sv. Primoža v Gradišču 1849, 1872
bera cerkve Marijinega vnebovzetja v Obrovu 1849, 1872
bera cerkve Marije Magdalene v Podbežah 1849, 1872
bera cerkve sv. Janeza Evangelista v Javorju 1849, 1872
bera cerkve v Hrušici 1872, 1885
dolžniki 1898-1916
blagajniški dnevniki 19. in 20. stol.
dolžniki cerkve v Gradišču 19., 20. stol.
dolžniki cerkve v Podbežah 19., 20. stol.
dolžniki cerkve v Obrovu 19., 20. stol.
dolžniki cerkve v Javorju 19., 20. stol.
dolžniki cerkve v Hrušici 19., 20. stol,
dolžniki cerkve v Malih Ločah 19., 20. stol.
katapan 1770
oznanila 1876-1961 (18 knjig)
birmanska knjiga 1921-
oklici 1836-1842, 1937-1956 (skupaj 4 knjige)
protokol škofijskih in državnih okrožnic 1806-1826, 1842-1884
opravilni zapisnik 1830-1888, 1917-1956
spisi
ŽU
1805-: zemljiška odveza, davčne napovedi, računi 1820-, sodni spisi, ustanovne maše, poročni spisi 1815-
3 tm

IDRIJA
kuracija omenjena 1500, župnija 1752
Ul. Maršala Tita 7, 65280 Idrija
knjige
ŽU
Kronika 1897-1936
status animarum začetek 19. stol., sredina 19. stol., 1860 (2 knjigi), 1870, začetek 20. stol . (3 knjige), kazala
status animarum za Čekovnik 1837, 1839, 1859, 1861, 20. stol. Historica explanatio seu descriptio beneficii Lichethuriani ad s. Antonium Paduanum supra Idriam in monte olim Koch, nunc vulgo in Rosenberg 1798
oznanila 1874-1964 (12 knjig)
birmanska knjiga 1849-1904, 1907-1940
oklici 1810-1940 (7 knjig)
opravilni zapisnik 1822-1938
spisi
ŽU
1633-: inventarji, cerkvene stavbe, zvonovi, sodne zadeve, računi cerkva sv. Barbare 1756-1935, sv. Križa 1788-1931, sv. Antona 1788-1935, davčne napovedi, mašne ustanove 1633- bratovščine, poročni spisi, 1821-, ubožne ustanove, nezgode, požari, potresi, čipke, kmetijstvo, gozdarstvo , denar, šola 19. stol.-, zdravstvo, vojaške zadeve, društva, rudnik, dopisi, odloki o poitalijančenju slovenskih priimkov
8 tm

IDRIJA ob Bači
1786
55216 Most na Soči
knjige
ŽU
Kronika 1899-1939
status animarum 1892
blagajniški dnevniki 1846-1946
dolžniki 1861-1879
oznanila 1849-1869, 1884- 1892, 1906- 1944
birmanska knjiga 1819-1942
oklici 1831-1845, 1862-1946
protokol uradnih odlokov 1770
opravilni zapisnik 1816-1924 (4 knjige)
spisi
ŽU
1819-: gradnja cerkve , 1918- inventarji, računi 1843-1940, davčne napovedi, mašne ustanove, poročni spisi 1819-1943, dopisi 1826-1946
1 tm

IG
1290
51292 Ig pri Ljubljani
knjige
ŽU
Kronika 1922-status animarum 1870, 1870- 1880 (5 knjig), 1882- 1905 (4 knjige)seznam duhovnikov župnije 1613-dohodki in izdatki 1942-1960
oznanila 1922-1947 (3 knjige)
oklici 1924-1953
opravilni zapisnik 1906-1957
NŠALJ
matrikula 1693
spisi
ŽU
20. stol-: posestni listi z načrti cerkvenih zemljišč
SPF DAS str. 139

IHAN
omenjena 1296
Ihan 20, 61230 Domžale
knjige
ŽU
Kronika 1910-1966
status animarum okrog 1820, 1841-1848, 1860, 1880-1886, 1913, okrog 1930 (gostači)
urbar in desetinski register okrog 1840
blagajniški dnevnik 1908-1945
bratovščini sv. Družine in sv. Lucije 18. stol.
bratovščina sv. Družine 1906-1952
oznanila 1850-1937 (12 knjig)
birmanska knjiga 1884-1895
oklici 1807-1812, 1850-1887 (skupaj 4 knjige)
opravilni zapisnik 1838-1850 (2 knjigi)
NŠALJ
Notata de creatione ecclessiae parochialis s. Georgii 1762
urbar 1682, 1751-1795
urbar in inventar 1715, 1755
urbar župnije 1668, 1715-1734, 1762-1777, 1820-1834
urbar cerkve v Ihanu 1675-1750
urbar cerkve v Goropeči 1715, 1751
urbar cerkve sv. Kunigunde na Taboru 1672, 1715-1750, 1751
urbarski in davčni register 1796, sreda 18. stol.
urbar cerkvenega imenja 1834-1847
urbar bratovščine sv. Družine 1719-1740
urbar bratovščine sv. Lucije 1715-1732, 1740, 1751
dajatve župnišču 1800-1816
matrikula 1808
inštalacija župnika Luka Zajca 1833
AS
urbar podložnikov 1607-1613 in bratovščinska knjiga 1592-1612
spisi
ŽU
1641-: pogodbe, zemljiškoodvezni spisi, podložniške listine, 1641-1686, podložniške knjižice 1757-, procesi, računi 1782-, obresti in obligacije za nadarbino 1856-1884, davčne knjižice, kalkulacijske tabele terezijanskega katastra, zemljiškoknjižni spisi 1840-, poročni spisi 1811-1938, dopisi 1834-
0, 50 tm
načrti
ŽU
župnijska cerkev 1960
fotografije
ŽU
1 album

ILIRSKA BISTRICA - TRNOVO
1150
66250 Ilirska Bistrica
knjige
ŽU
Kronika 1864-1906
status animarum 1804, 1857 (4 knjige), okrog 1870, konec 19. stol. (4 knjige), začetek 20. stol. (gostači, 2 knjigi)
status animarum za Podstenje začetek 20. stol.
urbar cerkve sv. Štefana v Topolcu 1710
urbar cerkve sv. Antona v Podstenju 1710
urbar cerkve sv. Jurija v Ilirski Bistrici 1711
urbar cerkve sv. Jerneja v Gornjem Zemonu 1715
urbar cerkve sv. Križa v Vrbovem 1715
urbar cerkve sv. Mihaela v Dolnjem Zemonu 1716
urbar cerkve sv. Florijana in bratovščine sv. Valentina v Dobrepolju 1716
urbar cerkve Marije Snežne v Jablanici 1717
urbar cerkve sv. Fabijana in Boštjana v Zarečju, cerkve sv. Duha v Brcah in urbar bratovščine sv. Trojice v Zarečju 1725
urbar cerkve sv. Vida v Šembijah 1725
urbar cerkve in bratovščine sv. Roka v Mali Bukovici 1725
urbar cerkve sv. Magdalene v Kosezah 1740
urbar cerkve sv. Joahima v Jasenu 1745
urbar cerkve sv. Trojice v Trnovem 1760
urbar podružničnih cerkva 1789
urbar bratovščine rožnega venca 1741
blagajniški dnevnik 1869-1890
mašne ustanove 19. stol.-
katapan 1690 (prepis iz začetka 19. stol. in 1842)
kaplanski katapan konec 19. stol.
bratovščine 19. stol.
oznanila 1868-1958 (16 knjig)
birmanska knjiga druga polovica 19. stol.-
oklici 1882-1948 (9 knjig)
opravilni zapisnik 1878- (5 knjig)
spisi
ŽU
1808-: primopredajni zapisniki, računi, poročni spisi 1808-, škofijski dopisi
2, 50 tm
ILIRSKA BISTRICA - dekanija
spisi
ŽU Ilirska Bistrica - Trnovo
zapisniki dekanijskih konferenc 1901-1934
ŽU Jelšane
spisi 1884-1944 (10 fasciklov)
ŽU Hrušica
spisi 1904-1909

IZOLA
1082
66310 Izola
knjige
ŽU
status animarum 1657, 1702, 1717, prva polovico 19. stol, 1853-1887, začetek 20. stol .
livel 1476, 1659, 1690, 1726, 1743, 1760, 1764, 1769, 1789, 1808, 1814, 1817, 1825, 1844, 1858
livel bratovščine sv. rešnjega Telesa 1782-1816, 1808
livel družine Besenghi 1822
glavna knjiga dolžnikov 1862-1908
glavna računska knjiga 1821-1830, 1822-1830, 1900
blagajniški dnevnik 1774-1784, 1810-1811, 1817-1819, 1831-1845, 1865-1930 (skupaj 6 knjig)
blagajniški dnevnik beneficija Lessi 1919-1927
blagajniški dnevnik podjetja Pesaro, Lugnani, Perenti 1808-1833
obvezne maše 1667-1856
vpisna knjiga bratovščine sv. rešnjega Telesa 1865-1890
blagajniški dnevnik bratovščine sv. rešnjega Telesa 1865-1942
bratovščina sv. Dominika 1909
bratovščino karmelske Matere božje 1891
blagajniški dnevnik bratovščine karmelske Matere božje 1902-1951
blagajniški dnevnik bratovščine sv. Andreja in Nikolaja 1890-1909
birmanci 1833-1910 (2 knjigi), 1918- (2 knjigi)
oklici 1854-1937 (1 knjig)
opravilni zapisnik 1815-1818, 1833-1843, 1842- (skupaj 10 knjig)
P. Naldini, Corografia eclesiastica... di Giustinopoli... Capo d' Istria
spisi
ŽU
1600-: zakupne in najemniške pogodbe, inventarji, cerkvena popravila, računi, davki, bratovščine, izolski kapitelj, mašne ustanove, ustanova Besenghi, poročni spisi 1600-, ljudska šola, dopisi, spisi, ki se tičejo družin Besenghi, Ughi, d'Agri, Vascotto, Vermati
6 tm
listine
ŽU
1591 in 1623-1644
IZOLA - kapitelj
knjige
ŽU Izola
opravilni zapisnik 1718-1833
spisi
ŽU Izola

JAGRŠČE
1787
65282 Cerkno
knjige
ŽU
Sebrelje
status animarum 1866, 1894, 1937
blagajniški dnevnik 1883-
oznanila 1901-1963 (3 knjige)
birmanska knjiga 1819-
oklici 1900-1968
opravilni zapisnik 1916-
spisi
ŽU Šebrelje
19. stol.-: sodni spisi, računi, poročni spisi 1925-, dopisi
0, 50 tm
listine
ŽU Šebrelje
1493.Posvetitev cerkve v Jagrščah

JANČE
lokalija 1785, župnija 1875
61277 Prežganje
knjige
ŽU Štanga
Kronika 1870-
blagajniški dnevnik 1915-1938

JARENINA
1135
62221 Jareninski dol
knjige
ŽU
status animarum 1782, 1871ustanovne maše 1873-1884ženitveni zapisnik 1857, 1875, 1881 (skupaj 6 knjig)
opravilni zapisnik 1895, 1905
spisi
ŽU
19. in 20. stol.
1 tm

JAVOR
lokalija 1785, župnija 1875
Javor. 1, 61261 Dobrunje
knjige
ŽU
status animarum 1840-1850, 1874-1890, 1900-1911, 1906
izkaz dohodkov in stroškov 1895-1920 (2 knjigi)
seznam maš verskega sklada 1846-1865
oznanila 1881-1945 (9 knjig)
birmanci 1901-1935
oklici 1825-1910 (2 knjigi)
ŽU Sostro
status animarum 1906
NŠALJ
status animarum 1859-1874
spisi
ŽU
1817-: graditev nove cerkve 1901-, inventarji 1839-, bera, računi 1817-, mašne ustanove 1858-, bratovščine, poročni spisi 1874-, dopisi 1872, korespondenca s podobarjem Ivanom Pengovom
0, 50 tm
načrti
ŽU
župna cerkev 1904 (ing. Hanuš), glavni oltar 1912 (Ivan Pengov)

JAVORJE
kuracija 1789, župnija 1791
62393 Črna

knjige
ŽU Črna
kronika 1880-
status animarum 1880

JAVORJE nad Škofjo Loko
lokalija 1788, župnija 1875
Javorje 2, 64223 Poljane nad Škofjo Loko

knjige
ŽU
status animarum 1937
delovodni zapisnik 1933-

NŠALJ
urbar 1785-1839

JAVORJE pri Litiji
vikariat 1789, župnija 1876
61275 Šmartno pri Litiji

knjige
ŽU
status animarum 1847, 1869, 1883
urbar župnije 1704-1790 in cerkveni sedeži, prepisi okrožnic in dopisov 1812-1849
ter oznanila 1811
urbar 1743-1786 in seznam krajev lokalije Javorje ter status animarum 1789
dnevnik pripeljanih desk 1865-
izdatki in dohodki 1903-
mašne ustanove 1805- (2 knjigi)
birmanska knjiga 1907-
opravilni zapisnik 1881-1916

NŠALJ
matrikula 1804

spisi
ŽU
1792-: kupoprodajne pogodbe in licitacijski protokoli 1828-, predajni in prevzemni zapisniki župnikov 1878, 1881, bera 1847, opis lokalije Jovorje???? 1802, procesi 1828-, računi 1804- dohodki in izdatki 1805, zemljiškoknjižni spisi 19. stol. mašne ustanove 1792-, seznam bratovščin, ženitovanjski izpraševalni zapisniki 1854-, dopisi 1793-, spisi patronatnega gospostva Slatna 1802-

JELŠANE
10. stol .
66254 Jelšane

knjige
ŽU
Kronika 1924-
status animarum prva polovica 19. stol., sreda 19. stol., prva polovica 20. stol.
urbar cerkve sv. Vincencija na Škalnici 1738
urbar cerkve sv. Helene v Lipi 1780, 1839
urbar cerkve sv. Ane v Dolenjah 1780, 1844
urbar cerkve sv. Katarine v Novokračinah 1780
urbar cerkve sv. Kozma in Damijana v Brgodu 1780
urbar cerkve sv. Mihaela v Pasjaku 1785
urbar cerkve Marijinega vnebovzetja v Jelšanah 1832, 1845
urbar cerkve sv. Nikolaja v Rupi 1835
urbar cerkve sv. Antona v Šapjanah 1839
urbar cerkve sv. Duha v Brcah 1839
urbar cerkve sv. Janeza Krstnika v Sušaku 1844
dolžniki cerkve sv. Helene v Lipi 1851
dolžniki cerkve sv. Antona v Šapjanah 1854
dolžniki cerkva v Šapjanah, Brcah in Velikem brdu 1872
podložniki jelšanske cerkve 1832
glavna knjiga dolžnikov 1900-1935
blagajniški dnevnik 1900-1957 (3 knjige)
zapisnik sej Marijine družbe 1909-1915, 1928-1941
kronika Marijine družbe 1924-1936
oznanila 1855- (17 knjig)
birmanska knjiga 1903-1959
oklici 1830- (8 knjig)
opravilni zapisnik 1784- (12 knjig)
OBČINA JELŠANE: protokol stavbnih in zemljiških parcel
spisi
ŽU
1814-: računi 1814-, poročni spisi 1827-, šola v Jelšanah 1815-1868, dopisi 1815-

JESENICE
pred 1523
Prešernova 3, 64270 Jesenice 2

knjige
ŽU
status animarum konec 18. stol., I 1843, II 1847, III 1877, začetek 20. stol.(4 knjige), 1920
štolarij 1911-
računska knjiga dohodkov in izdatkov 1845-1887
konvertiti 1905-1921

NŠALJ
urbar 1672, 1702-1772, 1809-1845
matrikula konec -17. stol., konec 18. stol.
okrožnice 1792-

spisi
ŽU
biografije zaslužnih duhovnikov neznanega avtorja

VAS str. 560

JESENICE - KOROŠKA BELA
lokalija 1788, župnija 1875
Gorska pot 2, 64270 Jesenice 3

knjige
ŽU
status animarum 1850-1870 (2 knjigi), 1857-1875, 1857 (gostači)
dolžniki 1876-1901
računi ubožnega sklada 1849-1866
ustanovne maše 1766-1800, 1831-1875, 1852-1914
oznanila 1857-1940 (8 knjig)
delovodnik 1861-1875, 1875-19i1, 1939-
Janez Nepomuk Detotti, Institutiones ad aeloquentiam in
compendium redacta 1794

spisi
ŽU
sreda 18. stol.-: inventar 1852, gradivo za status animarum
1900, oznanila, beležke za zgodovino sv. Albuina in Ingenuina (Valentin Plemelj)

0, 54 tm

načrti
ŽU
freska V. Mole, nastavek glavnega oltarja (J. Plečnik)

JEZERSKO - ZG. JEZERSKO
sv. Ožbalt 1681, sv. Andrej 1786
64206 Zgornje Jezersko št. 101

knjige
ŽU
Liber memorabilium kuratiae St. Andrne???? in Plano 1860-i931
Liber memorabilium st. Oswaldi 1880-
status animarum 1920
opravilni zapisnik sv. Ožbolta 1936-

KAL nad Kanalom
kuracija 1726, župnija 1935
65214 Kal nad Kanalom

knjige
ŽU
status animarum 1891
birmanska knjiga 1926-

KALOBJE
1765
3230 Šentjur pri Celju

knjige
ŽU
status animarum 1841-1945 (5 knjig)

KAMNA GORICA
vikariat 1751, župnija 1787
64246 Kamna gorica št.50

knjige
ŽU
Kronika 1890- (3 knjige)
status animarum 1879
urbar cerkve sv. Trojice v Kamni gorici in računska knjiga 1819-1940
protokol vikariata, župnišča, mežnarije in kaplanije 1820-1859
dnevnik dohodkov in izdatkov 1865-1935 (5 knjig)
ustanovne maše 1820-1918 (3 knjige)
zaznamek maš verskega sklada 1825-1917
cerkveni red 1836
oznanila in oklici 1789-1961 (19 knjig)
delovodnik 1862-1882 (2 knjigi), 1891-1907, 1909-1941

spisi
ŽU
1765-: nastanek župnije 1800-, katastrski izvlečki, cerkev
1770-, kaplanija 1795-, ustanove 1765-, šola 1800-, dopisi 1832-1941, normalije 177b-1860

načrti
ŽU
župnišče 1890

fotografije
ŽU
zvonovi

KAMNICA
pred 1378
62351 Kamnica

knjige
PA M
status animarum 1800-1940 (5 knjig)
urbar 1683-1782 (11 knjig)
desetinski register 1802
cerkveni računi 1579-1904 (9 knjig)
blagajniška knjiga podružnice sv. Urbana 1617-1904 (10 knjig)
inventar župne cerkve in nadarbine 1787-1897 (16 knjig)
pregled ustanov 1865
bratovščina sv. rešnjega Telesa 1693-1780 (5 knjig)
bratovščina sv. Boštjana 1710-1749 (2 knjigi)
oznanila 1880-1902 (8 knjig)
ženitveni zapisnik 1861-1903 (15 knjig)
šolski protokol 1836
odredbe 1770-1897 (20 knjig)
obrazci za uradne listine 1771

spisi
PA M
zaščitna pisma 1702- (26 komadov)

KAMNIK
omenjena 1207
Kidričeva 21, 61240 Kamnik

knjige
ŽU
Spomenica mestne nadžupnije Kamnik 1903-1947
status animarum 1825, 1828, 1830, 1831. (2 knjigi), 1833 (5
knjig), 1834, 1836, 1837 (2 knjigi), 1843, 1851, 185b, 1858, 1861 (2knjigi),
1865 (2 knjigi), 1865 (gostači), 1883 (2 knjigi), 1891 (3 knjige), 1920 (4 knjige),
1920 (gostači)
urbarski in davčni register 1796-1806
dohodki in izdatki župne cerkve
dohodki in izdatki sv. Primoža 1895-1909
dohodki in izdatki cerkve v Radomljah 1895-1909
dohodki in izdatki cerkve na Malem gradu
dohodki in izdatki cerkve v Volčjem potoku
dohodki in izdatki cerkve v Podgorju
dohodki in izdatki cerkve na Žalah
večne maše 1717-1763
ustanovne maše konec 19. stol., 1914-1939
oznanila 1825-1827, 1903-1911 (2 knjigi), 1917-1920, 1931-1939 (2 knjigi)
birmanska knjiga 1926-
oklici 1836-1851
opravilnik 1930-1968
Katoliško društvo v Kamniku (historiat)

NŠALJ
urbar župnije 1619
urbar in inventar župnije 1529, 1785
register oltarja sv. Janeza 1584
urbar župnije Kamnik 1688-1701
urbar cerkve sv. Primoža in Felicijana 1796-1841
urbar podružnice sv. Ožbolta v Volčjem potoku in bera 1733-1853, 1847-1877
urbarski in davčni register 1756
knjiga listin župnije Kamnik 1785-1796, 1788
protokol v procesu zaradi zaostalih računov 1738
protokol prevedenih kmetij župnišča Kamnik 1786-1835
protokol župnišča Kamnik 1791, 1788-1807
računi 1744-1769
ustanovno pismo beneficija Ivana Preza 1707, 1708
ustanovno pismo beneficija Luke Vodnika 1728 (2 knjigi)
ustanovno pismo beneficija Friderika Škerpira 1722
ustanovno pismo beneficija sv. Jožefa Martina Žagarja v Gamberku 1731 (2 knjigi)
ustanovno pismo ustanove Ivana Kajetana Barba 1755 (2 knjigi)
repertorij maš 1770
matrikula 1742, 1749, 1805
škofijske odredbe 1782-1823
odredbe 1808-1852, 1810-1844
beležnica Maksimilijana Leopolda Raspa prva polovica 18. stol.
diplomatarij Maksimiljana Leopolda Raspa 1715
doktorska diploma grofa Barba iz Boštanja 1742
doktorska diploma -Ferdinanda barona Apfaltrerja iz teologije v Rimu 1749

spisi
ŽU
1717-: župna cerkev in nadarbine 1835-, Notula plebanorum civitatis Steinensis 1232-1743, zapisi o cerkvenem inventarju 18. stol., podložniške knjižice, seznam cerkvenega kapitala 1785, seznam cerkvenega kapitala in obresti 1780-, posestni listi, računi 1783-, državne obveznice 1891-1904, prodaja posesti župnije Motnik 1833, ustanovne maše 1717, verski fond 1809-, poročni spisi 1871-, šolske zadeve, šolski fond 1844-, dopisi 1842-1860, železniška proga Kamnik - Polzela 1908, zapuščinski inventar župnika Ivana Karla Barba 1755, testament Ludvika Hochenwarta 1718, zapuščine 1828-, OBČINA TOPOL: ŽU Sv. Katarina - Topol, parcelni protokol

listine
ŽU
1232 (prepis 1741). Oglejski patriarh o čitalu???? in farni cerkvi
1628 avgust 12 (prepis 1791). Nadvojvoda Ferdinand o pravici prezentacije pri župniji Kamnik
1688 december 7. Ustanovna listina Ivana Ludvika Hohenwarta za lavretanske litanije na Šutni ????
1709 november 12. Mesto Kamnik glede maš
1762. Breve papeža Benedikta XIV. o privilegijih oltarjev v župni cerkvi in v Nevljah
1787. Kupna pogodba za špitalsko kapelo v Kamniku

načrti
cerkveni stolp 19. stol., cerkveno poslopje, župnišče, cerkev, kapele

KAMNIK - dekanija
knjige
ŽU Kamnik
zbornik o dekanijskih konferencah 1899-1930

spisi
ŽU
1807-

KAMNJE
1400
65263 Dobravlje

knjige
ŽU
status animarum začetek 19. stol., 1858, 1895
urbar za Kamnje 1725, 1766, t804, 1835, 1847
urbar cerkve sv. Katarine v Kamnjah J725
urbar cerkve sv. Pavla v Vrtovinu 1725, 1766, 1783
urbar bratovščine sv. Valentina v Gojačah 1725
urbar cerkve sv. Marjete v Škrilju 1726
urbar cerkve sv. Petra v Dobrnvljoh???? 1726, 1766, 1783, 1798
urbar 1743
urbar cerkve sv. Mihaela v Selu 1763, 1766, 1847
urbar cerkve sv. Justa v Gojačah 1766
urbar cerkve Mihaela v Kamnjah 1783
urbar cerkve sv. Donata v Škrilju 1763, 1783, 1792, 1835
urbar cerkve sv. Martina 1783
urbar cerkve Device Marije v Vrtovinu 1783
urbar cerkve sv. Tomaža v Štomažu 1766, 1783, 1836
urbar soseske v Kamnjah 1784
urbar za Vrtovin 1835, 1847
ustanovne maše 1901-
katapan konec 18. stol. sejni zapisnik Marijine družbe 1915-1939
oznanila 1909-1911; 1935-1947 (skupaj 5 knjig)
knjiga krščanskega nauka 1817-1830
birmanska knjiga 1820-1845
oklici 1861-1901, 1942- 1960 (skupaj 3 knjige)
protokol v cerkvenih zadevah 1791-1794
Franta Černigoj, Zgodovina kamenske fare
Franta Černigoj, Zgodovina nove župne cerkve in še kaj drugega
Franta Černigoj, Zgodovina nove podružne cerkve v Škriljah
HRANILNlCA IN POSOJILNICA KAMNJE: sejni zapisniki 1901-1911
SIROTIŠČE V GORICI (sirotišnica): računska knjiga 1829-1838
SLOVENSKO KATOLIŠKO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO KAMNJE: sejni zapisnik 1909-1927

spisi
ŽU
1710-: ustanovne maše 1710-, računi 1900-1914, poročni spisi
1900-, dopisi

KAMNO
vikariat 1901, župnija 1943
65222 Kobarid

knjige
ŽU
status animarum okrog 1870, okrog 1880, 1925
blagajniški dnevnik
oznanila 1943-1968
birmanska knjiga 1918-1959
opravilni zapisnik 1908- (3 knjige)

spisi
ŽU
1908-: vojna škoda, zvonovi, računi 1908-, bratovščina rešnjega Telesa 1919-1943, poročni spisi 1922-1931, 1943-, dopisi dolžniki 1755- ustanovne maše 1927- bratovščina srca Marijinega v Kanalu 1849-1952 oznanila 1922-1968 (16 knjig) birmanska knjiga 1935-
oklici 1780-1806, 1815-1818, 1834-1861, 1876-1882, 1890-1958 (skupaj 16 knjig)
opravilni zapisnik 1901-1912, 1936-1946

spisi
ŽU
1918-: vojna škoda, poročni spisi

fotografije
ŽU
Kanal pred prvo svetovno vojno in po njej (album)

KANAL - dekanija

knjige
ŽU Kanal
opravilni zapisnik 1935-1953

spisi
ŽU Kanal
1918-

KANČEVCI
1208
69206 Križevci v Prekmurju

knjige
ŽU
računska knjiga 1873-1914
blagajniški dnevnik 1831-1903
cerkvene ustanove 1908
škofijske okrožnice 1800
opravilni zapisnik 1894-1935

spisi
ŽU
19. stol .

KAPELE pri Brežicah
1786
68258 Kapele

knjige
ŽU
status animarum okrog 1920
štolninski zapisnik 1850-1855
oznanila 1879-1885
pokopališki zapisnik 1896-1897

KEBELJ
vikariat 1785, župnija 1891
62317 Oplomica

knjige
ŽU
Kronika 1841-
status animarum 1861-1870, 1863, 1878-1889 (skupaj 7 knjig)
blagajniški dnevnik 1849-1878, 1874-1941
pokopališki zapisnik 1904
odredbe ordinariata in državne oblasti 1829-1833, 1830-1839
(skupaj 3knjige)

spisi
ŽU
19. in 20. stol.

KLANEC
duhovnija 1627, župnija 1904
66240 Klanec

knjige
ŽU
Kronika 1910-1928
status animarum 1798, 1806, 1817, sredina 19. stol., druga
polovica 19. stol.,
začetek 20.. stol. urbar cerkve v Klancu 1836, 1837
urbar cerkve v Ocizli 183b, 1837
urbar cerkve v Petrinjah 1837
urbar cerkve v Prešnici 1837
urbar cerkve na Beki 1838
blagajniški dnevnik cerkve v Klancu 1901-1954
blagajniški dnevnik cerkve v Prešnici 19J1-1954
blagajniški dnevnik cerkve v Petrinjah 1901-1954
blagajniški dnevnik cerkve v Ocizli 1901-1954
blagajniški dnevnik cerkve v Herpeljah 1901-1954
blagajniški dnevnik cerkve na Beki 1901-1954
ustanovne maše
katapan 1880
oznanila 1888-1896, 1901- (skupaj 21 knjig)
birmanska knjiga 1898, 1915-
oklici 1910- (3 knjige)
protokol v cerkvenih zadevah 1807-1902 (3 knjige)
opravilni zapisnik 1911-1969 (2 knjige)
ČEBELICA KLANEC: dnevnik 1911-1917

spisi
ŽU
19. stol.-: računi, poročni spisi, dopisi

KNEŽAK
duhovnija 1645, župnija 1838
66253 Knežak

knjige
ŽU
Kronika 1854-
status animarum okrog 1830, 1859, druga polovica 19. stol.,
prva polovica 20. stol. (4 knjige)
urbar 1773
dolžniki v Juršičih 1832-1849
katapan 1787 (prepis 1829)
oznanila 1868-1958 (14 knjig)
birmanska knjiga 1879-
protokol škofijskih okrožnic 1847-1861
opravilni zapisnik 1876-1947
LJUDSKA ŠOLA KNEŽAK: šolski dnevnik 1944/45

spisi
ŽU
19. stol.-: popravila cerkve in župnišča, računi, davčne napovedi,
poročni spisi
1880-, dopisi

KOBARID
omenjena 1306, župnija 1782
65222 Kobarid

knjige
ŽU
Letni zamerki 1863-1920
status animarum 1830, 1846, 1860, 1870, konec 19. stol., 1905, 1936
urbar cerkve Marijinega vnebovzetja v Kobaridu 1742, 1796
urbar cerkve sv. Tomaža v Idrskem 1742
urbar cerkve sv. Andreja na Svinem 1741
urbar cerkve sv. Treh kraljev v Sužidu 1742
urbar cerkve sv. Tomaža na Idrskem in sv. Andreja na Svinem 1817
urbar cerkve sv. Lenarta v Starem selu 1806
župnikovi dohodki in štolnina 1781
blagajniški dnevnik
oznanila 1897-1903, 1909- 1968 (skupaj 16 knjig)
birmanska knjiga 1819- 1918, 1924-
oklici 1861-1873, 1879-1968 (skupaj 6 knjig)
protokol odlokov v cerkvenih zadevah 1792-1860
protokol uradnih dopisov in okrožnic 1785-1855 (3 knjige)
opravilni zapisnik 1850-1968
Andrej Jakše, Nekatere črtice o moji službi v Kobaridu

spisi
ŽU
19. stol.-: računi, davčne napovedi, ustanovne maše, poročni spisi, spisi o položaju duhovščine med prvo svetovno vojno in italijansko okupacijo,
dopisi, cerkvene obredne posebnosti 1783

KOBARID - dekanija

knjige
ŽU Kobarid
zapisnik posvetovalnih konferenc 1908-1933
opravilni zapisnik 1869-1958

spisi
ŽU Kobarid
vizitacijska poročila 1896-1910, poročilo o verskem stanju v
šolah 1896-1912

KOBJEGLAVA
vikariat 1790, župnija 1935
66222 Štanjel

knjige
ŽU
status animarum 1843, druga polovica 19. stol., 1891, prva polovica 20. stol. (2 knjigi)
urbar cerkve v Kobjeglavi 1764, 1785
oznanila 1875-1876, 1927-1932
birmanska knjiga 1794-
protokol o cerkvenih zadevah 1793-189
opravilni zapisnik 1885-1926 (2 knjigi)

spisi
ŽU
1918-: poročni spisi

KOČEVJE
vikariat 1339, župnija 1393
Ljubljanska 1, 61330 Kočevje

knjige
ŽU
Kronika 1884-1938
status animarum 1814 (2 knjigi), 1843 (11 knjig), 1865 (3 knjige), 1886 (2 knjigi)
ustanovne maše 1837-1853
oklici 1924-1939 (3 knjige)
pokopališka knjiga 1870-1945
delovodnik 1941-1959

spisi
ŽU
1860-
5 tm

KOČEVJE - dekanija

knjige
ŽU Kočevje
delovodnik 1871-1873

ŽU Stari trg ob Kolpi
knjiga prepisov okrožnic in dopisov 1814-1842

KOČEVSKA REKA
1400
61338 Kočevska Reko

knjige
ŽU Fara pri Kočevju
Kronika 1903
status animarum konec 18. stol., 1850-1859 (2 knjigi), 1888-
izkaz prejete desetine sreda 19. stol.
ustanovne maše sreda 19. stol.
oklici 1867-1941
opravilni zapisnik 1880-1898

spisi
ŽU Fara pri Kočevju
20. stol.-: računi, poročni spisi

KOJSKO
kuracija 1735, župnija 1890
65211 Kojsko

knjige
ŽU
status animarum konec 19. stol., začetek 20. stol., 1918-1940
blagajniški dnevnik 1918-1939
ustanovne maše 1918-1954
oznanila 1903-1914, 1918-1932, 1938- (skupaj 12 knjig)
birmanska knjiga 1918-
opravilni zapisnik 1856-1877, 1895-1904, 1918-1947
Edko Ferjančič, Kronika 1135-1957
Edko Ferjančič, Notice za Kroniko 1536-1914
HRANILNlCA IN POSOJILNICA KOJSKO: sejni zapisniki 1903-1915; blagajniški dnevnik 1911-1924

spisi
ŽU
1610-: bratovščina 1610-;
1918-: vojna škoda, inventarji 1919-; poročni spisi 1919-,
odloki o poitalijančenju slovenskih priimkov

KOKRA
lokalija 1787, župnija 1875
Kokra, 64205 Preddvor

knjige
ŽU Jezersko
Kronika
status animarum

KOLOVRAT
vikariat 1753, župnijo 1784
51411 Izlake

knjige
ŽU
Kronika 1926-1928, 1929-
status animarum 1892 (2 knjigi), 1898, 1898 (gostači)
ustanovne maše 1793-1908
oznanila 1902-1937 (3 knjige)
birmanska knjiga 1891- (2 knjigi)
oklici 1890- (2 knjigi)

NŠALJ
urbar bratovščine sv. Randegunde na Strmi njivi 1762-1785
urbar podružnične cerkve v Žvaruljah 1756
urbar podružnice sv. Mohorja in Fortunata v Podlipovici 1784

spisi
ŽU
1716-: ustanovne maše 1716-, dopisi

listine
ŽU
1793. Posvetitev cerkve sv. Lovrenca

KOMEN
omenjena 1247
66223 Komen

knjige
ŽU
oznanila in oklici 1944-1968 (5 knjig)
opravilna knjiga 19. stol.

KOMENDA
omenjena 1147
51218 Komendo

knjige
ŽU
status animarum 1754-1760, 1761-1766, 1781-1785, 1786-1790,
1791-1795, 1798-
1800, T843 (8 knjig), 1872 (4 knjige), 1902 (5 knjig)
opravilni zapisnik 1927-1953
Peter Pavel Glavar, Tractatus de gratia et libera arbitrium
Peter Pavel Glavar, Tractatus de actibus humanis
Conclusiones teologicae ed mentem engelicae doctoris Thomae
Aquinantis 1745
Peter Povel Glavar, Tomatatus in Phisicam generatem Aristotelis

NŠALJ
izdatki za zidavo cerkve 1726-1744
ustanovno pismo Glavarjevega beneficija 1750
matrikula 1734, 1774, 1799
Cabreum Comendae S. Petri 1709
vizitacijski zapisnik 1680, 1774

AS
vizitacijski zapisnik 1709 (v zbirki rokopisov)

spisi
ŽU
1662-: (urejeni po stvarem abecednem redu) :
A Apfaltrer,
B Baragovo semenišče, bratovščine, beneficij,
C bratovščine, računi, cerkveni gozdovi,
Č časopisni izrezki, čebelarstvo,
D davčne zadeve, dijaki,
E električna napeljava,
F oznanila 1824-, oklici 1808-,
G P.P. Glavar, biografije, korespondenca, pridige, osebni dokumenti,
I vizitacijski zapisniki, inventarji, izseljenci,
J jeuzitski katalog 1750,
K vizitacije, krstilnica, Kronika 1870-1923, kultura,
M misijon, malteški red,
N najdenci, najemniki, nepremičnine,
O opravilni zapisniki 1816-, oklici 1826-, oznanila 1808-,
P personalia, potres, podobice, Plečnikova pisma, pregovori,
poročni spisi 1821-, premičnine, pridige, prisege,
R računski dnevniki, civilne matične knjige,
S fotografije, skice,
Š sola????, štolnina,
T tabernakelj,
U uradni spisi 1911-1939, Schillingova ustanova,
V verski pouk, I. svetovna vojna,
Z zgodovina župnije, popis cerkva, cerkvene znamenitosti, arhiv, znameniti Komendčani, zemljiška odveza, zvonovi,
Ž P.P. Glavar, Življenjepis komendatorja barona Testaferatte - posebej so spisi Glavarjevega beneficija: posest, davčne napovedi, interkalarni računi, listine, desetine, uprava, blagajniški dnevniki, pravde z Zaplečani zaradi hriba, dopisi, ubožni sklad, ter Glavarjeve bolnišnice: premično premoženje, uprava, sprejem in oskrba hirancev, zdravniki, računi zdravil, računi in proračuni 1770 -1828, 1825-1875, blagajniški dnevniki do 1927, knjižice dajatev, oskrba hirancev, seznam bolnikov 1821-
6, 10 tm

KONJŠICA
ekspozitura 1837
Šentjurij pod Kumom, 61414 Podkum št. 3

knjige
ŽU Šentjurij pod Kumom
status animarum 1893-
spisi

ŽU Šentjurij pod Kumom
1842-: razno (nekaj spisov)

SPF DAS str. 139

KOPANJ
lokalija 1787, župnija 1876
Veliko Ročna 4.4, 61290 Grosuplje

knjige
ŽU
Kronika 1905-1969 (2 knjigi)
status animarum 1821-1834, 1858-1873, 1879-1892, 1891-1904,
1911, 1911 (gostači)
dohodki in izdatki 1873-1886
zapisnik darovnih obveznic 1869-1920
blagajniški dnevnik 1906-1908
blagajniški dnevnik podružnic na Slivnici in na Ilovi gori
1905-1933
mašne ustanove 1781- (2 knjigi)
seznam bratovščine sv. rešnjega Telesa 1906-1957
oznanila 1841- (8 knjig)
birmanci 1838-1966 (2 knjigi)
oklici 1870- (8 knjig)
opravilni zapisnik 1940-1961

ŽU Velike Lašče
Kronika do 1917

spisi
ŽU
cerkvena posest, ustanovitev župnije, računi, poročni spisi, dopisi
2, 25 tm

KOPER
524 (?)
Trg revolucije 11, 66000 Koper

knjige
ŽU
Documenti storici sullo erezione della Chiesa ed altri (10 knjig)
status animarum sreda 19. stol. (5 knjig), 1865 (okolica), po 1918 (okolica)
urbar bratovščine križa sv. Tomaža 1670
urbar bratovščine sv. rešnjega Telesa 1657, 1759
urbar stolne cerkve 1738, 1804
listine in liveli bratovščine križa sv. Tomaža 1584- konec 18. stol. (12 knjig)
livel bratovščine sv. Križa 1642, 1651
livel bratovščine sv. Roka 1658
livel bratovščine vseh svetih 1679
livel bratovščine sv. Boštjana 1693
livel bratovščine sv. Frančiška 1742
livel bratovščine sv. rešnjega Telesa 1702-1782
livel desetin in pravd okoliških vasi 1754
livel desetin 1798
register livelov stolnice 1804
gospodarsko upravne knjige 1560-1572, 1573-1591, 1611-1643,
1646-1680, 1680-1740, 1741-1786, 1787-1807
kapitali od livelov bratovščine sv. rešnjega Telesa 1858
računski dnevnik bratovščine sv. rešnjega Telesa 1702-1782
glavne knjige dolžnikov stolne cerkve 1822, 1823, 1871, 1903, 1922
kapital oltarja sv. Roka 1747, 1803
računska knjiga župnijskega beneficija 1870-1918
računska knjiga ubožne ustanove 1772, 1804
blagajniški dnevniki stolnice in drugih cerkva 1832-1907, 20. stol.
opravila v stolnici in drugih cerkvah
register udov bratovščine sv. rešnjega Telesa 1808-1845, 1869
protokol sej bratovščine sv. rešnjega Telesa 1785-1831
prispevki bratovščine sv. rešnjega Telesa za razsvetljavo
1707-1782, 1755-1783, 1760-1781
zbirke bratovščine sv. rešnjega Telesa 1810-1867
blagajniški dnevnik in sejni zapisnik bratovščine sv. rešnjega
Telesa 1930-1955
bratovščina srca Marijinega 1894, 1903-1944
bratovščina sv. Križa pri sv. Basu 1929
bratovščina sv. Antona 1933-1952
bratovščina duš v vicah 1895
bratovščina servitov 1944-1954
Marijina družba duhovnikov 1921-1927
birmanska knjiga 1877-1897, 1918-1934, 1935-1963
poročni zapisnik 1866-1869
oklici 1826- 1869
sejni zapisnik župnijskega sveta 1937-1946
opravilni zapisnik sv. Justa in sv. Marija v Kopru 1897-1934
protokol prepisov starih listin, ki zadevajo Izolo in druge
kraje 13. stol.
opravilni zapisnik 1909-1936 (3 knjige)
LJUDSKA ŠOLA KOPER: opravilni zapisnik 1829-1831
KATOLIŠKO MLADINSKO UDRUŽENJE KOPER: zapisniki 1899-1907

spisi
ŽU
19. stol.:- računi, mašne ustanove, bratovščine, poročni spisi, dopisi
15 tm

KOPER - dekanija
knjige
ŽU Koper
dekanijski opravilni zapisnik 1830-1844, 1866-1869, 1873-1939
(skupaj 9 knjig)

spisi
ŽU Koper
19. stol.

KOPRIVA
1947
66221 Dutovlje

knjige
ŽU Dutovlje
status animarum 1853, 1888

KOPRIVNICA
1780
68282 Koprivnica pri Brestanici

knjige
ŽU
Kronika 1856-
status animarum 1841-1902 (5 knjig)
blagajniški dnevnik 1888-1919 (2 knjigi)
ustanovitev župnijske nadarbine 1805
inventar župne cerkve 1802
štolninski zapisnik 1890-1939 (2 knjigi)
birmanci 1838-1926 (4 knjige)
ženitveni zapisnik 1887-1947 (5 knjig)
škofijske odredbe 1824-1834
zapisnik državnih in cerkvenih odredb 1835-1893
opravilni zapisnik 1890-1947 (4 knjige)

KOPRIVNIK pri Kočevju
omenjena 1400
61330 Kočevje

VAS str. 269

KOPRIVNIK v Bohinju
1792
Koprivnik v Bohinju 64, 64264 Bohinjska Bistrica

knjige
ŽU
Kronika

KOSTANJEVICA na Krasu
vikariat 1725
65296 Kostanjevica na Krasu

knjige
ŽU Temenica
status animarum sredina 19. stol,
cerkveni zakupniki 1875-1918
mašne ustanove 1904
opravilni zapisnik 1913-1932

spisi
ŽU Temenica
17. stol.: nakup, prodaja cerkvenega premoženja, popravila, zvonovi, zakupne pogodbe 19. stol., računi 1859-, poročni spisi 1880-, šola , 19. stol.
0, 20 tm

Listine
ŽU Temenica
1518. Posvetitev cerkve in oltarjev sv. Martina in sv. Roka
1568 november 26. Posvetitev pokopališča in dveh zvonov
1585 april 1. Dovoljenje za duhovnika, tabernakelj in krstni kamen
1736. Relikvije sv. Križa
1762 november 3. Posvetitev cerkve

KOSTANJEVICA na Krki
1220
Oražnova 5, 68311 Kostanjevica na Krki

knjige
ŽU
Kronika 1916-
status animarum 1833-1857 (5 knjig), 1843 (gostači, 3 knjige),
1861-1872 (5 knjig),
1885-1896 (5 knjig), 1920 (4 knjige), 1920 (gostači)
zapisnik maš verskega sklada 1859, 1869 (skupaj 3 knjige)
zapisnik udov tretjega reda sv. Frančiška 1902
imenik dekliške Marijine družbe
oznanila 1858-1946 (26 knjig)

spisi
ŽU
1759-: posest, dolžna pisma, zakupni protokol, inventar, popravila, podložniške zadeve, bera, tožbe, računi, davki, poročni spisi, izvlečki iz rojstnih knjig za konskripcijo, šolstvo, dopisi, Franc Lokar, Popis cerkva in znamenitosti v župniji 1954

0, 80 tm

načrti
ŽU
načrt nerealizirane farne cerkve (Glanz)

KOSTRIVNICA
1545
63241 Podplat

knjige
ŽU
Kronika 1870-
status animarum 1852-1922 (7 knjig)
blagajniški dnevnik 1848-1967 (2 knjigi)
štolninski zapisnik 1859-1903 (2 knjigi)
bratovščina sv. rožnega venca 1858-1895
birmanski zapisnik 1866-1968 (3 knjige)
ženitveni zapisnik 1870-1932 (3 knjige)
zapisnik cerkvenih odredb 1828-1852

KOŠANA
okrog 1200
66256 Košana št. 20

knjige
ŽU
Kronika 1899-1918
status animarum začetek 19. stol, prva polovica 19. stol.,
sredina 19. stol., 1881 (3 knjige), 1915
urbar cerkve sv. Petra in sv. Štefana 1665
urbar cerkve sv. Florijana v Bujah 1803
urbar cerkve sv. Jerneja na Kalu 1803
dolžniki župnijske cerkve in podružnic 1913
najemniki zemljišč župne cerkve in podružnic 1913
ustanovne maše 1913-
zapisnik in Kronika Marijine družbe 1914-1922
oznanila 1843-1964 (22 knjig)
birmanska knjiga 1879-1909, 1915-
oklici 1844-1965 (6 knjig)
opravilni zapisnik 1878-1959 (2 knjigi)
SLOVENSKO KATOLIŠKO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO KOŠANA: zapisnik 1908-1914

spisi
ŽU
19. stol.-: kupoprodajne pogodbe, popravilo cerkva in župnišča ter kaplanije, inventarji, računi, najemnine, poročni spisi
ŽIVlNOREJSKA ZADRUGA KOŠANA: 20. stol.
ČEBELARSKO DRUŠTVO KOŠANA: začetek 20. stol.
1 tm

KOŠTABONA
duhovnija pred 1460, župnija 1892-
66214 Šmarje pri Kopru

knjige
ŽU
status animarum 1830, 1836, sredina 19. stol., konec 19. stol.,
prva polovica 20. stol .
livel cerkve v Koštaboni 1822
dolžniki 1846
katapan 1726 (2 knjigi)
bratovščinska knjiga bratovščine karmelske Matere božje 1728
oznanila 1903-1968 (24 knjig) I
birmanska knjiga 1918-
protokol okrožnic 1844-1903
opravilni zapisnik 1830-1833, 1843-1963 (skupaj 6 knjig)

spisi
ŽU
1796-: sodni spisi 1796-1797, računi 19. stol.-, poročni spisi 19. stol.-, dopisi 19. stol.-
0, 90 tm

KOTLJE
pred 1376
62390 Ravne no Koroškem

knjige
ŽU

Kronika 1874-
status animarum 1800, 1839, 1865, 1876, 1902

spisi
ŽU
18. stol.-

0, 60 tm

KOVOR
omenjeno 1296
54290 Tržič

knjige
ŽU
status animarum 1837, 1846, 1859, 1877

NŠALJ
urbar cerkve v Brezju 1511-1628, 1581-1795
urbar 1816
računske beležke 1808
ustanova za kaplanijo 1771

spisi
ŽU
1860-: računi, dohodki in izdatki

0, 30 tm

načrti
ŽU
zvonik

KOZANA
omenjena 1570
65212 Dobrovo v Brdih

knjige
ŽU
status animarum 1920, 1921-1960, 1936
blagajniški dnevnik 1900-1965
oznanila 1904-1914, 1919-1957 (skupaj 9 knjig)
birmanska knjiga 1917-
oklici 1855-1872, 1884-1897
opravilni zapisnik 1842-1858, 1921-

spisi
ŽU
1798-: odvojitev župnije od Biljane, nova cerkev po prvi svetovni vojni, popravilo cerkve in nabava cerkvene opreme, zakupnine, računi 1860-, poročni spisi 1821-, kongrua 1921-, dopisi 1919-, odloki o poitalijančenju slovenskih priimkov
1 tm

KOZJE
lokalija 1787, župnija 1802
63260 Kozje

knjige
ŽU
Kronika 1870
status animarum 1827-1934 (8 knjig)
blagajniški dnevnik 1930-1948 (2 knjigi)
štolninski zapisnik 1900-1935
oznanila 1905-1929

KOŽBANA
1784
65212 Dobrovo v Brdih

knjige
ŽU
pregledni status animarum 1784-
status animarum prva polovica 19. stol., 1858, 1884
cerkveni zakupniki 1884-
bratovščina sv. Andreja v Gluhem Vrhovlju 1798-1807
oznanila 1889-1910, 1920- (skupaj 6 knjig)
birmanska knjiga 1827-
protokol škofijskih okrožnic 1853-1860
opravilni zapisnik 1858- (skupaj 4 knjige)
Alojz Kodermac, Kronika (3 knjige)

spisi
ŽU
1788-: gradnja nove cerkve 1863-1859, inventarji 19. stol.-, računi 1792-, poročni spisi 1846-, šolski spisi 1879-1886, dopisi 1788-
0, 90 tm

načrti
ŽU
cerkev in župnišče 19. stol.

KRANJ
1156
Tavčarjeva 39, 64000 Kranj

knjige
ŽU
status animarum 1867 (2 knjigi), 1867 (gostači), 1900, 1900 (gostači), 1920, 1920 (gostači), 1936 kazalo gostačev in seznam hišnih posestnikov v Kranju 1923
prejemki in izdatki 1934-1941
delovodnik 1928-1938
katalog župnijske in dekanijske knjižnice 1841- (4 knjige)
GOSPODINJSKA ŠOLA KRANJ: kronika 1927-1936; dnevnik 1930-1938; opravilni zapisnik 1926-1937
MARIJANIŠČE V KRANJU (sirotišnica): delovodnik 1933-1936

NŠALJ
urbar 1601, 1761, 1773-1780, 1818-1848
urbar župne cerkve 1818-1848
urbar škopulirske bratovščine 1752, 1752-1783
urbar oltarja sv. Jurija 1761, 1818-1848
urbar beneficija sv. Lenarta 1810, 1814-1848
urbarski in davčni register 1756
register desetine od prirastka živali 1689
desetinski register 1689
popis podložnih kmetij 1751
dajatve svobodnikov pri mestni župniji 1843
bolnišnica in koledar ustanov 1731
ustanova pl. Ecka 1777
bratovščina rosariana pro vivis 1650-1783
bratovščina sv. rešnjega Telesa 1690
mrliška knjiga škapulirske bratovščine 1709
zakoni in odredbe v cerkvenih zadevah 1770-1785
protokol državnih odredb 1774-1788, 1780-1783
okrožnice v cerkvenih zadevah 1792-
škofijske in kresijske odredbe 1832-1846
diploma kranjskih meščanov škofu dr. Jerneju Vidmarju 1860
predajo škofovskih temporalij dr. Jerneju Vidmarju 1860

spisi
ŽU
1754-: kupoprodajno pismo Jurija Maksimiljana Barbe 1671, ustanovna pismo beneficijev, izkazi o kapitalu, podložniški kupoprodajni pismi 1746, 1757, računi, poročni spisi
0, 70 tm in 4 zaboji (nepopisanega gradiva)

načrti
ŽU
hiša v predmestju pri Želcerjih št. 30

fotografije in slike
ŽU
album dekana Škrbca (podobice 18. stol. in razglednice), album
iz konca 19. stol. album drugega evharističnega kongresa v Ljubljani 1935,
album Prosvetni dan v Kranju 11. julija 1937,
fotografije oltarjev, zvonov, cerkvenih in družbenih dohodkov, oseb in noš

SPF DAS str. 139

KRANJ - dekanija

ŽU Kranj
spisi 1836 ~

KRANJ - ŠMARTIN
omenjeno 1163
Šolska l, 64000 Kranj

knjige
ŽU
Zapisnik spomina vrednih reči 1885-1916
status animarum 1838 (gostači), 1840 (4 knjige), 1840 (gostači),
okrog 1850, 1863, 1865, 1866, 1866 (gostači), 1877 (3 knjige), 1877 (gostači), 1879, 1900, 1900 (gostači)
priročni urbar župne cerkve 1784-1802
urbar župne cerkve in podružnic 1802-1806
urbar župne cerkve 1768-1788 in bratovščine Matere božje
urbar podružničnih cerkva 1802-1806
urbar župnišča 1802-1812, 1819, 1822-1845, 1843-1854
novi reformirani urbarski in davčni register 1754
rektificirani urbarski in davčni register sreda 18. stol.
urbar desetine od vreč in prirastka živali imenja župnišča 1822-1854 (2 knjigi)
urbar desetine VI 1776-1781, VII 1782-1795, VIII 1796-1813
desetinski urbar 1814-1821
urbar malih služnosti imenja župnišča 1844-1847
register dajatev in davkov dekanije in župnije 1804-1810
izkaz kmetij župnijske cerkve 1807
seznam desetinarjev župnišča pred 1848
služnosti podložnikov župnijske in podružničnih cerkva 1823-1847
izkaz urbarskih zaostankov 1808-
urbarske knjižice 18. stol.- ;0, 10 tm
izvleček iz rustikalnih fasij župnišča okrog 1754
izkaz krajev, ki so dolžni župnišču 1836-1838
dohodki od podložniških dajatev v denarju 1819-1822
zapisnik cerkvene najemnine 1868-1873
najemnina in dolgovi 1824-1906
zapisnik dolžnikov in najemnikov zemljišč 1907-1940
protokol dominikalnega sodišča župnije XVII 1783-1791
mašne ustanove 1877-1917 (2 knjigi)
zakristijska knjiga ženskih ustanov 1845
kronika Marijine družbe 1897-1936
oznanila 1818-1830 (3 knjige)
protokol odlokov ordinariata 1816-1864, 1864-1877
knjiga prepisov XIV 1780-1787, 1788-1807
ekshibitni protokol 1842-

NŠALJ
status animarum 1865-1874, 1865-1877
urbar 1654-1760
desetinski register 1735-1761
register podružnične cerkve na Okroglem sreda 18. stol.

spisi
ŽU
16. stol.-: inventarji in popisi realitet 1786- (1 fascikel), volila in ustanove 19. in 20. stol. (1 mapa), pobotnice 1560, potrdila o gornini 1643, podložniške listine 1711-, kupoprodajna pogodbo 1608, izvleček iz urbarja 1811, računi 1780-, (0, 60 tm), dajatve, dolgovi, poravnava s Kranjem 1620, razsodba v sporu s sosesko Stražišče zaradi bere za mežnarja 1700, procesi zaradi desetine 1642-, poročni spisi
3, 90 tm

listine
ŽU
1661 julij 9. Ustanovitev bratovščine Matere božje v Šmartinu
1711 Deželni glavar Ivan Eggenberg o pritožbi šmartirskega župnika
zarodi desetine na Jami
1732 Fevdno pismo za cerkev v Zgornjem Bitnju
1780 julij 31. Breve popeio???? Pija VI.
1781 marec 13. Breve papeža Pija VI.

VAS str. 560

KRANJSKA GORA
vikariat 1362, župnija 1630
64280 Kranjska goro št. 102

knjige
ŽU
Kronika 1923-1954
status animarum II druga polovica 19. stol., 1903, 1903
(gostači), 1925, 1926,
1926 (gostači)
Josip Volc, Kranjska gora 1362-.1940. Doneski k župnijski kroniki

NŠALJ
urbar 1642-1663, 1701-1742, 1755, 1779-1792
urbar podružnice v Podkorenu 1744, 1744-1822, 1779-1790,
1779-1786, 1790-1805, 1806-1819
urbar bratovščine naše ljube Gospe 1779-1784
izvleček iz urbarja 1806-1819
urbarski in davčni register 1797
inventar in urbar 1585-1746, 1706, i755, 1773
sodba o urbarskih dajatvah 1586
tožba za Srednji vrh 1586
zemljiška knjiga II 1774
seznam maš v cerkvi v Podkorenu 1780-1927
seznam maš v cerkvi v Kranjski gori 1872-1929
matrikula 1777, 1804 in beležke 1821-1829
oklici 1857-1901
zgodovinske beležke za kranjskogorsko dolino

spisi
ŽU
20. stol .

0, 25 tm

ŽU Podbrezje
poročni spisi 1861-1880

VAS str. 560

KRAŠNJA
omenjena 1430
61224 Krašnja št. 12

knjige
ŽU
Zapisnik vsega strojenja, preurejanja in sploh vsih naprav pri cerkvi v Krašnji 1845-1935, kakor tudi kratke črtice vsih znanih vikarjev in fajmoštrov krašnjinskih 1600-
status animarum 1746-1766, 1856
ustanovne maše 1885-
oklici 1820-1822

NŠALJ
status animarum 1782
urbar 1655-1685, 1700-1774
urbar župnije v Krašnji 1727-1773, 1797-1841
urbar cerkve sv. Tomaža v Krašnji 1619-1655, 1691-1731,
1776-1822, 1841-1869
urbar cerkve v Blagovici 1632-1667, 1667
desetinski register 1808-1848
matrikula 174d, 1804
odredbe 1817-1827
škofijske in gubernijske odredbe 1821-1829
ŽU Dobrovo pri Ljubljani
oklici 1820-1822

VAS str. 560

KRED
duhovnija 1809, župnija 1936
65222 Kobarid

knjige
ŽU
status animarum druga polovica 19. stol., konec 19. stol.,
urbar cerkve sv. Nikolaja v Kredu 1781 in Liber memorabilium 1886-1895
oznanila 1919-1926, 1941- (skupaj 3 knjige)
birmanska knjiga 1819-1968
oklici 1873-1878
opravilni zapisnik 1888-1907

ŽU Kobarid
urbar cerkve sv. Lenarta v Starem selu 1806

spisi
ŽU
1913-: nastanek kaplanije v Starem selu 1913, poročni spisi, 1930, dopisi in odloki
0, 50 tm

KRESNICE
vikariat 1737, župnija 1866
61282 Kresnice

knjige
ŽU
Kronika 1905-1941
status animarum 1834, 1898, 1890 (gostači)
dohodki in stroški 1907-1914, 1935-1941
štolarij 1910- (2 knjigi) .
oznanilo 1915-1925
oklici 1907-1941
delovodnik 1937-

NŠALJ
bratovščina sv. rešnjega Telesa 1773 in škofijske odredbe 1788-1789

spisi
ŽU
rojstni listi 1941-1948

KRIŽE
kuracija 1512, vikariat 1563, župnija 1657
64294 Križe št. 23

knjige
ŽU
status animarum 1874, 1909 (2 knjigi), 1909 (gostači), 1920 (3 knjige), 1921
zakupnine nepremičnega cerkvenega premoženja 1897-
dohodki in izdatki 1903-1927
izkaz dohodkov in izdatkov cerkve v Žiganji vasi 1909-1941
izkaz dohodkov in stroškov cerkve v Gozdu 1909-1941
izkaz dohodkov in stroškov župnije v Križah 1922-1929
izkaz dohodkov in stroškov cerkovnika in organista 1923-1929
dolžniki 1833-1858, 1906-1914
blagajniški dnevnik 1926-1941 '
bera 1917-1927
ustanovne maše za župnika 1910-1928 , '
ustanovne maše za kaplana 1910-1928
seje in shodi ženske Marijine družbe 1910-1917
zapisnik sej dekliške Marijine družbe 1909-1915
izdatki in dohodki dekliške Marijine družbe 1910-1930
bratovščina sv. rešnjega Telesa 1917-
bratovščina sv. Uršule
oznanila 1823-1842, 1926-1946 (4 knjige)
oklici 1911-1939
pokopališka knjiga
opravilnik 1911-1941
arhiv župnije sv. Križa v Križah pri Tržiču I, II, VIII (skupaj 2 knjigi)
zapisnik knjig (popis knjižnice)

NŠALJ
status animarum 1816, 1837-1852, 1874
urbar 1590-1594, 1749, 1822-1898
urbar cerkve v Križah 1684-1795
urbar cerkve v Gozdu 1631, 1684-1735
urbar cerkve v Seničnem 1526-1575, 1600-1617, 1618-1641,
1641-1684, 1684-1795
davčni in urbarski register župne cerkve 1796
urbar cerkve v Žiganji vasi 1631-1683, 1684-1795
davčni in urbarski register župne cerkve in podružnic 1796-1822
davčni in urbarski register podružnične cerkve sv. Jurija v Bistrici 18. stol.
bera 1915-1917
matrikula 1841
odredbe 1825-1869

spisi
ŽU
druga polovica 18. stol.-: davčne napovedi, inventarji 1817, 1838, 1901, 1910

0, 02 tm

VAS str. 560

KRIŽEVCI pri Ljutomeru
vikariat 13. stol., župnija pred 1497
69242 Križevci pri Ljutomeru

knjige
ŽU
Kronika 1892-
status animarum 1903 (7 knjig)
zapisnik ustanovnih maš 1878-
zapuščinski spis župnika AI. Mannerja 1862

spisi
ŽU
19. stol.-

0, 50 tm

Listine
ŽU
kupna in zaščitna pisma 1688-1715 (15 kosov)

KRIŽEVCI v Prekmurju (evangeličanski)
1783
69206 Križevci v Prekmurju
knjige
ŽU
cerkveni računi 1823
zapisnik prejemkov 1897, 1925
obračuni cerkvene šole 1897-1926
zapisnik sej cerkvenega odbora 1871-1959
odredbe in okrožnice cerkvene in državne oblasti 1805-1816
obvestilo superintendanta 1835
opravilni zapisnik 1913-1942

KRKA
vikariat 1135, župnija 1557
61301 Krka

knjige
ŽU
Brevi vitae martyry oc miraculorum expositio ss Cosmae et
Damiani ex germanicae in latinum idioma traducta Sitticii 1710
Liber hic continens gratias o SS Cosmae et Damiano oblatas
incipiendo anno 1757
status animarum 1824, 1826, 1830 (5 knjig), 1831 (2 knjigi),
1832 (3 knjige), 1833, 1834, 1840, 1848 (gostači), 1848-1871, 1871, 1873-1890, 1873-1890 (gostači)
urbar župnije Krka 1618, 1748-1754, 1785-1786, 1786-1789,
1792-1800, konec 18. stol .
urbar župne cerkve sv. Kozma in Damijana 1749-
urbar cerkve sv. Duha na Poljanah 1735-1783
urbar podružnice sv. Štefana v Sušici 1752-1777
podložniške dajatve 1696-1713, 1793, 1840-1847
desetinski register 1784-1799, 1785-1792, 1792-1801, 1793,
1798-t848, 1803-1821
register desetine v zakupu 1794-1796
napoved za davčno rektifikacijo sreda 18. stol.
dohodki podružnične cerkve sv. Primoža in Felicijana v Bobrovki
1752-1759
blagajniški dnevnik 1880- (2 knjigi)
ustanovne maše 1792-1915 (3 knjige)
oznanila 1827- (17 knjig)
oklici T827-. (4 knjige)
pouk verouka 1789
repertorij normalij 1783-1798
opravilni zapisniki 1847-1862, 1876-1895, 1896-1914, 1916-1944
Alojzij Župonc????, Zgodbe krške župnije. 1950-1960 ˇ
Češčenje sv. Kozma in Damijana na Krki 1862

spisi
ŽU
1508: kupoprodajno pismo, 1657: inventar 18. stol.-:
premoženjski izkazi, zaključni računi, popravilo cerkvenih in župnijskih stavb, posestni
listi, postoralne instrukcije 1770, ubožnico, zdravstvo, poročni spisi 1812-

1.80 tm

KRKAVČE
omenjena 1668
66274 Šmarje pri Kopru

knjige
ŽU
Kronika 1934-
status animarum 1675, 1840, druga polovica 19. stol., začetek 20. stol.
urbar farne cerkve 1815
urbar bratovščine sv. Valentina in sv. Petra 1734
livel bratovščine sv. Antona in sv. Valentina 1799
glavna knjiga dolžnikov 1842, 1911
blagajniški dnevniki 1842- (11 knjig)
oznanila 1859-1887, 1909-1950
birmanska knjiga 1918-
oklici 1833-1887, 1909-1927
protokol okrožnic 1834-1895 (2 knjigi)
opravilni zapisnik 1818-19.57 (13 knji9)

spisi
ŽU
1774~: župnija 1674-, računi 19. stol.-P poročni spisi, 1858-, dopisi 1815-, zbirka gradiva za zgodovino župnije, biografije duhovnikov
1, 40 tm

listine
ŽU
1633 maj 29. Posvetitev cerkve v Krkavčah

KROMBERK
vikariat 1872, župnija 1936
Kromberk 66, 65000 Nova Gorica

knjige
ŽU
status animarum 1890 (5 knjig)
blagajniški dnevniki
ustanovne maše 1914-
oznanila 1903-1922
birmanska knjiga 1926-
oklici 1930-1966
opravilni zapisnik 1894-1904, 1920- (skupaj 3 knjige)

spisi
ŽU
19. stol.-: meje duhovnije 1929, cerkev sv. Katarine (danes Kekec), cerkveno premoženje, računi, vikarjeva plača 1887-1896, poročni spisi 1918-, vojna škoda, obnova cerkve in župnišča po prvi svetovni vojni, odloki italijanskih oblasti o poitalijančevanju slovenskih priimkov
0, 50 tm

načrti
ŽU
cerkev in župnišče

KROPA
vikariat 1483, župnija 1620
64245 Kropa št. 71

knjige
ŽU
Kronika 1900- 1915, 1915-1918, 1920-1928
status animarum 1835, 1844, 1845 (gostači), 1860, 1870, 1894, 1920, 1920 (gostači)
dohodki in izdatki 1841-1850
zapisnik vloženega kapitala 1903-1927
projekt za gradnjo novega župnišča v Kropi 1895-1896
ustanovne maše 1754-1831, 1850-1909, 1911-
ustanovno pismo Valentina Zamnica, župnika v Zasipu, za ustanovo
o kapeli Matere božje v Kropi 1749
matrikula sv. Lenarta 1718
oznanilo 1895- 1901, 1930-1938, 1938-1947
sinodalni dekreti 1774
normalije 1780- 1807
delovodni protokol 1846-1870

NŠALJ
urbar 1602.
urbar župne cerkve 1760-1815
urbar cerkve Matere božje 1723-1816

spisi
ŽU
1750-: župna prebenda, posestni listi, inventarji, primopredajni zapisniki, računi, mašne ustanove, ubožne ustanove, poročni spisi
1, 30 tm

VAS str. 560

KRŠKO
vikariat 1768, župnija 1894
68270 Krško

knjige
ŽU
status animarum 1783-1804, 1822-1825, 1823-1827, 1827-1830,
1830 (mesto), 1830-1840, 1830-1836 (gostači), 1831, 1834-1839, 1843,
1843-1848, 1867-T877, 1882-1893, 1890-1894 (gostači)
seznam prebivalcev pred prvo svetovno vojno (2 knjigi)
zapisnik dekliške Marijine družbe 1937-1941
oznanila 1894-1941 (18 knjig)
izvleček iz rojstne knjige 1730-1843
oklici 1823-1866, 1900-1923, 1924-1936
opravilni zapisnik 1857, 1923-1933, 1933-1941
indeks
OBČINA KRŠKO: spisi-prošnje Kočevarjev za oprostitev od vojaške službe 1943-1944, okrožnice 1941-1944
spisi
ŽU
1752-: ustanovitev župnije, kupne pogodbe 1904-1928, obveznice 1868, 1893, inventarji 1887-, pokopališče 1927-, računi 1894-1935, ustanovne maše 1793-, ustanovna pisma 1849-, beneficiji1752-, inventarji beneficijev 1895-1910, poročni spisi 1833-11941, mrliškoogledni listi 1902-1937, dopisi 1876-
1, 50 tm

KUBED
66272 Slovensko Gračišče????

knjige
ŽU
Kronika 1928-
status animarum začetek 19. stol., sreda 19. stol., druga
polovica 19. stol., začetek 20. stol., prva polovica 20. stol. (2 knjigi)
katapan (prepis 1831)
oznanila 1852-1909
birmanska knjiga 1920
protokol okrožnic 1841-1866
opravilni zapisnik 1831-1901 (6 knjig)

spisi
ŽU
19. stol.-: računi, popravilo, procesi, poročni spisi 1814-

0, 80 tm

LAPORJE
omenjeno 1395
62318 Laporje

knjige.
ŽU
Kronika 1800-, 1905-
status animarum 1836, 1855, 1871, 1891
repertorij odredb in okrožnic 1840

spisi
ŽU
19. stol.-: med njimi davčne napovedi župnika 1882

2, 10 tm

LAŠKO
omenjena 1393
63270 Laško

knjige
ŽU
Kronika
status animarum 1873-1915 (12 knjig)
desetinski register 1655-1659, 1698-1730
depozitni zapisnik 1805-1839
zapisnik vrednostnih papirjev in obligacij 1861
glavnice in miloščine ubožnice 1861-1939 (2 knjigi)
sirotinska knjiga cerkvene gospoščine 1811-1835
štolninski zapisnik 1860-1940 (5 knjig)
bratovščine 1850-1940 (3 knjige)
ženitveni zapisnik 1869-1954 ( 4 knjige)
zapisnik državnih in cerkvenih odredb 1791-1845
register političnih odredb 1845-1847
opravilni zapisnik 1900-1941 (6 knjig)

spisi
ŽU
17. stol:-

15 tm

VAS str, 275

LAZARET - BERTOKI
1635
Bertoki 80, 66000 Koper 1

knjige
ŽU
Kronika 1923-1936
status animarum 1823, prva polovica 19. stol., sreda 19. stol.,
1871, začetek 20. stol.
glavna knjiga dolžnikov 1846
blagajniški dnevnik 1856-1946 (2 knjigi)
katapan 1725, 1930
oznanila 1850-1864, 1917-1927
birmanska knjiga 1918-
oklici 1847-1955 (7 knjig)
protokol škofijskih okrožnic 1860-1885
opravilni zapisnik 1815-1949 (5 knjig)

spisi
ŽU
1800-: poročni spisi, dopisi

3, 50 tm

LEDINE
duhovnija 1796, župnija 1864
65281 Spodnja Idrija

knjige
ŽU
Kronika 1809-1902, 1925, 1926-
status animarum 1800, 1848, okrog 1860, 1890, 1908
urbar cerkve v Ledinah 1786
urbar cerkve v Krnicah 1785
računske knjige 1872-
bratovščina Marije Device 1899
bratovščina sv. Družine 1903
bratovščina sv. Frančiška 1904
bratovščina sv. rešnjega Telesa 1907
oznanila 1866- (15 knjig)
birmanska knjiga 1877-
oklici 1847- (5 knjig)
opravilni zapisniki 1866- (4 knjige)
GOSPODARSKA ZADRUGA LEDINE: računska knjiga 1924-1936
GOSPODARSKA ZADRUGA VRSNIK: računska knjiga 1924-1936
SLOVENSKO KATOLIŠKO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO LEDINE: zapisnik 1912-

spisi
ŽU
19. stol.-: ustanovitev župnije, inventarji 1832-, posestni listi, hranilne knjižice, popravilo cerkve, zvonovi, pokopališče, orgle, pogodbe, bera, sodni spisi, računi, davčne napovedi, dolžniki, mašne ustanove, poročni spisi, šolske zadeve, dopisi, poročila hidrometeorološke službe 1898-1911
0, 75 tm

LENDAVA
omenjena 1334
69220 Lendava

knjige
Kronika 1859-1894
birmanci 1889-1914
sejni zapisniki župnijskega odbora 1928-1945
konvertiti 1859-
mešani zakoni 1859-1920
škofijske okrožnice 1797-1821, 1848-1854

spisi
ŽU
19. stol.-: med njimi inventarji župne cerkve in nadarbine 1855-1931, cerkveni računi 1874, 1913
2, 10 tm

LESCE
1787
Hraška 5, 64248 Lesce

knjige
ŽU
knjiga velikonočnega spraševanja 1816-1828
status animarum 1879 in seznam prebivalcev 1880-1931, 1902 (4
knjige), 1902 (gostači)
izkaz dohodkov in izdatkov 1917-
ustanovne maše 1818, 1847
ustanove 1901
oznanila 1870- (6 knjig)
oklici 1818-
opravilnik 1889- (2 knjigi)

ŽU Radovljica -
okrožnice 1787-1847

NŠALJ
urbar in imena umrlih članov bratovščine sv. Antona v Lescah 1704-1783
inventar in urbar beneficijev sv. Katarine in Matere božje 1682, 1726
računska knjižica cerkve v Lescah 1630
matrikula 1840

spisi
ŽU
1877-: inventarji in računi

0, 65 tm

VAS str. 560

LESKOVEC pri Krškem
omenjeno 1274
68273 Leskovec pri Krškem

knjige
ŽU
status animarum 1801-1811, 1831, 1843 (2 knjigi), 1860 (4 knjige), 1883 (4 knjige), 1916 (3 knjige)
oznanila 1915-1922, 1922-1925, 1932-1933, 1935-1936, 1937-1939, 1939-1940
oklici 1911-1924

VAS str. 253

LESKOVICA
vikariat 1762, župnija 1862
Leskovica 4, 64224 Gorenja vas

knjige
ŽU
status animarum 1881
oklici 1879-

ŽU Stara Oselica
status animarum 1879

spisi
ŽU
inventarj 1882, 1885 in zapisnika o predaji župnije 1906, 1937

LEŠE
vikariat 1783, župnijo 1862
Leše 13, 64243 Brezje

knjige
ŽU
Kronika 1921-1941
status animarum okrog 1915
oklici 1859-1906, 1908-1940

NŠALJ
status animarum 1831-1856, 1875-1884

LEVPA
vikariat 1846, župnijo 1935
65214 Kal nad Kanalom

knjige
ŽU
status animarum 1936
mašne ustanove 1877-
sejni zapisnik Marijine družbe 1938-1946
oznanila 1923- (10 knjig)
birmanska knjiga 1847-
opravilni zapisnik 1924-1943

spisi
ŽU
1918-: vojna odškodnina, inventar, zvonovi, računi, poročni spisi, šola

0, 40 tm

LIBELIČE
pred 1154
62372 Libeliče

knjige
ŽU
Kronika 1850-
status animarum 1830-1848 (3 knjige)
urbar 1712
register podložnikov 1772

spisi
žu
18. stol , -

3 tm

Listine
ŽU
1610. Prodajno pismo
1613. Ustanovno pismo
1610- (11 listin)

LIBUŠNJE
vikariat 1747, župnija 1935
65222 Kobarid

knjige
ŽU

status animarum sreda 19. stol., druga polovica 19. Stol.
urbar cerkve sv. Duha in sv. Lovrenca (prepis 1721)
blagajniški dnevnik
oznanila 1918- (10 knjig)
birmanska knjiga 1819-1920, 1918-
oklici 1919- (2 knjigi)
opravilni zapisnik 1912-
Ivan Leben, Popis cerkva in njenih pritiklin, cerkvenega premoženja, glavnic, cerkvenih pravic in dolžnosti, matičnih knjig, drugih knjig in
dokumentov arhiva in blagajne, podružnic, župnišča in prebende 1923

spisi
ŽU
19 stol.-: ustanovne maše, dopisi

0, 30 tm

LIMBUŠ
vikariat pred 1498, župnijo 17
62341 Limbuš

knjige
ŽU

Kronika 1861-
status animarum 1911 (2 knjigi)
oznanila 1855-1859
zapisnik birmancev 1805

LIPOGLAV
vikariat pred 1736, župnija 1782
61293 Šmarje - Sap

knjige
ŽU
Kronika 1873-1965 (z zgodovino)
status animarum okrog 1800, 19. stol.
abecedni seznam moških 1782-
računska knjiga 1798- 1804, 1897- 1929, 1930-1954
dohodki in izdatki podružnice sv. Pavla v Šempavlu 1897-1940
ustanovne maše 1864- 1905
seznam članov bratovščine sv. rešnjega Telesa 1867-1904, 1925-1946
imenik članov društva sv. Cirila in Metoda 1924-1947
oklici 1820-1865

spisi
ŽU
19. stol.-: poročni spisi in računi

0, 75 tm

LITIJA
1936
Valvasorjev trg 5, 61270 Litija

knjige
ŽU
Kronika 1936-1958
spominska knjiga ob ustanovitvi župnije 1936
opravilni zapisnik 1909-1912 in Kronika 1934-1936
IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO LITIJA: kronika 1909-1941

spisi
ŽU
1936-: ženitovanjski zapisniki

0, 02 tm

LIVEK
vikariat 1781, župnija 1936
65222 Kobarid

knjige
ŽU
status animarum okrog 1850, 1881, 1901, 1909, 1942
oznanila 1911 (6 knjig)
birmanska knjiga 1936-
okrožnice 1835-1850 in opravilni zapisnik 1859-1861 ter Historia
vicariatus Luicensis 1886-
opravilni zapisnik 1913-

spisi
ŽU
19. stol.-: računi, ustanovne maše, poročni spisi 1914-, šolske zadeve 1918-, dopisi
0, 30 tm

načrti
pokopališče in cerkev na Pelatih

LJUBLJANA BEŽIGRAD
1934
Kuzmičeva 6, 61000 Ljubljana

knjige
ŽU
Kronika 1929-1959
oznanila 1924-1945 (10 knjig)
oklici 1924-1945

spisi
ŽU
poročni zapisniki 1934

LJUBLJANA ČRNUČE
lokalija 1768, župnija 1863
61231 Črnuče 159

knjige
ŽU
Kronika 1880- 1915, 1915- 1933
status animarum 1887, 1914
seznam bere 1922
ustanovitev, pogodba, konvencija in matrikula kuracije Čumuče???? 1775
oznanila 1905-1941 (3 knjige)
pokopališka knjiga 1913
opravilnik 1935-1950
LJUDSKA ŠOLA ČRNUČE: častna knjiga 1858-1890

NŠALJ
status animarum 1825-1842, 1836-1873, 1872-1886
bratovščina sv. rešnjega Telesa 1773

spisi
1941-1945: matične zadeve

0, 02 tm

LJUBLJANA
DUHOVNIJSKI URAD SV. KRIŽA
(splošna bolnišnica)
1851

knjige
ŽU Ljubljana Sv. Peter
birmanska knjiga 1944
matične spremembe, poroke 1941

LJUBLJANA - JEŽICA
lokalija 1787, župnija 1803
Kališnikov trg 3, 61000 Ljubljano

knjige
ŽU
Kronika 1893-1945 (3 knjige)
status animarum 1800-1817, 1818, 1857, 1878-1890, 1890-1900, 1900-1914, 1914-
dohodki in stroški 1881- (5 knjig)
zapisnik dohodkov podružnice v Stožicah 1881-
zapisnik obligacij 1876
računska knjiga 1795
ustanovne maše 1808-
izkaz ustanov 1882-
zapisnik ustanovnih maš 1908-
zapisnik bratovščin
oznanila 1859-1944 (19 knjig)
birmanska knjiga 1857-
oklici 1844- (3 knjige)
pokopališka knjiga 1906
opravilnik 1883-1896, 1897-1909, 1910-1938

spisi
ŽU
1830-: ustanovne maše, računi, poročni zapisniki 1830-

1, 10 tm

LJUBLJANA - MARIJINO OZNANJENJE
1785
Prešernov trg 4, 61000 Ljubljana

knjige
ŽU
bratovščina srca Jezusovega 1827-1857, 1858-1903
roženvenska bratovščina 1842-1924, indeks 1842-1844
zapisnik konferenc Vincencijeve družbe 1898-1904
oklici 1798-1815, 1824-1947 (10 knjig)
opravilnik 1921-1928, 1932-1946 (skupaj 4 knjige)

spisi
1785-: računi 1785-1929, okrožnice, pastirski listi, poročni spisi
1793-, statistika rojenih, poročenih, umrlih 1785
1938

7 tm

LJUBLJANA - MOSTE
1938
Prvomajska 14, 61000 Ljubljana

knjige
ŽU
opravilnik 1938-

LJUBLJANA - POLJE
1783
61250 Ljubljana - Polje

knjige
ŽU
Kronika 1885 - 1917
status animarum 1884, 1890 (gostači), 1905, 1910 (2 knjigi)
urbar župne cerkve 1786-1804, 1819-1852
urbar podružnice v Zadobrovi 1742-1784, 1786-1829
urbarski in davčni register podružnice v Kašlju 1756
urbar podružnice v Kašlju 1789-1848
zasebni dolžniki 1905-1924
dohodki in stroški 1894-1895
blagajniška knjiga 1896-1922
obresti od kapitala pri zasebnikih 1893-1904
popravila cerkve 1897
ustanove 1825-
matrikula, izvleček iz knjige ustanovnih maš pri sv. Petru v Ljubljani
ustanovne maše 1825-
oznanila 1875- (15 knjig)
birmanska knjiga 1876-
oklici 1883- (10 knjig)
ekshibitni protokol
delovodnik 1878-1900

spisi
ŽU
1787-: posest, inventarji, posestni listi, zvonovi, cerkveni računi 1802-, Wolfova ustanova, Pajkova ustanova, matične zadeve, poročni spisi, šola 1853-
2, 80 tm

LJUBLJANA - RUDNIK
vikariat 1787, župnija 1875
Rudnik, 61000 Ljubljani

knjige
ŽU
Kronika 1881- 1945
status animarum okrog 1840-1853 (in dohodki, izdatki, davčne
zadeve ter dohodki in izdatki ubožnega sklada 1854-1885), 1854-1873, 1873-1899, 1900-1955
dohodki in izdatki 1870-1903, 1916-1960
zapisnik birmancev 1876 - 1967
oznanila in oklici 1898- (5 knjig) i
delovodnik 1824-1882 1903-1932
KRAJEVNI ŠOLSKI SVET IN ŠOLA RUDNIK: 1908-1912

spisi
ŽU
1836: inventarji 1853-1946, zemljiški listi, pogodbe, sporazumi, katastrski načrti, cerkveni računi 1847-, dopisi 1880-1950, ubožnica 1860, matični izpiski 1836-1852, poročni spisi 1844-
1, 80 tm

LJUBLJANA - SV. JAKOB
1785
Gornji trg 18, 61000 Ljubljana

knjige
ŽU
Kronika 1706-1870 (s presledki), 1871-1965
Liber benefactorum qui ad capellam Lobaci in Altenmarkt Sancto Floriano... 1671 (z risbo Ljubljane na prvi strani)
ustanovne maše I 1793-1867, II 1840-1880
ustanovne maše v cerkvi sv. Florijana 1850-1867, II 1828-1867
bratovščinska knjiga žalostne Matere božje pri sv. Florijanu 1713-1784 in inventar
cerkve sv. Jakoba ter sv. Florijana 1815
imenik članov bratovščine sv. Leopolda 1833-1840
seznam članov bratovščine za umirajoče
bratovščina sv. rožnega venca 1900 (2 knjigi)
imenik članov bratovščine karmelske Matere božje
imenik članov apostolstva sv. Cirila in Metoda
imenik članov kongregacije žalostne Matere božje
kronika Marijine družbe 1909-1945
imenik članov bratovščine sv. Družine
seznam otrok otroškega zavetišča 1834-1856
oznanila 1850- (10 knjig)
oklici 1851- (6 knjig)
MOŠKA KAZNILNICA V LJUBLJANI: matična knjiga jetnikov 1877-1895 /3 knjige/

spisi
ŽU
1725-: inventarji cerkve sv. Jakoba 1785- in sv. Florijana1779- fier???? župnijske nadarbine 1786-, ustanovne maše, računi 1774; davčne napovedi 1784, 1824, mašne, ubožne in dobrodelne ustanove 1725- (med njimi ustanova Petra Antona Codellija 1725), seznam ustanovnih naložb 1840-, ustanovna listina za travnik Ilovica 1834, poročni spisi 1785-, predajni zapisniki 1850-, spričevala kaplanov 1823-1856, dopisi 1781-
12 tm

SPF DAS str. 141

LJUBLJANA - SV. NIKOLAJ
vikariat pred 1258, župnija 1462
Dolničarjeva 1, 61000 Ljubljana

knjige
ŽU
udje bratovščine sv. Rizme???? 1880
zapisnik udov bratovščine naše ljube Gospe 1883-1947
konvertiti 1889-
oznanila 1818-1943
oklici 1737-1759, 1810-1941
delovodnik 1792-1839, 1879-1941 (5 knjig)

NŠALJ
urbar beneficija Marije Magdalene 1514-1655

ŽU Ig
register pregleda deželnega poziva kaplanije sv. Katarine,
Ravbarjeve ustanove in kaplanije sv. Barbare 1630

spisi
ŽU
1794: poročni spisi 1828-1937, razno 1794-1936

2 tm

načrti
ŽU
stolnica 1890 (mapa)

LJUBLJANA - SV. PETER
1085
Trubarjeva 80, 61000 Ljubljana

knjige
ŽU
Kronika 1929-1931
velikonočno izpraševaje srenj sv. Kacijana, sv. Jurija in sv. Marjete 1780-1784
status animarum 1834, 1835 (2 knjigi), 1837, pred 1840 (2 knjigi), 1843, pred 1845(4 knjige), 1848, 1851, 1854 (1 knjiga), okrog 1860 (2 knjigi),
1868, 1869, 1874 (4 knjige), 1875 (10 knjig), okrog 1880, 1897, 1900, (4 knjige),
1900 (gostači), 1914 (5 knjig), okrog 1920 (5 knjig), t945 (2 knjigi)
urbar 1672- 1575, t7 T7-???? 1720, 1721- 1730, 1729- 1750
urbar podružnične cerkve v Zadobrovi 1670-1744
verski zapisnik 1808-1835
blagajniško knjiga župne cerkve 1931-1941
dnevnik dohodkov in izdatkov 1866-1876, 1876-1884
dnevnik dohodkov in izdatkov podružnice sv. Krištofa 1866-1877, 1878-1914, 1917-1932
dnevnik dohodkov in izdatkov podružnice v Bizoviku 1866-1914, 1914-1947
dnevnik dohodkov in izdatkov podružnice v Šmartnem 1866-1914, 1914-1947
dnevnik dohodkov in izdatkov podružnice v Štepanji vasi 1866-1914, 1914-1947
dnevnik dohodkov in izdatkov podružnice v Tomačevem 1866-1914, 1914-1947
dnevnik dohodkov in izdatkov Schillingove ustanove 1866-1914
dnevnik dohodkov in izdatkov ubožnice 1866-1872
blagajniški zapisnik župne cerkve 1885-1914, 1917-1930
glavna blagajniška knjiga 1907-1910
najemniki
zapisnik o novih cerkvenih napravah, pri sv. Petru 1937-
zapisnik sej odbora za upravo cerkvenega premoženja in stavbnega odbora župne cerkve 1935-1937
zapisnik sej odbora za nabavo novih orgel in preureditev kora 1926-1936
zapisnik ustanovnih maš 1788-1915 (5 knjig), 1858 (2 knjigi)
kronika bratovščine sv. rešnjega telesa 1919
kronika bratovščin
članski in blagajniški zapisnik bratovščin
sejni zapisnik Vincencijevih konferenc 1898-1918, 1937-1944
udje ljubljanske bratovščine sv. rešnjega Telesa 1897
Kronika Marijine družbe 1904-1940
zapisniška knjiga družbe sv. Elizabete
imenik dekliške Marijine družbe 1916-
kronika dekliške Marijine družbe 1904-1940
blagajniški zapisnik bratovščine Marijinega srca 1866-1910
oznanila 1829-1948 (20 knjig)
birmanci 1843-1890, 1918-1949
oklici 1706-1948 (28 knjig s presledki), indeks 1706-1758
izkaz davkoplačevalcev v Bizoviku, Hrušici in Štepanji vasi 1935
izkaz davkoplačevalcev občine Moste 1935
seznam novih hiš v župniji 1935
zapisnik sej cerkvenega predstojništva v Bizoviku 1924-1934
zapisnik sej cerkvenega predstojništva v Šmartnem 1922-1950
zapisnik sej cerkvenega predstojništva v Štepanji vasi 1924-1945
zapisnik sej cerkvenega predstojništva v Tomačevem 1926-1944
zapisnik sej cerkvenega predstojništva župne cerkve 1934-1945
zapisnik konferenc Ljubljanskih župnikov 1929-1937
duhovniki, ki so maševali pri sv. Petru 1754-1802 (4 knjige)
prepisi okrožnic 1774-1784, 1835-1841
pomembnejše okrožnice 1782-1820
zapisnik okrožnic ordinariata 1841-1846, 1847-
delovodnik okrožnic 1836-1853, i835-1844, 184
opravilni zapisnik 1872-1942 (12 knjig)
arhiv sv. Petra do konca 1928, 1925
indeks za župnijski arhiv

NŠAU
urbar 1544 in dohodki ter izdatki 1541-1544
urbar in dohodki ter izdatki 1604
urbar 1695
urbar kaplanije naše ljube Gospe v Gradišču
dohodki 1545-1550
izdatki 1549-1550
računi kaplanije naše Ljube Gospe v Gradišču
beneficij Device Marije v Gradišču 1551, 1565

AS
urbar podružnice sv. Simona na Rudniku
obračuni in dolžniki 1750-1806

spisi
ŽU
1497-: poročni spisi 1628-1857 (1 fasc.), 1658-1945 (29 fasc.), drugi spisi so urejeni po naslednji shemi:
I/1 pregled župnije in njenih prebivalcev, obseg župnije 1781-1918
I/1a memorabilia 1497-1928: kupoprodajne in darilne pogodbe
!/2a popravila .cerkve, orgle, organist, zvoniki, ura, podružnične cerkve
I/2b župnišče
I/3 paramenti, mašne posode
I/4 tabernakelj, slikanje cerkve
I/5 cerkveni ključavničarji, organisti, cerkovniki
I/5 klarisinje, karmeličanke
I/7 načrti slik, revlacija???? stavbnih črt, zemljiškoknjižni Prepisi
I/8a urbarji cerkve Marije Device na Rožniku 1522-1683, sv. Martino v Šmartnem 1685-1771, sv. Nikolaja v Lipoglavu 1628- , Javor in Lipoglav 1702, dolgovi cerkve sv. Martina in Marije Magdalene 1522-1685; urbar cerkve v Šmartnem ob Savi 1629-1687, kalkulacijska tabelo 1730, male dajatve 1729-1797, predmestno in deželno imenje 1780-1784, urbar 1769, urbar 1731, davki na dolgove in mesni krajcar 1783-1804, urbar Stranska vas 1767, urbar 1800, urbar sv. Peter 1647-1655, urbar sv. Krištofa 1680-1725, davčni in urbarski register sv. Petra 1756, urbar sv. Petra 1682-1688, 1689-1690
I/8b zemljiška knjiga, vojaške zadeve, zasebne kupne pogodbe, oporoke in zapuščine, dolžna pisma in intabulacije, procesi 1554-1848
II/1 gozdovi, župne nadarbine
II/2 zakupi, inventarji
II/3 zapisniki pri oddaji cerkvenega in nadarbinskega premoženja, interkalarni računi, tožbe II/4 dom za kongregacije, Schillingova ustanova
II/4a ustanovne maše
II/4b c d e f g mašne ustanove pri podružnicah
II/5a Schillingova ustanova
II/5i Stembergov beneficij v Štepanji vasi
II/6/1 Schillingova ustanova
III nadarbina, štolnina, bera
IV/1-7 zgradarina, davki, posestne pole
IV/8 kontribucija in rekvizicija 1788-1924
IV/12 desetine, tlaka
IV/13 davki 1701-1750
IV/14 kontribucija, vojaške dajatve 1751-1787
V/1-5 cerkveno premoženje
V/6 računi župnije in podružnic 1501-1926
VI/1 procesije, vojaška godba, straža pri božjem grobu, posvetitve, patrocinij, evharistični kongres, dušno pastirstvo v bolnišnici
VI/4 odpadniki, konvertiti
VI/5 katoliška akcija, bratovščine, društva
VI/8 dekanijske konference, dispenze
VII zakonske zadeve
VIII/1 predpisi o matrikah, ljudsko štetje
VIII/2 adopcije, sprememba imen
VIII/3 najdenčki
IX/1 nadzor šole do 1870, šolske zadeve
X dobrodelne akcije in ustanove
XI pastirski listi, odredbe
XII/1 stare listine po seznamu 1785, epidemije, prva svetovna vojno, padli
82 fasc. (ca 8 tm)

načrti
ŽU
cerkev in župnišče

LJUBLJANA - ŠENTVID
1085
61210 Ljubljana - Šentvid

knjige
ŽU
Kronika 1921-
status animarum 1820 (Podutik), 1834-1840 (6 knjig), 1874-1886 (2 knjigi), 1887-1898 (2 knjigi), 1923 (3 knjige), 1923 (gostači)
oznanila 1937-1947 (2 knjigi)
oznanila Dravlje 1935-1939
oznanila Koseze 1941- 1945
oklici 1920-1929, 1939-1946
opravilni zapisnik 1930-1953

ŽU Rakitno
vloga dekliške Marijine družbe 1907-1909 ,

NŠALJ
urbar župne cerkve 1728-1832, 1748-1790, 1791-1848
urbar cerkve v Kosezah 1791
urbar podružnične cerkve v Stanežičah 1791-1846
urbar podružnične cerkve no Glincah 1791-184b
urbarski in davčni register župnišča Šentvid 1806, 1820-1848
računska knjiga cerkve sv. Roka v Dravljah 1700

LJUBLJANA - ŠIŠKA
ekspozitura 1927, župnija 1928
Černetova 20, 61000 Ljubljana

knjige
ŽU
Kronika 1927-
cerkveni računi 1924-1930
zapisnik sej Vincencijeve in Elizabetine konference 1912-1925
seznami članov tretjega reda 1928- (3 knjige)
oznanila 1922- (5 knjig)
oklici 1927- (3 knjige)
delovodnik 1927-1943
spisi

ŽU
1928-: posest, cerkveni računi, poročni spisi, verske in druge organizacije, dopisi,
škofijske okrožnice

0, 70 tm

LJUBLJANA - TRNOVO
1785
Kolizejska 1, 61000 Ljubljana

knjige
ŽU
Kronika 1918- 1936, 1936-1945
status animarum 1789, 1793 (2 knjigi), 1821-1827 (2 knjigi), 1828-1834, 1834-1848,
1849-1869
cerkveni računi 796-1820, 1820-1887
dnevnik dohodkov in izdatkov 1888-1915, 1916-1944
seznam prispevkov za zidavo trnovske cerkve s.d. ustanovne maše 1782-1808, 1799, 1919, 1816-1868, 1830-1920 (kaplanske), 1869-1891
Pogrebni stroškovnik 1839-1848, 1856-1877, 1878-1886, 1886-1906, 1906-1923
oznanila 1871-1943 (10 knjig)
birmanci 1844-1867
oklici 1785-1948 (11 knjig)
konvertiti 1892-
protokol odredb škofijskega ordinariata 1790-1862
protokol državnih odlokov 1790-T853
opravilnik 1851-1943
delovodnik 1939-1943, 1943-1945
Ivan Vrhovnik, indeks trnovskemu župnemu arhivu in
Jožef (kaplan ljubljanskega stolnega kapitlja), Evangeliji za sv. Rešnje telo in
pobinkoštne nedelje, 1713 (iluminirani rokopis)

spisi
ŽU
1792-: urejeni po snovi v XI skupin:
I. listine, računi 1793-,
II. računi a792-,
VII/4 poročni zapisniki 1793-

4 tm

fotografije
ŽU
fotografske plošče
1 škatla

LJUBLJANA - VIČ
1908
Tržaška 85, 61000 Ljubljana

knjige
ŽU
Kronika 1908-1911 (2 knjigi)
status animarum 1908 (2 knjigi)
udje karmelske bratovščine 1908
imenik Marijine družbe 1908
imenik članov bratovščine sv. rešnjega Telesa 1908
imenik tretjega reda
imenik družbe treznosti 1908-
oznanila 1908-1945 (11 knjig)
oklici 1908-1945 (9 knjig)

spisi
ŽU
1908: urejeni po snovi, abecedni indeks, največ je poročnih spisov

1, 15 tm

LJUBLJANA (slovenski starokatoliški)
župnija 1931
Trg francoske revolucije 1, 61000 Ljubljana

knjige
ŽU
Kronika 1930-1961 (obnovil po spominu Ferdo Lavrinc)
sejni zapisniki občnih zborov 1936-1940
sejni zapisniki sinodalnega sveta, prej upravnega odbora 1940-1961
računska knjiga 1939-1942
knjiga prehodov l. 1931-1935, II. 1935-1936
register diaspore Slovenije 1931-1935
opravilni zapisnik 1931-1935
delovodnik 1933-1935
poslovna knjiga 1935-1940
vložni zapisnik 1940-1961

spisi
ŽU
članski dosjeji A-Ž

LJUBLJANA (srbskopravoslavni)
1921
61000 Ljubljana; Prule 25

knjige
ŽU
zapisnik skupščin cerkvene občine 1921-1931
zapisnik sej začasnega upravnega odbora 1932
zapisnik skupščin upravnega odbora 1933-1936, 1939-1943 (2 knjig)
zapisnik sej upravnega odbora in sveta 1936-1939
zapisnik skupščin in sej sveta 1939
blagajniška knjiga, gradnja cerkve 1921-
blagajniška knjiga 1921-1941, 1927-1929
blagajniški dnevnik 1931-1936, 1936-1940, 1939-1945, 1940-1945, pred 1939, 1939 (6 knjig)
račun blagajne 1928-1931
ročni dnevnik 1932-1939, 1939-1949 (2 knjigi)
likvidacijska knjiga 1939-1942
skontro 1930-1936, 1936-1941, 1941-1945 (3 knjige)
blagajniški dnevnik odbora za socialno pomoč 1944-1945
knjiga darovalcev
knjiga oklicanih 1940-1948
knjiga izprašanih 1922-1939
protokol konvertitov II. 1926-1937, III. 1937-1941
delovodni protokol 1922, II. 1926-1927 in III, 1930-1931, IV. 1933, 1934-1935, VIl. 1937-1938, VIII.1938-1940, 1940-1943, 1943-1944, 1932-1936, 1936-1939, 1940-1943, 1938-1939, 1940-1947, 1940-1948 (14 knjig)
ekshibitni zapisnik 1921-1931
vročilni zapisnik 1922-1926
register

spisi
ŽU
spisi 1927-:
6, 25 tm

LJUBNO
kuracija 1737, župnija 1786
64244 Podnart

knjige
ŽU
pomenica???? župnije Marija Ljubno 1900-
status animarum 1799, 1805, 1830, 1834 in seznam tujcev, hlapcev in gostačev v župniji Ljubno
urbar župne cerkve v Ljubnem 1788-1847
protokol podložniških listin župnijskega imenja
premoženjsko stanje 1854-1880, 1881-1907
dnevnik dohodkov in izdatkov 1820-1853, 1870-
zapisnik obligacij za župnijo 1869-1887
zapisnik dolžnikov 1903-1920
zapisnik dolžnikov župnije 1904-1916
zapisnik zasebnih dohodkov in stroškov 1885-1909,
ustanovna knjiga za beneficije in ustanovne maše
ustanovna knjiga novo ustanovljenega beneficija
zakristijska knjiga ustanovnih maš 1802-1871
zapisnik opravljenih ustanovnih maš 1804-1856
izkaz ustanovnih maš pri farni cerkvi sv. Marije
zapisnik ustanovnih maš 1904-1917, 1904-1916'
premoženjsko stanje ubožnice 1882-1907
prejemki in izdatki Prestrlove ubožne ustanove
oznanila 1855-1948 (11 knjig)
okrožnice 1814-1819
opravilnik 1790- 1810, 1795-1805, 1855-1857, 1858- 1859, 1860-, 1887- T 893, 1921-T941
delovodnik 1814-1817, i913-1933, 1938-
SLOVENSKO KATOLIŠKO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO LJUBNO: blagajniška knjiga 1909-1929; opravilni zapisnik in imenik članov
LONČARSKA BRATOVŠČINA LJUBNO: prejemki in izdatki lončarske bratovščine 1904-1935; zapisnik udov lončarske bratovščine 1856-1888; spisi: spisi, računi, imenik članov, zapisnik sej 1908-1926, kratka zgodovina bratovščine

NŠALJ
status animarum 1876-1881, 1881-1897, 1908-i931
seznam Marijine bratovščine in Kratka zgodovina župnije od 1786-

spisi
17 st.: cerkvena poslopja, cerkvena oprema, prenovitev velikega oltarja no Ljubnem, popravila cerkve sv Jakoba v Podbrezju, popravila cerkve in zvonika po požaru,
zapisnik o stanju cerkve in župnišča 1819, inventar župne cerkve 1815, 1841, 1843,
1862, 1903 , 1913, 1914, kanonične vizitacije 1744-1907, bogoslužje, ustanove 1788, izkazi ustanovnih maš 1817-1850, ustanovne maše 1756-1787, patronatske pravice, Prestrlova ubožna ustanova 1776-, kupne pogodbe, posest, posestni listi, nadarbine, inventar župnijske nadarbine 1860-1862, dolžna pisma, računi 1817-i941, obračuni dohodkov in izdatkov 1785-1800 izkaz dohodkov in izdatkov 1904-1914, 1914-1928, 1930-1940, pobotnice 1801-, davki, davčne napovedi, davčne knjižice 1808-1890, prispevek za cestno tlako, procesi, zapuščinski inventarji 1798-1850, zapuščina župnika Grošlja 1854-1877, zapuščina v Ljubnem umrlega beneficiata Andreja Prešerna 1826, zapuščine 1817-1941, seznami bratovščin, vojaške zadeve 1809-1812, socialna dela, cepljenje proti kozam 1808-, spisi o volitvah 1848, policijske zadeve, babištvo 1818-1841, podatki in spisi zadevajoči zgodovino župnije 1720-1888 (1 mapa), popis prebivalcev 1815, izpraševalni zapisniki 1847-1941, podložniške ženitovanjske pogodbe 1770-1805, matične zadeve, normalije 1764-, gledališke prireditve Marijine družbe v Ljubnem, poročilo dekanatu v Kranju o poročenih, rojenih, umrlih 1817-1836, 1838, izkazi o vzrokih smrti 1851-1855

1, 90 tm

LJUBNO ob Savinji
omenjena 1235
63333 Ljubno ob Savinji

knjige
ŽU
Kronika 1876-

spisi
ŽU
LJUDSKA ŠOLA LJUBNO: razprodaja zemljišča šolske ustanove, proračuni 1900-1914, seznam šolskih otrok 1821

NŠALJ
matrikula s.d. (18. stol., 2 knjigi)

VAS str. 178

LJUTOMER
omenjena 1267
69240 Ljutomer

knjige
ŽU
Kronika okrog 1700, 1941-1945
Liber memorabilium Luttenbergi 1863
Kronika trga in župnije Ljutomer (M. Slekovec)
status animarum 1894- (10 knjig)
ženitveni zapisnik 1816-1860, 1869-1893l
opravilni zapisnik 1888-1949 (5 knjig)

spisi
ŽU
19. stol.-

1 , 80 tm

LOČE pri Poljčanah
kaplanijo 1604, vikariat 1689, župnija 1751
63215 Loče pri Poljčanah

knjige
ŽU
Kronika 1901-
status animarum 1848-1938 (3 knjige)
bratovščine 1868-1933 (2 knjigi)
ženitveni zapisnik 1861-1876 (2 knjigi)

LOG pod Mangartom
duhovnija 1786, župnija 1935
65231 Log pod Mangartom št. 62

knjige
ŽU
status animarum začetek 19. stol., 1842, 1851, 1858, 1873, 1892, 1909, 1928
glavnice in obresti cerkve sv. Štefana v Logu 1846
blagajniški dnevnik za Log 1898-1941
blagajniški dnevnik za Strmec 1906-1944
ustanovne maše 1906-
oznanila 1871-1872, 1874-1875, 1884-1898 (2 knjigi), 1911-1925, 1936-1941
birmanska knjige 1819-1961
protokol v cerkvenih zadevah 1830-1869
opravilni zapisnik 1884- (3 knjige)
Gregorčič, Zapisnik mrličev, tu pokopanih, o priimki se zdaj ne nahajajo več v tej duhovniji
KRAJEVNI ŠOLSKI SVET LOG: opravilni zapisnik 1902-1913
PROSVETNO DRUŠTVO STRMEC: spisi 1925

spisi
ŽU
18. stol.-: inventarji 1881-, stanje duhovnije, zvonovi, vojna škoda, računi 1809-, ustanovne listine Marijina družba 1928-, poročni spisi, dopisi
0, 50 tm

listine
ŽU
1701 februar 4. Podružnično cerkev sv. Mihaela
1836 julij 16. Posvetitev cerkve sv. Štefana
1935 november 21. Ustanovitev župnije v Logu

LOGJE
vikariat 1770
65223 Breginj

knjige
ŽU Breginj
Kronika nove cerkve v Logeh 1875-7898
status animarum 1817, 1830, okrog 1870
urbar cerkve sv. Primoža in Felicijana v Logeh 1836
protokol likvidacije urbarskih obveznosti pri cerkvi v Logeh 1835
glavna knjiga obveznosti in dolžnikov 1874
dohodki in stroški 1839-1840 in urbarski izpis dolžnikov, 1891- (4 knjige)
oznanila 1878, 1883, 1915, 1926 (skupaj 14 knjig)
birmanska knjiga 1823-1935
oklici 1836-1842, 1885, 1890
protokol uradnih dopisov in okrožnic 1819-1825, 1880-1886
opravilni zapisnik 1881-1946 (2 knjigi)

spisi
ŽU Breginj
1770-: nastanek in pravice duhovnije, računi 1819-1943, davčne napovedi, poročni spisi, dopisi 1770

0, 70 tm

Listine
ŽU Breginj
1784 maj 17 Ustanovitev breginjske kuracije, prepis 1888

LOKA pri Zidanem mostu
vikariat 1208, župnija okrog 1632
61343 Loka pri Zidanem mostu

knjige
ŽU
status animarum 1829-1932 (4 knjige)
urbar župne cerkve 1618, 1694, 1713, 1726, 1729
opravilni zapisnik 1935
Gojnikova topografija Loke 1744
Jožef Hassi, Večne resnice 1769 (v slovenščini)
Kaplansko pravo 1872

spisi
ŽU
18. stol.-
2 tm

VAS str. 178

LOKAVEC
1741
65270 Ajdovščina

knjige
ŽU
status animarum 1800, 1845, 1858, 1885, začetek 20. stol.
urbar cerkve sv. Lovrenca v Lokavcu 1797
cerkvena desetina v Lokavcu začetek 19. stol. desetinski register 1846-1850
likvidacijska knjiga obveznosti cerkve v Lokavcu 1860
računska knjiga 1807-1856
blagajniški dnevnik 1877-1944
ustanovne maše 1885-
oznanila 1895-1953 (12 knjig)
birmansko knjiga 1820-1922, 1928-
oklici 1887-1910
opravilni zapisnik 1881-1893, 1909-

spisi
1828-: gradnja nove cerkve, poročni spisi
1828-, šolstvo, dopisi 1834-

0, 75 tm

LOKEV
duhovnija 1621 župnija 1947
66215 Divača

knjige
ŽU
status animarum začetek 19. stol., 1834, 1878, 1896 in kronika 1925-1937, 1938
urbar cerkve v Lokvi 1791, 1809, 1834, 1848
urbar bratovščine sv. rešnjega Telesa 1852
knjiga dolžnikov 1902
blagajniški dnevniki 20. stol.
katapan 1770
oznanila 1922-1948 (! knjigl????
birmanska knjiga 1918-
protokol v cerkvenih zadevah 1786-1815, 1826-1898 (skupaj 6 knjig)
opravilni zapisnik 1907-1914, 1938-1955 (3 knjige)
F. Stefanutti, Cerkveni obredi v Lokvi
J. Striinor, Knjiga pabere???? lokovske duhovnije 1896

ŽU Klanec
opravilnik 1914-t938

spisi
ŽU
17. stol.-: spisi iz grofovskega arhiva, ki se nanašajo na Lokev
19. stol.-: računi, poročni spisi, dopisi
0, 40 tm

LOKOVEC
vikariat 1800, župnijo 1936
65253 Čepovan

knjige
status animarum 1800, 1915
oznanila 1891-1894, 1897-1908, 1913-1922, 1927-1960 (skupaj 15 knjig)
birmanska knjiga 1900-1909, 1922-
opravilni zapisnik 1900-1942

spisi
ŽU
1829-: računi 1841-, poročni spisi 1829-, spisi 1833

0, 50 tm

LOKVE
vikariat 1787, Župnija 1889
65252 Trnovo

knjige
Ž U Čepovan
status animarum 1901
protokol o cerkvenih zadevah 1796-1857
opravilni zapisnik 1915-1944

spisi
ŽU Čepovan
19. stol.-: inventarji, dopisi

0, 20 tm

LOM
vikariat 1756, župnija 1940
65216 Most na Soči

knjige
ŽU
status animarum 1882, priročni status animarum 1889
blagajniški dnevniki 1870- (4 knjige)
urbar cerkve sv. Primoža in Felicijana v Lomu (izpis sredo 18. stol.) oznanila 1913-1916, oznanila in oklici 1917- (skupaj 13 knjig)
birmanska knjiga 1819-
oklici 1891-1916
odloki v cerkvenih zadevah 1770-1836

spisi
ŽU
17. stol.-: obseg kuracije Lom konec 19. stol., popravila cerkve in župnišča, računi 1841-1939, inventarji 19. stol, volila in ustanove 17. stol.-, poročni spisi 1845-, vojna škodo, odloki italijanskih oblasti o poitalijančenju slovenskih priimkov
0, 50 tm

listine
ŽU
1747 julij 20. Udine. Posvetitev cerkve sv. Primoža in Felicijana v Lomu
1755 december 23. Ustanovitev kaplanije s stolnim duhovnikom
1789. Priključitev tolminskega Loma h kanalskemu Lomu
1828. Posvetitev nove cerkve v Lomu

LOM
1911
64290 Tržič

knjige
ŽU Tržič
župna Kronika 1920-1930

NŠALJ
status animarum; 1911

spisi
ŽU
191

LOŠKI POTOK
1863
Hrib 98, 61318 Loški potok

knjige
ŽU
Kronika 1880-
status animarum 1836-1845, 1844-1852, 1852-1861, sreda 19. stol. (gostači), 1863-1872, 1873-1884 (2 knjigi), 1873-1880 (gostači), 1881-1892
dolžniki župne cerkve 1877-1916
dohodki in stroški župnije 1916-1941
inventar župne cerkve in župnijske nadarbine 1914
berni zapisnik 1804, 1884-1895 (2 knjigi), 1920-, 1942-1945
zapisnik pogrebne štolnine 1931-1940
ustanovne maše 1807-, 1878
bratovščina čaščenja sv. rešnjega Telesa 1890-
bratovščina sv. Uršule 1898-1926 (2 knjigi)
dekliška Marijina družba 1900-1927
udje tretjega reda 1901- 1935
bratovščina sv. Družine 1900-1939
birmanci 1846-1962
popis šoloobveznih otrok 1805-1825
škofijske in vladne normalije in okrožnice 1819-1853
opravilni zapisnik 1817-1829, 1884-1927 (2 knjigi)

ŽU Gora pri Sodražici
Marijina družba 1900-1919

NŠALJ
desetina 1830-1840

spisi
ŽU
1820-: računi s prilogami 1822-, gospodarski obračuni 1907-1938, poročni spisi 1820-1844, 1924-1946, osnutki slovenskih pridig neznanega avtorja iz Kranja 1851-1855
1, 50 tm

LOZICE
duhovnija 1773, župnija 1895
65272 Podnanos

knjige
ŽU Podnanos
Spominska knjiga župnije sv. Frančiška Ksaverija v Lozicah 1892-1941
status animarum 1886
računska knjiga 1802-1892 (3 knjige)
blagajniški dnevnik 1942-
birmanska knjiga 1928-
opravilni zapisnik 1930-1939

spisi
ŽU Podnanos
1823-: ustanovitev beneficija 1823-, bera

0, 10 tm

LUČE ob Savinji
omenjeno 1426
63334 Luče (ob Savinji)

knjige
ŽU
Kronika 1865-
status animarum 1863- (2 knjigi)
zapisnik bratovščine sv. rešnjega Telesa 1900-1937

VAS str. 178

LUČINE
lokalija 1784, župnija 1875
64224 Gorenja vas

knjige
ŽU
status animarum okrog 1900
dnevnik dohodkov in stroškov 1910-1941
delovodnik 1936-

NŠALJ
urbar cerkve sv. Vida v Lučinah 1785

spisi
ŽU
inventarni in gospodarski zapisi, matična obvestila, poročni spisi, dopisi

0, 08 tm

VAS str. 344

MAJŠPERK
pred 1261
62322 Majšperk

knjige
ŽU
Kronika 1869-
status animarum 1858-1926 (7 knjig)
pokopališki zapisnik 1867-1916
škofijske okrožnice 1807, 1849-1869
delovodnik 1869-1906

spisi
ŽU
19. stol.-

1 tm

MAKOLE
ekspozitura 1736, župnija 1767
62321 Makole

knjige
ŽU
Kronika 1862-
status animarum 1870-1920 (4 knjige)
pregled ustanov 1932

spisi
ŽU
18. stol.-: med njimi inventarji župnijske cerkve, podružnic, nadarbine in kaplanije 1812-1901

2, 20 tm

MALA NEDELJA
vikariat omenjen 1607, župnija sredi 18. stol.
69243 Bučkovci

knjige
ŽU
Kronika 1897
status animarum 1859- (5 knjig)
zapisnik bere 1853-1872, 1801-1880
oznanila 1845-1849
ženitveni zapisnik 1857-1935 (10 knjig)
pisarniški formularji 1845
opravilni zapisnik 1895-1918

spisi
ŽU
19. stol.-

0, 30 tm

MAREZIGE
1550 (?)
66273 Marezige

knjige
ŽU
status animarum 1944 (2 knjigi)

MARIBOR - SV. JANEZ KRSTNIK
omenjena 1189
Slomškov trg 20, 62000 Maribor

knjige
ŽU
Kronika 1872- (2 knjigi)
oznanila 1831-1868 (6 knjig)
birmanska knjiga 1838-1874 (3 knjige)
konvertiti 1860-1969
ženitveni zapisnik 1862-1941 (19 knjig)
roženvenska bratovščina 1886-1954
matice družbe duhovnikov 1888-
opravilni zapisnik 1831- (5 knjig)

SPF DAS str. 140

MARIBOR - SV. MAGDALENA
vikariat 1788, župnija 1863
Magdalenski trg 3, 62000 Maribor

knjige
ŽU
Kronika 1860-
ženitveni zapisnik 1872-

spisi
ŽU
19. stol.: spisi cerkve sv. Jožefa, gradnja župnišča, cerkveni računi, poročni spisi

3 tm

MARIBOR - SV. MARIJA
1784
Vita Kraigherja 2, 62000 Maribor

knjige
ŽU
Kronika 1858-
ženitveni zapisnik 1828- (11 knjig)
opravilni zapisnik 1869- (6 knjig)

spisi
ŽU
19. stol.-

0, 90 tm

MARIBOR (evangeličanski)
VAS str. 185
MARIBOR (prej Celje) - seniorat (evangeličanski)
VAS str. 184

MARIJA - NAZARET
1891
63331 Nazarje

knjige
ŽU
Diarium conventus Nazarethani 1752
prepis cerkvenega inventarja 1630-1640
zapisnik listin o ustanovitvi samostana in cerkve 1624-1754
LJUDSKA ŠOLA NAZARJE: zlata knjiga 1865-1939

MARIJA REKA
lokalija 1787, župnija 1891
63312 Prebold

knjige
ŽU
Kronika konec 19. stol.-
status animarum 1921-

VAS str. 178

MARIJA SNEŽNA v Slovenskih goricah
1789
62213 Zgornja Velka

knjige
ŽU
Kronika 1886-
status animarum 1881, 1895, 1911

spisi
ŽU
20. stol.

0, 20 tm

MARIJA ŠIRJE
lokalija 1787, župnija 1874
61432 Zidani most

knjige
ŽU
Kronika 1862-
štolninski zapisnik 1841-1959 (4 knjige)
oznanila 1910-1918
birmanski zapisnik 1886-1910 (4 knjige)
ženitveni zapisnik 1861-1959 (6 knjig)
opravilni zapisnik 1853-1951 (3 knjige)

MARIJINO CELJE
vikariat 1757, župnija 1935
65213 Kanal

knjige
ŽU
status animarum 1795, druga polovica 19. stol., začetek 20. stol., 1921
ustanovne maše na Marijinem Celju in v Britofu 1924
oznanila 1901-1904, 1912-1915, 1922-1969 (skupaj 13 knjig)
birmanska knjiga 1918-1941
oklici 1920-1941
opravilni zapisnik 1892-1937 (3 knjige)
Jože Kragelj, Marijino Celje nad Kanalom. 1968

spisi
ŽU
19. stol.-: župnišče, farna cerkev, podružnici, zvonovi, znamenja, vojna škoda, računi 1897-1913, šola, dopisi

0, 50 tm

listine
ŽU
1757 februar 26. Ustanovitev vikariata (prepis 1924)
1935 november 21. Ustanovitev župnije

MARKOVCI
okrog 1689
69204 Šalovci

knjige
ŽU
blagajniški dnevnik 1812-1887

spisi
ŽU
1913-

0, 05 tm

VAS str. 244

MARTJANCI v Prekmurju
omenjena 1392
69221 Matjanci

knjige
ŽU
blagajniška knjiga 1860-1891, 1891-1907
vizitacijski zapisnik 1756, 1768, 1808

spisi
ŽU
19. stol.-

0, 10 tm

MATENJA VAS
vikariat 1820, župnija 1947
66258 Prestranek

knjige
ŽU Postojna
status animarum sreda 19. stol., konec 19. stol., prvo polovica 20. stol.,
imenik in Kronika Marijine družbe 1904-1927
oznanila 1877-1907, 1910-1969 (11 knjig)
opravilni zapisnik 1906-1957

ŽU Slavina
status animarum druga polovica 19. stol.
birmanska knjiga 1925-1930

spisi
ŽU Postojna
19. stol.-: poročni spisi, dopisi

0, 10 tm

MAVČIČE
lokalija 1787, župnija 1875
64000 Kranj

knjige
ŽU
status animarum I 1823-1829, 1905-1928
urbar lokalijske cerkve in podružnice sv. Pavla v Mavčičah 1825
oznanila 1914-1948 (2 knjigi)
birmanska knjiga 1847-1920, 1929-
oklici 1905-1953

MEDANA
duhovnija 1785, župnija 1930
65212 Dobrovo v Brdih

knjige
ŽU
Kronika 1933- (z zgodovino 1785-)
status animarum 1810, okrog 1820, 1838, sreda 19. stol., 1866, konec 19. stol.
urbar cerkve v Medani 1669-
urbar cerkve Marijinega vnebovzetja v Medani 1757; 1839
glavna knjiga dolžnikov 1845-1864
blagajniški dnevnik 1838-1873
ustanovne maše 1836-
oznanila 1920- (10 knjig)
birmanska knjiga 1819-1942, 1942-
opravilni zapisnik 1864-1915 (3 knjige)

spisi
ŽU
18. stol.-: primopredajne pogodbe, računi 1794-, poročni spisi, 1846-, dopisi

1, 00 tm

MEKINJE
lokalija 1787, župnija 1875
61240 Kamnik

knjige
ŽU
Spominska knjiga fare mekinjske I 1893-1924
Kronika mekinjske fare II 1924-1941
Kronika župnije Mekinje III 1941
status animarum 1794 (fragment), 1822, 1836, 1846, 1850, 1874, 1882 (gostači)
1885, 1903, 1903 (gostači)
izkaz dohodkov in stroškov župne cerkve 1893-1918, 1919-1948
izkaz dohodkov in stroškov pri kapeli v Godiču 1930-1947
ustanovne maše 1789-1922, 1876
oznanila 1846- (6 knjig)
birmanska knjiga 1882-
oklici 1821-1822, 1846-1895, 1896-1960
ekshibitni protokol 1877-1935
poslovnik 1936-

spisi
ŽU
1788-: popis cerkve in spisi župnika Čadeža, posestne zadeve, pokopališče, zvonovi, gospodarski program za gozdove 1935-1944, inventarji 1788-, elektrika, računi, pogodbe, davčne napovedi, uršulinski samostan in usmiljeni bratje, kanonične vizitacije, konvertiti, ustanovne listine Marijine družbe, ustanovne maše 1838-, poročni spisi 1832-, zapuščinski spisi

0, 15 tm

načrti
ŽU
zvonik 1861, cerkev 1951

fotografije
ŽU
cerkev in dogodki 1905- (10 komadov)

MENGEŠ
omenjena 1215
Trdinov trg 9, 61234 Mengeš

knjige
ŽU
status animarum 1811-1822 (3 knjige), okrog 1830 (3 knjige), 1847 (3 knjige), 1854., 1876 (6 knjig), okrog 1900 (2 knjigi), okrog 1930 (8 knjig)

obligacije 1805-1852, 1870-
dnevnik izdatkov za župnišče 1870-
zapisnik glavnic 1873-
računska knjiga 1897-
računski dnevnik 1941-1945
štolarij 1902-1918
ustanovne maše 1789-, 1843, 1854-, 1904-
libel maš 1900-
ubožnica 1857-1889
matrikula 1805, 19. stol.
bratovščina src Jezusa in Marije 19. stol.
zapisnik članic dekliške Marijine družbe
kronika mladeniške Marijine družbe 1904-1937
oznanila 1876-1886, 1900-1941 (skupaj 8 knjig)
birmanska knjiga 1870-
oklici 1804-1937 (9 knjig)
katalog ljubljanskih in tržaških najdenčkov 1829-1870
opravilnik 1876-1885, 1900-1923 (skupaj 3 knjige)
delovodnik 1849-1857, 1858-1867

NŠALJ
urbar 1543
urbar župnije 1648
urbar župnije in podružnic v Vačah, Čemšeniku, Zagorju in Dolu 1648
urbarski in davčni register župnišča sreda 18. stol.
register gornine in vinske desetine kaplanije sv. Device Marije pod Gradom
Mengeš 1565-1579
register žitne desetine 1648
register žitne in vrečne desetine 1812-1819
inventar 1788
rustikalna fasija 1750
listine župnijskega imenja 1824-1841, 1838-1856
matrikula 1746

spisi
ŽU
1852-: podružnice, cerkvena popravila, zvonovi, oltar, orgle, kaplanija, župnišče, gospodarski spisi 1856-1858, 1861-1863, gozd, davčne prijave, cerkveni računi, sodni spisi, ustanove in kanonikat Schifferstein, ustanove, ubožnica, trzinske zadeve, Goričica, matična poročila, ljudsko štetje, poročni spisi 1852-1968, cerkvene organizacije, šolske zadeve, elementarne nesreče, izseljevanje, varstvo otrok, vojni čas

2, 75 tm

načrti
ŽU
cerkvena oprema, župnišče 1891 (predal)

METLIKA
pred 1228
Mestni trg 13, 68330 Metlika

knjige
ŽU
Spomenica župnije sv. Nikolaja v Metliki 1906-1941
status animarum 1820, okrog 1835 (4 knjige), 1854-1878 (3 knjige), 1891- (3 knjige), 1945 (gostači)
blagajniški dnevnik 1919-1957
bratovščina sv. Uršule
tretjeredniška skupščina 1919
oznanila 1860- (16 knjig)
birmanska knjiga 1876-1906
oklici 1862- (5 knjig)
opravilni zapisnik 1917-1936, 1935-1950
Ignacij Preker, Pesmi

spisi
ŽU
1800-: računi 1840-, mašna kolektura 1836-1840 (zvezek), župnijska ubožnica 1838-, poročni spisi 1800-1835, mrliškoogledni listi, dopisi 1823-, normalije 1800-

2, 30 tm

MEŽICA
vikariat 1498, župnija 1783
62392 Mežica

knjige
ŽU
status animarum 1825, 1844
blagajniški dnevnik 1884
odredbe državnih in škofijskih oblasti 1806-1825

spisi
ŽU
19. stol.-

1, 80 tm

MIREN
1247
65291 Miren

knjige
ŽU
Kronika 1849- (osnutek)
status animarum sreda 19. stol., konec 19. stol. (4 knjige), po 1918
ustanovne maše 1914- (3 knjige)
seznam ustanovnih maš in ustanovnih pisem 1853
oznanila 1927- (14 knjig)
birmanska knjiga 1920-
oklici 1935-
protokol matičnih potrdil 1853-1867
opravilni zapisnik 1938-1968
Krištof Spollad, Pro memoria 1849
OBČINA MIREN: Izkaz nadopolnitve hišnega številjenja kot priprava k bodoči ljudski štetvi v letu 1891
krajne???? občine Miren

spisi
ŽU
18. stol, -: Mirenski grad 1765-, računi, obnova porušenih cerkva v Rupi in Peči pri Mirnu 1918-, inventarji, poročni spisi 1918-

0, 50 tm

načrti
ŽU
obnova porušenih cerkva v Rupi in na Peči 1919-

MIRNA
vikariat 1620, župnija 1862
68233 Mirna

knjige
ŽU
Kronika 1910
status animarum 1831, 1845, 1849 (gostači), 1882 (2 knjigi), 1882 (gostači), 1903 (2 knjigi), 1945
računska knjiga kapele sv. Ane 1844
ustanovne maše 1842-1887
oznanila 1877-1955 (18 knjig)
birmanci 1884-
knjiga grobov in plačila zanje, zvonenje 1901-1949
opravilni zapisnik 1905-1913, 1934-
HRANILNICA in POSOJILNICA MIRNA: opravilni zapisnik 1808-1828

spisi
ŽU
1854-: premoženjske in pravne zadeve 1854-, ustanovne maše, poročni spisi 1831-1871, mrliški spisi 1904-1910, 1939-1943

2, 30 tm

načrti
ŽU
Društveni dom na Mirni 1929 (Pengov), lesena konstrukcija župnijske nadarbinske hiše na Mirni

MIRNA PEČ
omenjena 1126
68216 Mirna peč

knjige
ŽU
Kronika 1915-1945 (z zgodovino)
status animarum 1838-1848, 1850-1876 (2 knjigi), I, II, III 1879-1898 (3 knjige)
bera (2 knjigi)
dohodki in izdatki 1876-1895, 1906-1927
zapisnik milodarov za zidanje nove cerkve 1905-
zapisnik ustanovnih maš 1908-1920
dekliška Marijina družba 1893-1933
seje Marijine družbe 1927-1939
zapisnik bratovščine sv. Uršule in Dejanja sv. Detinstva in imenik udov bratovščine sv. Rešnjega Telesa
imenik članov bratovščine sv. Družine 1933-1943
zapisnik tretjega reda (2 knjigi)
oznanila 1861-1945 (14 knjig)
oklici 1863-1941 (7 knjig)
opravilni zapisnik 1878-1898, 1898-1901, 1908-1932
Popis cerkva in cerkvenih znamenitosti v župniji Mirna peč

Spisi
ŽU
1782-: načrt s stroškovnikom za gradnjo cerkve 1914, inventar župne in podružničnih cerkva 1823, 1861, 1911, mašne ustanove 1847, cerkveni računi 1823-, dolžni pismi 1785, davčna napoved 1782, potrdila o plačanih računih za farno cerkev in podružnice 1912-, pristojbine, glavni izkaz za zemljiško odvezo, poročni spisi 1846-, mrliškoogledni listi 1895-1945, dopisi, seznami šolskih otrok 1883-1891 (6 zvezkov)

3, 50 tm

MOKRONOG
Vikariat 1296, župnija 1649
68230 Mokronog 154

knjige
ŽU
Kronika 1906-1926 (z zgodovino)
status animarum 1814-1832 in normalije 1814-1819, 1833-1845-, sreda 19. stol.- (gostači, posli in uradniške družine - 2 knjigi), 1875-, 1881, 1882-1888 (2 knjigi), 1906- (2 knjigi), 1906- (gostači - 4 knjige), 1930-
knjiga faranov in prepis rojstne knjige za Brezovico 1835-1955
blagajniška knjiga 1919, 1920
razni prispevki 1926-1946
ustanovne maše 1857, 1909-1939
birmanci 1845-1885, 1891-1939, 1940-
opravilni zapisnik 1841-1869, 1882-1910, 1935-

spisi
ŽU
1834-: cerkvene stavbe, inventarji, patronat, podružnice, vizitacijski protokoli, ustanovne maše, finančne zadeve, uprava premoženja, računi 1848-1946, zemljiške zadeve 1840-1945, davčne napovedi, poročni spisi 1834-1945, personalne zadeve

2 tm

SPF DAS str. 140 in 142(Žalostna gora)

MORAVČE
1286
Trg svobode 16, 61251 Moravče

knjige
ŽU
K zgodovini moravške župnije
status animarum 1822, 1840, 1842-1845, 1850, prva polovica 19. stol. (2 knjigi), 1856 (2 knjigi), druga polovica 19. stol. (3 knjige), l935 (6 knjig)
urbar župnije Moravče 1668-1716 in popis listin župnijskega arhiva 1715
urbar župnije Moravče 1711-1724, 1734-1738, 1736-l750, l751, l751-1765, 1762-, 1774-1800, 1782-1799, 1809-1824, 1825-1847
urbarski in davčni register 1756
urbar kaplanije na Vačah druga polovica 17. stol.
Urbar Drtija???? 1729-, l751-1800
urbar sv. Andreja 1746-1789, 1751-1764 in 1800-
urbar sv. Marjete na Gradišču 1751-1800
urbar sv. Mohorja pri Sv. Mohorju 1751-1800
urbar podružnice pri Sv. Miklavžu 1751-1800
urbar sv. Petra v Vrhpolju 1751-1800
urbar sv. Valentina na Limbarski gori 1751-1791
bera 1848-1853 (4 knjige)
dohodki in izdatki 1800-1814, 1818-1820, 1836-1839
izdatki 1814
računska knjiga 1853-1887
računska knjiga sv. Martina 1853-1874, sv. Andreja 1853-1887
blagajniška knjiga 1901-1941
obligacije 1831-1844, 1846-1862
zapisnik dolžnikov farne cerkve 1898-1905
štola pri pogrebih na Brdu 1892
gospodarski program za gozdne mašne ustanove 1935-1944 (5 knjig)
ustanovne maše 1792-1827, 1869-1920, 1902-1918
repertorij mašnih ustanov 1902-1920
zapisnik opravljenih maš Lichtenbergovega beneficija v Moravčah 1820-1920
dohodki in izdatki ubožnice 1853-1896
matrikula 1719
matrikula fare Moravče 1719, seznam arhidiakonov v Moravčah ter gradovi v moravški župniji (prepis in prevod)
matrikula 1802 (2 knjigi in prevod), 1874
kronika Marijine družbe 1923-1941
seznam članov bratovščine sv. rožnega venca 18. stol.
seznam članov bratovščine sv. Valentina 1718, 1742-1778
oznanila 1846-1919 (9 knjig)
birmanci 1889-1958, 1894-
oklici 1823-1837, 1837-1854, 1854-1874, 1875-1901, 1902-1939
pogrebi 1912-1933
varuhi in varovanci 1814-1888
seznam prebivalcev župnije 19. stol.
abecedni seznam rojenih dečkov po soseskah 1776-1808
sodne razprave 1720-1730
glavni dokaz v tožbi Andreja Ferdinanda pl. Wernegka, župnika v Moravčah, proti Juriju Ravnikarju, podložniku Bistre, 1736
prepisi okrožnic arhidiakonata 1787-1799
okrožnice 1792-1807, 1788-1824
opravilni zapisnik 1829-1845, 1863-1865, 1871-1872, 1888-1906, 1898-1910, 1910-1936, 1924-1940 (3 knjige in 4 listi)
ekshibitni protokol 1847-1849, 1888-1898
glavni indeks
pesmarica sreda 19. stol.
pratike z beležkami Jerasa 1806, 1807, 1809, 1812, 1813, 1828
podpisi romarjev 1859-1891
beležnica J. Šolarja o šolstvu 1870
napisi na nagrobnikih, imena plemenitašev, ki so bili krščeni v Moravčah, njihovi botri in imena plemenitašev, ki so se tu poročili, okrog 1805
OBČINA MORAVČE: sejni zapisniki 1902-1942

NŠALJ
razglasi in odredbe 1829-1856

spisi
ŽU
1598-: inventarji 1912-, mašne ustanove 1773-1834, ustanovna pisma za večno luč 1851, izkazi ustanovnih glavnic 1845-1876, dolžna pisma Jerasove ustanove, računi 1774-, kupoprodajne in druge pogodbe župnijskega imenja 1598-, podložniške listine 1600-, knjižice podložnikov za dajatve, spisi in operati o zemljiški odvezi, pristojbina 1881-1890, procesi 1700-, rojstni, poročni listi 1852-1873, oklicni listi 1871-1936, poročni spisi 1889-, mrliškoogledni listi, poročni spisi 1889-, statistika umrlih 1800-1936, zapuščinski spisi 1804, 1903, testamenti 1750-, izročilna pisma 1909, stanje ljudske šole v Moravčah 1846-1865, šolski spisi 1815-1834, šolsko nadzorstvo 1859-1881, peticija duhovščine na ministrstvu za uk in bogočastje 1869, dopisi 1836-, francoska vlada (razglasi in dopisi), beležke za zgodovino moravške župnije, rodovnik Matije Ravnikarja (rojenega 1664), ustanova škofa Matije Ravnikarja za sorodnike 1856

12 tm

listine
ŽU
1449, december 27. Klevevž. Fevdno pismo Janeza, škofa iz Freisinga, Ivanu Freiharerju
1460, november 17. Rim. Notarski instrument v procesu samostana v Stični proti Leonardu Motovilcu, župniku na Krki
1469, julij 24. Ljubljana. Poravnava med Tristanom, priorjem v Bistri in ViIjemom Polcem, župnikom v Moravčah
1574, junij 12. Rim. Breve papeža Gregorja XIII, s katerim potrjuje privilegije cistercijanskega reda. Pripis opata samostana Rein 4. februarja 1575

MOST na SOČI
duhovnija 1787, župnija 1857
65215 Most na Soči

knjige
ŽU
Kronika
status animarum 1842, 1846. (2 knjigi), 1851, 1861, 1870, konec 19. stol., 1920 (5 knjig)
urbar cerkve sv. Lucije 1622, 1781, 1824
urbar pokopališke cerkve sv. Mavra 1667, 1781, 1824
dolžniki cerkve sv. Lucije 1845-1911 (3 knjige)
dolžniki pokopališke cerkve sv. Mavra 1845-1911 (3 knjige)
blagajniški dnevniki 1885-1895, 1914-1953 (5 knjig)
ustanovne maše 1844-1920
oznanila 1880-1881, 1904-1906, 1918-1947
birmanska knjiga 1819-1891, 1892-
oklici 1857-1953 (4 knjige)
opravilni zapisnik 1845-1949 (5 knjig)

spisi
ŽU
18. stol.-: ustanovitev lokalije, popravila in nabave v cerkvi, inventarji 1855-, procesi, računi, bratovščine, ustanovne maše, poročni spisi 1838-, dopisi, spisi o pisatelju lvanu Preglju

3, 50 tm

listine
ŽU
1584. Čedad. Posvetitev cerkve sv. Lucije (original in prepis iz 1848), ustanovna listina župnije 1857, listine ustanovnih maš 1640, 1678, 1705, 1762, 1771, listina o relikvijah 1793

MOŠNJE
beneficij pred 1156, omenjena 1296
64243 Brezje

knjige
ŽU
Spomenica župnije sv. Andreja v Mošnjah (zgodovina in kronika do 1945)
status animarum okrog 1830, 1851, 1878, 1878 (gostači), okrog 1900
urbar cerkve sv. Andreja v Mošnjah 1787-1795
priročni urbar župnijskih podložnikov in desetine župnika v Mošnjah 1778-1788, 1803-1844 in priročni urbar župnika v Mošnjah 1768-1778
urbar podložnikov župnišča v Mošnjah 1778-1828
urbarski in davčni register župnišča Mošnje (druga polovica 18. stol.)
urbar podružnične cerkve sv. Janeza Krstnika na Otoku 1787-1849
urbar cerkve sv. Vida na Brezjah 1787-1847
urbar bratovščine Jezusa, Marije in Jožefa 1702-1770
urbar ubožne ustanove v Mošnjah 1808-1818 in seznam obresti, zasebnih obligacij ter kapitala kaplanske ustanove 1851-1862
inventar in urbar fare Mošnje 1778
dnevnik dohodkov in izdatkov 1821-1851, 1851-1864
dolžniki 1868-1886, 1878-1905 (4 knjige)
gospodarski zapisnik 1911-1914 in dohodki, izdatki ter intencije 1925-1932
prepisi kupnih, ženitnih in dolžnih pisem 1782-1850
Institutionum Ordines
ustanovne maše 1797-1907
bratovščina Jezusa, Marije in Jožefa (z nekrologom 1696-1780, osnutkom statuta, izdatki ter dohodki 1830-1847)
oznanila 1868-1933, 1934-1937 in dohodki ter izdatki 1893-1895, 1938-1945 (skupaj 5 knjig)
oklici 1797-1921 (5 knjig)
proces soseske v Mošnjah proti grofu Pavlu Žigu Thurnu, imetniku gospostva Radovljica, 1752
delovodnik 1847-1850 in Liber intentionum 1867-1893
normalije 1814-1843 in delovodnik 1860-1865

NŠALJ
matrikula 1772

spisi
ŽU
1836-: župnik in samostan na Brezjah 1898-1947, inventarji 1920-1936, predelava župnišča 1914-1919, pokopališče 1896-1906, posestne zadeve 1888-1941, posestni listi 1900, pogodbe 1875-1916, zavarovalnina 1932, davčne napovedi 1900-1941, zavarovanje cerkve in zvonov, interkalarni računi 1915-1916, zadolžnice 1878-1916, dolgovi, računi, personalia 1868-1916, proračun za most Mošnje - Brezje 1836-1910

1, 75 tm

načrti
ŽU
adaptacija župnišča 1886. cerkvena oprema, arhivska omara 1913

MOTNIK
vikariat 1612, župnija v drugi polovici 18. stol.
61221 Motnik

knjige
ŽU
status animarum 1912

NŠALJ
urbar župnije Motnik 1754-1762
urbar cerkve sv. Jurija v Motniku 1752-1818
urbar 1751-1756
urbar kapele Marije Magdalene v Motniku 1721-1783
bera v trgu Motnik 1820-1853
Scarlichijev beneficij v Zgornjem Tuhinju po 1759
matrikula 1704, 1716

MOVRAŽ
duhovnija 14.-15. stol., župnija 1894 (?)
66272 Slovensko Gračišče

knjige
ŽU

Kronika župnije Movraž 1928-1942
status animarum 1846, druga polovica 19. stol., 1903
oznanila 1888-1942 (6 knjig)
birmanska knjiga 1820-
opravilni zapisnik 1840- (5 knjig)

ŽU Sočerga
oznanila 1942-1961 (11 knjig)

spisi
ŽU
1836-: računi 1859-1903, poročni spisi 1871-, dopisi 1836-

0, 25 tm

MOZIRJE
omenjena 1291
63330 Mozirje

knjige
ŽU
Kronika (z zgodovino 1871-)
status animarum 1825-1924 (16 knjig)
knjiga tujcev 1842-1853 (4 knjige)
dajatve župnišču Mozirje 1788-1798, 1843
župnijski urbar 1801-1818
računska knjiga župnijske ubožnice 1734-1855 (2 knjigi)
računske in davčne knjižice 18. in 19. stol. (43 knjižic)
štolninski zapisnik 1842-1852
štolnine 1845-1855
ustanovne maše pri župni cerkvi 1837-1841
register miloščin, poklonjenih bratovščini sv. Miklavža
birmanski zapisnik 1826-1854
birmanska knjiga 1826-1914
seznam razprav na pastoralnih konferencah z zaključnimi protokoli 1847-1856
državne odločbe v cerkvenih zadevah 1767-1846
opravilni zapisnik 1841-1859

NŠALJ
matrikula druga polovica 17. stol. (2 knjigi)

spisi
ŽU
18. in 19. stol.

1, 5 tm

listine
ŽU
1688 september 26. Zaščitno pismo ljubljanskega škofa Žige Herbesteina za vinograd v Kolovratu
1733. Grofica Ana Gauer, lastnica gospostva Velenje, proda župni cerkvi sv. Jurija v Mozirju vinograd na Pokleku
1765 junij 30. Zaščitno pismo grofa Žige Friderika Rindsmaula za vinograd na Pokleku

VAS str. 178

MURSKA SOBOTA
omenjena 1071
Kerenčičeva 15, 69000 Mursko Sobota

knjige
ŽU
Kronika (pisana po 1945)
inventarji župne cerkve in nadarbine 1880-1932
zapisniki sej odbora za gradnjo nove cerkve 1906-1928
vizitacijski zapisnik 1756, 1799, 1892
škofijske okrožnice 1848-1864

spisi
ŽU
18. stol.-

2, 20 tm

MUTA ob Dravi
omenjena 1545
62366 Muta

knjige
ŽU
Kronika 1861-
status animarum 1896-1902 (4 knjige)
inventar podružnične cerkve sv, Janeza na Spodnji Muti 1907

spisi
ŽU
19. stol.-

1, 70 tm

SPF DAS str. 140

NAKLO
omenjena 1271
64202 Naklo

knjige
ŽU
status animarum 1823-1829, 1823-1828, 1829-1835 (2 knjigi), 1830, 1830-1836, 1836-1842 (2 knjigi), 1837-1847, 1843, 1857, 1886 (2 knjigi), 1900, 1920
urbar desetinarjev 1816-1822, I 1823-1832, II 1833-1838, 1839-1844, III 1845-1850
desetinski register 1836
seznam desetinske posesti župnije Naklo 1822
izkaz oddanega prediva in kokoši 1815-1826, 1826-1829
davčne knjižice druga polovica 19. stol.
blagajniška knjiga 1823-
ustanove 1752
zapisnik ustanovnih maš 1777, 1863, konec 19. stol.
mrtvaška knjiga bratovščine sv. Antona 1684-1784
oznanila 1862- (12 knjig)
opravilni zapisnik 1863-1888, 1893-1911, 1909-1940
Anton Jelovšek, Beilage zur Geschichte von Krain der Stadt und des Bistums Laibach 1870
Anton Jelovšek, Übersicht der Verbreitung des Christhenthums in Krain bis Gründung Laibacher Bistnums

NŠALJ
urbar župnije Naklo 1676-1718
urbar nakelskih cerkvenih podložnikov 1794-1808
urbar župne cerkve 1694-1706, 1735-1755, 1788-1784
urbar župnišča v Naklem 1643, 1787-1847
urbar 1664-1768, 1712-1770, 1722-1744, 1740-1786, 1764-1784, 1769-1789
urbar nakelskih svobodnikov 1808-1810
urbar podružnice v Goričah 1684
urbar podružnice v Dupljah 1642, 1770-1784
urbar cerkve na Okroglem 1643-1829
urbar cerkve v Strahinju 1770-1784, 1770-1789
urbar cerkve v Zgornjih Dupljah 1654
urbar cerkve v Zalogu 1654
urbar bratovščine sv. Antona 1685
novo reformirani urbarski in davčni register cerkve na Okroglem sreda 18. stol.
desetinski register 1689-1709, 1791, 1800-1862
seznam tlake 1826-1845
popis tlake na glavni cesti 1800-1806
davčni register sreda 18, stol. cerkve v Zalogu
davčni zaostanki pri podružnici v Strahinju 1685-1756
davčni zaostanki pri podružnici v Goričah 1679-1755
davčni zaostanki pri župni cerkvi v Naklem 1682-1769
davčni zaostanki pri podružnici v Zalogu 1680-1737
depozitni protokol 1794-1802
zemljiška knjiga 1771
beležke za zemljiško knjigo 1788-1793
protokol sirot 1800-1801
vodovodna ustanova 1790-1936
kresijske odredbe 1780-1786, 1788-1799
protokol odredb 1786-1789
matrikula 1725, 1729

spisi
ŽU
1527-: listine in pogodbe 1527-1800, inventarji
1788-: cerkveni računi 1790-1796, rektifikacijske tabele Terezijinega katastra 1754, seznam hiš iz dobe cesarice Marije Terezije, protokoli davčne regulacije 1786, meritve za Jožefov kataster 1786, tabele za preračunavanje pri davčni regulaciji 1786, popisi hiš 1850-1856, zbirka normalij 18, - 19. stol., urbarske služnosti občine Naklo 1789, proces 1741, zbirka gradiva za farno zgodovino iz konca 18. stol., rodovnika pl. Gandinija in tržaško koprskega škofa Jerneja Legata.

2 tm

listine
ŽU
1527. Pogodbo sosesk Pivka in Naklo o izkoriščanju vode
listini iz 1631 in 1647

načrti
ŽU
preureditev župnišča v dom NSDAP (1941-1945)

VAS str. 560

NEGOVA
vikariat pred 1592, župnija 1710
69245 Negova

knjige
ŽU
Kronika (s prepisi listin in cerkvenega inventarja) začetek 19. stol
Kronika 1892
status animarum 1889-1935 (4 knjige)
ženitveni zapisnik 1857-1866
zapisnik škofijskih odredb 1760-1820
opravilni zapisnik 1931-1941

spisi
ŽU
19. stol.-

0, 10 tm

NEMŠKA LOKA
1875
68342 Stari trg ob Kolpi

knjige
ŽU
status animarum okrog 1900

VAS str. 270

NEVLJE
vikariat 1232, župnija 1783
61240 Kamnik

knjige
Spomenica župnije Nevlje 1895-
status animarum 1895
izkaz dohodkov in izdatkov 1935-
opravilni zapisnik 1929-

NŠALJ
urbar župnišča v Nevljah 1794-1808
urbar župne cerkve sv. Jurija v Nevljah in podružnic sreda 18. stol.
urbar cerkve sv. Jurija v Nevljah 1730
urbar 1808-1848
računska knjiga 1816-1837
ustanova kaplana Paglovca 1731
okrožnice in patenti 1780-1808
odredbe 1808-1841

VAS str. 560

NOVA CERKEV
1141
63203 Strmec pri Vojniku

VAS str. 81, 179

NOVA OSELICA
1764
64225 Sovodenj

knjige
ŽU
Kronika 1924 (z zgodovino)
status animarum 1800, 1815, sreda 19. Stol., sreda 19. stol. (gostači), 1890
urbar tlake s.d.
oznanila 1864- (2 knjigi)
oklici 1916-
opravilni zapisnik 1913-

spisi
ŽU
19. stol.-

0, 50 tm

NOVA ŠTIFTA
vikariat 1774, župnija ?
63342 Gornji grad

knjige
ŽU
status animarum 1889-1898, 1915-1934, 1936
opravilni zapisnik 1906-1924

VAS str. 179

NOVAKI
duhovnija 1762, župnija 1941
Dol. Novaki, 65282 Cerkno

knjige
ŽU
status animarum 1846, 1857-1877, 1877
glavna knjiga dolžnikov 1845-1890
blagajniški dnevnik 1894-1958
ustanovne maše 1899-1966 (2 knjigi)
katapan 1837 in farna kronika 1860-1935
kronika Marijine družbe 1905-1932
oznanila 1823-1923, 1928-1961 (skupaj 8 knjig)
birmanska knjiga 1819-1923, 1927-
oklici 1856-1942 (2 knjigi)
protokol v cerkvenih zadevah 1785-1850
opravilni zapisnik 1888- (3 knjige)

spisi
ŽU
19. stol.-: inventarji, računi 1816-1930, poročni spisi 1822-, dopisi, šolske zadeve
KRAJEVNi ŠOLSKI SVET NOVAKI: 1902-1915
1, 0 tm

listine
ŽU
1749 junij 10. Ustanovitev bratovščine sv. Tomaža v Novakih
1823 julij 6. Posvetitev cerkve v Novakih

NOVO MESTO - KAPITELJ
vikariat pred l438 župnija 1493
68000 Novo mesto

knjige
ŽU
Kronika 1933-1937
status animarum 1831-1834, 1845, 1869, 1900 (2 knjigi)
blagajniška knjiga kapiteljske cerkve 1882-1920
obresti dolžnikov mestne cerkve 1876
cerkveni blagajniški dnevnik 1907-1908
protokol štolnine 1862-1885, 1885-1913, 1927-
pogrebni računi 1914-1925
blagajniška knjiga župnijske ubožnice 1862
obresti župnijske ubožnice 1871-1873, 1898
oznanila 1888-1922 (10 knjig)
oklici 1696-1705 (nevezana knjiga), 1831-1945 (5 knjig)
delovodnik 1848-1856, 1856-1858, 1877-1892, 1880-1898, 1883-1899, 1900-1913, 1914-1915, 1919-1926, 1927-1929
delovodnik ubožnice 1862, 1871, 1871-1876, 1878-1882, 1893-1898, 1926-1936, 1929-1939
repertorij župnega arhiva 1934

spisi
ŽU
1760-: mašne ustanove 1880-1932, ustanovne zadeve, bogoslužni red, vizitacije 1931, 1932, ustanovne listine in zadolžnice za Hmeljnik 1760-1880, inventarji podružnic 1882, cerkveni računi 1834-, cerkveno poslopje in notranja oprema, pokopališče 19. stol., zemljiškoknjižne zadeve 19. stol. dolžniki, posmrtna izplačila štolnina 1930, oporoke in volila 1870-1932, računi Jelovškove zapuščine 1876-1890, zemljiškoknjižne zadeve za Hmeljnik 1829-1939, kupne pogodbe 1900, davčne zadeve 1930-, vojno posojilo 1914, personalia 1920-1930, cerkovniške zadeve 1930, matične zadeve 1851-, poročni spisi 1816-1931, ljudsko petje 1930, evharistični kongres 1932, ubožni sklad 1850-, računi ubožnega sklada, kuratorij dekliške šole v Novem mestu 1912, dopisi dekliške šole v Novem mestu 1887-1908, šolske zadeve 1930-1936, spisi krajevnega šolskega sveta, zbirka za zavod sv. Stanislava 1926-1944, Družba sv. Mohorja, dopisi 1930

30 tm

načrti
ŽU
kapela v mestni ubožnici

NOVO MESTO - dekanija

knjige
ŽU Vavta vas
opravilni zapisnik 1918-1952

NOVO MESTO - ŠMIHEL
omenjena 1296
68000 Novo mesto

knjige
ŽU
Kronika župnika Antona Peterlina 1879-
Kronika 1931-1941
status animarum 1834 (2 knjigi), 1837-1840, 1843-1845, 1877-1893 (3 knjige), okrog 1880, 1893-
računska knjiga 1822-1841 (3 knjige)
pogrebna štolnina 1867-1900, 1902-1927
protokol verskega sklada 1805-1812
mašne ustanove 1829
udje bratovščine sv. rožnega venca 1894-1943
škapulirska bratovščina 1894-1915
seznam članov bratovščine žalostne Matere božje 1800-1847, 1840-1890
oznanila 1833-1944 (18 knjig)
seznam prvoobhajancev 1872-1886
seznam otrok za verouk okrog 1900
birmanci 1878-1939 (2 knjigi)
oklici 1833-1945 (11 knjig)
prepisi uradnih odlokov 1805-1865
normalije 1898-
opravilni zapisnik 1871-1939 (2 knjigi)

spisi
ŽU
1823-: inventarji 1823-, kupoprodajna pogodba 1938, računi 1845-, seznam umrlih udov bratovščine sedmih žalosti Matere božje 1847-1856, poročni spisi okrog 1900, mrliškoogledni listi 1934-, davčne knjižice, dopisi 1860-

3, 50 tm

OBLOKE
vikariat 1806
65242 Grahovo ob Bači

knjige
ŽU Grahovo ob Bači
status animarum začetek 20. stol.
opravilni zapisnik 1918-1943

listine
ŽU Grahovo ob Bači
1567 maj 13. Posvetitev cerkve sv. Treh kraljev na Oblokah

spisi
ŽU Rut
19. stol.

OLIMJE
1785
Olimje, 63254 Podčetrtek

knjige
ŽU
Kronika 1868-
status animarum 1786-1894(7 knjig)
štolninski zapisnik 1897-1950 (2 knjigi)
darovi za zvonove 1903-1929
birmanski zapisnik 1890-
ženitveni zapisnik 1900-1939
opravilni zapisnik 1887-1916 (2 knjigi)

AS
ženitveni zapisnik 1864-1883 (2 knjigi)

spisi
ŽU
19. stol.-

0, 20 tm

OPATJE SELO
duhovnija 1643, župnija 1935
65296 Kostanjevica na Krasu

knjige
ŽU
status animarum začetek 19, stol., sreda 19, stol.
oznanila 1921-1929, 1944- (skupaj 14 knjig)
birmanska knjiga 1819-1901, 1902-
opravilni zapisnik

spisi
ŽU
1918-: poročni spisi, računi, okrožnice, dopisi

0, 10 tm

OREHEK
vikariat 1774
65282 Cerkno

knjige
ŽU
status animarum 1841, 1871, 1934
urbar 1702
dolžniki 1846
blagajniški dnevnik 1894-
oznanila 19. stol.-
birmanska knjiga 1823-
oklici 19. stol.-
opravilni zapisnik 1847-1890 in urbar 1798-
opravilni zapisnik 1891-1944

spisi
ŽU
1792-: bera 1792-, inventarji 1913-, davčne napovedi 1792-; računi 1830-, poročni spisi 1842-, dopisi

0, 50 tm

ŽU Ravne
poročni spisi 1928-1943

OREHEK
duhovnija 1691, župnija 1947
66225 Hruševje

knjige
ŽU Slavina
status animarum začetek 20. stol.
opravilni zapisnik 1905-

ŽU Hrenovice
status animarum začetek 19. stol., 1847-1852, 1852, 1858, 1883, okrog 1930
blagajniški dnevnik 1902-1925
ustanovne maše 1910-1932

spisi
ŽU Hrenovice
inventarji 1823-

ORMOŽ
okrog 1270
62270 Ormož

knjige
ŽU
Kronika (sestavil P. Danjko 1840)
status animarum 19. stol. (10 knjig)
ženitveni zapisnik 1848-1849, 1862-1914 (skupaj 3 knjige)
cerkvene in državne okrožnice 1780-1818

spisi
ŽU
19. stol.-

0, 80 tm

OSEK
duhovnija 1876, župnija 1935
65261 Šempas

knjige
ŽU
status animarum sreda 19. stol., (2 knjigi), 1879, začetek 20 stol. (2 knjigi), urbar cerkve sv. Martina v Oseku 1778
urbar za Vitovlje 1784
urbar 1785 in računska knjiga 1831-1856
dolžniki cerkve v Oseku 1847
dolžniki cerkve sv. Petra na Vitovljah 1892
računska knjiga cerkve sv. Martina v Oseku 1857-1907 (3 knjige)
računska knjiga cerkve Matere božje na Vitovljah 1838-1901 (3 knjige)
blagajniški dnevnik cerkve sv. Martina v Oseku 1849-1939 (4 knjige)
blagajniški dnevnik cerkve Matere božje na Vitovljah 1847-1938 (3 knjige)
blagajniški dnevnik cerkve sv. Petra na Vitovljah 1896-1915
oznanila 1876-1900, 1902-1949 (skupaj 11 knjig)
birmanska knjiga 1878-
opravilni zapisnik 1876-1892, 1892-1928, 1929-

ŽU Črniče
zapisnik in kronika Marijine družbe 1912-1942

spisi
ŽU
1784-: kroniški drobci cerkve na Vitovljah 1936-1944, kupoprodajne pogodbe 18. stol., inventarji 20. stol., zidava in popravilo cerkva 1918-, računi 1784-, poročni spisi 1876-, dopisi 1876-

0, 80 tm

listine
ŽU
kupoprodajne pogodbe: 1578, 1593, 1609, 1615, 1616, 1618, 1621, 1649, 1650, 1657, 1662, 1666, 1671, 1695, 1697, 1699

OSILNICA
1526
61337 Osilnica

knjige
ŽU
Kronika 1915-
status animarum 1886-, 1916-
birmanska knjiga 1911-

OSP
okrog 1600
66275 Črni kal

knjige
status animarum 1837, začetek 19. stol. (3 knjige), začetek 20. stol. pravda beneficija v Ospu 1798-
katapan 1716 in direktorij 1717
katapan za Movraž in Smokvice 1704
kronika Marijine družbe 1940-1945
oznanila 1880-1949 (16 knjig)
birmanska knjiga 1920-
protokol okrožnic 1836-1891
opravilni zapisnik 1837-1848, 1862-1904
ŠOLSKI OKRAJ OSP: tabela stanja ljudskih šol 1849-1868, opravilnik 1840-1861; spisi: 19. stol.

ŽU Lazaret - Bertoki
opravilnik 1905-1949 (2 knjigi)

spisi
ŽU
19. stol.-: poročni spisi, dopisi

1, 00 tm

listine
ŽU
1765. Posvetitev glavnega oltarja v Ospu
1765. Posvetitev stranskih oltarjev v Ospu

OTALEŽ
1704
55282 Cerkno

knjige
ŽU
status animarum sreda 19. stol., 1845 (gostači), 1846, 1850 (gostači), 1869 (gostači), 1872, 1872-1895 (gostači), prva polovica 20 stol.
urbar 1728, 1828
urbar ubožne ustanove Marijane Čefarin 1801
glavna dolžniška knjiga 1812, 1846
blagajniški dnevnik 1871-1959 (2 knjigi)
zapisnik in imenik Marijine družbe 1912-1931
oznanila 1876-1938
birmanska knjiga 1819-1918, 1923-
oklici 1801-1957 (4 knjige)
opravilni zapisnik 1886-1903, 1907-1939

spisi
ŽU
19. stol.-: računi, poročni spisi, dopisi

0, 50 tm

OTLICA
kuracija omenjena 1765
65270 Ajdovščina

knjige
ŽU
status animarum prva polovica 19. stol., sreda 19. stol., začetek 20. stol. (2 knjigi)
urbar cerkve sv. Angelov varuhov na Otlici 1781-1809 in prepisi odlokov, ki zadevajo nastanek duhovnije in podatki za kroniko pred 1791
računsko knjiga 1835-1855
oznanila 1886-1889, 1910-1912, 1924-1936, 1943- (skupaj 7 knjig)
birmanska knjiga 1820-1941
protokol v cerkvenih zadevah 1815-1816
opravilni zapisnik 1858-1910, 1933-1960 (skupaj 4 knjige)

spisi
ŽU
19. stol.-: računi, poročni spisi 1815-, dopisi, odloki

0, 80 tm

OVŠIŠE
vikariat 1731, župnija 1862
64244 Podnart

knjige
ŽU
status animarum 1897
oznanila 1922-1925
oklici 1844-1950 (2 knjigi)

PAMEČE
1786
62380 Slovenj Gradec

knjige
ŽU
Kronika 1856-
status animarum 1891-1933 (4 knjige)
birmanci 1859-

PEČAROVCI
1656, znova 1796
69202 Mačkovci

knjige
ŽU
blagajniška knjiga 1931-
cerkveni in nadarbinski inventar 1930
cerkvene ustanove 1872
opravilni zapisnik 1894-1935, 1936-

PEČE
lokalija 1771, župnija 1863
61251 Moravče

knjige
ŽU
oznanila 1852-1881 (2 knjigi), 1891-1897, 1902-1941 (5 knjig)
oklici 1866-1907

NŠALJ
urbar 1790, 1791
urbarski in davčni register dvorca Križate sreda 18. stol.

spisi
ŽU
spisi z beležkami župnika Markiča za zgodovino Peč

PEČINE
vikariat 1789, župnija 1937
65283 Slap ob Idrijci

knjige
ŽU
status animarum 1832, 1837, 1884, 1914
urbar 1758
cerkveni dolžniki oziroma najemniki 1845
najemniki 1910
izdatki in dohodki 1844-
oznanila (2 knjigi)
birmanska knjiga 1819-
oklici 1914-1954
opravilni zapisnik 1836-1873
N.N., Pečine in nje cerkvica v preteklosti, s.d.
CERKVENO STAVBENO IN OLEPŠEVALNO DRUŠTVO PEČINE: pravila; sejni zapisnik; denarni dnevnik; seznam udov

spisi
ŽU
18. stol.-: inventarji 1821-, računi 1818, ustanovne maše, cepljenje otrok 1843-, poročni spisi 1830-, dopisi

1, 50 tm

listine
ŽU
17. stol.

PERTOČA
omenjena 1698
69262 Rogaševci

knjige
ŽU
cerkveni računi 1914-1946
blagajniški dnevnik 1915-1962

spisi
ŽU
19. stol.

0, 50 tm

PILŠTANJ
okrog 1000, obnovljena 1828
63261 Lesično

knjige
ŽU
Župnijska Kronika 1885-
status animarum 1920-

NŠALJ
matrikula 1746

PIRAN
11. stol.
ul. IX. Korpusa 25, 66330 Piran

knjige
ŽU
Kronika 1928-
status animarum začetek 19. stol., 1847, sreda 19. stol., konec 19. stol., (3 knjige), XIII 1851-1860, XIV 1861-1870, XV 1871-1880, XVI 1881-1890, XVII 1891-1900, XVIII 1901-1910, XIX 1911-1920, XX 1919-1929, XXI 1931-1940, XXII 1941-1950
piranska rodovna knjiga 19. stol. - 20. stol.
rodovna knjiga družine Ruzzier 1610-1819
livel cerkve sv. Jurija v Piranu 1563-1583, 1584-1613, 1608-1689, 1701-1723, 1723-1787
zakristijske knjige 1532-1583, 1582-1614, 1613-1635, 1633-1668, 1669-1711, 1713-1761, 1761-1794
liveli in računske knjige bratovščine sv. Jurija 1640-1716
liveli in računske knjige bratovščine Imena Jezusovega 1640-1728, 1723
liveli in računske knjige bratovščine sv. rešnjega Telesa 1620-1785, 1727-1803
liveli in računske knjige bratovščine sv. Jožefa 1639-1704
liveli in računske knjige bratovščine karmelske Matere božje 1619-1730, 1722
liveli in računske knjige bratovščine sv. Duha 1651-1663, 1687-1748
liveli in računske knjige bratovščine sv. Nikolaja 1620-1742, 1722
liveli in računske knjige bratovščine sv. rožnega venca 1704-1750
livel bratovščine sv. rešnjega Telesa v Kaštelu 1648-1744
livel bratovščine sv. Sabe v Kaštelu 1676-1726
livel bratovščine sv. Antona Podovanskega v Kaštelu 1681-1754
liveli bratovščine sv. Roka v Kaštelu 1710-1744
liveli in računske knjige ustanove (scuola) device Marije na Krasu 1601-1640, 1639-1663, 1663-1719, 1720-1743, 1744-1796
liveli in računske knjige ustanove (scuola) sv. Janeza Krstnika 1679-1724
liveli in računske knjige ustanove (scuola) sv. Petra na Krasu 1607-1658, 1640-1749, 1665-1698
livel in računska knjiga ustanove (scuola) sv. Marjete 1493-1595
livel in računska knjiga ustanove (scuola) sv. Peregrina 1694-1738, 1724
livel in računska knjiga ustanove (scuola) Device Marije Rožne v Seči 1649-1740
livel in računska knjiga ustanove (scuola) Device Marije Snežne 1620-1728
livel in računska knjiga ustanove (scuola) sv. Odorika v Sečovljah 1639-1706, 1707-1768, 1722
livel in računska knjiga ustanove (scuola) sv. Roka 1639-1733, 1722
livel in računska knjiga ustanove (scuola) sv. Klemena 1680-1720; 1721-1802, 1722
livel in računska knjiga ustanove (scuola) sv. Krištofa 1686-1717
glavna knjiga župnijske cerkve 1820-1826, 1828-1849, 1849-1900, 1903-1948
blagajniški dnevnik 1820-1951
blagajniški dnevniki raznih bratovščin in podružničnih cerkva 19. stol.-
računske knjige in blagajniški dnevniki bratovščine vernih duš 1652-1719, 1813-1840, 1862-1865
bratovščina sv. rožnega venca 1601-1900
bratovščina karmelske Matere božje 1619-1950
birmanska knjiga 1862-1863, 1934-1943, 1918-
poročni zapisnik 1857-1862, 1903-1911
opravilni zapisnik 1823-1943

spisi
ŽU
1700-: inventarji 1700-, gospodarsko-upravni spisi 1888-1926, poročni spisi 1816-, (65 fasc.)
računi 19. stol.-, ustanove, dopisi 1837-, spisi o spremembi priimkov za časa Italije

25, 00 tm skupaj s kapiteljskim arhivom

PIRAN - dekanija

knjige
ŽU Piran
sejni zapisnik dekanijskih konferenc 1929-1948
opravilni zapisnik 1846-1943

spisi
ŽU Piran
1816-1848

PIRAN - kapitelj

knjige
ŽU Piran
knjige o mašah v piranskih cerkvah 1491-20. stol. registri vinske in druge desetine 1360-1735, 1808-1824
bratovščine 1400-1538
livel 1345, 1646, 1650
glavna knjiga kapitalov 1881-1919
register kapitalov in livelov 1890
računske knjige in blagajniški dnevniki 1772-1939
regesti piranskega kapitlja 1642-1840
protokol kapiteljskih sej 1904-1945
opravilnik 1915-1945
statut 1861

spisi
ŽU Piran
1463-: spisi kapitlja 1800-1874, spisi kanonikata Testa, spisi kanonikata Pietra de Castro, računi kanonikatov 19. stol-, spisi o Strunjanu 1463-1660

listine
ŽU Piran
1304, 1309, 1339, 1356, 1359, 1363, 1386, 1388, 14. stol., 1400, 1403, 1404 (2), 1411, 1419, 1450, 1470, 1474, 1475, 1483, 1488 (2), 1490, 1497, 14. ali 15. stol. (2), 15. stol. (2), 1500-1700, prepisi listin 12.-18. stol. (prepisi iz 18. stol.)

PIŠECE
vikariat pred 1567, župnija omenjena 1657

knjige
ŽU
Kronika 1870- (2 knjigi)
status animarum 1842-1853 (2 knjigi)
blagajniški dnevnik 1890-1934
štolninski zapisnik 1854-1910 (3 knjige)
bratovščine 1891-1931
birmanski zapisnik 1861-1926 (4 knjige)
ženitveni zapisnik 1881-1937 (5 knjig)
zapisnik državnih in cerkvenih odredb 1824-1858
opravilni zapisnik 1843-1939 (5 knjig)

PIVKA - ŠEMPETER na Krasu
duhovnija 1780, župnija 1944
Pot na Orlek 22, 66257 Pivka

knjige
ŽU
Kronika Šempeterske duhovnije 1884-1893
Kronika Št. Petrske duhovnije na Krasu 1904-1913
status animarum 1840, 1866, konec 19. stol. (2 knjigi), začetek 20. stol. (2 knjigi)
imenik in kronika Marijine družbe 1905-1913
oznanila 1885-1924 (5 knjig)
birmanska knjiga 1880-
oklici 1885-1924 (3 knjige)
pokopališka knjiga 1904-1916
opravilni zapisnik 1902-1925

ŽU Slavina
status animarum Pivka - Šempeter in Trnje 1830, 1840, 1858, druga polovica 19. stol.
inventar 1788
inventar cerkve sv. Jerneja v Petelinjah 1788
inventar cerkve sv. Lovrenca v Radohovi vasi 1788

spisi
ŽU
19. stol.-: pogodbe, poročni spisi, dopisi

0, 25 tm

PLANINA
duhovnija 1738, župnija 1892
Planina 67, 65270 Ajdovščina

knjige
ŽU
Kronika 1903-1917
status animarum 1855, 1890, začetek 20. stol., okrog 1930
urbar cerkve sv. Kancijana in tovarišev na Planini 1778-, in prepis listine 1389
dolžniška knjiga 1878-1916
računska knjiga 1894-1915
mašne ustanove 1896-
zapisnik Marijine družbe na Planini pri Vipavi 1900-
oznanila 1894- (15 knjig)
birmanska knjiga 1882-
oklici 1894- (3 knjige)
knjiga konceptov s kroniškimi podatki
opravilni zapisnik 1896- (2 knjigi)

spisi
ŽU
19. stol.: inventarji 19. stol.-, računi 19. stol.-, poročni spisi 1919-, dopisi
SLOVENSKO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO PLANINA: spisi

0, 80 tm

listine
ŽU
1389. Posvetitev cerkve sv. Pavla pri Planini (prepisa iz začetka 19. stol.)
1738. Ustanovitev duhovnije na Planini

PLANINA pri RAKEKU
vikariat 1555, župnija 1848
66232 Planina

knjige
ŽU
Kronika 1859-1931, 1932-
status animarum 1814, 1834, 1848-1854, 1855, 1865 (gostači), 1865, 1881, pred 1900 (gostači), 1905
urbar desetine od senožeti 1751-1848
urbar cerkve sv. Roka v Gornji Planini 1749-1848
dnevnik dohodkov in izdatkov 1851-1877
mašne ustanove 1913-
štolarij 1923-1931
stanovska družba v planinski fari 1869
popis novo nabavljenih zvonov pri sv. Marjeti v Planini 1858
oznanila 1877-1933 (9 knjig)
birmanci 1848-1929, 1931-
oklici 1838-1876, 1908-1926
repertorij spisov 1787-1913

spisi
ŽU
1747-: blagoslovitev pokopališča 1836, inventarji 1787-, popis zvonov 1915, računi za pokopališče 1836-1845, listina o ustanovni maši 1832, izkazi bere 1862, berska razdelitev, izkazi dajatev cerkvi, zapisnik bere, računi 1747-1910, dohodki, dolžna pisma, obligacije za prebendo 1854, zemljiška odveza, zemljiškoodvezne zadeve 1870-, zemljiškoknjižni listi nadarbine, fasije župne cerkve 1902, davčne zadeve 1807-, dopisi 1857-, izročilni zapisniki 1873-, izvleček merjenja za kataster

0, 70 tm

načrti
ŽU
pokopališče 1855, 1856, pokopališka kapela 1841

PLANINA pri Sevnici
kaplanija 1768, župnija 1909
53225 Planina pri Sevnici

knjige
ŽU
Kronika 1900-

PLAVE
vikariat 1871
65210 Anhovo

knjige
ŽU Gorenje polje
status animarum druga polovica 19. stol., 1926
dnevnik dohodkov in izdatkov cerkve sv. Ahaca v Prelesju 1809-1836
birmanska knjiga 1918-1940

spisi
ŽU Gorenje polje
1913-: računi 1915-1944, poročni spisi 1913-

0, 10 tm

PLAVJE
kaplanija 1846
Plavje 23, 66281 Škofije

knjige
ŽU Škofije
status animarum konec 19. stol.

PLISKOVICA
duhovnija 1752, župnija 1935
66221 Dutovlje

knjige
ŽU
Litterae erectionis capellaniae s. Thomae 1752
status animarum 1825, 1829, 1846, 1866, prva polovica 20. stol.
urbar cerkve v Pliskovici 1763, 1833
računi cerkve sv. Tomaža v Pliskovici 1813
računski dnevniki 1782-1812, 1838-1848
ustanovne maše 1884-, 1905-
oznanila 1904-1915, 1920-1933, 1937-1943 (skupaj 5 knjig)
birmanska knjiga 1820-
protokol v cerkvenih zadevah 1731-1888
opravilni zapisnik 1904-
Ivan Delpin, Paberki (po 1937)

spisi
ŽU
1752-: inventarji 1793-, bera 1829, 1901, zakupne pogodbe 1838-1939, cerkev, pokopališče, vojna škoda, zvonovi 1922, cerkveno premoženje 1752-1919, računi 1822-1946, ustanove 1830-1932, kongrua 1939-1942, beneficij 1899-1939, poročni spisi 1851-, šola 1831-1861, Marijina družba, Katoliško izobraževalno društvo, škofijske okrožnice 1790-

1, 00 tm

listine
ŽU
1935, november 21. Ustanovitev župnije

PODBRDO
omenjena župnija 1740
65243 Podbrdo

knjige
ŽU
Bukve raznih znamenitosti pri farni cerkvi sv. Miklavža Podbrdom pod fajmoštrom Antanam???? Ruttarjem druga polovica 19. stol.
status animarum sreda 19. stol. (3 knjige), konec 19. stol., prva polovica 20. stol.
glavna knjiga obveznosti, davščin in dolžnikov 1843-1866
računska knjiga 1856-1878, 1912-1960
oznanila 1885- (17 knjig)
birmanska knjiga 1819-1892, 1923-
opravilni zapisnik 1884-1937, 1941- (skupaj 5 knjig)
VOJNA BOLNIŠNICA ŠT. 1103: ekshibitni protokol kurata 1917-1918

spisi
ŽU
19. stol.- pokopališče, obligacije, davčne napovedi, računi, mašne ustanove, poročni spisi, šola, PROSTOVOLJNA MILICA ZA NARODNO VARNOST PODBRDO: rezervatni spisi

0, 60 tm

ŽU Rut
19. stol.

PODBREZJE
vikariat pred 1502, župnija 1650
64203 Duplje

knjige
ŽU
Kronika 1909-1960
status animarum 1808, 1846, 1857, 1869, 1882, 1890
bera 1872-1880
dnevnik dohodkov in izdatkov 1907-1923
blagajniški dnevnik 1923-1936, 1936-
ustanovne maše 1910-1920
oklici 1807-1858
delovodnik 1918-1932
opravilni zapisnik 1933-1965

NŠALJ
inventar župne cerkve 1818
računska knjiga 1850-1914
zapisnik kaplanske bere 1896-1908
ustanovno pismo kaplanije 1771
stroški voznika grofa Auersperga s Turjaka 1813-1876
zapisnik ustanovnih maš 1838, 1842-1867
protokol ubožne ustanove 1800
deželnoknežje in škofijske odredbe 1792
škofijske in gubernijske odredbe 1792-1858 in podatki za kroniko 1859-1908
matrikula 1720-1764

spisi
ŽU
1804-: računi 1920-1940, davčne napovedi 1900-1941, bera 1872-1880, poročni spisi 1804-

0, 25 tm

VAS str. 560

PODČETRTEK
vikariat omenjen 1462, župnija omenjena 1644
63254 Podčetrtek

knjige
ŽU
status animarum 1853-1862
ženitveni zapisnik 1860-1911 (2 knjigi)
opravilni zapisnik 1853-1915 (3 knjige)

PODGORJE na Krasu
duhovnija 1848, župnija 1904
66216 Podgorje na Krasu

knjige
ŽU
Kronika 1928-
status animarum druga polovica 19. stol., začetek 20. stol.
urbar cerkve sv. Sabe v Podgorju 1837
urbar cerkve sv. Pavla v Černotičah 1837
blagajniški dnevnik 1903-1950 (2 knjigi)
katapan 1892
oznanila 1915-1921, 1942-1963 (skupaj 6 knjig)

birmanska knjiga 1905-
opravilni zapisnik 1849-1936 (3 knjige)

spisi
ŽU
19, stol.-: ustanovitev kaplanije 1848 in ustanovitev župnije 1904, inventarji, zvonovi, vojna škoda, računi 1856-1941, davčne napovedi, ustanovne maše, poročni spisi 1849-, šola 1851-1864, dopisi

1, 00 tm

PODGORJE pri Slovenj Gradcu
1891
62381 Podgorje

knjige
ŽU
status animarum 1850- (3 knjige)
okrožnice ordinariata 1811-1820 (2 knjigi)
opravilni zapisnik 1891- (3 knjige)

PODGRAD
duhovnija 1851, župnija 1937
66244 Podgrad

knjige
ŽU
Kronika 1932-
status animarum druga polovica 19. stol.
računi cerkve sv. Jakoba v Podgradu 1849, 1872
računi cerkve sv. Štefana v Račicah 1849, 1872
računi cerkve sv. Martina v Sobonjah 1849
kapital cerkve v Podgradu 1895
kapital cerkve v Račicah 1895, 1917
kapital cerkve v Sobonjah 1895, 1917
ustanovne maše 20. stol.
oznanila 1899-1913, 1917-1926, 1934-1943
opravilni zapisnik 1894-1900

ŽU Rodik
blagajniški dnevnik 1846-

spisi
ŽU
19. stol.-: gradnja cerkve v Podgradu 1880-, računi 1824-, sodni spisi, poročni spisi, dopisi, normalije

0, 90 tm

PODGRAD
lokalija 1790, župnija 1874
68322 Stopiče

knjige
ŽU
status animarum 1830 (8 knjig), okrog 1830, 1856, 1891
ustanovne maše 1938-
tretji red
Marijina družba
oznanila 1913- (6 knjig)
prvoobhajanci
birmanci 1878- (2 knjigi)
oklici 1811- (5 knjig)
vložni zapisnik 1928-
Zgodovina fare in gradivo

spisi
ŽU
19. stol.-: inventarji, računi, imovinske listine in posestni listi, blagajniški dnevniki, poročni spisi

0, 15 tm

PODKRAJ
vikariat 1751, župnija 1897
65273 Orešje - Col

knjige
ŽU
Kronika 1910-1911, 1939-1955
status animarum 1827, 1849, 1858, 1870, 1885
dolžniki cerkve v Podkraju 1838-1860
računska knjiga 1802-1832, 1863-1893
blagajniški dnevnik 1862-1886, 1912-1947
bera 1837-1891 (3 knjige)
ustanovne maše 1910-1911, 1939-1955
birmanska knjiga 1819-1933
protokol v cerkvenih zadevah 1830-1860
opravilni zapisnik 1861-1955 (2 knjigi)
Zidava in popravila cerkve 1864 in biografije duhovnikov 1751-1925

spisi
ŽU
19. stol.-: ustanovitev župnije in njene meje 1897, posestni listi, računi 1850, mašne ustanove, poročni spisi 1828-, dopisi

1, 00 tm

PODLIPA
lokalija 1782, župnija 1875
61360 Vrhnika

knjige
ŽU
Kronika podlipske župnije (po Hitzengerju)
Doneski h kroniki župnije Podlipa I 1890- (z zgodovino)
status animarum 1831, 1848, 1850, 1882 (2 knjigi), 1920
dnevnik dohodkov in izdatkov 1875-1918
dnevnik župne cerkve 1916-1954
ustanovne maše 1791-1898, 1891-1931
zapisnik Marijine družbe
imenik in kronika tretjega reda 1920
imenik udov cerkvenih bratovščin 1906
bratovščina sv. Družine 1934
imenik udov bratovščine sv. rešnjega Telesa 1900
oznanila 1851- (9 knjig)
birmanci 1847-1921
opravilnik 1914-

spisi
ŽU
1815-: inventar cerkvenega premoženja 1840-, izročilni zapisniki 1872-, izkazi imovine 1911-, posestne zadeve, kupna pogodba 1851, računi 1815-, ustanovne maše 1852, poročni spisi 1832-, dopisi 1887-, komisija za zemljiško odvezo 1860

0, 55 tm

PODMELEC
omenjena 1601
65241 Klavže

knjige
ŽU
status animarum 1845, 1850-1870 (3 knjige), 1870 (3 knjige), 1910 (3 knjige)
urbar cerkve Marijinega vnebovzetja v Podmelcu 1728, 1783, 1800
urbar cerkve sv. Ane na Grahovem 1728, 1800
urbar bratovščine sv. Jurija 1715 in bratovščinska knjiga 1714
urbar bratovščine sv. Lucije 1728 in bratovščinska knjiga za Logaršče
glavna dolžniška knjiga cerkve v Podmelcu 1845-1888
blagajniški dnevnik 1851-1961 (2 knjigi)
ustanovne maše 19. stol.- (3 knjige)
red službe božje v podmelški fari in podružnicah okrog 1809
oznanila 1884-1905, 1911- (skupaj 17 knjig)
birmanska knjiga 1819-1892, 1899-
oklici 1781- (8 knjig)
protokol v cerkvenih zadevah 1814-1888 (2 knjigi)
opravilni zapisnik 1855- (5 knjig)
Peter Šorli, Repertorij župnijskega arhiva (pred 1941)

spisi
ŽU
18. stol.-: računi 1851-, poročni spisi 1851-, prošnja župnika v Podmelcu cesarju Francu I. glede podružnice v Kneži 1804, proces Knežanov proti podmelški fari

1, 40 tm

PODNANOS
duhovnija 1573, župnija 1851
65272 Podnanos;

knjige
ŽU
Spominske bukve fare Šentvid nad Vipavo 1881-
status animarum 1840-1853, 1854-1882, 1883- (2 knjige)
dolžniki 1851-1883, 1883-1915
blagajniški dnevnik za Št. Vid 1884-1957
blagajniški dnevnik sv. Trojice, sv. Nikolaja, sv. Hieronima in Podbrja 1884-1962
računska knjiga cerkve Št. Vid 1802-1934 (4 knjige)
računska knjiga cerkve v Podbrju 1802-1934 (4 knjige)
računska knjiga cerkve sv. Hieromina 1802-1934 (4 knjige)
računska knjiga cerkve sv. Nikolaja 1802-1934 (4 knjige)
računska knjiga cerkve sv. Trojice 1802-1909 (4 knjige)
računska knjiga podružnice v Podragi 1802-1889 (3 knjige)
računska knjiga ubožne ustanove 1835-1884 (2 knjigi)
mašne ustanove 1868-1936 (3 knjige)
red službe božje v Šentvidu 1880
zapisnik sej Marijine družbe deklet in žena 1910-1943
oznanila 1867-1969 (7 knjig)
birmanska knjiga 1819-1921, 1927-
oklici 1851-1866, 1881-1966 (skupaj 5 knjig)
protokol v cerkvenih zadevah 1814-1863
opravilni zapisnik 1823-1929 (3 knjige)
SRENJA PODNANOS: procesi 18. stol. /8 knjig/
TELOVADNO DRUŠTVO OREL PODNANOS: tajniški zapisnik 1909-1914
KATOLIŠKO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO PODNANOS: zapisnik sej 1905-1918; blagajniški dnevnik 1902-1926; opravilni zapisnik 1914-1926
BRALNO DRUŠTVO PODNANOS: zapisnik sej 1899-1905

spisi
ŽU
1654-: primopredajni zapisniki 1851-, inventarji 19. stol.-, računi 1825-1941, poročni spisi 1851-, vizitacijska poročila 1654, 1876, 1882, 1904, 1909, 1936, spisi Matija Vrtovca, procesi Rossettijev z vipavskimi graščaki
Lantheriji in knezi Porzia zaradi posesti na Nanosu in Rebernicah 18. stol.
VIPAVA (zemljiško gospostvo): proces z Rosettiji zaradi posesti na Nanosu in Rebernicah 18. stol.
1, 80 tm

listine
ŽU
1481. Posvetitev oltarja sv Vida v Podnanosu
1496. Posvetitev kapele sv. Magdalene v Otoščah
1503. Posvetitev cerkve sv. Kozma in Damijana v Podbrju
1518. Priključitev cerkve sv. Magdalene v Otoščah
1573. Ustanovitev kaplanije v Šentvidu
1624. Posvetitev cerkve in glavnega oltarja pri sv. Hierominu
1624. Posvetitev oltarja sv. Ane pri sv. Hieronimu
1624. Posvetitev oltarja sv. Pavla v farni cerkvi v Podnanosu
1624. Posvetitev oltarja sv. Janeza Krstnika in sv. Egidija pri sv. Hieronimu
1642. Posvetitev cerkve in oltarjev v Podbrju
1642. Posvetitev cerkve sv. Servula
1642. Posvetitev cerkve sv. Trojice
1642. Dovolitev tedenskega sejma v Podnanosu
1699. Posvetitev cerkve sv. Nikolaja
1699. Posvetitev cerkve sv. Vida
18. in 19. stol., sejemske pravice v Podnanosu
1851. Ustanovitev župnije v Podnanosu
1890, oktober 1. Ustanovitev župnije v Podragi

PODRAGA
duhovnija 1758, župnija 1890
65272 Podnanos

knjige
ŽU
Kronika podraške fare 1890-1914 z vložkom Zgodovinski popis borbe Podražanov za samostojno faro 1933
status animarum 1854, 1866, 1892
dolžniki 1890-1940
blagajniški dnevnik 1890-1953
ustanovne maše 1890-1960
imenik in kronika mladeniške Marijine družbe 1900-1925
imenik in kronika dekliške Marijine družbe 1900-1925
oznanila 1881-1969 (21 knjig)
birmanska knjiga 1893-
oklici 1889-1969 (2 knjigi)
grobna knjiga 1900-1926
opravilni zapisnik 1891-1909

spisi
ŽU
1758-: ustanovitev beneficija 1758-, inventarji 19. stol.-, popravila cerkve 1905, popravila cerkvenih poslopij, zvonovi 1916-1923, gozd na Nanosu, pokopališče, računi, davčne napovedi, poročni spisi 1890-, šola, dopisi

1 tm

PODSABOTIN
vikariat 1851, župnija 1937
65211 Kojsko

knjige
ŽU Kojsko
status animarum 1857-1876, 1876, prva polovica 20. stol.
glavna knjiga dolžnikov združenih cerkva sv. Nikolaja in sv. Lovrenca v Podsabotinu 1877-
blagajniški dnevnik 1875-1951
računska knjiga 1878-1887
oznanila 1923-1938
birmanska knjiga 1878-1928, 1939-

spisi
ŽU Kojsko
19. stol.-: posestni listi, poročni spisi 1913-

0, 10 tm

PODSREDA
vikariat pred 1426, župnija 1765
63257 Podsreda

knjige
ŽU
Kronika 1872-
status animarum 1808-1914 (18 knjig)
birmanski zapisnik 1860-1956 (2 knjigi)
ženitveni zapisnik 1875-1958 (2 knjigi)

NŠALJ
matrikula s.d. (sreda 18. stol.)

spisi
ŽU
19. stol.-

0, 50 tm

PODZEMELJ
omenjena 1334
68332 Gradac

knjige
ŽU
status animarum okrog 1701, 1800 (2 knjigi), 1850 (3 knjige), 1942 (2 knjigi)
blagajniški dnevnik 1887-1904, 1903-1912, 1930-1942, 1943- (5 knjig)
ustanovne maše 1841-
zapisnik ustanovnih maš 1793-
obresti ustanovnih maš 1887-1913
udje bratovščin 1805-
udje tretjega reda 1925
oznanila 1892- (9 knjig)
birmanska knjiga 1896-
oklici 1892- (4 knjige)
poročne listine 1857-1913 (5 knjig)
opravilnik 1887-1915, 1932-
HRANILNICA IN POSOJILNICA PODZEMELJ: zapisnik sej načelstva 1908-1930

spisi
ŽU
1828-: ustanovna listina in oporoka Jurija Gusiča v Gradacu 1828, pokopališča 1893, inventarji 1880-, odpadniki, konvertiti 1941, listine o ustanovitvi Marijine družbe in tretjega reda, pravila Katoliškega izobraževalnega društva 1908, pogodbe, zemljiškoknjižne listine 1924-, odkup paše 1878-, odkup bere, cerkveni računi 1864-1939, davčne napovedi 1866-1920, poročni spisi 1914-1921, dopisi 1856-, begunci 1914-1918, padli in pogrešani v prvi in drugi svetovni vojni, seznam izseljencev 1937, popis vojne škode, popis pogorelcev 1942-1943, seznam internirancev 1942-1943, seznam umrlih v internaciji 1942-1943

1, 00 tm

načrti
ŽU
dvorana in kapela

POLENŠAK pri Ptuju
lokalija 1785, župnija 1870
62257 Polenšak

knjige
ŽU
Kronika (sestavil P. Danjko 1840)
status animarum 1890-1934 (2 knjigi)
cerkveni inventarji 1902-1932 (3 knjige)

VAS str. 244

POLHOV GRADEC
1296
61355 Polhov Gradec

knjige
ŽU
gradivo za kroniko župnije
status animarum 1805, 1810, 1819, 1821, 1826-1829, 1834-1838, 1860, 1870, 1895
urbar podružnične cerkve sv. Marjete v Horjulu 1692
urbar farne cerkve 1715-1727, 1723-1793, 1726-1794, 1751
urbar podružnične cerkve sv. Uršule v Setnici 1780
urbarski in davčni register fare 1772
desetinski register fare 1772, 1806-1837, 1810-1832
inventarji 1886-
prejemki in izdatki farne cerkve 1861-1895, 1901-1909, 1910-1919
prejemki in izdatki podružnic 1905-1930
dolžniki podružnične cerkve v Dvoru 1733-, 1813-
posevki 1778-1840
matrikula 1758-, 1804
ustanovne maše 1802-
Ar????notizio librarum 1810-1825
oznanila 1840-1967 (20 knjig)
oklici 1815-1855 (3 knjige)
protokol podložniških listin 1765-1807
protokol prejetih okrožnic 1802-1822
opravilni zapisnik 1846-1953 (5 knjig)

NŠALJ
matrikula 1695, 1728, 1744, 18. stol.

spisi
ŽU
1844-: cerkveni računi 1844-, poročni spisi 1851-1950

3, 10 tm

listine
ŽU
1389, maj 8. Pičenski škof Lovrenc, generalni vikar oglejskega patriarha, izdaja listino o posvetitvi cerkve sv. Fortunata blizu Korena (Kuryn) in podeljuje 40 dni odpustkov
1453, november 28. Urša, žena ljubljanskega meščana Melhiorja Poscha, proda Matku Klobasu in Černetu, ključarjema bratovščine sv. Mohorja v polhograjskem deželskem sodišču (=Koreno) eno kmetijo "zum Bosym" v šentviški in polhograjski fari
1499, avgust 18. Polhov Gradec. Škof Sebastijan "Conoviensis", vizitator oglejskega patriarha, potrjuje, da je posvetil cerkev sv. Elizabete, podružnično cerkev sv. Marije Device pod gradom Polhov Gradec s 4 oltarji in ji podeljuje odpustke
1527, oktober 1. Ljubljanski škof Urban (Tekstor) podeljuje cerkvi sv. Lovrenca na Gori blizu Polhovega Gradca po posvetitvi oltarjev odpustke (prepis 3. Januarja 1696)
1560, februar 19. Tomaž Roschnick proda kmetijo "v Kogu" v polhograjski fari Neži, vdovi Gregorja Jelovška, in obema otrokoma
1607, avgust 31. Ljubljana. Spor med sosesko Žažar pri Logatcu in samostanom Bistro zaradi napajanja živine na potoku Tunjica. Vložene listine: 1355, torek v Binkoštih. Jurij Legspan iz Polhovega Gradca razsodi spor med samostanom Bistra in podložniki vojvode Albrehta ter Polhograjčani zaradi meje ob Tunjici; 1367 torek po Luciji, vojvoda Albreht Avstrijski razsodi spor zaradi meja od izvira Tunjice do Gore v korist samostana Bistra; 1606, julij 30. Ljubljana. Razsodba Jožefa Posarela in Jurija Dienerja v sporu med Bistro in podložniki v Žažarju glede meja
1846. februar 15. Dunaj. Cesar Ferdinand dovoli občini Polhov Gradec dva letna živinska sejma na ponedeljek po drugi nedelji pred veliko nočjo in na kvatrni ponedeljek.

načrti
ŽU
župnišče 1840, škarpe okoli župnišča 1840, prižnica okrog 1850, portal cerkve okrog 1850, zvonik župne cerkve, župnijsko gospodarsko poslopje okrog 1850, sušilnica sadja iz 19. stol.

POLICA
vikariat 1787, župnija 1875
61290 Grosuplje

knjige
ŽU
Kronika župnije s podatki 1787-1939
Kronika dogodkov v župniji 1943-
status animarum 1841-1860, 1868-1877, 1879-1898, 1898-, 1898 (gostači)
zapisnik dohodkov in izdatkov 1920-1933
bera s.d.
pregled zakladnih maš 1824-1916
člani in kronika Marijine družbe 1899-
zapisnik bratovščine krščanskih družin na čast sv. Družini nazareški 1904
zapisnik članov dominikanske bratovščine presvetega rožnega venca 1904-1938
oznanila 1881-1919, oznanila in oklici 1920-1930, oznanila 1931-1968 (skupaj 11 knjig)
oklici 1829-1894
opravilni zapisnik 1874-1945 (5 knjig)

spisi
ŽU
premoženjske, finančne zadeve, poročni spisi
ŽIVINOREJSKA ZADRUGA POLICA: blagajniški dnevnik 1912-1923
1 tm

POLJANE - DOLENJSKE TOPLICE
1792
68350 Dolenjske Toplice

knjige
ŽU
Kronika 1868-
status animarum 1830 (2 knjigi), 1897, pred 1918
blagajniška knjiga II 1927-1940 s prilogami Gospodarski zapisnik za nadarbinarja 1932- in Blagajniški dnevnik podružnice Podstenice 1930-
opravilni zapisnik 1910-1935, 1935-1951

ŽU Stari trg ob Kolpi
urbar župnije 1819-1848
izvleček iz rustikalne fasije župnije 1805
delovodnik 1880-1887, 1888-1896

POLJANE nad Škofjo Loko
vikariat 1296, župnija 1417
64223 Poljane nad Škofjo Loko

knjige
ŽU
status animarum (fragment)
računska knjiga 1913-
opravilni zapisnik 1931-

NŠALJ
status animarum 1806
urbar župne cerkve 1785-1851, 1816
urbar župne cerkve in podružnic 1756
urbar podružnice na Bukovem vrhu 1677; 1785
urbar podružnice v Čabračah 1785-1858
urbar podružnice na Četeni Ravni 1785
urbar podružnice na Gabrški gori 1785-1858 in cerkveni računi 1857-1911
urbar podružnice sv. Križa v Brezju 1785-1860
urbar podružnice na Volčah 1785-1850 in cerkveni računi 1857-1910
urbar podružnice na Malenskem vrhu 1785- 1858 in cerkveni računi 1862-1910
urbar podružnice sv. Urha v Leskovici 1785-1875
urbar podružnice sv. Pavla na Stari Oselici 1748-1784
urbar podružnice sv. Urbana na Gornji Dobravi 1677, 1749
urbar podružnice sv. Volbenka na Logu 1785-1859 in cerkveni računi 1718-1783
urbar 1725-1784, 1743-1806, 1756-1807
desetinski register 18. stol.
računska knjiga cerkev sv. Volbenka na Logu 1744
matrikula 1790
oznanila 1779-1816, 1817
škofijske in okrajne odredbe 1784-1860

VAS str. 560

POLJČANE
1760
62319 Poljčane

knjige
ŽU
status animarum 1875 (7 knjig)
zapisnik odredb 1805-1811, 1811-1827
škofijske odredbe 1828-1885
1820-: inventarni zapisniki podružničnih cerkva sv. Urbana in sv. Miklavža 1831, cerkveni računi 1854, 1859, 1879-1889, birmanski protokoli 1820-1830, 1934-1938

2 tm

POLJE ob Sotli
kuracija 1786, župnija 1874
63255 Buče

knjige
ŽU
Kronika 1863-
status animarum 1826-1926 (13 knjig)
cerkveni inventar 1899, 1935
štolninski zapisnik 1906-1941
bratovščine 1898
oznanila 1899-1941 (4 knjige)
birmanski zapisnik 1860- (2 knjigi)
ženitveni zapisnik 1822-1931 (4 knjige)
opravilni zapisnik 1906-1935 (2 knjigi)

POLŠNIK
kuracija 1286, župnija 1491
61272 Polšnik

knjige
ŽU
status animarum VI. 1920
oznanila 1885-1895

SPF DAS str. 140

POLZELA
omenjena 1225
63313 Polzela

VAS str. 179

POMJAN
duhovnija 1210
66274 Šmarje pri Kopru

Knjige
ŽU
Kronika 1930-1940
status animarum 1838, 1893, začetek 20. stol.
desetinski register 1791
dajatve 1706
livel 1838
dolžniki 1855-
glavna knjiga dolžnikov 1895
blagajniški dnevnik 1859-1917
katapan 1826
oznanila 1893-1896, 1901-1925, 1935-1944
birmanska knjiga 1918-1940
opravilni zapisnik 1843-1947 (3 knjige)

spisi
ŽU
1795-: gradnja cerkve 1914-1915, računi 19. stol.-, procesi
1795-, ustanovne maše, poročni spisi 1839-, dopisi 1840-

0, 50 tm

PONIKVA
omenjena 1213
63232 Ponikva

knjige
ŽU
Kronika 1870-
status animarum 1841-1866 (2 knjigi)
cerkveni inventar 1896 (2 knjigi)
zapisnik zapuščin 1816-1847
zapisnik ustanovnih maš 1917
zapisnik državnih in cerkvenih odredb 1789-1809

AS
status animarum 1880-1893

PONIKVE
vikariat 1762, župnija 1935
55283 Slap ob Idrijci

knjige
ŽU
status animarum 1830, 1852, 1868, 1927
urbar 1751
dolžniki 1846, 1910
blagajniške knjige
oznanila 1907-
birmanska knjiga 1819-
oklici 1936-1953
opravilni zapisnik 1833 (3 knjige)

spisi
ŽU
19. stol.-: nova cerkev na Ponikvah, inventarji 1825-, bera, računi, ustanovne maše, bratovščine, poročni spisi, šola, dopisi

1, 00 tm

načrti
ŽU
župnišče 1913

POSTOJNA
duhovnija 1645, župnija 1793
66230 Postojna

knjige
ŽU
Kronika 1920-
status animarum 1826 (2 knjigi), 1838 (2 knjigi), 1838 (gostači), 1840, 1848 (3 knjige), 1858, 1860, druga polovica 19. stol., konec 19. stol.
repertorij k statusu animarum 1848
urbar za Postojno 1681
urbar cerkva sv. Andreja, sv. Katarine in sv. Magdalene na velikem Otoku 1728
urbar cerkve sv. Antona v Stari vasi 1743
urbar cerkve sv. Štefana v Postojni 1748
dolžniki 1814-1846, 1870-1901, 1901-1943
ustanovne maše 1843-1862, 1890-1919 (skupaj 7 knjig)
oznanila 1841-1849, 1874-1962 (skupaj 11 knjig)
birmanska knjiga 1880-1963
oklici 1848-1946 (5 knjig)
protokol v cerkvenih zadevah 1855-1859
opravilni zapisnik 1845-1895, 1905-1926, 1934-1943 (skupaj 4 knjige)

spisi
ŽU

1649-: primopredajni zapisniki, inventarji 19. stol.-, popravila, sodni spisi 19. stol.računi 1649-1677, 19. stol.-, mašna ustanovna pisma, poročni spisi 19. stol.-, šola 19. stol.-, dopisi 19. stol.-

3, 00 tm

POVIR
duhovnija 1380, župnija 1463
66210 Sežana

knjige
ŽU
Kronika (Vermerkungen aller seit dem Jahr 1855 in der unmittelbaren Pfarr Povir
sich ergebenen Erreigrsisse) 1855-
status animarum 1808 in prepis okrožnic 1811-1812, okrog 1830, 1849-1888, konec 19. stol.
urbar cerkve sv. Petra v Povirju 1635; 1791, 1835
urbar cerkve Matere božje na Gori 1823
glavna knjiga dolžnikov cerkve sv. Andreja v Merčah 1847
glavna knjiga dolžnikov cerkve Matere božje na Gori 1851
glavna knjiga dolžnikov cerkve sv. Petra v Povirju 1875
mašne ustanove 1889-1939
katapan 1756, 1763
oznanila 1864-1968 (17 knjig)
birmanska knjiga 1905-
oklici 1791-1793, 1796-1808, 1828- (skupaj 7 knjig)
okrožnice 1782-1787
protokol v cerkvenih zadevah 1787-1804
opravilni zapisnik 1901-1940 (3 knjige)

spisi
ŽU
18. stol.-: inventarji 1866-, primopredajni zapisniki, zakupne pogodbe, zvonovi,
posestni listi, računi 1815- 1943, vojna škoda, normalije 18. stol.-, vizitacijska poročila 1717, 1726, 1732, 1741, 1747, 1753, 1777, 1786, poročni spisi 1824-, normalije 18. stol.-

2, 00 tm

listine
ŽU
1687. Odpustki bratovščine sv. Antona na Gori
1687. Ustanovitev bratovščine sv. Antona na Gori
1726. Posvetitev oltarja sv. Jožefa na Gori
1737. Križev pot v Povirju
1779. Priviligiran oltar v Povirju
1785. Štola v Povirju

PREČNA
1767
68000 Novo mesto

knjige
ŽU
status animarum 1825-1831, 1829-1834, 1834-1845, III okrog 1840, 1844-1850,
1850-1872 (2 knjigi), VI okrog 1880, VIb okrog 1890, VIa okrog 1893
računska knjiga 1872- (6 knjig)
ustanovne maše 1893-
zapisnik udov tretjega reda 1887-1914, 1888-1944
oznanila 1834-1949 (28 knjig)
oklici 1814-1937 (8 knjig)

spisi
ŽU
1828-. cerkveni računi 1850-, poročni spisi 1828-
1 tm

PREDDVOR
16. stol.
64205 Preddvor

knjige
ŽU
status animarum 1819 in 1825 ter dohodki z izdatki 1827-1865, 1820, 1880 (gostači), 1911
župnikova bera 1906-1917
kaplanski berski zapisnik 1906-1917
zapisnik računov 1738-1758
sumarni izvleček cerkvenih računov 1771
dohodki in izdatki 1876-1899, 1905, 1905-1938, 1938-
obračun dohodkov in izdatkov 1852-1867, 1868-1902
dnevnik dohodkov in izdatkov 1936-1949
seznam kapitala 1876-1890
dohodki in izdatki podružnic 1897-1899
izkaz dohodkov in stroškov preddvorskih podružnic 1909-1929
zaznamek dolžnikov in hranilnih vlog župne in podružničnih cerkva 1912-1918
seznam ustanovnih maš 1722-1763
ustanovne maše 1792-1836
kaplanske ustanovne maše 1909-1918
ustanove 1768-1828, 1843-1859, 1869-1879, 1886-1908
izkazi ustanov 1818
računi ubožnice 1869-1916
kronika Marijine družbe 1900-1940
člani bratovščin
člani družbe sv. Družine
oznanila 1868- (11 knjig)
oklici 1844-1911 (2 knjigi)
opravilni zapisnik 1868-1941 (4 knjige)
repertorij arhiva 1912-1923
HRANILNICA iN POSOJILNICA PREDDVOR: zapisniki sej 1934-1940; knjiga porokov pred 1914
PROSVETNO DRUŠTVO PREDDVOR: blagajniška knjiga 1903-1941

NŠALJ
urbar župne cerkve 1749-1788
urbar podružnice na Beli 1799-1805
urbar podružnice na Bregu 1749-1789
urbar podružnice v Mačah 1749-1806
urbar podružnice v Preddvoru 1642
urbar podružnice v Tupaličah 1749-1785
bera župnija Preddvor 1791
računska knjiga za cerkev in bratovščine 1772
matrikula 1762-1825, 1694 in računska knjiga 1766-1786 in status animarum 1762-1785

spisi
ŽU
1743-: zvonovi, orgle, računi 1835-1848, davki, procesi in računi 1743-1756, diplome, vodovod, volila M. Šavsa, matična sporočila, poročni spisi 1840-, šola, prosvetni dom, zgodovinske beležke župnika Markiča
KRAJEVNI ŠOLSKI SVET PREDDVOR: 19. stol . 1 snopič
0, 50 tm

načrti
ŽU
slikanje cerkve (Železnik) 1936

PREDOSLJE
1787
Predoslje 36, 64000 Kranj

knjige
ŽU
Kronika 1880 in 1908-1968
status animarum 1830, 1843, 1856, 1863, 1876, 1876 (gostači)
blagajniški dnevnik 1878-1891, 1903-1918
zapisnik novincev in novink Marijine družbe
zapisnik sv. Družini posvečenih družin
zapisnik Srcu Jezusovemu posvečenih družin
zapisnik udov tretjega reda sv. Frančiška
zapisnik Marijine družbe žena
zapisnik Marijine družbe deklet
zapisnik karmelske bratovščine
ustanovne maše
birmanci 1826-1898
oklici 1835-1877

spisi
ŽU
1840-: računi župne in podružničnih cerkva 1840-1946, podružnici Suha in Britof, zvonovi, tabernakelj v Predosljah, oltarji v Suhi, ustanovne maše, ustanove, posestne pole in mape, dohodnine, zemljišča, davki in davčne napovedi, inventarji 1848-1915, poročni spisi 1857-, krajevni šolski svet v Predosljah, dopisi 1861-1882, normalije, vojni dopisi 1914-1918

0, 80 tm

PREGARJE
duhovnija 1653, župnija 1938
66243 Obrov

knjige
ŽU
status animarum prva polovica 19. stol., konec 19. stol.
ustanovne maše 1918-
protokol okrožnic 1835-1870 (2 knjigi)
opravilni zapisnik 1902-1955 (2 knjigi)

PRELOKA
lokalija 1787, župnija 1800
68341 Adlešiči

knjige
ŽU
Kronika župnije Preloka 1918-1920
status animarum 1830, 1849, 1857, 1878, 1925
bera 1922 (2 knjigi)
blagajniška knjiga 1914-1945
blagajniška knjiga podružnice v Ziljah 1915
ustanovne maše 1915-1921
kronika dekliške Marijine družbe 1916-
zapisnik udov tretjega reda 1919
oznanila 1860-1956 (13 knjig)
birmanci 1882
oklici 1856-1909
pokopališka knjiga 1908-1920
knjiga prepisov spisov 1834-1852
zapisnik cerkvenih govorov
delovodnik 1882-1921 (6 knjig)

spisi
ŽU
1838-: inventarji 1838, 1859, 1911, bera, prevzem župnišča, poročni spisi 1857-

0, 30 tm

načrti
ŽU
zvonik 1880, župnišče, cerkev, zakristija 1926

PREM
duhovnija 1668, omenjena župnija 1862
66255 Prem

knjige
ŽU

status animarum 1797 in protokol škofijskih okrožnic 1788-1830, prva polovica 19. stol., sreda 19. stol. konec 19. stol. (2 knjigi)
urbar cerkve sv. Helene na Premu 1741; 1761, 1809
urbar cerkve sv. Janeza Krstnika v Smrju 1789
urbar ubožne ustanove 1841
urbarski zapisnik cerkvenega premoženja 1804-1812
računska in dolžniška knjiga 1802
zemljiška knjiga cerkvenega imenja sv. Helene na Premu (prepis)
ustanovne maše 19. stol.
katapan 1668 in kronika 1788-1819, 1781
birmanska knjiga 1874-1909, 1926-
opravilni zapisnik 1872- (3 knjige)

spisi
ŽU
19. stol.-: pogodbe, posest, procesi, računi, poročni spisi, dopisi

0, 30 tm

PRESERJE
vikariat pred 1321, župnija 1747
61352 Preserje

knjige
ŽU
Kronika 1863-1940
status animarum I 1828-, II 1863-1874, III 1875-1887, IV 1887-1900, V 1900-1930, VI 1935-
status animarum gostačev I 1870-, II 1883-, III 1900-, IV 1920
urbarski in davčni register podružnične cerkve sv. Jožefa nad Preserjem 1721
urbarski in davčni register podružnične cerkve sv. Florijana v Kamniku 1731
dohodki in izdatki farne cerkve Preserje 1808-1880 in kronika popravil 1863-1894
računska knjiga podružnične cerkve na Žalostni gori 1797-1811 in inventar farne cerkve 1865 z inventarjem podružnic
računska knjiga podružnične cerkve sv. Jožefa nad Preserjem 1793-1811
računska knjiga fare in podružnic 1901-1908
seznam obligacij, zadolžnic 1808-1865 in prejemki ter izdatki 1863-1882
posevki farne kmetije 1807-1861, bera ter desetina 1833-1857
ustanovne maše 1911-1944 (3 knjige)
bratovščine fare Preserje 1867-1918
oznanila 1880-1970 (14 knjig)
birmanci II 1906-1971
oklici 1805-1947 (6 knjig)
prepisi odredb 1811-1858 (2 knjigi)
delovodnik 1903-1917

spisi
ŽU
18. stol.-mašne ustanove, meje župnije in občine, relikvije, poročni spisi, cerkvena imovina, nadarbina, dopisi

2, 50 tm

PRESKA
1786
61215 Medvode

knjige
ŽU
Kronika 1884-1951 (2 knjigi)
status animarum okrog 1830 (2 knjigi), 1888, okrog 1900 (4 knjige)
dnevnik dohodkov in izdatkov 1871-1880
izkaz dohodkov in stroškov 1904-1946
računi cerkve 1939-1941
blagajniška knjiga 1941-1944
maše iz verskega zaklada
ustanovne maše 1886
Marijina družba 1898-
imenik udov Marijine družbe 1898
zapisnik udov bratovščin (2 knjigi)
imenik članov tretjega reda 1900-
oznanila 1845-1964 (27 knjig)
oklici 1914-1940
opravilni zapisnik 1928-1941
seznam arhiva
Anton Jelovšek, Beiträge zu Geschichte von Krain, 1874

NŠALJ
status animarum 1869-1887 (6 knjig), 1869-1887 (gostači, 4 knjige)
oklici 1812-1886
državne in škofijske odredbe 1824-1858

spisi
ŽU
1787-: liturgične zadeve, popravila cerkve 1873, zvonovi 1917, nova cerkev, pro memoria o tabernaklju 1851, ustanovne maše 1850-, cerkveni računi 1798, zadolžnice in pobotnice, posestni listi, katastrske in zemljiške zadeve, bera, volila, krstni listi 1941-1945, oznanila 1941-1945, poročni spisi 1852, normalije
1 tm

načrti
ŽU
cerkev

PREVALJE
omenjena 1341
62391 Prevalje

knjige
ŽU
status animarum 1858-1874 (3 knjige)
urbar 1753, 1847

spisi
ŽU
19. stol.-
2, 20 tm

PREVORJE
duhovnija 1786, kuracija 1802, župnija 1807
63262 Prevorje

knjige
ŽU
Kronika 1875-

PREŽGANJE
vikariat pred 1590, župnija 1661
61277 Prežganje

knjige
ŽU
Kronika 1898- z zgodovino

NŠALJ
status animarum 1860-1899, 1894, 1910, 1920
oklici 1814-1877

PRIHOVA
1766
62317 Oplotnica

knjige
ŽU
Kronika 1850
status animarum 1865, 1873, 1886, 1907, 1919 (skupaj 6 knjig)
škofijske in državne odredbe 1869

PRIMSKOVO na Dolenjskem
vikariat 1753, župnija 1862
61276 Primskovo

knjige
ŽU
Kronika
status animarum 1832, 1890, 1920, 1920 (gostači)
blagajniški dnevnik 1906-
blagajniški dnevnik za Mišji dol 1906-
blagajniški dnevnik za Dolnji vrh 1906-
zapisnik Marijine družbe
birmanska knjiga 1894

PRVAČINA
1450
65294 Dornberk

knjige
ŽU
status animarum 1824, druga polovica 19. stol., 1900
oznanila 1915-1932
birmanska knjiga 1918-
oklici 1868-1946
opravilni zapisnik 1914-1949

spisi
ŽU
1783: proces prvaškega župnika Maliča proti Goričanu J.K. pl. Bosizio zaradi posesti, proces prvaškega župnika Maliča proti županu T. Gregoriču ter kolonom iz Vogrskega, 20. stol.-: kupoprodajne pogodbe, posestni listi, orgle, računi
0, 30 tm

PTUJ - SV. PETER IN PAVEL
1789
Trg svobode 1, 62250 Ptuj

Kronika 1908-1940
cerkveni računi 1852-
blagajniška knjiga 1884-
oznanila 1867-
oklici 1815-1832
ženitveni zapisnik 1832-1918
šolska poročila 1837-1869
obrtni vajenci 1814
opravilni zapisnik 1829-1906

ZA Ptuj
Kronika 1861-1908

spisi
ŽU
19. stol.
5 tm

VAS str. 243, 244

PTUJ - proštija
pred 1617
62250 Ptuj

knjige
ŽU
status animarum 1826-1828
blagajniški dnevnik ubožnice 1832
opravilni zapisnik 1836-1854, 1902-1910, 1917 (4 knjige)
prepis Asketike, ki jo je poslal Ignacij Lojola ljubljanskemu škofu Urbanu Tekstorju leta 1554

ZA Ptuj
Kronika 1732-1840, 1842-1939

spisi
ŽU
19. stol .
0, 20 tm

VAS str. 243 (sv. Jurij)

PTUJ (evangeličanski)
VAS str. 246

PTUJSKA GORA
1787
62323 Ptujska gora

knjige
ŽU
status animarum 1845-1920 (3 knjige)
oznanila 1891-1945 (18 knjig)
oklici (2 knjigi)
ženitveni zapisnik 1905-1959
okrožnice 1788-1816 (2 knjigi)

PUCONCI (evangeličanski)
1783
69201 Puconci
knjige
ŽU
blagajniška knjiga 19. stol.
agenda 19. stol. (2 knjigi)
spisi
ŽU
19. stol.: med njimi rokopisi pisatelja Janoša Kardoša
1, 10 tm

RADEČE
vikariat 1385, župnija 1618
61433 Radeče

knjige
ŽU
pokopališka knjiga 1937-1944

SPF DAS str. 140

RADLJE ob Dravi
omenjena 1255
62360 Radlje ob Dravi

knjige
ŽU
zapisnik dajatev cerkvam v Radljah, Muti , Pamečah, Soboti, Šentjanžu pri Muti, Šentjerneju nad Muto 1841
inventar nadarbine 1902
inventar ubožnega zavoda 1902

spisi
ŽU
20. stol.
1, 20 tm

RADOVICA
1856
68330 Metlika

knjige
ŽU
Kronika 1817-1927
status animarum 1881-1890 (2 knjigi), 1883-1969
štolarij 1910-1950
birmanci 1876-1964
zapisnik prejemkov in izdatkov 1880-1918, 1919-1941
delovodni protokol 1880-1908

RADOVLJICA
1295
Linhartov trg 30, 64240 Radovljica

knjige
ŽU
Spominska knjiga Kronika 1928-1968 (z zgodovino)
status animarum 1824, 1827 (2 knjigi), 1830 (3 knjige), 1842, 1890 (2 knjigi), 1891, 1910 (gostači), 1920 (3 knjige)
obračun cerkvenih opravil v Radovljici 1841-1866
glavna knjiga 1903-
blagajniška knjiga 1932-1935
ustanovne maše
maše in dobrotniki 1755
listine župnijske cerkve v Radovljici 1836-1850
podložniške knjižice za dajatve 1796, 1821-
delovodnik 1877-1968 (3 knjige)
slovenske pridige Jožefa Hemla 1830-1833 (16 knjig)
PROSVETNO DRUŠTVO RADOVLJICA: pravila in sejni zapisnik 1920-

NŠALJ
status animarum 1833
urbar župne cerkve 1693, 1694, 1739-1787, 1745-1777
urbar župnišča v Radovljici 1756
urbar cerkve sv. Lamberta na Lancovem 1613-1649
urbar bratovščine sv. rešnjega Telesa in sv. Trojice v Radovljici 1657
urbar bratovščine sv. rešnjega Telesa 1666
urbar 1725
urbar bratovščine sv. Lucije 1762
inventar in urbar 1760
bratovščina Sv. Ane na Rodinah 1729
bratovščina sv. rešnjega Telesa v Radovljici 1699
bratovščina sv. rožnega venca 1665-1731
seznam ustanovnih maš 1791-1868, 18. stol.
ustanova jutranjih maš 1805
zapisnik civilnih in cerkvenih okrožnic 1793-1843
matrikula 1698, 1822

spisi
ŽU
1755-
3, 70 tm

načrti
ŽU
cerkve in oprema za farno in podružnične cerkve, cerkvene stavbe, oltar v Lescah (Vurnik) 1882, otroški vrtec Hočevarjeve ustanove, zvonik 1907, pokopališče

SPF DAS str. 140

RADOVLJICA
dekanija
Linhartov trg 30, 64240 Radovljica

knjige
ŽU Radovljica
delovodnik 1853m1937 (5 knjig)

spisi
ŽU Radovljica

RAKA
1363
68274 Raka

knjige
ŽU
Kronika 1886-1937
status animarum 1816-, 1819-, 1826-, 1830-, 1831-1848, 1834-, 1847-1855, 1849-, 1878 (3 knjige), 1888-1899, 1889-1899, 1895-, 1920 (2 knjigi)
seznam krajev, vasi fare Raka, število hiš in imena hišnih gospodarjev 1816-1823
urbar župnišča Raka 1756, 1793, 1803
urbar 1782, 1795, okrog 1800
desetinski register 1797, 1798, 1799
register desetine od snopov in prirastka živali 1810-1812
register desetine od prirastka živali 1757-1759, 1785, 1789, 1795-1803, 1799 (2 knjigi), 1808-1809, 1814-1819, 1822
register desetine od vreč 1759-1761, 1847-1848
register vinske desetine 1796, 1802-1804, 1816, 1823-1825
register desetine od snopov 1780, 1786, 1738, 1788, 1837-1846, 1845-1847, s.d.
register tlake 1811
bera 1823-1828
sejni zapisniki cerkvenega stavbnega odbora na Raki 1926
ustanovne maše 1917
seznam umrlih članov bratovščine rešnjega telesa 1811-1812 . seznam članov tretjega reda 1900
seznam članov Marijine družbe 1903
oznanila 1866-1876, 1878-1935 (skupaj 11 knjig)
oklici 1866-1878, 1882-1952 (skupaj 6 knjig)
protokol poročil in pojasnil, ki jih je pošiljal dekanat Kostanjevica na ordinariat, kresijski urad in kuracije 1788-1794
opravilni zapisnik 1882-1900, 1892-1913, 1913-1941

spisi
ŽU
1680-: zbirka za zvonove 1929, kupna pisma 1739, 1799, desetina 1740-, računi 1788-1849, ubožnica 1795-1805, davčni izkazi 1804-, rustikalne fasije, podložniški inventarji 1797-, podložniške listine 1799-, del Jožefovega katastra, zapisnik regulacije pripreg in cestne tlake 1797, procesi 1680-, proces Matevža Sajevca, raškega župnika, proti Ernestu EngeIbertu Fabjaniču 1684, gorske pravde, tožba za Bartolove vode 1818-1824, poročni spisi 1823-, dopisi 1680-
1 tm

RAKA - dekanija

spisi
ŽU Raka

1790

RAKEK
1940
61381 Rakek

knjige
ŽU

Kronika 1939-

status animarum 1920 (gostači in železničarji), 1940, 1943

RAKITNA
vikariat 1766, župnija 1842
Rakitna 55, 61352 Preserje

knjige
ŽU
status animarum 1865-1874, 1876-1887
zapisnik bere 1801
cerkveni računi 1740-1789
dohodki in stroški 1908-1942, 1942-
štolarij 1926-1940, 1943-
pogrebne štolnine 1910-1926
ustanovne maše 1792-1847, 1862-1909, 1910-1918
mladeniška Marijina družba 1903-1906
imenik in kronika mladeniške Marijine družbe 1902-1917
bratovščina sv. rožnega venca 1903-1906
bratovščina karmelskega škapulirja 1902-1907
bratovščina sv. rešnjega Telesa 1902-1908
bratovščina Naše ljube Gospe 1902- 1919
apostolstvo molitve 1904
oznanila 1868-1936 (6 knjig)
oklici 1766-1851, 1868-1943
pokopališka knjiga 1910-1916
okrožnice 1804-1852
zapisnik o pouku krščanskega nauka in o verskih vajah 1909-1913
opravilni zapisnik 1908-1929, 1930-
meteorološka opazovanja 1931-1942 (10 zvezkov)
ČEBELICA RAKITNA: blagajniški dnevnik 1907-1917
HRANILNICA IN POSOJILNICA RAKITNA: blagajniški dnevnik 1930-1944; hranilne vloge 1930-1942
LJUDSKA ŠOLA RAKITNA: opravilni zapisnik 1914-1921

spisi
ŽU
18. stol, -: cerkveni računi, inventarji, mašne ustanove 1838-, poročni spisi 1888-1939, gospodarske zadeve 18. stol, -

0, 30 tm

RAKITOVEC
kaplanija 1949
66216 Podgorje na Krasu

knjige
ŽU Podgorje na Krasu
status animarum druga polovica 19. stol.

RATEČE - PLANICA
lokalija 1785, župnija 1875
64283 Rateče - Planica

knjige
ŽU
Zgodovinska knjiga župnije Rateče na Gorenjskem, I. del splošna zgodovina župnije (1918 spisal župnik Jožef Lavtižar), II. del kronika do 1939, dodatek: kronika 1939-1944. status animarum 1846, 1890 in seznam umrlih 1941-1945

NŠALJ
matrikula 1805

RAVNE
duhovnija 1786, župnija 1889
65282 Cerkno

knjige
ŽU
status animarum 1874, začetek 20. stol., konec 19. stol.
dolžniki 1869-1887
Marijina družba 1919-
oznanila 1888-1894, 1932-1941
birmanska knjiga 1819-1966
oklici 1908-1965
protokol v cerkvenih zadevah in opravilni zapisnik 1786-1873 (4 knjige)
opravilni zapisnik 1875- (4 knjige)

spisi
ŽU
19. stol.-: inventarji, zvonovi, računi, davki, poročni spisi, dopisi

1, 00 tm

RAVNICA
vikariat 1756
65251 Grgar

knjige
ŽU Solkan
status animarum prva polovica 19. stol., 1851, 1901
dolžniki cerkve sv. Marjete na Ravnici 1849
glavna dolžniška knjiga cerkve sv. Marjete 1900
blagajniški dnevnik 1901-
birmanska knjiga 1820-1908
oklici 1863-1943
opravilni zapisnik 1860-1894, 1914-1915

ŽU Grgar
status animarum začetek 20. stol ,
mašne ustanove 1854-1929 (4 knjige)
oznanila 1863-1874, 1888-1892, 1944-1951 (skupaj 4 knjige)
birmanska knjiga 1924-

spisi
ŽU Grgar
19. stol.-: posest, inventarji, davki, računi, sodni spisi, poročni spisi, šolstvo

0, 25 tm

RAZBOR nad Loko
lokalija 1788,
župnija 1813

61434
Loka pri Zidanem mostu

knjige
ŽU
status animarum 1848- (6 knjig)
blagajniški dnevnik 1862-1940 (2 knjigi)
štolninski zapisnik 1875-1933 (2 knjigi)
oznanila 1842-1940 (18 knjig)
birmanski zapisnik 1842- (2 knjigi)
oklici 1840-1941 (5 knjig)
ženitveni zapisnik 1931-1959
zapisnik državnih in cerkvenih odredb 1804-1859
opravilni zapisnik 1862-1965 (4 knjige)

spisi
ŽU
19. stol . -

0, 10 tm

RAZBOR pri Slovenj Gradcu
kuracija 1533, župnija 1788
62380 Slovenj Gradec

knjige
NŠAL.1
matrikula 1726

RAZDRTO
kaplanija
6622 Senožeče

knjige
Ž U Senožeče
status animarum prva polovica 19. stol.
opravilni zapisnik 1906-1916

ŽU Hrenovice
status animarum 1862-1883
blagajniški dnevnik 1893-1928
ustanovne maše 1893-1918

spisi
Ž U Hrenovice
1823-: inventarji

REČICA ob Savinji
1140-1173
63332 Rečica ob Savinji

knjige
ŽU
Kronika 1890-1903
status animarum 1895-1930 (4 knjige)

VAS str. 179

REMŠNIK
1201
62363 Podvelka

knjige
ŽU
Kronika 1882- (2 knjigi)
status animarum 1870, 1882 (skupaj 9 knjig)
urbar 1846
register bere 1881
blagajniški dnevnik župnijske cerkve 1852-1866
popis župnijskih stavb 1866
zapisnik ubožnega zavoda 1870
ženitveni zapisnik 1838
register škofijskih in gubernijskih okrožnic 1771-1804

spisi
ŽU
18. stol.
1 tm

RENČE
1475
65292 Renče

knjige
ŽU
status animarum začetek 20. stol.
urbar župne cerkve 1759
kataster župne cerkve 1829
kataster župnijskega beneficija v Renčah 1829
zapisnik Marijine družbe 1914-1927
kronika Marijine družbe 1909-1943
oznanila 1887-1948 (24 knjig)
birmanska knjiga 1820-1903, 1919-1939
oklici 1876-1908, 1920-1927, 1938-1948 (skupaj 5 knjig)
opravilni zapisnik 1887-1907
MESTO REKA: Statuti della terra di Fiume di S. Vito 29, giugnio 1530, il fine delli statuti della terra di Fiume di S. Vito 10. genario 1607.

spisi
ŽU
19. stol.-: gradnja cerkve in zvonika 1918-, zakupne pogodbe 1895-, inventarji 1818, 1888, računi 1912-1940, mašne ustanove 19. stol.-, poročni spisi, dopisi
0, 80 tm

RETEČE
1848
64220 Škofja Loka

knjige
ŽU
Spominska knjiga 1903 (z zgodovino župnije)
Kronika 1908-1940, II 1941-
status animarum 1860-1889, 1860-1889 (gostači), 1883, 1897, 1897 (gostači)
blagajniški dnevnik 1914-1935
mašne ustanove 1909-1921
članski zapisnik treznostnega odseka 1927
oznanila 1926-1957 (4 knjige)
oklici 1876-1934
opravilnik 1932-
kazalo župnega arhiva

NŠALJ
urbar cerkve sv. Nikolaja na Godešiču 1735

Spisi
ŽU
1854-: računi 1889, mašne ustanove, inventarji, Bradeškovo slikanje kapele, procesi 1854-, ubožnica, spisi o ovadbi proti Šarcu zaradi tabora 1867-1869, vojno posojilo, Društveni dom v Retečah 1921
0, 25 tm

načrti
ŽU
zakristija 1913, Društveni dom v Retečah

RIBNICA
11. stol.
61310 Ribnica (na Dolenjskem)

knjige
ŽU
Kronika fare Ribnica 1868-1917
status animarum 1800-1834 (3 knjige), 1833-1860 (6 knjig)
katalog kočarjev 1829, 1846, 1856, 1879
priročni urbar fare in pridruženih beneficijev 1757-1781
urbar fare 1779-1802
priročni urbar fare 1807, 1820
urbarski in davčni register 1757
seznam žitne desetine 1812-1825, 1841
bera 1779-1793
seznam bere 1840
zapisnik bere kaplanov 1917-1928
protokol listin VIII 1809-1825, IX 1826-1837, X 1838-1849
prejemki in izdatki fare 1859-1865 in farni kapitali 1826-1856, 1883-1909
dohodki in izdatki za zidanje mežnarije 1889
ustanovne maše 1832-1907
beneficij sv. rešnjega Telesa 1753-1868
bratovščina sv. rešnjega Telesa 1904-1939
bratovščina sv. Družine 1915-1944
Marijina družba za dekleta 1901-1947 (3 knjige)
Marijina družba za žene 1915-1947
tretji red 1900-1941
računska knjiga ubožnice v Ribnici 1858-1886
seznam kapitalov in podpirancev ubožnice v Ribnici 1836-1850
protokol okrožnih odredb 1788-1794
opravilni zapisnik 1736-1771, 1807-1850, 1859-1869, 1868-1871, 1871-1874, 1875-1879, 1879-1882, 1883-1886, 1886-1888; 1888-1889, 1890, 1896-1900, 1900-1912, 1930-1946
RIBNICA (zemljiško gospostvo): reformirani urbar 1576

spisi
ŽU
neurejeni
15 tm

SPF DAS str. 140

RIBNICA - dekanija

knjige
ŽU Ribnica
status Marijinih družb dekanije 1900-1930
opravilni zapisnik 1898-1937

RIBNICA na Pohorju
vikariat pred 1478, župnija okrog 1740
62364 Ribnica na Pohorju

knjige
ŽU
Kronika l838-
zapisnik bere 1819-1898
blagajniška knjiga župne cerkve, podružnice sv. Janeza na Janževskem vrhu, sv. Lenarta v Ribnici, sv. Bolfenka v Hudem kotu 1793-1898 (10 knjig)
ustanovne maše 1858-1916
zapisnik ubožnega sklada 1811-1937

spisi
ŽU
1789-: inventarji cerkev sv. Bolfenka, sv. Janeza, sv. Jerneja in sv. Lenarta 1789-1860, davčne napovedi 1821-1918
0, 90 tm

RIBNO
ekspozitura 1839, župnija 1901
64260 Bled

knjige
ŽU
status animarum 1910

ROB
lokalija 1789, župnija 1876
61314 Rob (na Dolenjskem)

knjige
ŽU
Kronika 1902 in 1933-1941
status animarum I 1809-1813, II 1820-1824, 1845-1850 (2 knjigi), 1870-, 1887-1907, 1889- (gostači ), 1926-
zapisnik vere 1899-1923, 1936-1943
dohodki in izdatki 1911-1944
seznam dolžnikov za maše 1876- 1905
seznam članic Marijine družbe 1904-1938
zapisnik članov tretjega reda 1920, 1920-1938
oznanila 1925-1945 (3 knjige)
birmanci 1825-1937 (2 knjigi)
oklici 1833-1946 (3 knjige)
protokol odredb cerkvenim ustanovam 1814-1870
opravilni zapisnik 1889-1920 (2 knjigi)
HRANILNICA IN POSOJILNICA ROB: blagajniški dnevnik prejemkov in izdatkov 1922-1944

spisi
ŽU
1788-
1 tm

ROČE
vikariat 1787, župnija 1898
65283 Slap ob Idrijci

knjige
ŽU
Liber memorabilium 1890-1892
status animarum 1833, 1839, 1860, 1868, 1885, 1907
urbar cerkve v Ročah 1809
dolžniki 1844
blagajniški dnevnik 1885-1943
oznanila prva polovica 19. stol.-, 1891-
birmanska knjiga 1819-
protokol uradnih odlokov 1789-1870
opravilni zapisnik 1844-1926

spisi
ŽU
18. stol.-: ustanovitev kaplanije 1787, popravila cerkva in zidanje 1890, inventarji 19. stol.-, zvonovi, vojna škoda, spori s šentviškim župnikom zaradi bere 18. stol, , računi 19. stol.-, ustanovne maše, poročni spisi 1828-, šola
0, 80 tm

ROČINJ
duhovnija omenjena 1603, župnija 1928
65215 Ročinj

knjige
ŽU
status animarum 1803, 1900, 1930
urbar kapitalov cerkve v Ročinju 1822
ustanovni kapitali sv. Andreja v Ročinju 1898
računi cerkve sv. Andreja v Ročinju 1797-1848
ustanovne maše 1837-1889
oznanila 1928-1944
birmanska knjiga 1819-1892, 1898-
protokol v cerkvenih zadevah 1823-1843
opravilni zapisnik 1820-1877, 1897-1905
KONZUMNO DRUŠTVO IN ZADRUGA ROČINJ: pravila; zapisnik sej 1923-1934; upniki in dolžniki; spisi

knjige
ŽU
1918:- računi, poročni spisi, dopisi
0, 30 tm

RODIK
1786
66240 Kozina

knjige
ŽU
status animarum 1786, 1822, 1831, 1887
urbar cerkve v Rodiku 1733, 1791, 1834
dolžniki cerkve v Rodiku 1851, 1890, 1938
blagajniški dnevnik cerkva v Rodiku, Podgradu in Kačičah 1846-1961
mašne ustanove za cerkve v Rodiku, Škocjanu, Barki in Vatovljah
oznanila 1873-1878, 1884-1915, 1935-1937 (skupaj 6 knjig)
birmanska knjiga 1918-
katapan 1823 in oklici 1826-1842, 1885
oklici 1843-1967 (skupaj 6 knjig)
protokol matičnih izpiskov 1943-
protokol v cerkvenih zadevah 1820-1859 (2 knjigi)
opravilni zapisnik 1830-1969 (6 knjig)

spisi
ŽU
1786-: posestne pole, zvonovi, računi, davki, interkalarij, poročni spisi, odloki o spremembi priimkov, dopisi
3, 00 tm

ROGATEC
1723
63252 Rogatec

knjige
ŽU
Kronika 1860-
status animarum 1856-1892 (5 knjig)
zapisnik ustanovnih maš 1902-1907
ženitveni zapisnik 1935-1941
pokopališki zapisnik 1916-1927
zapisnik državnih in cerkvenih odredb 1830-1890
opravilni zapisnik 1810-1830, 1910-1941 (skupaj 4 knjige)

VAS str. 179

ROVA
lokalija 1789, župnija 1875
61235 Radomlje

knjige
ŽU
Kronika 1918-
status animarum 1877-1889, 1889-1903, 1903
urbar podružnice sv. Katarine na Rovih 1778-1796 in računska knjiga do 1861
cerkveni denar 1835-1852
obligacije in kapital 1861-1942
izdatki in dohodki 1876-1899
oznanila 1836-1926 (9 knjig)
oklici 1821-1859
opravilni zapisnik 1898-1966

spisi
ŽU
20. stol.: poročni spisi, vodovodna zadruga
0, 20 tm

ROVTE
vikariat 1694, župnija 1862
61373 Rovte

knjige
ŽU

Spominska knjiga župnije v Rovtah (zgodovina in kronika) 1908-

status animarum I 1815, 1830, II 1842, III 1886, I 1889 (gostači), III 1889
bera 1815-1839
dnevnik dohodkov in izdatkov 1907
računska knjiga 1907-1947
mašne ustanove 1908-
bratovščine (7 knjig)
oznanila 1840-1925 (3 knjige)
oklici 1879- (3 knjige)
opravilni zapisnik 1907-

NŠALJ
matrikula 1694

spisi
ŽU
1694-: ustanovne listine vikariata 1694, zvonovi, inventarji 1882-, posestni listi, protokol predaje cerkvenega ustanovnega in nadarbinskega premoženja, izkaz o dajatvah cerkvi v Rovtah 1792, računi 1886-1890, posest podružnic, sodni sklepi, dopisi 1857-, okrožnice, Marijina družba, osebni dokumenti župnika Sušnika, poročni spisi 1901-, matične zadeve, mrliškoogledni listi 1910-1945, oklicni listi
0, 60 tm

RUŠE
1625
62342 Ruše

knjige
ŽU

Marianova Kronika 1730-1742
status animarum 1828-1896, 1867-1880, 1895-1906
oznanila 1839
obhajanci 1859-1939 (2 knjigi)
ženitveni zapisnik 1807-1894 (9 knjig)
protokol odredb gubernija in kresije 1786
opravilni zapisnik 1858-1909 (2 knjigi)

spisi
ŽU
18. stol.-
0, 80 tm

VAS str. 180

RUT
1356
65242 Grahovo

knjige
ŽU
status animarum druga polovica 19. stol., konec 19, stol., prva polovica 20. stol.
urbar cerkve sv. Lamberta v Nemškem Rutu 1800
računska knjiga 1850-1869
proces Rutarjev proti grofu Coroniniju 1653
katapan 1800
oznanila 1937-1956
birmanska knjiga 1819-
oklici 1840-1910
protokol v cerkvenih zadevah 1846-1857
opravilni zapisnik 1923-
Josip Grilanc, Memorabilia parochiae Nemški Rut, 1911

spisi
ŽU
19. stol.-: inventarji, ustanovne maše, računi, poročni spisi, dopisi
0, 15 tm

listine
ŽU
1530. Posvetitev cerkve v Rutu (?)

SAVA
1809
61282 Sava (pri Litiji)

knjige
ŽU
Kronika 1912 (z zgodovino)
blagajniški dnevnik 1909-
izkaz dohodkov in stroškov 1899
ustanovne maše 1906-
imenik bratovščin 1889- (2 knjigi)
imenik Marijine družbe 1905-
zapisnik o ustanovitvi in shodih dekliške Marijine družbe 1905-
oklici 1826-1845, 1871-1909, 1910-1936
oznanila 1870-1886, 1895-1905, 1922-1930, 1930-1938, 1938-1949

SEČOVLJE
vikariat 1595, župnija 1940
66333 Sečovlje št. 48

knjige
ŽU
Kronika 1940-
birmanska knjiga 1944-1964
opravilni zapisnik 1940-

spisi
ŽU
1895-: računi, poročni spisi, dopisi

0, 05 tm

SEDLO
vikariat 1786, župnija 1936
65223 Breginj

knjige
ŽU Breginj
status animarum 1793, 1836, 1846, 1884, 1908
urbar cerkve sv. Križa v Sedlu 1742
urbar cerkve sv. Helene v Podbeli 1742, 1817
glavno knjiga obveznic in obresti cerkve sv. Križa v Sedlu 1849
glavna knjiga obveznic in obresti cerkve sv. Helene v Podbeli 1860
Marijina družba 1913-1942
blagajniški dnevnik bratovščine sv. rešnje Krvi 1927-I968
oznanila 1896, 1898, 1900, 1902, 1905, 1911-1968
birmanska knjiga 1819-1910, 1918-
oklici 1881-1968 (2 knjigi)
protokol v cerkvenih zadevah 1832-1855 (2 knjigi)
opravilni zapisnik 1876-1968 (4 knjige)
Simon Gregorčič, Kronika 1772-1908
KRAJEVNI ŠOLSKI SVET PODBELA: opravilni zapisnik 1909-1915

spisi
ŽU Breginj
1786-: računi 1819-, ustanovne maše 1908-, poročni spisi, dopisi 1786-

2, 30 tm

listine
ŽU Breginj
1785. Ustanovitev kuracije v Sedlu (istodobni prepis)
1786. Imenovanje prvega stalnega kaplana v Sedlu

načrti
ŽU Breginj
cerkev v Sedlu 1869

SELA pri Kamniku
vikariat 1793, župnija 1875
61240 Kamnik

knjige
ŽU
Spominska knjiga župnijske cerkve sv. Neže na Selah 1905-1966 (z zgodovino)
status animarum 1900
ustanovne maše 1913-1919
oklici 1910-1965
opravilni zapisnik 1929-1968
ustanovne maše 1913-1919

NŠALJ
urbar župnije 1795-1824

SELA pri Šumberku
lokalija 1785, župnija 1875
68360 Žužemberk

knjige
ŽU
Kronika 1869-
status animarum 1870-1882, 1885-1913, 1914-
dohodki in izdatki 1930-
zapisnik udov tretjega reda 1914-1942
ustanovne maše 1864-
birmanci 1845-1935, 1941-

SELCA
vikariat omenjen 1296, župnija 1454
64227 Selca (nad Škofjo Loko)

knjige
ŽU
Spomenica župnije Selca (z zgodovino in statistiko prebivalstva 1791-)
Kronika selške župnije II
status animarum 1860 (4 knjige), 1883 (2 knjigi), 1900 (gostači), 1910 (2 knjigi)
1920 (2 knjigi), 1930 (gostači)
velikonočno izpraševanje 1778-1820
oznanila 1844-1948 (13 knjig)
oklici 1850-1944 (5 knjig)
opravilni zapisnik 1928-

NŠALJ
urbar župne cerkve 1712-1753, sreda 18. stol., 1786- 1849
urbar podružne cerkve na Jamniku 1756, 1786-1849
urbar podružne cerkve sv. Klemena v Bukovščici 1670, 1756, 1786-1849
urbar cerkve sv. Nikolaja v Golici 1756, 1786-1848
urbar cerkve sv. Križa v Kališih 1756, 1786-1849
urbar cerkve v Lajšah 1670, 1756, 1761, 1786-1842
urbar podružne cerkve v Praprotnem 1670, 1756, 1786-1849
urbar podružne cerkve v Sorici 1757-1773
urbar podružne cerkve v Zabrekvah 1756, 1786-1849
urbar podružne cerkve sv. Lenarta 1756, 1710-1785, 1786
urbar 1718-1796
listine in pogodbe 1726-1801, 1744 (po 1770) in bratovščine 1692-
in seznami župnikov in kaplanov 1632- ,
računska knjiga župne cerkve in podružnice 1788-1789
bratovščina 1761 in urbar 1797-1839
bratovščina Kristusovega trpljenja 1740-1780
intabulacijski protokol pri župniji 1783-1821
zapisnik maš verskega sklada 1825
matrikula 1755, s.d.
protokol škofijskih odredb 1803-1848

spisi
NŠALJ
1756-: podružnica sv. Lenarta 1756-, računi 1914-1924

VAS str. 560

SELNICA ob Dravi
konec 12. stol.
62314 Selnica

knjige
ŽU
Kronika 1855-
status animarum 18. in 19. stol. (14 knjig)
popis župnije 1860
zapisnik bratovščine Večna ura za srečno smrt 1854-
ženitveni zapisnik 1807-1834
pokopališki zapisnik 1877-1895, 1896
zapisnik ubožnega zavoda 1860-1918
zapisnik državnih razglasov 1771-1785
zapisnik škofijskih odredb 1790-1792, 1794-1803, 1803-1818
zapisnik okrožnice ordinariata, dekanijskega urada, gubernija in kresije 1787-1789
zapisnik odredb okrajnega urada 1800
opravilni zapisnik 1834

spisi
19. stol.-

2, 90 tm

VAS str. S6O

SEMIČ
1334
68333 Semič

knjige
ŽU
Kronika 1926-
status animarum 1771, 1780, 1812, 1833 (5 knjig), 1847 (3 knjige), 1881 (3 knjige)
urbar župnije 1751-1787
stroški in dohodki 1900-1919
protokol izdatkov in dohodkov 1849-1868
zapisnik cerkvenega stavbnega odbora 1938
ustanovne maše 1818-, 1826-
opravljene ustanovne maše 1826-
seje tretjega reda 1922
imenik dekliške Marijine družbe 1900
predstojništvo dekliške Marijine družbe 1925-
oznanila 1872- (13 knjig)
birmanci 1876-
oklici 1816- (7 knjig)
normalije 1831-1854
indeks sodnih poizvedb
regula križevniškega reda 18. stol. delovodnik 1815-t831
opravilni zapisnik 1887-1897
Dragotin Prohaska, Domači ogovori 1856

spisi
ŽU
1798-: inventarji 1845-, računi 1847-1919, nadarbina, dekanova bera, prispevki
1873, knjižice dajatev, ubožni sklad za invalidni dom 1917, ustanova za uboge,
seznami rojencev 1798-1803, poročni spisi 1830-1940, šola 1855-1870, redovne
zadeve, dopisi 1819-, kmetijska podružnica v Metliki

1, 10 tm

SEMIČ - dekanija

knjige
ŽU Semič
delovodnik dekanije Semič 1858

SENOŽEČE
1395
66224 Senožeče

knjige
ŽU
Kronika 1856, 1901-1922, 1922-
status animarum 1769-1790, 1810-1818, 1819, 1831, 1842, 1850, 1862-1872, 1873,
1900, 1900 (gostači) . .
urbar 1693 in katapan 1688
urbar podružnične cerkve sv. Helene v Senožečah 1653, 1784
urbar podružnične cerkve Matere božje v Senožečah 1654, 1837
urbar podružnične cerkve sv. Roka v Senožečah 1703, 1784
urbar farne cerkve sv. Jerneja v Senožečah 1750, 1799, 1837
urbar podružnične cerkve sv. Duha v Senodolih 1750, 1837
urbar podružnične cerkve sv. Urha v Lažah 1759, 1837
urbar podružnična cerkve Device Marije v Dolenji vasi 1763, 1782, 1837
urbar podružnične cerkve sv. Jurija v Potočah 1769, 1837
urbar bratovščine sv. Blaža 1772
urbar bratovščine sv. rešnjega Telesa 1783
urbar podružnične cerkve sv. Antona v Gabrčeh 1784, 1837
urbar ubožne ustanove 1801
dolžniki in kapitali 1855-1861, 1883-1914
kapitali bratovščin 1784-1797
cerkvene glavnice pri zasebnikih 1917-1934
nabavna knjiga 1850-1856
računska knjiga farne cerkve 1883-1903, 1919-1961
računska knjiga podružnične cerkve Matere božje v Senožečah 1883-1903, 1907-1954
računska knjiga podružnične cerkve Matere božje v Dolenji vasi 1883-1903, 1907-1962
računska knjiga podružnične cerkve sv. Antona v Gabrčeh 1883-1903, 1907-1962
računska knjiga podružnične cerkve sv. Duha v Senadolih 1883-1893, 1907-1962
računska knjiga podružnične cerkve sv. Urha v Lažah 1883-1903, 1907-1962
računska knjiga podružnične cerkve sv. Jurija v Potočah 1883-1903, 1907-1954
blagajniški dnevnik farne cerkve 1910-1954
gospodarske zadeve podružnične cerkve sv. Urha v Lažah 1794-1920
gospodarske zadeve podružnične cerkve Matere božje v Senožečah 1776-1926
gospodarske zadeve podružnične cerkve sv. Jurija v Potočah 1789-1801
gospodarske zadeve cerkve Matere božje v Dolenji vasi 1802-1850
gospodarske zadeve podružnične cerkve sv. Antona v Gabrčeh 1801-1855
ustanovne maše 1872- 1965
ubožni sklad 1863-1867, 1871-1883
oznanila 1859- (11 knjig)
birmanska knjiga 1819-1886, 1886-
oklici 1784-1833, 1907- (skupaj 3 knjige)
protokol škofijskih okrožnic in dekretov 1775-1843 (2 knjigi)
opravilni zapisnik 1860-1916 (2 knjigi)
Janez Vilhar, Župnijski arhiv Senožeče 1627-1962
ČEBELICA SENOŽEČE: vlagatelji in vlagateljice; blagajniški dnevnik 1910-1925
KATOLIŠKO SLOVENSKO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO SENOŽEČE: tajniška in blagajniška knjiga 1908-1927

spisi
ŽU
1627-: cerkvena imovina 1792-1930, cerkvena zemljišča 1802-, zvonovi 1795-1917, orgle 1800-1913, nadarbina 1795-1917, bera 1787-1943, cerkovniki in organisti 1770-1861, primopredajni zapisniki 1907-1945, inventarji 1831-1945, dolžniki 1627-1917, poročni spisi 1628-, normalije 19. stol.-
3, 00 tm

SEVNICA ob Savi
kaplanija 1545, župnija ?
Glavni trg 15, 68290 Sevnica

knjige
ŽU
Kronika 1870-
status animarum 1926- (3 knjige)
ženitveni zapisnik 1884-1958 (7 knjig)

Tomaž Dernjač, Kronika kraja in župnije 1879-1881

SPF DAS sfr. 140

SEŽANA
duhovnija 1778 (?), župnija 1862
Trg 28. avgusta 4, 66210 Sežana

knjige
ŽU
status animarum 1843, sreda 19. stol., okrog 1860, konec 19. stol.
urbar cerkve sv. Martina v Sežani 1800, 1837
urbar cerkve Device Marije v Šmarju 1837
glavna knjiga dolžnikov 1845-1885
blagajniški dnevnik 1868-1954
mašne ustanove 1886-1946
zgodovina dekliške Marijine družbe 1907-1918
oznanila 1855-1958 (20 knjig)
birmanska knjiga 1905-1911, 1918-
oklici 1841-1966 (4 knjige)
protokol v cerkvenih zadevah 1836-1871 (3 knjige)
opravilni zapisnik 1855-1947 (5 knjig)

spisi
ŽU
19. stol.-: zidanje župne cerkve 19. stol.-, orgle, zvonovi, inventarji 19. stol.-
najemniške pogodbe, zadolžnice in tožbe, računi 1815-1932, mašne ustanove 19. stol.- poročni spisi 1863-, dopisi 1930-, relikvije križevega pota
2, 30 tm

listine
ŽU
18. stol.- 19. stol. Relikvije križevega pota
1862, december 27. Ustanovitev župnije v Sežani
1883. Posvetitev cerkve in glavnega oltarja v Sežani

SINJI VRH
vikariat 1658, župnija 1863
68344 Vinica

knjige
ŽU
status animarum 1827, 1844
zapisnik Marijine družbe in farna kronika 1921-1941
skupščina bratov in sester tretjega reda
oznanila 1910-1962 (2 knjigi)
grobna knjiga pokopališča na Vrhu 1909-1919
grobna knjiga pokopališča v Špeharjih 1909-1919
opravilni zapisnik 1900-1936, 1943-1955

SKOMARJE
omenjena 1788
63214 Zreče

knjige
ŽU
oznanila 1901-1905

SKOPO
1947
66221 Dutovlje

knjige
ŽU Dutovlje
status animarum 1895
katapan 1820 -
oznanila 1865-1880, 1893-1926, 1930-1936, 1936-1943
protokol v cerkvenih zadevah 1830-1899 in opravilni zapisnik
opravilni zapisnik 1900-1917

spisi
ŽU Dutovlje
1623-: gospodarstvo: 19. stol.-: davčne napovedi, računi, interkalarni računi, po-
ročni spisi, dopisi

0, 30 tm

SLADKA GORA
1786
63240 Šmarje pri Jelšah

knjige
ŽU
Kronika 1870-
status animarum 1851- (6 knjig)
desetinski register 1775- (2 knjigi)
cerkveni inventarji 1900 (4 knjige)
štolninski zapisnik 1921-1953

spisi
ŽU
19. stol . -

0, 50 tm

SPF DAS str. 140

SLAP
kuracija 1771, župnija 1902
65271 Vipava

knjige
ŽU
Spominska knjiga župnije Slap pri Vipavi 1901-
status animarum 1820, 1833 in 1845/46, 1881, začetek 20. stol. in ca 1940
dolžniki in vrednostni papirji v duhovniji sv. Matije na Slapu 1854-1900, 1900-
1918
cerkveni računi 1802-1893 (3 knjige)
blagajniški dnevnik 1856-1894
blagajniška knjiga 1857-1901, 1902-
štolnina 1862-1903 in štolarij 1910-1938
ustanovne maše 1819-
zapisnik članic Marijine družbe 1902-
kronika Marijine družbe 1908-1929
oznanila 1870-1878, 1882- (skupaj 11 knjig)
birmanska knjiga 1819-1948
oklici 1870-1878, 1882-
protokol v cerkvenih zadevah 1819-1847
opravilni zapisnik 1855-1943 (3 knjige)
LJUDSKA ŠOLA SLAP: kronika 1850-1922
SLOVENSKO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO SLAP PRI VIPAVI: sejni zapisnik in zapisnik občnih zborov 1909-1927

spisi
ŽU
1815-: cerkveno premoženje, bera 1818-, kongrua, interkalarni računi, mašne
ustanove, poročni spisi 1815-

0, 50 tm

SLAVINA
omenjena 12. stol.
66258 Prestranek

knjige
ŽU
Kroniški podatki 1878-1915
status animarum 1809, 1830, 1840, 1858, 1888, 1891 (2 knjigi), 1929 (2 knjigi),
s.d. (gostači)
urbar bratovščine Device Marije 1637
urbar cerkve sv. Jerneja v Petelinjah 1649
urbar cerkve sv. Andreja v Nemški vasi 1676
urbar cerkve sv. Janeza Krstnika v Matenji vasi 1689
urbar cerkve sv. Petra na Pivki 1696, 1696
urbar podložnikov slavinske cerkve 1715, 1796
urbar žitnih dajatev 1704, 1706
urbar farne cerkve Marijinega vnebovzetja na Slavini 1718, 1801
urbar bratovščine sv. Valentina v Slavini 1725
urbar cerkve sv. Jurija v Žejah 1737
urbar kapele v Rakitniku 1776
urbar slavinskih cerkva 1830, 1844
protokol tlake cerkve v Slavini 1857
dolžniki 1879-1918
blagajniški dnevnik 19. stol.-
blagajniški dnevnik ubožne ustanove 19. stol.
ustanovne maše 1845, 1879-
ustanovne obveznosti za župnijo v Slavini 1756
ustanovne obveznosti za podružnico na Pivki 1756
ustanovne obveznosti za podružnico v Matenji vasi 1756
ustanovne obveznosti za podružnico v Trnju 1756
katapan 1742, 1832
oznanila 1861-1870, 1929-1950 (skupaj 4 knjige)
birmanska knjiga 1861-
protokol škofijskih okrožnic 1825-1835
opravilni zapisnik 1838-1923, 1939-1964 (skupaj 5 knjig)

spisi
ŽU
1733-: popravila cerkve, Edlingovo posojilo, inventarji župnijske in podružničnih
cerkva 1788-, licitacijski protokoli 1791-, davki 1739-, zemljiška odveza, posojila,
računi 1769-, procesi, poročni spisi 1793-, šola 18. stol.-, vojaščina 19. stol.-,
ubožni sklad 19. stol.-, dopisi 18. stol.-, dekanijske vizitacije 19. stol.-, zapuščinski spisi župnikov v Slavini, normalije 18. stol.-

3, 00 tm

SLIVJE
duhovnija 1542, župnija 1937
66258 Prestranek

knjige
ŽU
status animarum prva polovica 19. stol., sreda 19. stol., začetek 20. stol., 1941
dolžniki podružnic v Markovščini, Ritomečah, Skadanščini, Hotičini, Orehku in
Slivju 1895
blagajniški dnevnik 20. stol.
katapan 1903
oznanila 1883-1968 (l2 knjig)
birmanska knjiga 1905-
opravilni zapisnik 1882-1967 (3 knjige)
Popis arhiva, 1956

spisi
ŽU
1837-: inventarji 1837-, računi 1904-1942, ustanovne maše, poročni spisi 1884-,
dopisi 1850-

0, 80 tm

SLIVNICA pri Celju
1765
63264 Gorica pri Slivnici

knjige
ŽU
Kronika 1905-
desetinski register 19. stol.
cerkveni in nadarbinski inventarji 1801-1906
štolninski zapisnik 1854-1872
blagajniški dnevnik 1868-1964 (6 knjig)
zapisnik ubožnega zavoda 1831
oznanila 1873-1887 (6 knjig)
birmanski zapisnik 1858-1918 (9 knjig)
oklici 1874-1886 (3 knjige)
ženitveni zapisnik 1861-1933 (5 knjig)
opravilni zapisnik 1870-1921 (3 knjige)

spisi
ŽU
19. stol.-

0, 40 tm

SLIVNICA pri Mariboru
omenjena 1146
Slivnica, 62312 Orehova vas

knjige
ŽU
Kronika 1850-
status animarum 1869-1891 (6 knjig)
zapisnik krščanskih družin 1894

spisi
ŽU
19. stol.-

4, 70 tm

SLOVENJ GRADEC
1251
62380 Slovenj Gradec

NŠALJ
matrikula 1750

VAS str. 180

SLOVENSKA BISTRICA
1252
Alfonza Šarha 13, 62310 Slovenska Bistrica

knjige
ŽU
Kronika 1860-
status animarum 1840-1931 (14 knjig)
urbar 1785, 1787
urbarski in davčni register 1765-1769
zapisnik ubožnega sklada 1872-1916
roženvenska bratovščina 1851

spisi
ŽU
1648-: dajatve, beneficij, prevzemni inventar cerkve in župnišča 1794

1, 40 tm

SLOVENSKE KONJICE
omenjena 1146
63210 Slovenske Konjice

knjige
ŽU
Kronika 1860-
status animarum 1829-1938 (23 knjig)
urbar župnije in beneficijev 1756
dajatve 1719
blagajniški dnevnik 1876-1926 (6 knjig)
zapisnik zapuščin beneficiatov 1777
štolninski zapisnik 1830-1874. 1839-1888 (6 knjig)
mašne ustanove 1899
bratovščine 19. stol. (5 knjig)
oznanila in oklici 1844-1941 (45 knjig)
birmanski zapisnik 1857-1935
ženitveni zapisnik 1876-1942 (4 knjige)
opravilni zapisnik 1829-1936 (41 knjig)

spisi
ŽU
18. stol.-

6 tm

AS
prijave za zemljiško odvezo

SMLEDNIK
vikariat 1462, župnija 1676
61216 Smlednik

knjige
ŽU
spomenica župnije Smlednik 1939- (z zgodovino)
status animarum 1857, okrog 1870, 1885 (3 knjige), 1887 (gostači), 1902 (3 knjige)
desetinski register 1822-1847
bera in desetina 1807-1868
bera 1882, 1883
blagajniški dnevnik 1913-1924, 1925-1938
opazke o popravilih župnišča in gospodarskega poslopja v Smledniku 1832-1850
razdelitev na drobno prodanih zemljišč za bero 1857
razdelitev na drobno prodanih zemljišč 1876-
zapisnik najemnin, obligacij in hranilnih vlog 1917-1940
izkaz dohodkov in izdatkov podružnice sv. Valburge 1906-1944
izkaz dohodkov in izdatkov podružnice Hraše 1906-1943
dnevnik dohodkov in izdatkov župnišča 1807-1809
štolarij 1913-1940
ustanovne maše 1795-1877, 1878-1914 in birmanci, 1879-, 1885-1916
ustanovne maše na Smledniku 18. stol.-
zapisnik dohodkov in stroškov mašnih ustanov 1907-1915, 1909-1923
zapisnik in kronika Marijine družbe 1916-
kronika in zapisnik sej Marijine družbe 1901-1927
imenik udov Marijine družbe 1901
imenik dekliške Marijine družbe 1940
Stanovske bukve 1866
člani dejanja sv. Detinstva
člani bratovščine sv. rožnega venca 1916
člani karmelske bratovščine 1915
člani apostolstva molitve 1916
člani bratovščine sv. Družine 1917
zapisnik bratovščine presvetega rešnjega Telesa 1901
oznanila 1840-1954 (11 knjig)
birmanci 1771-1841
oklici 1778-1806, 1814-1871, 1880-1919, 1920-1938, 1939-
matične spremembe 1934-
zapisnik cerkvenih govorov
opravilni zapisnik 1900- (3 knjige)

NŠALJ
urbar župne cerkve 1724, 1761-1783, 1796-1832
urbar podružnice v Hrašah l760
urbar podružnice v Mošah 1752, 1807
urbar podružnice v Pirničah 1751-1806, 1760-1806, 1807
urbar podružnice v Trbojah 1807-1849
urbar podružnice v Valburgi 1760-1806, 1807
urbar podružnice v Zbiljah 1760, 1807
patenti in okrožnice 1759-1850

spisi
ŽU
1770-: računi zidanja cerkve 1847-, inventarj; 1822-, računi 1789-, mašne ustanove
1796-, desetina 1770, 1788, 1786-1805, bera 1853-, dolžna pisma 1832- posestni
listi, gospodarski programi za gozdove 1935-, obligacije, plačilne liste, fasije,
poročni spisi 1841-, rojstna naznanila 1941, pridige 1850-

1, 85 tm

načrti
ŽU
cerkev v Pirničah 1932 (Pengov), cerkev v Smledniku 1908 (Simon Treo), prerez cerkve 1847
(Anton Brilliz), tloris cerkve 1846 (Vidic), trg pred cerkvijo 1937
(Boštjan Belcijan), kulturni dom in preureditev župnišča 1937 (Boštjan Belcijan)

SOČA
duhovnija 1718 (?), župnija 1895 (?)
65232 Soča

knjige
ŽU
status animarum 1830, 1846, 1858, konec 19. stol., pred 1914
blagajniški dnevnik 1909-
oznanila 1927-1932
birmanska knjiga 1819-1942
oklici 1923-
opravilni zapisnik 1917-1941

spisi
ŽU
1819-: poberki za farno Kroniko 1915-, računi 1823-1900, 1919-, inventarji
20. stol.-, poročni spisi, dopisi 1819-

1, 30 tm

SOČERGA
1906
66272 Slovensko Gradišče

knjige
ŽU
Kronika 1944-
status animarum prva polovica 19. stol:, 1878, začetek 20. stol.
dolžniki 1891-1904
oznanila 1917-1920, 1942-1963 (skupaj 8 knjig)
birmanska knjiga 1923-1964
opravilni zapisnik 1891-1906

spisi
19. stol.-: računi, poročni spisi, dopisi
0, 20 tm

SODRAŽICA
vikariat 1753, župnija 1862
61317 Sodražica

knjige
ŽU
Kronika 1822-
status animarum 1816, 1821-1827 (3 knjige), 1889-1895 (3 knjige), 1889-1895
(gostači), 1930 (2 knjigi)
velikonočno izpraševanje 1811-1814, 1812, 1836, 1846 (skupaj 5 knjig)
dohodki in stroški 1851-1858, 1911-
zapisnik bere 1933
zapisnik bratovščine sv. Družine 1935-1939
zapisnik bratovščine sv. Uršule 1903-1953
oznanila 1940-1945
birmanci 1906-1937
oklici 1808-1840, 1875-1962 (skupaj 8 knjig)
ogledi mrličev 1885-1902
okrožnice 1787-1846, 1807-1850
opravilni zapisnik 1851-1910, 1911-
JUGOSLOVANSKA KMETSKA ZVEZA, PODRUŽNICA SODRAŽICA: knjiga podružnice 1919-1921
BRALNO DRUŠTVO SODRAŽICA: društvena knjiga 1869-1884

spisi
ŽU
1775-: računi cerkve v Novi Štifti 1775-1849, računi 19. stol.-, davčne napovedi, poročni spisi
PEVSKO DRUŠTVO "GLAS" SODRAŽICA: zapisniki občnih zborov 1899-1905
1, 20 tm

SOLČAVA
kaplanija omenjena 1365, vikariat 1471, župnija ?
63335 Solčava

knjige
ŽU
Kronika 1856-
spominska knjiga obiskovalcev Solčave 1832-1930

NŠALJ
matrikula 1742

spisi
ŽU
1824, 1830: okrožnice

0, 10 tm

VAS str. 180

SOLKAN
1296
Mizarska 18, 65000 Nova Gorica

knjige
ŽU
status animarum 1796, začetek 19. stol., 1840, 1855, okrog 1930 (5 knjig)
status animarum za Čepovan 1808
status animarum za Pevmo 1815
status animarum za Šentmaver začetek 19. stol.
urbar cerkve sv. Hilarija in Tacijana v Gorici 1550
urbar cerkve sv. Štefana v Solkanu 1650, 1686, 1697, 1753, 1769, 1789
urbar cerkve sv. Magdalene v Lokah 1705, 1775
urbar cerkve sv. Gabrijela pri Solkanu 1707
urbar cerkve sv. Katarine pri Kromberku, 1749, 1752, 1781, 1792
urbar cerkve sv. Frančiška Ksaverija v Gorenji Trebuši 1755
urbar cerkve Matere božje v Kromberku 1761
računi cerkve sv. Štefana v Solkanu 1709-1805
računi cerkve sv. Magdalene v Lokah 1750-1773
računi cerkve sv. Katarine v Kromberku 1728-1805
register urbarskih zaostankov podložnikov cerkve sv. Štefana 1788
glavna knjiga kapitalov in dolžnikov 1863-
najemniki cerkve v Solkanu 1863
ustanovne maše 1866-1911
katapan 1757
glavni zapisnik Marijine družbe v Solkanu 1922-1944
oznanila 1888-1914, 1938-1953
birmanska knjiga 1820-1881, 1884-1937, 1938-1947
oklici 1861-1873, 1920-1930, 1938-1962
protokol v cerkvenih zadevah 1796-1863
dekanijski in župnijski opravilni zapisnik 1826-1846, 1866-1867, 1884-1889, 1895-
1911, 1917-1927, 1927-1946

spisi
ŽU
1919-: poročni spisi

1, 00 tm

SOLKAN - MIREN - dekanija

knjige
ŽU Miren
opravilni zapisnik 1936-1964

spisi
ŽU Miren
1918-1941

SORA
1295
61215 Medvode

knjige
ŽU
Kronika sorške fare I. 1881-1931 (tekst in avtobiografija Frana S. Finžgarja), II.
1932-
status animarum 1900 (gostači)
dohodki in izdatki podružnice sv. Mihaela na Dolu 1881-
oznanila 1910-1915
oklici 1901- (5 knjig)

NŠALJ
urbar župnije in župne cerkve sreda 18. stol.
urbar župne cerkve 1629, 1745-1770, 1746-1791, 1749-1767
urbar župnišča 1798-1806
urbar podružnice na Dolu 1746
urbar podružnice na Gostečah 1749
urbar podružnice na Jeperci 1691, 1729-1798
urbar podružnice na Ladji 1749-1790
urbar podružnice na Tehovcu 1748
desetinski protokol 1808-1848
računi podružnice na Osolniku 1671-1784
matrikula 1717, 1749
računska knjiga za Jeterbenk 1708-1710

SORICA
vikariat 1683, župnija 1856
64220 Sorica

knjige
ŽU
Kronika 1800-1934
status animarum 1885, 1885 (gostači)

NŠALJ
status animarum 1852-1860, 1860-1880 (4 knjige)
urbar vikariatske cerkve v Sorici 1774-1802, 1813-1829
urbar podružnice sv. Marka v Spodnjih Danjah sreda 18. stol.
kapitali vikariatske cerkve v Sorici in podružnice v Spodnjih Danjah 1785-1807
bera 1774-1799
računska knjiga cerkve v Sorici 1813-1830, 1847

SPF DAS str. 140, VAS str. 560

SOSTRO
1753
Sostrska cesta 1, 61261 Dobrunje

knjige
ŽU
Spomenica sv. Lenarta 1907-1940
status animarum 1819-1921, 1828-1942 (2 knjigi), 1834-1856, 1840-1856, 1857-1892, (2 knjigi), 1876-1900 (gostači), 19. stol., 1920 (4 knjige)
bera 1870-1879, 1880-1923
dohodki in izdatki 1930-1946
dohodki in izdatki za podružnico v Zavogljah 1907
računska knjiga 1938-1946
dnevnik posevkov 1823-1857 in bera 1824-1894
beležke o pridelkih 1856-1869
popravilo župnišča Sostro 1935
zvonovi in slikanje cerkve 1922-1924
darovalci za zvonove
ustanovne maše 1880-1898, 1915-1946
bratovščina sv. rešnjega Telesa 1773-1830
zapisnik odbora za postavitev spomenika padlim vojakom v Dobrunjah
imenik in kronika fantovske Marijine družbe
birmanci 1871- (2 knjigi)
oklici 1832-1852 (2 knjigi)

spisi
ŽU
1812-: računi za kapelo novega pokopališča, novo pokopališče 1920, darovi 1914-
1918, obligacije, gozdni gospodarski načrt za cerkveni gozd Dobrunje 1931-1940,
poročni spisi 1812-, Katoliško izobraževalno društvo

1, 10 tm

listine
ŽU
1878 september, 10. Breve papeža Leona XIII

načrti
ŽU
gospodarsko poslopje 1799, prezidava cerkve 1892, tloris cerkve v Zavogljah 1897,
poslikava cerkve (Franc Blaznik), zvonik v Dobrunjah

SOTESKA
duhovnija 1396, župnija 1617
68350 Dolenjske Toplice

knjige
ŽU
status animarum 1830-1833 (3 knjige), 1845
urbar 1754
inventar 1760 in dajatve ter ustanove
seznam mašnih ustanov 1878
opravljene ustanovne maše 1845-1888 `
opravljene maše verskega zaklada 1845-
bratovščina sv. Družine in apostolstva mož
bratovščina sv. rešnjega Telesa 1908
oznanila 1919-1933
oklici 1881-1935

ŽU Poljane - Dolenjske Toplice
Kronika 1933 (z zgodovino)
status animarum 1908
birmanci 1908
opravilnik 1863-1965

spisi
ŽU
1762-: računi, obligacije 1800- patronatna zemlja 1943, davki, podložniške listine
1762-, poročni spisi

0, 08 tm

SPODNJA IDRIJA
duhovnija 1500, župnija 1580
65281 Spodnja Idrija

knjige
ŽU
Spomenica spodnjeidrijske župnije 1875-
status animarum 1796 (rudArji, drvarji in gostači), 1834, 1837, 1839, 1846 (gostači),
1847, 1854, 1862, 1869 (2 knjigi), 1914 (3 knjige)
inventar in urbar župnije v Spodnji Idriji 1702, 1716, 1727
urbar 1739-1785, 1839
urbar nadarbine konec 18. stol.
računska knjiga 1867-1906
blagajniški dnevnik 1913-1947
mašne ustanove 1915-
bratovščine sv. rešnjega Telesa 1750 in pravila bratovščine
pravila bratovščine sv. Jožefa na Vojskem 1758
imenik in kronika Marijine družbe 1916-1946
oznanila 1855-1963 (18 knjig)
birmanska knjiga 1849-1925, 1928-
oklici 1827-1966 (7 knjig)
knjiga pokopov 1908-1928, 1939-1944
protokol v cerkvenih zadevah 1787-1853 (4 knjige)
opravilni zapisnik 1840-1941 ( 8 knjig)
TELOVADNO DRUŠTVO OREL SPODNJA IDRIJA: sejni zapisnik 1911-1914; kronika 1910-1915
SLOVENSKO KATOLIŠKO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO SPODNJA IDRIJA: sejni zapisnik 1902-1927; kronika 1890-1911
KRANJSKA KMETIJSKA DRUŽBA, PODRUŽNICA SPODNJA IDRIJA: sejni zapisnik 1898-1911, 1938-1943

spisi
ŽU
18. stol.-: župnija Gore nad Idrijo in župnija Vojsko 18.-19. stol., pravice župnika v Spodnji Idriji, bera, vojna škoda, inventarji, namestitve, sodne zadeve, računi, ustanovne maše 18. stol.-, vizitacije, poročni spisi 1857-, dopisi
2, 50 tm

Listine
ŽU
1750, januar 15. Kanonična vzpostavitev kaplanije na Vojskem (2 komada)

SPODNJA POLSKAVA
1249
62331 Pragersko

knjige
ŽU
Kronika 1845-
status animarum 1890, 1904, 1905
blagajniški dnevnik župnijske cerkve 1872-1907

spisi
1800-

0, 25 tm

SPODNJA SV. KUNGOTA
kuracija 1768, župnija 1891
Gradiška, 62211 Pesnica pri Mariboru

knjige
ŽU
Kronika 1889-
status animarum 1900-
ženitveni zapisnik 1858-1950 (3 knjige)
zapisnik škofijskih odredb 1791-1871
opravilni zapisnik 1837-1961 (4 knjige)

spisi
ŽU
19. stol.-: gradnja 1857, cerkveni računi

1, 70 tm

SPODNJI LOG
ekspozitura 1796, župnija 1875
68342 Stari trg ob Kolpi

knjige
ŽU
status animarum okrog 1900

VAS str. 270

SREDIŠČE
1515
Grabe 33, 6277 Središče ob Dravi

knjige
ŽU
Kronika 1840 (uvezani originalni dokumenti)
status animarum 1883-1925 (8 knjig)
zapisnik štolnine 1877-1939
ustanovne maše 1800-1862
ženitveni zapisnik 1838-1941 (5 knjig)

spisi
ŽU
19. stol.-

1 tm

SREDNJA VAS V Bohinju
1571
64267 Srednja vas v Bohinju

knjige
ŽU
Kronika
status animarum 1831, 1882, 1891, 1894
izkaz dohodkov in izdatkov 1912-1940
najemnina nadarbin in cerkveni dolžniki 1934-1941
dolžniki cerkve 1882-1910
mašne ustanove 1831-1892
oznanila 1865-1871, 1871-1881, 1888-1948 (skupaj 13 knjig)
oklici 1826-1909 (3 knjige)
opravilni zapisnik 1885-1941 (2 knjigi)

NŠALJ
urbar župne cerkve 1715-1748 ' '????
desetinski register s.d. (19. stol.) in bratovščina karmelske Matere božje 1770

spisi
ŽU
1824-: računi 1851-1945, dopisi 1908-1941, potrdila 1915-1946, poročni spisi 1824-

1, 25 tm

SREDNJE
vikariat 1873
65215 Ročinj

knjige
ŽU Ročinj
opravilni zapisnik 1873-1899

spisi
ŽU Ročinj
1918-: obnova porušene cerkve 1919-, poročni spisi 1923-1934

0, 10 tm

SROMLJE
1753
68256 Sromlje

knjige
ŽU
blagajniški dnevnik 1933
štolninski zapisnik 1911-1944
birmanski zapisnik 1921-
ženitveni zapisnik 1939-

SRPENICA
duhovnija 1755, župnija 1930
65224 Srpenica

knjige
ŽU
status animarum 1829, 1839, 1846, 1874, 1899
urbar 1741, 1781, 1819
dolžniki 1821
proces med Srpenico in Tmovim zaradi pravice do gozda 1769-1785
oznanila 1868-1873, 1906-1910, 1925-1968 (skupaj 9 knjig)
birmanska knjiga 1819-1898, 1920-
oklici 1932-
protokol v cerkvenih zadevah 1820-1836, 1846-1858
opravilni zapisnik 1847-1853, 1877-1968 (skupaj 3 knjige)
DVORAZREDNA ŠOLA SRPENICA: tednik drugega razreda 1891/92

spisi
ŽU
19. stol.-: inventarji, proces župnije Srpenica proti občini Bovec zaradi posesti
kaplanije 1941-1942, inventarji, računi, davčne napovedi, poročni spisi

0, 50 tm

STARA CERKEV
1788
61332 Stara cerkev

knjige
ŽU
status animarum I 1809-1813, II 1833-1846, III a b 1849 (2 knjigi), IV a b 1898
(2 knjigi), V a b 1905 (2 knjigi), VI a b c 1932 (3 knjige)
dohodki in izdatki župne cerkve 1901-1931
ustanovne maše 1850-1945
Marijanska kongregacije 1903-1940
bratovščina sv. rožnega venca 1905-1935
oznanila 1846-1942 (12 knjig)
birmanski zapisnik 1894-1970 (3 knjige)
oklici 1896-1931 (2 knjigi)
opravilni zapisnik 1897-1938i (2 knjigi)
KRAJEVNI ŠOLSKI SVET STARA CERKEV: delovodnik 1910-1919

spisi
ŽU
neurejeni

1, 50 tm

načrti
ŽU
tloris župnijske cerkve z električno napeljavo okrog 1935, kapelica v Slovenski vasi 1913

STARAD
kaplanija 1855
66244 Podgrad

knjige
ŽU Podgrad
status animarum 1858, 1893
računi cerkve sv. Pavla v Staradu 1849, 1872

spisi
ŽU Podgrad
1824-: računi

STARA LOKA
1074
64220 Škofja Loka

knjige
ŽU
status animarum 1800-1840, 1843, 1856 (2 knjigi), 1860 (gostači), 1875, 1875-
1897 (gostači), 1893
računi cerkve v Crngrobu 1648-1715 in urbar ter dohodki cerkve v Crngrobu 1648-1692
urbar 1634-1684, 1735-1807
cerkveni računi 1660-1731
računi farne in podružničnih cerkva 1788-1793
dnevnik dohodkov in izdatkov 1874-1887, 1888-1896
dolžniki 1911-1920
register dohodkov cerkve sv. Duha 1722-1782
register letnega sejma sv, Jurija pri farni cerkvi v Loki s.d. konec(16. stol.)
protokol podložniških listin 1689-1716, 1726-1756, 1783-1815
ustanovne maše 1798-1916, 1840-1860, 1844-1863, 1868-1903, 1904-1940
ustanovne maše za kaplane 1892-1909, 1912-1920
izkazi ustanov 1863-1871
ustanovno pismo za beneficij v cerkvi sv. Florijana v Škofji Loki 1751
župnijska ubožnica 1860-1879
dnevnik izdatkov in računov župnijske ubožnice 1868-1879
izkaz premoženja zavoda ubogih 1880-1896
matrikula 1777
oznanila 1841-1857, 1897-1903, 1903-1906, 1910-1914, 1933-1939
oklici 1814-1867, 1868-1889
Processio in die festo Purificationis beate Mariae Virginis s.d.
proces upravnika graščine Goričane proti župniku v Stari Loki 1737
delovodnik 1829-1915 (6 knjig)

NŠALJ
status animarum 1839, 1856-1867, 1870
urbar 1583, sreda 18. stol. (2 knjigi), 1783-1847 (2 knjigi)
urbar podružnic v Sv. Duhu, na Križni gori in na Pevnem 1783-1848
urbar cerkva v Bitnju in Vincerlu s.d. (sreda 18. stol.)
urbar cerkve v Retečah 1794-1818
urbar župnije in beneficijev 1722-1747
računska knjiga vseh podružnic 1787-1794
računska knjiga 1752-1783, 1180-1792, 1868-1873
dominikalna in rustikalna fasija 1800-1820
sodni protokol 1783-1787
dokazilo v procesu Franca Leopolda Kalina, župnika v Stari Loki, proti upravitelju
gospostva Goričane zaradi gozda 1737
sodni protokol in protokol podložniških pogodb 1781-1782
knjiga prepisov podložniških listin 1773-1801
seznam duhovnikov, ki so maševali v Crngrobu 1783
seznam maš v Crngrobu 1745-1755
zanimivosti župnije Stara Loka 1824
matrikula 1774

spisi
ŽU
1705-: neurejeni

3, 30 tm

načrti
ŽU
župnišče in cerkev 1858

fotografije
ŽU
iz cerkvenega življenja, grafike 19. stol.-

VAS str. 560

STARA OSELICA
vikariat 1753, župnija 1875
64224 Gorenja vas

knjige
ŽU
status animarum 1849-1880 (2 knjigi), 1879
dnevnik dohodkov in izdatkov 1863- (2 knj191)
ustanovne maše 1863-1919
bratovščine karmelske Matere božje 1855-
oznanila 1903-1957 (4 knjige)
opravilni zapisnik 1863- (3 knjige)

NŠALJ
urbar 1785-1866 in farne zgodovine

spisi
ŽU
19. stol.-: poročni spisi

0, 50 tm

STARI LOG
1783
Ljubljanska 1, 61330 Kočevje

knjige
ŽU Kočevje
status animarum 1933-1941

VAS str. 270

STARI TRG ob Kolpi
1221
68342 Stari trg ob Kolpi

knjige
ŽU
status animarum 1828, 1835-1845, okrog 1840, 1856-1874, 1875-1886 (2 knjigi)
dnevnik dohodkov in izdatkov za zapuščino župnika Janeza Krstnika Jurkoviča
1756-1765
dohodki in izdatki župnije in podružnic 1879-1896 (4 zvezki)
ustanovne maše 1877-1925
oznanila 1881-1944(16 knjig)
birmanci 1863-1878, 1894-
oklici 1846-1941 (4 knjige)
opravilni zapisnik 1915-1928, 1934-

spisi
ŽU
1765-: inventarji župnije in podružnic 1822-1876, popravilo farne cerkve 1904, spisi stavbnega odbora za popravilo cerkve, stroškovnik popravila cerkve 1858, desetina od prirastka živali župnijskih podložnikov 1820-1847, register desetine od prirastka živali, vina in snopov 1819 desetinski register za žito 1810, 1811, desetinski register za vino in žito 1820-, register činža in male pravde 1818, 1835-1855, desetinski register vina 1828-1833, podložniške knjižice dajatev, dnevnik župnije 1891-1903, dohodki in izdatki 1889-1906, obračun dohodkov in izdatkov 1765, dohodki župnišča, popravilo nadarbinskega poslopja 1836, računi 1850-, davki 1836-, izkazi obligacij 1849-, župnijsko imenje, izkazi o zemljiški odvezi, ustanovne maše 1801-, izkaz ustanovnih maš 1856, 1860-1867, izkaz kapitalov ustanov 1868, izkazi obligacij ubožnice 1849-, ubožnica, testament župnika Mihaela Miheliča 1766, testament župnika Jurija Zeiserja 1794, testamenti 19. stol., poročni spisi 1825-, dopisi 1805-, seznami rojenih otrok za nabore, šole 1914, šola v Zagradcu 1900, seznam vpoklicancev in njih porok, delovodnik 1872-1902, 1877-1879, 1889-1900
ŠOLSKO NADZORNIŠTVO KOČEVJE: 1846-1852

listine
ŽU
1779. Opat Leander iz samostana "Sawana" na Češkem o odpustu iz nejevoljništva

načrti
ŽU
tloris cerkve in pokopališča, stolp 1883, cerkev, oltarji in cerkvena poslopja 1897

fotografije
ŽU
zvonovi, kraji in dogodki 1914-1918

STARI TRG pri Ložu
okrog 1160
61385 Stari trg pri Ložu

knjige
ŽU
Kronika 1912-
Kronika podružnic s.d.
status animarum 1820, 1824, 1862 (2 knjigi); 1879 (5 knjig), 1879-1898 (gostači
2 knjigi), 1890, 1893-1912 (2 knjigi), 1920 (5 knjig), 1920 (gostači)
urbar 1689- 1699, 1733-1740, 1768-1793, 1791-1806, 1816-1840, okrog 1826, 1843
urbar kaplanije sv. Petra v Ložu 1831-1846
računska knjiga dajatev 1732-1752
dohodki in stroški farne cerkve in podružnic 1854-1864, 1869-1883, 1882-1896,
1896-1911, 1912-1933, 1912-1941
blagajniški dnevnik nadarbine v Starem trgu 1912-1923
rente in dolžniki 1912-1921
bera 1906-1937
protokol podložniških listin župnijskega imenja Lož 1763-1807 in protokol kupnih pravic 1811, prepisi dopisov zemljiškoknjižnemu uradu župnišča Lož ter ekshibitni protokol zemljiškoknjižnega urada župnišča Lož za prepise ter intabulacije 1842-1846
ustanovne maše 1858- (2 knjigi)
bratovščina sv. Fabijana in Boštjana v Ložu 1750-1877 in seznam dolžnikov 1758-1769, 1849-1882, urbar 1757-1768 ter računska knjiga 1768-1781
mrliški register bratovščine sv. Fabijana in Boštjana 1849-1855 in seznam članov
ter dolžnikov 1760-
dolgovi bratovščine sv. Fabijana in Boštjana 1850-1889
zapisnik živega rožnega venca in drugih bratovščin 1856-
zapisnik udov družbe sv. Jožefa in Marije 1885-
imenik članov bratovščine sv. Jožefa in Marije 1904-
imenik članov tretjega reda sv. Frančiška 1870-
seje predstojništva tretjega reda sv. Frančiška 1905-1946
imenik članov roženvenska bratovščine 1908-
imenik članov bratovščine sv. rešnjega Telesa 1909-
sejni zapisnik fantovske Marijine kongregacije 1933-
blagajniški dnevnik bratovščin
zapisnik bratovščine sv. Genovefe 1924-
zapisnik sej zavetiščnega odbora v Starem trgu 1935-
oznanila 1871-1911, 1918-1948 (skupaj 15 knjig)
birmanci 1861- (2 knjigi)
oklici 1820-1849, 1832-1843, 1861-1956 (skupaj 7 knjig)
pokopališka knjiga sv. Roka v Ložu
prepisi listin
opravilni zapisnik 1858-1895 (3 knjige), 1907- (3 knjige)
gradivo za zgodovino župnije

spisi
ŽU
HRANILNICA IN POSOJILNICA STARI TRG PRI LOŽU

ŽU Grahovo
bera 1863-1868

spisi
ŽU
1733-: računi 1779-1920, inventar 16. stol. (torzo), inventarji 1789-1911, inventar cerkvenega in župnijskega gozda, posestni listi in obligacije, seznam parcel, pogodb in najemnin, pristojbine in takse 1860-, župna nadarbina 1803-, Križna gora-listine 1834-1912, kapelica na griču 1905, kupna pogodba za mežnarijo v Starem trgu, zavarovalne police, zvonovi 1924, pokopališča, zgrndarina, davčne napovedi 1845-, dovoljenje dolenjskega arhidiakonata glede cerkve sv. Križa na
Križni gori 1749, zemljiška odveza 1853-, seznam desetine, lavdemijalnih dajatev in štolnine 1832, podložniške listine 1733-, Snežnik in agrarna reforma 1921-1922, mašne ustanove 1818-, bratovščine 1784-, poročni spisi 1816-1945, konvertiti, sprememba imena, proglašenja za mrtve, seznam padlih v vojni 1914-1918, sodne odločbe 1879-1883, dopisi 1733-, normalije 1778, 1815-, listine o dekanatu Lož 1791-1818, vojno posojilo (zvonovi) 1802-1920, šolske zadeve 1854-1933, ubožni sklad 1800-1892, izseljenci v Ameriki, begunci iz Galicije 1919, letaki in okrožnice iz vojne 1914-1918, spisi lovske zveze 1932, zadolžnice Kmetijske hranilnice in posojilnice v Ložu 1928-1930, cesta Dane-Vrh (spis Henrika Scholmayerja o najkrajši poti do morja), poslovnik Kmetijske nabavne in prodajne zadruge v Starem trgu 1924, podporno pogrebno društvo v Ložu (prej bratovščina sv. Fabijana in Boštjana) 1852-1932, prepisi spisov, ki se nanašajo na ceh usnjarjev in strojarjev v Ložu 1739-1785, mrliškoogledni listi 1938-1944
5, 50 tm

listine
ŽU
1341, december 9. Gertruda, žena Linharta Porgerja, ljubljanskega meščana, daruje župniji hubo v Novi vasi za večno luč.
1393, marec 12. Hensel der Stayndorfer in njegova žena Helena prodata hubo v Novi vasi otrokom kočevskega župnika Hermana.
1403, marec 11. Mainczel der Werdeneker in njegova žena Andel prodata bratovščini sv. Antona na Babni polici senožet pri Babnem polju.
1428, april 21. Jörg Sneperger proda hubo v Volčjem cerkvi sv. Petra v Ložu.
1430, julij 25. Mert Sneperger starejši proda hubo v Dobcu župniji.
1441, april 24. Boltežar Lamberger proda pol puste hube v Dobcu Primožu in njegovi ženi Doroteji .
1445, september 28. Lož. Johannes, oglejski generalni vikar, rekoncilira župno cerkev.
1447, marec 28. Hans Goldsmid, loški meščan in njegova žena Tare potrjujeta, da sta prodala svojo hubo loškemu sodniku Hansu Hoehenkircherju.
1456, avgust 10. Marin Voszlicz in njegova žena Doroteja darujeta dva rovta v Metuljah bratovščini sv. Jurija pri župni cerkvi.
1468, oktober 11. Mihael iz Podcerkve proda rovt cerkvi sv, Primoža in Klemena na Otoku.
1494, junij 23. Herman Rauber proda zemljišča cerkvi sv. Primoža in Felicijana na Otoku
1500, maj 16. Rim. Podelitev odpustkov za cerkev sv. Petra v Ložu.
1512, februar 5. Jernej Zogkler iz Žerovnice proda mlin Pavlu in Andreju Drenigku i iz Grahovega.
1515, oktober 15. Katarina, vdova po vitezu Gašperju Rauberju daruje hubo v Starem trgu župni cerkvi za večno luč pred oltarjem sv. Katarine.
1516, september 21 (?). Jörg Laser in njegova žena Maruša prodata pol hube na Babni polici ključarjem bratovščine sv. Jurija.
1516, september 21. ( ? ). Jörg Laser in njegova žena Mruša prodata pol hube v Nadlesku ključarjem bratovščine sv. Jurija.
1518, januar 21. Jörg Lassar in njegova žena Maruša prodata hubo v Pudobu (zu Poden) in dve njivi loškemu meščanu Štefanu Erre.
1520, avgust 1. Ljubljana. Andrej von der Durr proda župniji hubo v Grahovem.
1558, junij 17. Škof Luka Bizantius rekoncilira cerkev sv. Kancijana.
1592, januar 22. Vipava. Matevž Wretzel proda Simonu Mathitza kmetijo v Grahovem
1635, maj 4. Lož. Ustanovno pismo za cerkev sv. Roka.

načrti
ŽU
župna cerkev in podružnice, cerkvena oprema 1873-, skica velikega oltarja na Gornjem jezeru, skica prezbiterija župne cerkve (Sternen)

fotografije
ŽU
1895-: poslopja, kipi, društva, cerkveni ključarji, pevci

STARI TRG pri Slovenj Gradcu
1090
62380 Slovenj Gradec

VAS str. 180

STIČNA
1787
Stična 17, 61295 Ivančna gorica

knjige
ŽU
Memorabilia parochiae Sitticensis 1784 oziroma Kronika 1898-1915
status animarum 1830-1846, 1847 (2 knjigi), 1857, 1870-1880
inventar fare 1836
prejemki in izdatki 1876-1912
seznam ustanovnih maš 1902-1921
zapisnik tretjega reda sv. Frančiška 1902-1923
bratovščina sv. rešnjega Telesa 1904-1923
Marijina družba 1903-1945
družba za širjenje vere 1941-1944
promemoria kanoničnih vizitacij 1901-1932
oznanila 1838-1945 (18 knjig)
prvoobhajanci 1932-1944
oklici 1816-1930 (4 knjige)
izpraševalna knjiga fare 1870-
pokopališka knjiga z načrti 1893-1944
protokol prepisov odredb 1788-1852
protokol ordinariatnih odredb 1816-1862 (2 knjigi)
delovodnik 1876-1913, 1916-1946 (skupaj 3 knjige)

spisi
1846-: poročni spisi od 1846-
24 tm

STOPERCE
lokalija 1788, župnija 1872
62289 Stoperce

knjige
ŽU
Kronika
status animarum (2 knjigi)
zapisnik štolnine 1841-1846, 1876-1913
ženitveni zapisnik 1878-1882

spisi
ŽU
19. stol.: cerkveni računi 1837-1916

0, 30 tm

STOPIČE
1767
68322 Stopiče 28

knjige
ŽU
Kronika 1917-1941
status animarum 1852, 1891
zapisnik ustanovnih maš 1861-
imenik bratovščin 1894-
udje tretjega reda 1923-
imenik Marijine družbe
zapisnik sej in shodov dekliške Marijine družbe
kronika dekliške Marijine družbe
imenik članic dekliške Marijine družbe

STRANICE
1785
63000 Celje

knjige
ŽU
Kronika 1872- (2 knjigi)
status animarum 1855-1858
zapisnik ustanovnih maš 1913-1960
zapisnik bratovščine srca Jezusovega 19. stol.
birmanski zapisnik 1863- (2 knjigi)
ženitveni zapisnik 1875-1957 (3 knjige)
pokopališki zapisnik 1896-1899

STRANJE
lokalija 1788, župnija 1875
Zagorica 11, 61242 Stahovica

knjige
ŽU
Kronika 1926-1941 (z zgodovino)
status animarum 1883, 1894, 1894 (gostači), 1915-1918
oznanila 1870-
oklici 1890- (skupaj z oznanili 13 knjig)

NŠALJ
urbar cerkve sv. Benedikta v Stranjah 1789
pridige Matevža Ravnikarja 1831

VAS str. 560

STRUGE
vikariat 1771, župnija 1772
61313 Struge (na Dolenjskem)

knjige
ŽU
status animarum prva polovica 19. stol., 1846, 1852-1872, 1871-1884, 1894-1905, 1900-
dohodki in izdatki 1875-1938
ustanovne maše 1876-1915
oznanila 1870-1944 (18 knjig)
birmanci 1878-1797, 1901-
okrožnice 1789-1798, 1829-1854 in birmanci 1810 ter navodilo za sestavo letnega
poročila ubožnega zavoda
opravilni zapisnik 1878-1933

spisi
ŽU
19. stol.-: računi, gospodarske zadeve, letni obračuni, cerkvene zgradbe, poročni
spisi, okrožnice ilirskega gubernija in drugih oblastev

0, 50 tm

STRUNJAN
1961
66320 Portorož

knjige
ŽU
Kronika 1907-1941, 1942-1964
prepisi dokumentov iz piranskega kapiteljskega arhiva, ki zadevajo Strunjan
knjiga tiskov o strunjanskem svetišču 1906-1947
urbar bratovščine strunjanske Matere božje 1591-1643, 1639-1700, 1703-1767
bratovščinska knjiga
Inama p. Serafin, Notizie del santuario di S. Maria della Visione di Strugnano -
Istria, s.d. (začetek 20. stol.)

fotokopije
ŽU
dokumentov o Strunjanu iz vatikanske knjižnice

STRŽIŠČE
vikariat 1772
65242 Grahovo ob Bači

knjige
ŽU
status animarum 1846, 1871 (2 knjigi)
dolžniki 1850-1890
blagajniški dnevnik 1894- (4 knjige)
oznanila 1895-1901, 1941-1958
birmanska knjiga 1819-1964
opravilni zapisnik 1933-

ŽU Rut
urbar 1800

spisi
ŽU
19. stol.-: računi, inventarji, poročni spisi, dopisi

0, 50 tm

ŽU Rut
19. stol .

STUDENEC
vikariat 1771, župnija 1862
68293 Studenec

knjige
ŽU
status animarum 1808-1822, 1869-1881 (2 knjigi), 1882-1900, 1920- (2 knjigi), 1901-1924
mašne ustanove 1874
Liščeva zapuščina 1895-1907, 1896-1899
imenik članic dekliške Marijine družbe 1901-
oznanila 1864-1889 (2 knjigi), 1899-1906, 1914- (6 knjig)
birmanci 1849-1933
oklici 1738-1899 (3 knjige), 1922-1941
opravilni zapisnik 1884-1898, 1903-1951

NŠALJ
matrikula 1806

spisi
ŽU
1782-: inventarji 1825, 1838, 1867, 1868, 1894, 1907, 1909, računi 1822-, bera, ustanovna pisma za maše, doneski za orgle 1903-1904, zapuščinska zadeva župnika Lapajneta 1892, seznam rojenih 1782-1795, poročni spisi 1814, status animarum 1832, rustikalne fasije 1845, dopisi 1833-, normalije 1847-, register dekanijskih poročil 1860-1879
KRAJEVNI ŠOLSKI SVET STUDENEC: 1890-1896
1 tm

STUDENICE pri Poljčanah
kaplanija 1784, kuracija 1786, župnija 1870
62319 Poljčane

knjige
ŽU
Kronika 1856-
status animarum 1816-1886 (15 knjig)
župnijski register 1816

spisi
ŽU
1788-1830, 1884-1917
0, 10 tm

STUDENO
duhovnija 1703, župnija 1840
66230 Postojna

knjige
ŽU
Spomenica župnije Studeno 1861-1946
Spomenica lurške kapele 1908-1933
status animarum druga polovica 18. stol., začetek 19. stol. (z matrikulo 1810),
sreda 19. stol., konec 19. stol., prva polovica 20. stol.
računska knjiga cerkve sv. Lenarta v Gorenjah 1805-1836
računska knjiga cerkve sv. Justa v BeIskem 1805-1836
zapisnik dolžnikov 1864-1944 (2 knjigi)
blagajniški dnevnik 1910-
ustanovne maše 1851-1945
zapisnik in imenik bratovščine presvetega srca Jezusovega
zapisnik in imenik bratovščine širjenja vere
zapisnik in imenik bratovščine sv. rešnjega Telesa
zapisnik in imenik bratovščine sv. Detinstva
zapisnik in imenik bratovščine sv. Družine
zapisnik in imenik bratovščine krščanskega nauka
zapisnik in imenik bratovščine sv. Uršule
zapisnik in imenik bratovščine Srca Marijinega na Planinski gori
zapisnik in imenik bratovščine karmelske Matere božje
zapisnik in imenik bratovščine sv. rožnega venca
Kronika Marijine družbe 1899-1940
oznanila 1877-1968 (22 knjig)
birmanska knjiga 1879-1904, 1905-1920, 1925-
oklici 1860-
pokopališčna knjiga podružnice v Belskem 1901-1944
opravilni zapisnik 1877-1962 (2 knjigi)

spisi
ŽU
1839-: inventarji, poročni spisi 1879-, dopisi 1839-, škofijske okrožnice

1, 00 tm

SUHOR
1858
68331 Suhor

knjige
ŽU
Kronika
status animarum 1858, 1871, 1906
ustanovne maše 1909- 1959
oznanila 1928-1942 (3 knjige)

spisi
ŽU
19. stol.-: poročni spisi

0, 04 tm

SUHORJE
duhovnija 1780, župnija 1947
66256 Košana

knjige
ŽU Košana
Kronika 1914-1919, 1935-1937
status animarum prva polovico 19, stol., druga polovica 19, stol.
urbar cerkve sv, Nikolaja v Suhorju 1837
birmanska knjiga 1893-

SVEČINA
omenjena 1197
62201 Zgornja Kungota

knjige
ŽU
Kronika 1870-
status animarum 1872, 1886, 1908
odkup desetine in tlake 1785
inventar župne cerkve 1788
popis župnijskega posestva 1787-1788
škofijske in gubernijske odredbe 1781, 1784, 1813-1867 (skupaj 4 knjige)
register škofijskih in gubernijskih odredb 1781-1867
opis umestitve in dogodkov 1691

SV. ANA v Slovenskih goricah
1786
62233 Zgornja Ščavnica

knjige
ŽU
Kronika 1882-
status animarum 1906- (2 knjigi)

spisi
ŽU
19. stol.-

0, 30 tm

SV. ANDRAŽ nad Polzelo
vikariat 1772, župnija 1780
63313 Polzela

VAS str. 181

SV. ANDRAŽ v Halozah
1731
Leskovec, 62285 Zgornji Leskovec

knjige
ŽU
Kronika 1856, 1880
status animarum 1860- (11 knjig)
ženitveni zapisnik 1902- (2 knjigi)
okrožnice cerkvenih in državnih oblasti 1782-1794

spisi
ŽU
19. stol.-
0, 04 tm

SV. ANDRAŽ v Slovenskih goricah
1757
Sv. Andraž, 62255 Vitomarci

knjige
ŽU
Kronika 1896
status animarum 1850, 1860-1871, 1904-1921, 1921- (skupaj 7 knjig)
blagajniška knjiga 1800-1824 in kronika 1849-1891
ženitveni zapisnik 1931

spisi
ŽU
19. stol.
0, 01 tm

VAS str. 244

SV. ANTON na Pohorju
kuracija 1757, župnija 1891
Sv. Anton, 62365 Vuhred

knjige
ŽU
Kronika 1868-

AS
ženitveni zapisnik 1909-1941

SV. ANTON - PRIDVOR
duhovnija 1552, župnija 1892
66271 Dekani

knjige
ŽU
status animarum 1834, 1858-1878, začetek 20. stol.
najemniki in dolžniki 1875
dolžniki 1892
blagajniški dnevnik 1869-1884
oznanila 1890-1912, 1914-1920, 1920-1929, 1935-1955 (skupaj 9 knjig)
oklici 1832-1910, 1928-1942 (skupaj 4 knjige)
birmanska knjiga 1918-
protokol v cerkvenih zadevah 1837-1845, 1854-1884 (skupaj 3 knjige)
opravilni zapisnik 1876-1924, 1941-1955

spisi
ŽU
19, stol.-: računi, poročni spisi, dopisi

0, 20 tm

SV. ANTON v Slovenskih goricah
vikariat pred 1598, župnija 1617
62236 Cerkvenjak

knjige
ŽU
status animarum 1842-1850
zapisnik zbirce???? 1829
blagajniška knjiga župne cerkve 1870-1871
štolninski zapisnik 1845-1870, 1880-1890
ženitveni zapisnik 1813, 1851-1868, 1881
zapisnik škofijskih okrožnic 1780-1822
opravilni zapisnik 1807

spisi
ŽU
1717-: med njimi župnijske meje 1768, cerkveni računi 1767-1830,
vikarjeva oporoka 1717

1, 70 tm

SV. BARBARA
vikariat 1475, župnija 1784
Sv. Barbara, 62282 Cirkulane

knjige
ŽU
status animarum 1907- (7 knjig)
knjiga viničarjev 1907
zapisnik štolnine 1910

spisi
ŽU
19. stol.-: obsodba Božidarja Raiča zaradi nadarbine 1872

SV. BARBARA v Slovenskih goricah
kuracija 1787, župnija 1806
62242 Zgornja Korena

knjige
ŽU
status animarum 1851- (11 knjig)
blagajniški dnevnik 1885
blagajniški dnevnik ubožnega sklada 1834
opravilni zapisnik 1836-, 1902- (2 knjigi)

spisi
ŽU
19. stol.-

0, 05 tm

SV. BENEDIKT
kuracija 13. stol., župnija omenjena 1329
Benedikt 14, 62234 Benedikt

knjige
ŽU
Kronika 1890-
status animarum 1899-1909
zapisnik članov krščanskih družin 1895
štolninski zapisnik 1875-1906
opravilni zapisnik 1875-1913

spisi
20. stol.

0, 25 tm

SV. BOLFENK na Kogu
1875
62276 Kog

knjige
ŽU
status animarum 1899-1910, 1922-1948
ženitveni zapisnik 1865-1883, 1884-1899 (skupaj 4 knjige)

ZA Ptuj
Kronika 1840-1939

SV. BOLFENK v Slovenskih goricah
1785
62254 Trnovska vas

knjige
ŽU
Kronika 1850-
status animarum 1894-1916 (2 knjigi)
cerkveni inventarji (9 knjig)
pokopališki zapisnik 1854, 1897
okrožnice cerkvenih in državnih oblasti 1792-1807

spisi
ŽU
19. stol.-

0, 50 tm

VAS str. 244

SV. DANIJEL nad Prevaljami
pred 1755
62391 Prevalje

knjige
ŽU
Kronika 1850-
urbar cerkve sv. Danijela 1643
blagajniška knjiga 1880

NŠALJ
matrikula 1755, 18. stol. (2 knjigi)

spisi
ŽU
1890-: cerkveni računi 1890-1895, obračun popravil 1931

1, 30 tm

SV. DUH na Ostrem vrhu
lokalija 1789, župnija 1892
Vurmat, 62352 Selnica ob Dravi

knjige
ŽU
Kronika 1856-
status animarum 1839
blagajniški dnevnik1890-
ustanove 1894
oznanila 1873
zapisnik sej konkurenčnega odbora 1896-1938
škofijske okrožnice 1789, 1819
opravilni zapisnik 1901-
zgodovina domačega izobraževalnega društva 1912
spominska knjiga obiskovalcev Sv. Duha 1862-1900

spisi
ŽU
18. stol.-: cerkveni računi ter cerkveni in nadarbinski inventarji

1, 75 tm

SV. DUH - VELIKI TRN
1793
68270 Krško

knjige
ŽU
Kronika 1918- (z zgodovino)
status animarum 1794-1849, 1834-1843, 1849-1860 (4 knjige), 1864-1873, 1872-1892,
po 1900 (2 knjigi), 1920
opravilni zapisnik 1922-

SV. EMA
vikariat 1758, župnija 1784
63253 Pristava pri Mestinju

knjige
ŽU
Kronika 1870-
status animarum 1834- (5 knjig)
ženitveni zapisnik 1861-1878

SPF DAS str. 140

SVETA GORA
lokalija 1823, župnija 1875
Rovišče 19, 61282 Sava pri Litiji

knjige
ŽU
Kronika 1908-
status animarum 1832-1839, 1895, 1913
urbar podružnične cerkve Device Marije na Sveti gori 1737-1807 in računska
knjiga 1816
urbar cerkve na sv. Gori 1831
bera 1833-1874, 1894-1911
dohodki in izdatki 1853-1871, 1853-1879
ustanovne maše 1858- 1908 '
imenik Marijine družbe 1904-
zapisnik Marijine družbe 1916
dekliška Marijina družba 1916-1924
oznanila 1854-1867, 1897-1906
birmanci 1909-1920
oklici 1854-1912 (2 knjigi)

spisi
ŽU
1771-: izjava župnika na Vačah glede ustanov na Sv. Gori 1771, 1773, računi
1816-, desetina 1822-, kupoprodajna pogodba 1828, ustanovne maše 1837-, izkazi o odpravljenih desetinah, urbarskih in laudemijalnih dajatvah 1852, predajni
zapisnik 1852, Ravnikarjev ubožni sklad, poročni spisi 1838-, seznami najdenčkov
1841, dopisi in normalije 1837-, beležke zgodovinskega in cerkvenega značaja iz
prve polovice 19. stol.
1, 50 tm

načrti
ŽU
fasada, prerez in tloris župnišča 1839, fasada, tloris in prerez cerkve 1855

SV. FLORIJAN ob Boču
vikariat 1760, župnija 1775
63252 Rogatec

knjige
ŽU
Kronika 1852- (2 knjige)
status animarum 1858-1928 (4 knjige)
birmanski zapisnik 1896-1967
ženitveni zapisnik 1894-1919
cerkveni odloki 1832-1888
opravilni zapisnik 1913-1933

SV. FRANČIŠEK na Stražah
1782
Radmirje, 63333 Ljubno ob Savinji

VAS str. 81 in 180

SV. GREGOR
lokalija 1788, župnija 1876
61316 Ortnek

knjige
ŽU
status animarum 1812, . 1822, 1830, 1834, 1841-1860 (2 knjigi), 1875-1896, 1897-
1911 (2 knjigi), okrog 1910 (gostači), 1911-1920
dohodki in stroški 1887-1889, 1897-1923
blagajniški dnevnik 1924-1947
mašne ustanove 1903-1942
bratovščina sv. Jožefa in sv. Uršule 1858-1884
tretji red 1914-1939
birmanci 1873-
oklici 1888-
opravilni zapisnik 1892- (2 knjigi)

spisi
ŽU
20. stol.-: računi, poročni spisi

0, 20 tm

SV. HELENA - DOLSKO
lokalija 1788, župnija 1875
61262 Dol pri Ljubljani

knjige
ŽU
status animarum 1883-1906, 1898-1909 (gostači in posli), 1901-1910
izkaz dohodkov in stroškov 1901-
ustanovne maše 1890
oznanila 1864-1902 (5 knjig)
birmanci 1883-
oklici 1839-1871 , 1873-1952 (2 knjigi)

NŠALJ
matrikula za Vinje 1732

spisi
ŽU
1741-: inventarji 1814-, dohodki in izdatki 1815-1900, davki in davčne knjižice
1852, mašne ustanove 1779-, izročilni zapisniki 1861-, cerkveno premoženje
1807-, podložniško dolžno pismo 1741, gradivo za status animarum 1874, seznami
najdenčkov 1811-, matrika za status animarum 1866, matični listi, mrliškoogledni
listi, seznam rojenih dečkov 1836-, statistični seznami rojenih, poročenih in
umrlih 1840-, poročni spisi 1815-1940, šola 1842-, vojaške zadeve 1848-1859,
ubogi 1823-, okrožnice ordinariata, gubernija in kresije 1814-1826, 1850, okrožnice
deželnega odbora 1860-, dopisi deželnega sodišča v Ljubljani in okrajnega
sodišča na Brdu 1871-1909, dopisi duhovnih uradov do 1900, dopisi okrajnih in
okrožnih uradov 1832-1870 ter okrajnih glavarstev Ljubljana, Kamnik, Litija
1870-1916, dopisi občin 1850-, delovodnik 1814-1815, ekshibitni protokol 1872

1, 25 tm

SV. JAKOB ob Savi
1787
Šentjakob ob Savi 21, 61262 Dol pri Ljubljani

knjige
ŽU
Kronika 1868, 1903-1940
status animarum 1881-1903, 1905, 1930 (gostači)
izkaz dohodkov in stroškov 1910-1933
zapisnik dohodkov in stroškov podružnice v Dragomlju 1896-1933
dnevnik dohodkov in izdatkov podružnice v Šentpavlu 1934-1941
dnevnik dohodkov in izdatkov podružnice na Pšati 1934-1947
blagajniška knjiga 1908-1924
ustanovne maše 1876-1920 (2 knjigi)
opravljene ustanovne maše 1806-1933
zapisnik opravljenih maš 1907-1933
zapisnik Marijine družbe 1900-1928
dnevnik cerkvenih skladb 1921-1926
oznanila 1905-1948 (9 knjig)
birmanci 1882- (2 knjigi)
oklici 1823-1939 (2 knjigi)
opravilni zapisnik 1896- (4 knjige)

spisi
ŽU
1763-: inventarji 1838, 1846, 1872, 1910, cerkveni računi 1806-1927, izkaz dohodkov
in izdatkov 1933-1947, predračun za gradnjo cerkve 1891, podložniške pogodbe
1775-, bratovščina sv. rešnjega Telesa 1913-1929, zapisnik shodov Marijine
družbe 1905-1927, izkazi rojenih moških 1810-1829, poročni spisi 1789-, šolski
imenik občine Podgorica 1857, dopisi 1890-, normalije 1763-
RADOVLJICA (zemljiško gospostvo): tožbe proti podložnikom 1622, 1626, 1713
1 tm

SV. JAKOB v Slovenskih goricah
lokalija 1770, župnija 1785
62222 Jakobski dol

knjige
ŽU
Kronika 1871-
status animarum 1872, 1891, 1903

spisi
ŽU
19. stol.-

0, 05 tm

SV. JEDRT nad Laškim
1788
63270 Laško

knjige
ŽU
Kronika 1866-
status animarum 1850-1898 (3 knjige)
blagajniški dnevnik 1884-1962 (2 knjigi)
štolninski zapisnik 1841-1961 (5 knjig)
bratovščine 1895-1898 (2 knjigi)
ženitveni zapisnik 1861-1934 (5 knjig)
zapisnik cerkvenih odredb 1840-1844
opravilni zapisnik 1872-1938 (4 knjige)

spisi
ŽU
19. stol.-

0, 20 tm

SV. JERNEJ pri Ločah
vikariat 1788, župnija 1891
63215 Loče pri Poljčanah

knjige
ŽU
Kronika 1890-
status animarum 1870-1968 (5 knjig)
štolninski zapisnik 1870-1907
zapisnik ubožnega zavoda 1905-1946
bratovščine 1894-1969 (8 knjig)
ženitveni zapisnik 1861-1957 (3 knjige)
opravilni zapisnik 1844-1919 (2 knjigi)

spisi
ŽU
19. stol.
0, 30 tm

SV. JOŠT na Kozjaku
lokalija 1787, župnija 1891
63320 Velenje

knjige
ŽU
Kronika 1868-
cerkveni inventar 1934
nadarbinski inventar 1934

VAS str. 180

SV. JURIJ ob Pesnici
lokalija 1785, župnija 1871
62201 Zgornja Kungota

knjige
ŽU
Kronika 1883-
štolninski zapisnik 1828-1902 (3 knjige)
protokol kolektivne odveze 1848
ženitveni zapisnik 1812-1821, 1843-1857
protokol škofijskih in gubernijskih odredb 1811-1819
zapisnik dopisov odvetništva 1816-1833
opravilni zapisnik 1863-1907 (2 knjigi)

spisi
ŽU
19. stol.-
1 tm

SV. JURIJ ob Ščavnici
vikariat v 13. stol., župnija 1546
69244 Videm ob Ščavnici

knjige
ŽU
Kronika 1857-
status animarum 1860-1903 (8 knjig)
desetinski register 1767-1820, 1819-1829
ženitveni zapisnik 1853
škofijske okrožnice 1790-1800

spisi
ŽU
18. stol.-: inventarji župne cerkve in nadarbine 1785-1860, računi 1812-1924
1, 70 tm

SV. JURIJ ob Taboru
lokalija 1677, župnija 1810
63304 Tabor

knjige
ŽU
Kronika 1845-1889 (z zgodovino), 1892-
zapisnik Marijine družbe 1912-1926, 1927-1940
oznanila 1862-1928 (8 knjig)
birmanska knjiga 1930-
oklici 1929-1941

NŠALJ
matrikula 1744

VAS str. 181

SV. JURIJ pri Celju
vikariat omenjen 1340, župnija 1495
Šentjur 188, 63230 Šentjur pri Celju

Kronika 1860- (2 knjigi)
status animarum 1830-1941 (16 knjig)
desetinski register 1773-1860 (4 knjige)
štolninski zapisnik 1854-1886 (3 knjige)
ustanovne maše 1884
birmanski zapisnik 1882-1960 (2 knjigi)
ženitveni zapisnik 1892-1927 (3 knjige)
opravilni zapisnik 1886-1938 (3 knjige)
TRG ŠENTJURIJ pri CELJU: knjiga trškega sodnika 1661-1824

SV. JURIJ v Prekmurju
omenjeno 1366
59262 Rogašovci

knjige
ŽU
Kronika 1893-
status animarum 19. stol. (11 knjig)
birmanska knjiga 1908
prepisi dopisov 1826-1859
opravilni zapisnik 1860-1941 (5 knjig)

spisi
ŽU
19. stol .

1 tm

SV. JURIJ v Slovenskih goricah
lokalija 1784, župnija 1786
62223 Jurovski dol

knjige
ŽU
desetinski register 1796-1848
blagajniški dnevnik 1851-1898 (2 knjigi)
ženitveni zapisnik 1832-1910 (5 knjig)

spisi
ŽU
19. stol.-: cerkveni inventarji 1906, računi 1801-1850

1, 20 tm

SV. KATARINA - TOPOL
lokalija 1787, župnija 1876
Sv. Katarina 18, 61215 Medvode

knjige
ŽU
seznam bere 1840
dnevnik dohodkov in izdatkov 1857-1867, 1859-1864
izdatki in dohodki ter inventarji 19. stol. (31 knjižic)
izdatki 1840-1865 (5 knjig)
dohodki in izdatki ustanov po 1840
blagajniški dnevnik 1932-
računska knjiga 1897-1925
računski dnevnik obligacij in hranilnih knjižic 1870-1891
popravilo cerkve sv. Jokoba na Brezovcu 1895- in štolarij
ustanovne maše
izkaz maš iz verskega sklada 1852-
ustanova Antona Muhovca
oznanila 1845-1941 (9 knjig)
oklici 1816-
genealoške študije 1730-
geneologija 1787-
ekshibitni protokol 1836-1860
opravilni zapisnik 1884-1934
OBČINA TOPOL: parcelni protokol

ŽU Sora
Kronika 1889-
status animarum 1873, 1876
oklici 1877-
ustanovne maše 1881-1912

spisi
ŽU
1788-: računi 1825-, davčne knjižice, darilna listina zemljišča za zgradbo kaplanije
1788, darovnice cerkvi 1788-, mašne ustanove 1851, 1852, zakupne pogodbe
1839, darovnica Luka Kazamernika 1830, poročni spisi 1847-1941

0, 10 tm

SV. KRIŽ - GABROVKA
vikariat pred 1615, župnija 1862
61262 Gabrovka

knjige
ŽU
Kronika od konca 19. stol.- 1940
status animarum 1820, 1840-1860, 1870-1880 (2 knjigi), 1900-1930 (gostači), 1930 (2 knjigi)
javne in zasebne obligacije 1840-1873
blagajniška knjiga 1912-1958
blagajniška knjiga podružnic na Brezovem, na Gori, v Moravčah, v Tihaboju in v Vodicah 1912-1958
oznanila 1839-1842, 1867-1879
birmanci 1840-1919
oklici 1926-1952
opravilni zapisnik 1931-

SV. KRIŽ na Slatini
omenjena 1304
63250 Rogaška Slatina

knjige
ŽU
Kronika 1862-
status animarum 1867-1940 (5 knjig)

SV. KRIŽ nad Jesenicami
lokalija 1844, župnija 1899
64270 Jesenice

knjige
Ž U Jesenice
status animarum I 1844-1897, Il 1912, lIl 1898
delovodnik 1936-1965

VAS str. 560

SV. KRIŽ nad Mariborom
lokalija 1788, župnija 1891
62201 Zgornja Kungota

knjige
ŽU
Kronika 1820-
status animarum 1845-1910 (7 knjig)
blagajniški dnevnik 1883-1925 (2 knjigi)
zapisnik ustanovnih maš 1830-1885
ženitveni zapisnik 1818-1937 (5 knjig)
državne odredbe 1792-1888
škofijske odredbe 1787-1808, 1818-1882
opravilni zapisnik 1888-1921 (2 knjigi)

spisi
ŽU
19. stol.
0, 01 tm

SV. KRIŽ - PODBOČJE
omenjena 1249
68312 Podbočje

knjige
ŽU
status animarum 1920

SV. KUNIGUNDA na Pohorju
vikariat 1675, župnija 1788
Gorenje 15, 63214 Zreče

knjige
ŽU
Kronika 1870-
status animarum 1854-1899 (10 knjig)
desetinski register 1774-1797
računska knjiga 1876-1915
štolninski zapisnik 1841-1941 (3 knjige)
ustanovne maše 1877-1899
bratovščine in kongregacije (2 knjige)
oznanila 1889-1940 (7 knjig)
ženitveni zapisnik 1871-1948 (4 knjige)
zapisnik cerkvenih in državnih odredb 1825-1854
opravilni zapisnik 1871-1920.(3 knjige)

spisi
ŽU
od 19. stol.-
0, 70 tm

SV. LENART
lokalija 1790, župnija 1862
64227 Selca (nad Škofjo Loko)

knjige
ŽU
Kronika 1915-1936, 1937-1945
status animarum III 1857 in zgodovinske beležke do 1914, N 1907

SV. LENART nad Laškim
1789
63270 Laško

knjige
ŽU
Kronika 1856-
status animarum 1895-1925 (3 knjige)
štolninski zapisnik 1914-1955
birmanski zapisnik 1910-
ženitveni zapisnik 1903-1964 (2 knjigi)

SV. LENART pri Veliki Nedelji
1789
62273 Podgorci

knjige
ŽU
Kronika 1840- in občinska kronika 1941-1944
blagajniška knjiga 1895-1937
štolninski zapisnik 1836-1963 (2 knjigi)
ubožni zavod 1895-1941
ženitveni zapisnik 1828-1945 (8 knjig)
opravilni zapisnik 1895-1941

SV. LENART v Slovenskih goricah
vikariat pred 1237, župnija 1580
Ptujska 6, 62230 Lenart v Slovenskih goricah

knjige
ŽU
Kronika 1858-
status animarum 1883 (3 knjige)
dohodki župnijskega posestva 1844
škofijske odločbe 1767-1777
opravilni zapisnik 1891-1906, 1901-1940
popis župnije 1780

spisi
ŽU
17. stol.-

3, 80 tm

SV. LOVRENC na Dravskem polju
kaplanija 1296, vikariat pred 1398, župnija omenjena 1498
62324 Lovrenc na Dravskem polju

knjige
ŽU
status animarum 1860-1938 (13 knjig), zapisnik gostačev, najemnikov in osebenikov
zapisnik štolnine 1868-1919

SV. LOVRENC na Pohorju
1184 ali 1191
62344 Lovrenc na Pohorju

knjige
ŽU
status animarum 1893- (4 knjige)
urbar župnijske cerkve 1773, 1776
desetinski register 1843
blagajniški dnevnik župnijske cerkve 1892, 1916-1927
štolninski zapisnik 1867, 1881, 1914-1921
inventar nadarbine
zapisnik ustanov 1871

SV. LOVRENC v Slovenskih goricah
1322
62257 Juršinci

knjige
ŽU
Kronika 1876-
status animarum 1835-1890 (16 knjig)
urbar 1754-
desetinski register 1753-1848 (16 knjig)
zapuščinski inventar 1794-1820 (2 knjigi)
zapisnik podložniških zaščitnih pisem 1802-1848
zapisnik štolnin 1826-1930 (4 knjige)
oznanila 1867-1938 (12 knjig)
zapisnik birmancev 1826-1928 (2 knjigi)
oklici 1810-1936 (4 knjige)
ženitveni zapisnik 1826-1930 (11 knjig)
pokopališki zapisnik 1897-1919
zapisnik cesarskih patentov 1781-1786
opravilni zapisnik 1781-1941 (8 knjig)

spisi
ŽU
19. stol . -: posest 1802-1848
0, 60 tm

VAS str. 244

listine
ŽU
1717-1804 (20 komadov)

SV. MARIJA v Puščavi
lokalija 1786, župnija 1874
62344 Lovrenc na Pohorju

knjige
ŽU
Kronika 1860- (2 knjigi)
status animarum 1860, 1895
blagajniški dnevnik 1894-1938
ženitveni zapisnik 1858-1867
pokopališki zapisnik 1896

spisi
ŽU
19.stol.-
1, 30 tm

SV. MARJETA niže Ptuja
pred 1782
62272 Gorišnica

knjige
ŽU

Kronika 1890-
status animarum 1844-1945 (2 knjigi)
cerkveni inventarji 1866, 1901

AS
ženitveni zapisnik 1895-1929 (2 knjigi)

VAS str. 244

SV. MARJETA ob Pesnici
1787
62231 Pernice

knjige
ŽU
status animarum 1903- (2 knjigi)
ženitveni zapisnik 1911-1945 (3 knjige)

SV. MARJETA pri Rimskih Toplicah
lokalija 1789, župnija 1873
Šmarjeta, 63272 Rimske Toplice

knjige
ŽU
Kronika 1860-
status animarum 1869-1913 (4 knjige)
birmanski zapisnik 1862-1880
zapisnik cerkvenih in državnih odredb 1836-1856

SV . MARKO niže Ptuja
1789
62281 Markovci (pri Ptuju)

knjige
ŽU
Kronika I. 1897-1898, II. 1899-1968
status animarum 1860-1920 [7 knjig)
ustanovne maše 1860-1932
ženitveni zapisnik 1865-1874
opravilni zapisnik 1877-1938 (2 knjigi)

VAS str. 244

SV . MARTIN na Pohorju
vikariat pred 1450, župnija 1687
62315 Šmartno na Pohorju

knjige
ŽU
Kronika1864-
status animarum okrog 1900 (2 knjigi)

SV. MARTIN pri Vurbergu
lokalija 1761, župnija 1791
62241 Spodnji Duplek

knjige
ŽU
status animarum 1907-1910 (2 knjigi)
bratovščina sv. Družine 1900
ženitveni zapisnik 1857
opravilni zapisnik 1906

spisi
ŽU
19. stol.

SV. MIHAEL nad Mozirjem
lokalija 1787, župnija 1862
Šrnihel, 63330 Mozirje

SPF DAS str. 141; VAS str. 182

SV. MIKLAVŽ nad Laškim
lokalija 1787, župnija 1873
Lažišče, 63270 Laško

knjige
ŽU
Kronika 1856-
status animarum 1887-1931 (6 knjig)
blagajniški dnevnik 1904-1931
štolninski zapisnik 1892-1940 (2 knjigi)
bratovščine 1903-
oznanila 1911-1933 (2 knjigi)
birmanski zapisnik 1855-
ženitveni zapisnik 1889-1963 (2 knjigi)
opravilni zapisnik 1907-

spisi
ŽU

19. stol . -
0, 10 tm

SV. MIKLAVŽ pri Ormožu
omenjena 1488
Miklavž pri Ormožu 62275

knjige
ŽU
Kronika 1840-
ustanovne maše 1877-
birmanski zapisnik 1907-
ženitveni zapisnik 1938-

SPF DAS str. 141

SV. OŽBALT ob Dravi
kuracija 1786, župnija 1884
62361 Ožbalt

knjige
ŽU
Kronika 1877-
status animarum 1870, 1897, 1908, 1934
inventar župne cerkve in nadarbine 1934-1935 (2 knjigi)

SV. PAVEL pri Preboldu
1392
63312 Prebold

knjiga
ŽU
Kronika okrog 1870-
status animarum 1794-1941 (8 knjig)
štolninski zapisnik 1814-1860

NŠALJ
matrikula 1748

VAS str. 181

SV. PETER na Kronski gori
kuracija 1786, župnija 1891
62370 Dravograd

knjige
NŠALJ
matrikula 1699, 1745

AS
status animarum 1909-1920

SPF DAS str. 141

SV. PETER na Medvedovem selu
vikariat 1768, župnija 1772
63241 Podplat

knjige
ŽU
status animarum 1844-1925 (4 knjige)
blagajniški dnevnik ubožnega zavoda 1909-1933
štolninski zapisnik 1906-1907
zapisnik ustanovnih maš 1875-
zapisnik birmancev 1908-1950
opravilni zapisnik 1938-1969

SV. PETER pod Svetimi gorami
vikariat 1394, župnija okrog 1640
63256 Bistrica ob Sotli

knjige
ŽU
Kronika 1870-
status animarum 1818-1907 (7 knjig)
blagajniški dnevnik 1863-1903
birmanski zapisnik 1896-1926
ženitveni zapisnik 1848-1896 (7 knjig)
opravilni zapisnik 1857-1890

SPF DAS str. 141

SV. PETER pri Mariboru
vikariat 13. stol., župnija omenjena 1236
Malečnik, 62000 Maribor

knjige
ŽU
Kronika 1820-
status animarum 1801, 1831-1837, (skupaj 3 knjige),
urbar 1673, 1730, 1780, 1794, 1799, 1802, 1814, 1818, 1845, 1847,
urbarski in davčni register 1793
likvidacijski protokol 1834
zapisnik viničarjev 1783
blagajniški dnevnik 19. stol. (3 knjige)
izdatki in dohodki Marka Glaserja
zapisnik dolžnih pisem in pobotnic 1781
protokol pogodb, zapuščin 1778
zapisnik mašnih ustanov 1832
oznanila 1800- (26 knjig)
ženitveni protokol 1800-1912 (10 knjig)
škofijske okrožnice 1799-1814, 1814-1835, 1820, 1833-1839
uradne okrožnice 1781-1810
opravilni zapisnik 1885, 1921

spisi
ŽU
18. stol.-
2, 10 tm

VAS str. 181

listine
ŽU
1543. Pridružitev župnije h krški škofiji (prepis)

SV. PETER v Savinjski dolini
vikariat 1762, župnija 1783
63311 Šempeter v Savinjski dolini

knjige
ŽU
Kronika 1870- (z zgodovino)
status animarum 1888-1890, 1904-1951 (doseljenci), 1906-
blagajniški dnevnik 1890-1950
cerkvene stavbe in dobrotniki 1908-
štolninski zapisnik 1908-
ustanovne maše 1940-
birmanski zapisnik 1906-
ženitveni zapisnik 1922-
pokopališki zapisnik 1904-

spisi
ŽU
20. stol .
0, 10 tm

VAS str, 181

SV. PLANINA
lokalija 1787, župnija 1900
61420 Trbovlje

knjige
ŽU Zagorje ob Savi
desetinski register cerkve sv. Marije na Planini 1695-1713, 1712-

SV. PRIMOŽ na Pohorju
kuracija 1787, vikariat 1844, župnija 1891
62367 Vuzenica

knjige
ŽU
status animarum 1845-1910 (4 knjige)
blagajniški dnevnik župne cerkve 1914
ženitveni zapisnik 1877-1914
opravilni zapisnik 1900

SV. ROK ob Sotli
vikariat 1751, župnija omenjena 1780
Dobovec, 63252 Rogatec

knjige
ŽU
Kronika 1908-
status animarum 1856-1911 (3 knjige)
blagajniški dnevnik 1918-1941
štolninski zapisnik 1859-1946 (3 knjige)
zapisnik cerkvenih ustanov 1908-1912
zapisnik ubožnega zavoda 1908-1932
bratovščine in družbe 1906-1907 (2 knjigi)
birmanski zapisnik 1896-1968
ženitveni zapisnik 1910-1955
opravilni zapisnik 1917-1940 (2 knjigi)

SV. RUPERT nad Laškim
1755
63271 Brezje pri Celju

knjige
ŽU
Kronika 1846-
status animarum 1869-1955 (6 knjig)
štolninski zapisnik 1929-
oklici 1905-1952

spisi
ŽU
18. stol.-
0, 80 tm

SV. RUPERT v Slovenskih goricah
vikariat 1538, župnija 1780
Spodnja Voličina, 62232 Voličina

knjige
ŽU
status animarum 1796-1809
desetinski register 1747-1754, 1777-1784
blagajniška knjiga ubožnega zavoda 1831
bratovščina sv. Antona 1776 in zapisnik dohodkov ter izdatkov ubožnega zavoda 1786-1805
ženitveni zapisnik 1841-1847, 1861-1869, 1878-1883
škofijske in državne odredbe 1750-1780 (4 knjige)
opravilni zapisnik 1894-1930 (2 knjigi)

spisi
ŽU
18. stol .
0, 30 tm

SV. ŠTEFAN pri Žusmu
1760
63263 Gorica pri Slivnici

knjige
ŽU
Kronika 1880-
status animarum 1922-1940
računska knjiga 1779-1809
blagajniški dnevnik 1865-1938 (2 knjigi)
opravilni zapisnik 1916-1925

SPF DAS str. 141

SV. TOMAŽ pri Ormožu
duhovnija 1719, župnija 1785
62258 Tomaž pri Ormožu

knjige
ŽU
Kronika 1840 (z zgodovino in prepisi dokumentov 1791-1826 in Slekovčev zapis o gradnji cerkve 1716-1717), 1899-1938
status animarum 1860-1920 (7 knjig}
cerkveni inventar 1899, 1923
blagajniška knjiga 1891-1945
računi 1931-1945
zapisnik štolnine 1889-1945 (3 knjige)
dnevnik dohodkov ubožnice 1891-1941
ženitveni zapisnik 1858-1920 (4 knjige)

spisi
ŽU
19. stol.-: poročni spisi, računi
0, 70 tm

SV. TROJICA - ŠIVČE
lokalija 1808, župnija 1877
Šivče 4, 61385 Nova vas (pri Rakeku)

knjige
ŽU
oznanila
oklici

ŽU Bloke
status animarum I 1865-1884, II 1894-1903, 1919
birmanci 1900-

spisi
ŽU
19. stol.-: računi, poročni spisi
0, 20 tm

SV. TROJICA v Halozah
1784
Gorca 6, 62286 Podlehnik

knjige
ŽU
Kronika 1910-
status animarum 1863-1878 (5 knjig)
cerkveni inventar 1860- (4 knjige)
zapisnik štolnine 1915-1934
ženitveni zapisnik 1811-1825 (2 knjigi), 1932- (3 knjige)
opravilni zapisnik 1905-1909

spisi
ŽU
19. stol.: računi ubožnega zavoda 1845-1857
0, 50 tm

VAS str. 244

SV. TROJICA v Slovenskih goricah
1787
62235 Gradišče v Slovenskih goricah

knjige
ŽU
Kronika 1936-
samostanska in cerkvena kronika 1869
kronika o začetku samostana 1663

SV. URBAN pri Ptuju
vikariat 1596, župnija 1670
62253 Desternik

spisi
ŽU
20. stol .
0, 60 tm

VAS str. 244

SV. VENČESL
kuracija 1786, vikariat 1787, župnija 1891
62316 Zgornja Ložnica

knjige
ŽU
Kronika 1785-
status animarum 1847-1930 (5 knjig)
zapisnik okrožnic 1834-1857

spisi
ŽU
19. stol.-
0, 10 tm

SV. VID na Planini
omenjena 1452
63225 Planina pri Sevnici

knjige
ŽU
Kronika 1890-
status animarum 1886- (2 knjigi)
urbar župne cerkve 1754
desetinski register 1784-1799
bratovščina sv. rešnjega Telesa 1881-1884
oznanila 1909-1939 (2 knjigi)

NŠALJ
matrikula s.d. (18. stol.)

SV. VID pri Grobelnem
1786
63231 Grobelno

knjige
ŽU
Kronika 1860-

spisi
ŽU
1782-: računi in dopisi 1782-, cerkveni inventarji 1822-1913, posestni listi 1874--, načrt župnišča in kaplanije z dnevniki 1841-1842, 1865-1884, poročni spisi 1813-, matični listi 1830-, normalije 1807-, dopisi škofije 1840-, pastirski listi 1849-, delovodnik 1876-1884
1 tm

SPF DAS str. 141

SV. VID pri Ptuju
vikariat omenjen 1320
62284 Videm pri Ptuju

knjige
ŽU
Kronika 1890-
status animarum 1891-1907 (10 knjig)
desetinski register ajde 1808
cerkveni inventar 1811, 1812- (skupaj 6 knjig)
opravilni zapisnik 1915-1926

spisi
ŽU
19. stol.: cerkveni računi 1814

0, 90 tm

VAS str. 244

SV. VID - ŽILČE
vikariat 1753, župnija 1864
Žilče, 61383 Cajnarje (pri Rakeku)

knjige
ŽU
Kronika 1902-1936
status animarum 1843-1852 (5 knjig), po 1870, 1877-1890, 1880-1892, 1902, 1902 (gostači)
berski zapisnik 1893-1910, 1925-1939
cerkveni računi 1879-1905
dnevnik dohodkov in izdatkov podružnic 1880-1904
izkaz dohodkov in stroškov farne cerkve in podružnic 1905-1935
matrikula 1859
imenik Marijine družbe mladeničev in deklet 1924-
oznanila 1877-1943 (9 knjig)
oklici 1834-1842, 1852-1906 (2 knjigi)
opravilnik 1890-1945 (3 knjige)

NŠALJ
matrikula 1753

SVETINJE
1788
62259 Ivanjkovci

knjige
ŽU
status animarum 1860-1920 (4 knjige)
zapisnik štolnin 1800-1923 (2 knjigi)
mrliški ogledni zapisnik 1884-1920 (2 knjigi)
opravilni zapisnik 1884-1920 (2 knjigi)

SVIBNO
1282
Počakovo 26, 61433 Radeče

knjige
ŽU
Kronika 1881-
matrikula 1746-1748
oznanila 1900-1906, 1928-1936
birmanci 1928-
oklici 1893-1910

spisi
ŽU
1845-: računi 1847-, mašne ustanove, davki, poročni spisi 1880-, mrliškoogledni listi 1905-, dopisi 1845-
0, 45 tm

ŠEBRELJE
kuracija 1654, župnija 1755
65282 Cerkno

knjige
ŽU
Kronika sreda 19. stol.- (2 knjigi)
status animarum 1820, 1845, 1850, 1858, 1875, okrog 1900, 1937
urbar 1654 in katapan 1654, urbar za Šebrelje in Jageršče 1815
dolžniki 1845, 1910
blagajniški dnevnik
ustanovne maše 1790-
bratovščina za umirajoče
bratovščina karmelske Matere božje
sejni zapisnik in imenik Marijine družbe
oznanila 1884-
birmanska knjiga 1820-
oklici 1850- (4 knjige)
protokol cerkvenih in političnih spisov 1794-1858
opravilni zapisniki 1876-

spisi
ŽU
19. stol.ˇ: inventarji 1908-, popravilo in zidanje cerkve in zvonika 1827-1855, 1870, štolnina, poročni spisi 1845-, računi 1815-, dopisi
1, 00 tm

ŠEMPAS
1402
65261 Šempas

knjige
ŽU
status animarum prva polovica 19. stol., druga polovica 19. stol. (4 knjige)
dolžniki cerkve sv. Silvestra v Šempasu 1847-1900
dolžniki cerkve sv. Jakoba v Ozeljanu 1847-1900
dolžniki cerkve sv. Mihaela v Šmihelu 1847-1900
mašne ustanove 1904-
oznanila 1856-1862, 1892-1896, 1901-1915, 1918-1942
birmanska knjiga 1918-
oklici 1892- (3 knjige)
opravilni zapisnik 1910-1946

spisi
ŽU
19. stol.-: mašne ustanove, računi, poročni spisi
0, 30 tm

ŠEMPETER pri Gorici
omenjena 1425
65290 Šempeter pri Gorici

knjige
ŽU
status animarum 1911, po 1918
oznanila 1920- (12 knjig)
birmanska knjiga 1919-
oklici 1922-1943 (2 knjigi)
opravilni zapisnik 1907-1922, 1937- (skupaj 3 knjige)

spisi
ŽU
18. stol.-: cerkveno premoženje, inventarji 1833-1854, primopredajni zapisniki, računi, mašne ustanove, poročni spisi, pastoralne konference, poročilo o delovanju hranilnice in posojilnice 1903-1905
0, 30 tm

ŠENČUR pri Kranju
omenjena 1222
64208 Šenčur

knjige
ŽU
Spomenica župnije v Šenčurju 1876-
status animarum 1878-1901 (6 knjig), 1878-1901 (gostači)

NŠALJ
urbar podružnice sv. Vida v Vašah 1634-1673
urbar 1651
urbarski in davčni register 1783
urbar cerkve v Hotemažah 1582-1600 in druge dajatve
cerkveni računi 1610-1633
zidava cerkve v Olševku 1781
bratovščinska knjiga podružnice Vaše 1635
mrliška knjiga bratovščine sv. Vida v Vašah 1635
knjiga bratovščine sv. Janeza v Lušah 1635
pritožba župnika in ključarjev proti Simonu Dobretu iz Prebačevega 1734
A. Rožman, Smrt, sodba, pekel, nebesa 1819 (v slovenščini)

VAS str. 560

ŠENTGOTARD
vikariat 1760, župnija 1850
61222 Trojane

knjige
ŽU
status animarum 1836, 1861, 1890
berski zapisnik 1910
dnevnik dohodkov in izdatkov 1875-1900
zapisnik dohodkov in stroškov 1891-1963
dnevnik privatnih dolgov 1874-1890
zapisnik dolžnikov 1879-1891
zapisnik o nabavi zvonov 1937 ( z zgodovino)
oznanila 1824-1830, 1874-1915 (4 knjige), 1936 - 1947
opravilni zapisnik 1874- (5 knjig)

spisi
ŽU
konec 18. stol.-
0, 70 tm

listine
ŽU
TRG ŠENTGOTARD: 1804, maj 17., Dunaj. Cesar Ferdinand I. podeli trgu Šentgotardu pravico do letnih živinskih sejmov

načrti
ŽU
cerkev 1914, gospodarska poslopja

SPF DAS str. 141, VAS str. 181

ŠENTJANŽ
vikariat 1752, župnija 1862
68297 Šentjanž

knjige
ŽU
status animarum VI b 1914 (Goveji dol)
oznanila 1936-1947
oklici II 1845-1867, 1941-1945

SPF DAS str. 141

ŠENTJERNEJ
1147
68310 Šentjemej

knjige
ŽU
Kronika šentjernejske fare (sestavil Anton Lesjak)
status animarum 1825-1834, 1836-1845, 1846-1850 (2 knjigi), 1857 (8 knjig), 1867
(8 knjig), 1873 (4 knjige), 1882 (4 knjige), 1890 (gostači), 1892 (4 knjige) ,
1893 (gostači), 1920 (4 knjige)
dohodki in izdatki 1881-1932 (4 knjige)
ustanovne maše 1844-1949 (2 knjigi)
Marijina družba 1901-
imenik mladeniške Marijine družbe 1901-
zapisnik tretjerednikov 1903-
bratovščina sv, rešnjega Telesa 1929-
oznanila 1920-1949 (5 knjig)
birmanci 1874-
oklici 1759-1951 (12 knjig)
knjiga podpisov romarjev v lurški kapeli v Rakovniku 1924--1926
delovodnik 1896-1916 (2 knjigi)

NŠALJ
matrikula 1744, 1747, 1805

spisi
ŽU
1829-: mašne ustanove, računi, posest in gospodarstvo, dolžniki, plačevanje ustanovnih glavnic 1889-, berski zapisnik 1910, poročni spisi 1829-, normalije
4, 30 tm

ŠENTJOŠT nad Horjulom
duhovnija 1681, župnija 1863
Šentjošt nad Vrhniko 13, 61354 Horjul

knjige
ŽU
Verschiedene Sammlung betreffend die Pfarr St. Jobst 1856-1905
Spomenica župnije v Št. Joštu 1906-
status animarum 1820-1849, 1849-1869, 1869-1885, 1885-1905, 1906
urbar 1656 in bera 1772-1779 ter status animarum 1774
urbar podružnične cerkve sv. Janeza Evangelista v Šentjoštu 1781-1793
urbar bere 1756-1773
berni zapisnik 1756-1773, 1865-1892
blagajniški dnevnik župne cerkve 1863-1884
zapisnik popravil župnišča 1875-1908
inventar farne in podružničnih cerkva s.d.
ustanovne maše 1855-1896
zapisnik opravljenih ustanovnih maš 1825-1884
seznam umrlih udov bratovščine Kristusovega smrtnega boja na Planini 1738-1818
in status animarum 1808 ter 1815
oznanila 1846-1941 (12 knjig)
oklici 1818- (3 knjige)
zbirka okrožnic in važnih dopisov 1821-1836
delovodni protokol 1848-1850
opravilni zapisnik 1906-1951

spisi
ŽU
1792-: posestni listi, inventarji, obligacije, plačilni nalogi, računi 1816-, volila, ustanovne maše 1843-, ženitovanjski zapisniki 1841-, dopisi 1792-
0, 80 tm

ŠENTJURIJ - PODKUM
lokalija 1786, župnija 1869
61414 Podkum št. 3

knjige
ŽU
status animarum 1840, 1841-1855, 1856, 1862, 1891
blagajniška knjiga za gospodarstvo 1809-1810
blagajniška knjiga 1904-1937 (2 knjigi)
računska knjiga 1922-1955
ustanovne maše 1863-1890 in štolnine
oznanila 1886-1895, 1901-1946 (2 knjigi)
birmanska knjiga 1845-1891
oklici 1814-1845, 1919-1956 (2 knjigi)
najdenčki 1834-
opravilnik 1865-1874
ZADRUGA PODKUM: knjiga zadružnikov 1904-1940
LJUDSKA ŠOLA PODKUM: kronika 1902-1939

spisi
ŽU
1806-: inventarji 1822, 1838, 1861, posestni listi 1910-, izročilni zapisnik 1919, zvonik 1924-, pogodbe s cerkovnikom in organistom, bera 1921-, računi 1862-, ustanovne maše 1806-, dopisi 1862-, svinčena plošča vzidana ob blagoslovitvi cerkve 1730
0, 25 tm

načrti
ŽU
župnišče 1859, 1861, 1862, cerkev po 1945 (I. Vumik)

ŠENTJURIJ- PODTABOR
kuracija 1786, župnija 1869
Podtabor 16, 61290 Grosuplje

knjige
ŽU
status animarum 1836-1875, 1876-1886, 1892-1937

ŠENTLAMBERT
vikariat 1752, župnija 1862
61410 Zagorje ob Savi

knjige
ŽU Zagorje ob Savi
urbar cerkve sv. Lenarta 1694-1733 pri Kisovcu in cerkveni računi 1695-1733
urbar cerkve sv. Lenarta 1734-1773 pri Kisovcu in cerkveni računi 1734-1773 ter register desetine
urbar cerkve sv. Križa v Jablani 1635-1733 in cerkveni računi 1695-1734
urbar cerkve sv. Lamberta 1716-1783
desetinski register cerkve sv. Nikolaja v Čolnišču 1695-1729

NŠALJ
urbar cerkve sv. Duha v Zavšeniku 1769

ŠENTLOVRENC (ob Temenici)
vikariat 1768, župnija 1863
68212 Velika Loka

knjige
Kronika 1905-, 1905-1933 (gradivo), 1927-1950 (gradivo)
status animarum 1842-1853, 1850-1870, 1870-1880, 1888-1929 1930-
dohodki in izdatki 1880- (4 knjige)
kaplanske ustanovne maše 1845-1919
red češčenja presvete evharistije 1773 in sv. ustanove 1795
zapisnik Marijine družbe 1905
oklici 1873-1922
opravilni zapisnik 1880-1914 (3 knjige), 1917-1937 (2 knjigi)
MLEKARSKA ZADRUGA ŠENTLOVRENC OB TEMENICI: računska knjiga 1908-1909

NŠALJ
matrikula 1693

spisi
ŽU
1820-: pogodbe 1820-, premoženjski izkazi 1850-, zemljiška odveza 1882-, inventarji 1854-, dajatve 1882-, računi 1848-, ustanove 1850-, poročni spisi 1844-, mrliško ogledni listi 1905-
2, 00 tm

ŠENTOŽBOLT
lokalija 1787, župnija 1876
61222 Trojane

knjige
ŽU Blagovica
status animarum 1846, 1855, 1869, 1887, 1922
izkaz dohodkov in stroškov 1936-1941
opravilni zapisnik 1905-1941 (2 knjig1)

ŠENTRUPERT
1044
68232 Šentrupert

knjige
ŽU
Kronika 1919-1939
status animarum 1906-1929 (3 knjige)
ustanovni kapitali 1832
dohodki in izdatki 1929-1938
ustanovne maše 1871-
opravljene maše 1805- (3 knjige)
tretji red sv. Frančiška 1883-1911, 1936-
družba rednega češčenja sv. rešnjega Telesa 1883-1932
bratovščina živega rožnega venca in sv. Uršule 1877-1883, 1883-1886
družba sv. Družine 1898-1938
karmelska bratovščina 1900-1910
Marijina družba s kroniko 1905-1940, 1917-1928, 1934-1940
birmanska knjiga 1902-
opravilni zapisnik 1893-1919, 1922- (3 knjige)
PROSVETNO DRUŠTVO ŠENTRUPERT: zapisnik občnih zborov in sej odbora 1929-1940

ŠENTVID PRI STIČNI
1132
61296 Šentvid pri Stični

knjige
ŽU
Gradivo za kroniko 1883-1948
status animarum 1815-1830, 1817 (2 knjigi), 1819-1821, 1820-1828, 1823-1839 (3 knjige), 1830-1860, 1831-1843, 1861-1865
urbar fare Šentvid 1675-1688, 1705-1721, 1734-1753, 1735-1748, 1738-1770, 1753-1781, 1820, 1821
urbar fare in podružnic 1648-1653, 1665-1700, 1676-1694, 1699-1753, 1701, 1707-1721, 1734-1754, 1735-1795, 1753, 1754
urbar podružnice sv. Martina v Biču 1701-1718, 1753-1772
urbar podružnice sv. Janeza Krstnika v Bukovici 1701-1712
urbar podružnice sv. Ane v Velikih Češnjicah 1754-1770, 1771-1784
urbar podružnice sv. Marije v Črnelem 1701-1726
urbar podružnice sv. Petra v Dobu 1753-1784
urbar podružnice sv. Jerneja v Gumbišču 1701-1712
urbar podružnice sv. Nikolaja v Gradišču 1701-1716, 1753-1783
urbar podružnice sv. Andreja v Hrastovem dolu 1701-1712, 1754-1784
urbar podružnice sv. Mihaela v Malem Gabru 1701-1712, 1753-1784
urbar podružnice sv. Roka v Malih Pecah 1701-1720, 1753-1772
urbar podružnice sv. Marije Magdalene v Metnaju 1701-1740
urbar podružnice sv. Marije Magdalene v Martinji vasi 1701-1727
urbar podružnice sv. Marije na Primskovem 1701-1749
urbar podružnice sv. Lamberta na Pristavi 1701-1715, 1754-1784
urbar podružnice sv. Lovrenca na Pungertu 1701-1724, 1753-1784
urbar podružnice sv. Ane v Rdečem Kalu 1701-1718
urbar podružnice sv. Antona v Rdečem Kalu 1753-1784
urbar podružnice sv. Andreja apostola v Sobračah 1701-1712, 1754-1771
urbar podružnice v Šentjurju 1701-1712, 1753-1784
urbar podružnice sv. Pavla v Šentpavlu 1701-1713, 1753-1784
urbar podružnice sv. Križa v Stehanji vasi 1701-1712
urbar podružnice sv. Urha v Velikem Gabru 1701-1740, 1753-1784
urbar podružnice blažene Device Marije v Velikih Pecah 1753-1784
urbar podružnice sv. Duha v Žubni 1701-1719, 1753-1786
farne kmetije oddane v kupno pravo 1792-1830
novi individualni rektificirani urbarski in davčni register 1756
desetinski register 1797-1851 (41 komadov)
urbarske dajatve 1821-1846
listine župnijskih podložnikov 1800-1817
knjižice podložnih kmetov farne in podružničnih cerkva (50 knjig)
prejemki in izdatki fare 1781, 1802-1804, 1856-1890, 1889-1899, 1924-1949 (skupaj 6 knjig)
prejemki in izdatki fare in podružnic 1906-1916
prejemki in izdatki podružnic 1891-1905
kapitali fare 1882-1918
zapisnik obligacij 1880-1923
štolnina 1910-1941, 1910-1949
tožbeni protokol 1785, 1802
gospodarsko uradni protokol 1701-1809 (6 knjig)
ustanovne maše kuratnega beneficija 1805-1886, 1899-1940
beneficijske listine 1884-1945
seznam članov bratovščine 18. stol.
zapisnik družbe treznosti in bratovščine rožnega venca 1887-1937
imenik in kronika mladeniške kongregacije 1912-1943
seznam članov tretjega reda sv. Frančiška 1887-1941
zapisnik udov dekliške Marijine družbe 1911-1950
zapisnik Marijine družbe za žene 1941
zapisnik Katoliške akcije 1930-1935
oznanila 1821-1854 (27 knjig)
oklici 1773- (6 knjig)
obhajanci in birmanci 1815-1828
birmanci 1884-1901
protokol civilnih in ordinariatnih predpisov 1814-1848
hranilne knjižice Vzajemne zavarovalnice v Ljubljani (7 knjig)
opravilni zapisnik 1847-1864, 1856-1876, 1883-1918 (2 knjigi), 1924-1962 (2 knjigi)
VODOVODNA ZADRUGA ŠENTVID PRI STIČNI: zapisnik sej 1940-1945
KRAJEVNI ŠOLSKI SVET ŠENTVID PRI STIČNI: blagajniška knjiga 1897-1927

spisi
ŽU
1761-: pogodbe 1785-1787, kuratni beneficij v Šentvidu 1761-1936, računi 1720- mašne ustanove 18. stol.-, ženitne podložniške pogodbe 1781-1794, dopisi 1828-
6 tm

načrti
ŽU
pokopališče, popravilo podružničnih cerkva, tloris Šentvida 1749, zemljevid ljubljanske škofije 1831

SPF DAS str. 154

ŠENTVIŠKA GORA
omenjena 1192
65283 Slap ob Idrijci

knjige
ŽU
Kronika 1920-1926
status animarum 1770, 1786, 1843, 1864, 1880, 1920
urbar 1680, 1712
urbar cerkve sv. Marije Magdalene 1786
urbar cerkve sv. Jakoba v Praprotnem 1783
urbar cerkva v Pečinah in Ročah 1783
urbar ubožne ustanove na Šentviški gori 1788
desetina 1782
dolžniki 1844-1860
računske knjige in blagajniški dnevniki 1783- (3 knjige)
oznanila 1865- (19 knjig)
birmanska knjiga 1819-
oklici (5 knjig)
protokol v cerkvenih zadevah 1767-1862 (4 knjige)
škofijske in dekanijske okrožnice 1790-1825
opravilni zapisnik 1842- (4 knjige)

spisi
ŽU
1700-: bera, dajatve
19. stol.-: inventarji 1849-, zvonovi, obligacije, procesi, računi 1820-1830, interkalarni obračuni, bratovščine rožnega venca in rešnjega telesa, ustanovne maše 1843-1909, poročni spisi 1800, dopisi, gradivo za farno kroniko 17.-19. stol.
HRANILNICA IN POSOJILNICA ŠENTVIŠKA GORA: 1900-
4, 00 tm

listine
ŽU
1719. Indult o privilegiranem oltarju in odpustkih pri cerkvi sv. Marije Magdalene 1748 in 1775. Relikvije v farni cerkvi sv. Vida

ŠKALE
omenjena 1154
63320 Velenje

knjige
ŽU
Kronika 1870- (s prepisi listin od 12. do 15. stol.)
status animarum do 1922 (4 knjige)
urbar 1605, 1752, 1801-1815
desetinski register 1826-1833
zapisnik tlake 1791-1846
blagajniški dnevnik 1911-1958
dvignjene obresti cerkvenih ustanov 1863-1859
ustanovne maše
bratovščine in družbe 1895-1932 (2 knjigi)
birmanski zapisnik 1892-1958 (2 knjigi)
ženitveni zapisnik 1923-1954 (2 knjigi)
opravilni zapisnik 1924-1961 (2 knjigi)

NŠALJ
matrikula 1764, s.d. (18. stol.)

spisi
ŽU
19. stol.-
1 tm

VAS str. 81

ŠKOCIJAN
kaplanija 1612
66240 Kozina

knjige
ŽU Rodik
status animarum konec 19. stol.
dolžniki 1856
blagajniški dnevnik cerkva v Škocijanu in Gradišču 1878-1933
birmanci 1918-

ŠKOCJAN pri Novem mestu
omenjena 1320
68275 Škocjan

knjige
ŽU
Kronika 1911-1941
status animarum 1830-1836 (3 knjige), 1836 (5 knjig), 1859 (5 knjig), 1871 (5 knjig), 1881 (5 knjig). 1881 (gostači), 1903 (3 knjige), 1920 (4 knjige), 1920 (gostači)
urbar 1716
urbar župnije 1738 in dohodki 1722-1748
urbar podružnične cerkve sv. Jurija v Grmovljah 1753 in dohodki ter izdatki 1754-1784
urbar cerkve v Zloganju 1757-1776
urbar farnega in cerkvenega imenja 1834
priročni register župnišča Škocjan 1795-1804
desetinski register 1813-1815
zapisnik bere 1910-
izvleček iz rustiklanih fasij župne cerkve 1749
letni dohodek Kinskyjevega imenja 1735
računska knjiga 1784-.1796 in urbar 1796-1803 ter rojstna knjiga
računska knjiga 1784-1796 in poročna knjiga
tekoči računi 1927-
blagajniški dnevnik 1943-
najemniki nadarbinskih in cerkvenih zemljišč 1912-1934
ubožnica 1804
seznam ustanovnih maš 1792-1902; 1904-
zapisnik udov bratovščine sv. rešnjega Telesa
zapisnik Marijine družbe za žene
zapisnik Marijine družbe za dekleta
seznam članov tretjega reda 1906
družba krščanskih družin 1912-
oznanila 1893-1955 (7 knjig)
birmanci 1812- (2 knjigi)
oklici 1929-1954 (2 knjigi)
repertorij patentov in okrožnic 1783-1792
opravilnik 1912- (3 knjige)
HRANlLNICA IN POSOJILNICA ŠKOCJAN: zapisnik odborovih sej 1902-1930
KONZUMNO DRUŠTVO ŠKOCJAN: glavna knjiga 1900

spisi
ŽU
1722-: kupna in zaščitna pisma, potrdila, inventarji, zadolžnice, protokol podložniških listin farnega imenja 1829-, poročni spisi 1846- (0, 50 tm), dopisi
0, 60 tm

ŠKOCJAN pri Turjaku
1260
Staro apno 4, 61311 Turjak

knjige
ŽU
birmanska knjiga 1888-1968

ŠKOFJA LOKA
vikariat 1532, župnija 1804
Cankarjev trg 13, 64220 Škofja Loka

knjige
ŽU
status animarum 1888, II 1900 (2 knjigi)
konvertiti 1921-1937
opravilni zapisnik 1905-1947

NŠALJ
računi cerkve sv. Jakoba v Škofji Loki 1530-1647
zapisnik bere 1840-1886

VAS str. 344

ŠKOFJA LOKA - dekanija
knjige
ŽU Škofja Loka
status Marijinih družb dekanije

ŠKRBINA
1786
66223 Komen

knjige
ŽU
status animarum 1823, konec 19. stol.
urbar cerkve sv. Antona v Škrbini 1787
blagajniški dnevnik 1899-1959
oznanila 1918-1922, 1930-1950 (skupaj 4 knjige)
birmanska knjiga 1918-
opravilni zapisnik 1903-1943
spisi
19. stol.-: inventar 1909, računi 1871-, mašne ustanove, poročni spisi 20. stol.-
0, 10 tm

Listine
ŽU
1865, junij 18. Posvetitev cerkve sv. Antona Puščavnika v Škrbini

ŠLOVRENC
1796
65212 Dobrovo v Brdih

knjige
ŽU
status animarum prva polovica 19. stol. (2 knjigi), po 1919, 1942 urbar 1518, 1681, 1661, 1723, 1764
služnosti in davščine cerkve sv. Lovrenca in sv. Vida in Modesta v Vedrijanu 1539-1711
računska knjiga ključarja v Šlovrencu 1637-1651
računska knjiga cerkve v Šlovrencu 1799-1807
dohodninska knjižica cerkve sv. Lovrenca 1732
dohodninska knjižica cerkve sv. Marjete v Hruševju 1832-1833
glavna knjiga dolžnikov 1845-1859, 1862-1876
računska knjiga dolžnikov cerkve v Šlovrencu 1855-1870
blagajniški dnevnik 1853-1890, 1906-1929
računski dnevnik 1890-1905 in Kronika (do 1940)
knjiga posesti cerkve sv. Lovrenca 1728
ustanovne maše 1920-
Adnotationes liturgicae in Parochia St. Laurentii Nebulae
oznanila 1906-1914, 1920-1948 (skupaj 6 knjig)
birmanska knjiga 1819-
register odredb 1644-1709
protokol škofijskih okrožnic 1856-1886
opravilni zapisnik 1906-1955 (2 knjigi)

spisi
ŽU
1603-: darovnice cerkvi sv. Lovrenca, 18. stol.-: obveznosti kolonov, dajatve, desetina, 19. stol.-: popravila cerkve, oprema cerkve, dražbe, pogodbe, inventarji, vojna škoda, zvonovi, posest, računi 1814-1940, poročni spisi 1900-, šola, dopisi
0, 50 tm

ŠMARJE
ustanovljena: omenjena 1425
naslov: 65295 Branik

knjige
ŽU
status animarum prva polovica 19. stol., 1868, 1871, začetek 20. stol.
urbar cerkve v Štanjelu 1784
blagajniški dnevnik 1870-1927
računska knjiga 1781-1813
oznanila 1876-1880, 1882-1892, 1897-1920, 1928-1946 (skupaj 9 knjig)
birmanska knjiga 1819-1968
oklici 1839-1849, 1853-1864, 1867-1873, 1892- (5 knjig)
opravilni zapisnik 1859-1959 (4 knjige)

spisi
ŽU
19. stol.-: računi, poročni spisi, dopisi
0, 40 tm

listine
1425. junij 17. Posvetitev cerkve v Šmarjah (original in prepis iz leta 1854)
1459. (original in prepis iz leta 1854)
1482. Rekonciliacija cerkve v Šmarjah (original in prepis iz leta 1854)
1574. Rekonciliacija cerkve v Šmarjah in posvečenje oltarja sv. Lucije (original in
prepis iz leta 1854)
1624. junij 10. Posvetitev cerkve (original in prepis iz leta 1854)
1660. Bratovščina sv. Lucije (original in prepis iz leta 1854)
1669. Posvetitev oltarja sv. Lucije (original in prepis iz leta 1854)
1669. Blagoslovitev zvonov (original in prepis iz leta 1854)

ŠMARJE
1228
61293 Šmarje-Sap

knjige
ŽU
status animarum 1806-1820 (3 knjige), 1841-1847 (8 knjig), 1856-1879 (4 knjige), 1872-1879
davčni urbar fare Šmarje 1724-1754
urbarski in davčni register fare Šmarje 1785-1799
urbar fare Šmarje 1758-1776
urbar desetine fare Šmarje 1750-1765, 1750-1773, 1827-1847
urbar desetine fare Šmarje z gospostvom Boštanj 1815-1837
glavni urbar fare Šmarje okrog 1815
urbar fare Šmarje in podružnic 1770-1775
urbar cerkve sv. Uršule na Laniščih 1777-1793
urbar cerkve sv. Mihaela v Grosupljem 1819-
urbar podružnice sv. Mohorja na Selih 1820-
bera 1903.-1920
posevki 1821-1878
blagajniški dnevnik cerkve sv. Mihaela v Grosupljern 1941-1963
maše 1814-1857
štolarij 1909-1940
oznanila 1940-1963 (4 knjige)
oklici 1814-1948 (2 knjigi)
protokol raznih zadev 1795-1812
delovodnik 1903-1945
HRANILNICAINPOSOJILNICA ŠMARJE PRI LJUBLJANI: zapisnik občnih zborov 1914-1943; zapisnik sej načelstva 1927-1944

AS
urbar davka in kontribucije cerkvenih podložnikov 1750-1778 in zgodovina stiškega samostana s prepisom listine patriarha Pelegrina 1135

ŠMARJE pri Jelšah
omenjena 1600
63240 Šmarje pri Jelšah

knjige
ŽU
status animarum 1875-1910 (6 knjig)
štolninski zapisnik 1939
sirotinski register 1752-1771
bratovščine 1894
opravilni zapisnik 1909-1914

ŠMARJE pri Kopru
1084
66274 Šmarje pri Kopru

knjige
ŽU
status animarum 1831, sreda 19. stol., 1890, začetek 20. stol.
oznanila 1889-
birmanska knjiga 1918-
opravilni zapisnik 1833-1957 (6 knjig)

spisi
ŽU
1665-: ustanova Božič 1665-, procesi, poročni spisi 1857-, dopisi 1831-
1, 70 tm

ŠMARJETA
1421
68220 Šmarješke Toplice

knjige
ŽU
Kronika 1894-
status animarum 1829 (Klevevž), 1830, 1857, 1876
pravice, dohodki kaplana in cerkovnika 1855 in inventar, gorske maše, bera 1884- ter dolžniki in mrtvaške štolnine 1884
ustanovne maše 1845-1908
družba za širjenje vere 1924
dekliška Marijina družba 1898- (2 knjigi)
mladeniška Marijina družba 1900-
Marijina družba za može 1929
spomenica Marijine družbe 1898-
tretji red 1883
zapisnik tretjega reda 1883-
družine posvečene srcu Jezusovemu 1918
apostolstvo mož 1922
zapisnik bratovščine rožnega venca 1906-
seznam članov karmelske bratovščine 1912
družba sv. Družine 1895
zapisnik udov apostolstva molitve 1904
zapisnik bratovščine rednega češčenja sv. rešnjega Telesa 1900
krajcarska družba 1907
oznanila 1852- (15 knjig)
birmanci 1878-1934 (2 knjigi)
oklici 1850- (5 knjig)
protokol dopisov in normalij 1822-1839
opravilni zapisnik 1888-1942 (4 knjige)

spisi
ŽU
1761-: nova cerkev 1910, 1926, novo pokopališče 1934, kaplanija 1865-, inventarji 1821-, izkazi cerkvenega premoženja 1855, pogodbe o zemljiški posesti, seznam gornine gospostva Klevevž okrog 1800, podložniška pisma gospostva Klevevž, računi 1852-, glavni izkazi zemljiške odveze 1853, posestne zadeve 1841-, pogodbe 1896-, posestni listi sredi 19. stol., popravilo nadarbinskih poslopij 1888-, zapuščine, mašne ustanove 1698, 1837, 1843, 1859, davčne napovedi 1812-, davčne knjižice 1880, poročni spisi 1820-, šola 1851, ustanovne listine Marijine družbe in drugih bratovščin 1880-, sodne zadeve in procesi 1838-, odloki okrajnega glavarstva in deželne vlade 1913-, vojni razglasi in odloki 1916, zasebni dokumenti župnikov
1, 05 tm

ŠMARTNO
duhovnija 1784, župnija 1862
65211 Kojsko, Šmartno v Brdih

knjige
ŽU
status animarum sreda 19. stol., okrog 1930
blagajniški dnevnik 1895-1963 (2 knjigi)
ustanovne maše 1935-
oznanila 1923-1924, 1933-1936, 1938-1967 (skupaj 10 knjig)
birmanska knjiga 1924-
opravilni zapisnik 1924-1953

spisi
ŽU
1865-: zakupne pogodbe, vojna škoda 1915-1918, kongrua 1923-1924, računi 1913-, poročni spisi 1865-, odloki o poitalijančevanju slovenskih priimkov
0, 20 tm

ŠMARTNO ob Dreti
lokalija 1789, župnija 1891
63341 Šmartno ob Dreti

VAS str. 182

ŠMARTNO ob Paki
omenjena 1561
63327 Šmartno ob Paki

knjige
ŽU
Kronika 1860-

VAS str. 182

ŠMARTNO pod Šmarno goro
duhovnija 1296, župnija 1562
61210 Ljubljana-Šentvid

knjige
ŽU
status animarum 1922

ŽU Šmarje
izdatki za ohranitev farne nadarbine 1864-1897

NŠALJ
urbar 1748-1821, 1781-1847
urbarski in davčni register župnišča 1795
urbar cerkve sv. Martina 1687, 1823-1848
urbar podružnice sv. Lenarta v Spodnjih Gameljnih 1747, 1822
urbar podružnice sv. Jurija v Tacnu 1760-1790, 1822-
urbar podružnice sv. Andreja v Spodnjih Gameljnih 1746-1822, 1822-1848
računska knjiga podružnice sv. Andreja v Srednjih Gameljnih 1642
računska knjiga župne cerkve 1785-1790, 1790-1795
zadolžnice in obresti 1840-1892
obresti od mašnih, ubožnih in cerkvenih ustanov 1842-1868
ustanovne maše 1781, 1861-1898
matrikula 18. stol., 1805, 1843, s.d. (18. stol.)
matrikula kaplanije v Šmartnem 1843
Jožefov kataster v Šmartnem 1843
odredbe 1781-1829

VAS str . 560

ŠMARTNO pri Litiji
omenjena 1135
61275 Šmartno pri Litiji

knjige
ŽU
status animarum 1837, 1869, 1883 (3 knjige), 1903 (3 knjige), 1903 (gostači)
mašne ustanove 1918-
birmanci 1845-1911, 1917-
protokol beneficija Reschen - Lichtentall 1842 in kronika za Hrib 1897-

NŠALJ
urbar 1600-1611, 1620, 1652-1695, 1669-1694, 1673, 1743-1768, 1753-1783, 1768-1817, 1792-1819, 1818, 1837-1848
urbar župnišča za Litijo 1733-1793
urbar župne cerkve 1763
urbar župne cerkve in podružnic 1734--1771
davčni in urbarski register 1750, 1756
desetinski register 1837 '
dajatve župnišču 1837~1846
letna bera v župniji 1752
seznam kaplanske bere 1805-1821, 1824-1842, 1843
bratovščina Janeza Nepomuka 1781
matrikula 1758
fasije s.d. (18. stol.)
listine 1835-1839
protokol škofijskih odlokov 1791-1846
delovodnik 1836-1846

spisi
ŽU
1760-: ustanove župne cerkve 1772-, Lichtenthallov beneficij 1760-, mašne ustanove in potrdilna listina škofa Brigida za ustanovitev Reschenove ustanove 1790; ustanovna maša Marka Kirchbergerja (potrditev stiškega opata Antona 1698 in dopisi 19. stol.), mašne ustanove pri podružnicah 1841-, nadarbina 1862-, davčne napovedi 1865-, posestni listi nadarbine in cerkva, inventarji 1873-1912, izvleček iz katastra
0, 15 tm

VAS str. 560

ŠMARTNO pri Slovenj Gradcu
850
62380 Slovenj Gradec

VAS str. 182

ŠMARTNO v Rožni dolini
vikariat 1760, župnija 1766
63201 Šmartno v Rožni dolini

knjige
ŽU
Kronika 1883-

VAS str. 182

ŠMARTNO v Tuhinju
vikariat pred 1481, župnija 1650
61219 Šmartno v Tuhinju

knjige
ŽU
Kronika 1861-
status animarum 1890

NŠALJ
urbar cerkve sv. Martina 1685-1698, 1739-1784, 1794-1828
urbar podružnice sv. Doroteje v Kostanju 1688-1784
urbar podružnice sv. Tomaža na Lokah 1724, 1744-1790
urbar podružnice sv. Nikolaja na Gori 1705-1745, 1746-1788
ustanovno pismo Paglavčeve ustanove za vikariat v Zgornjem Tuhinju 1730
listine in pogodbe 1338-1873
sinodalni dekreti 1781-1813
matrikula 1804

ŠMARTNO v Velenju (pri Šaleku)
omenjena 1264
63320 Velenje

knjige
ŽU
Kronika 1924-
status animarum 1867-1930 (6 knjig)
urbar župne cerkve 1696-1731, 1741-1752
zapisnik obresti in obligacij cerkve
zapisnik najemnikov 1916-1935
zapisnik posestnikov 1916-1935 (2 knjigi)
štolninski zapisnik 1915-1956
ženitveni zapisnik 1899-1956 (3 knjige)
opravilni zapisnik 1939-1955

NŠALJ
matrikula s.d. (18. stol.)

VAS str. 81

ŠMIHEL- DOLANE
duhovnija 1820, župnija 1947
66257 Pivka

knjige
ŽU
Spomenica župnije sv. Mihaela v Nadanjem selu 1908-
popis košanske župnije 1792
status animarum 1810, 1852, 1863, 1874, konec 19. stol. (2 knjigi), prva polovica
20. stol. (2 knjigi)
pojasnilo o košanski župniji 1811
oznanila 1880-1906, 1914-1969 (skupaj 14 knjig)
birmanska knjiga 1879-
opravilni zapisnik 1894- (2 knjigi)

spisi
ŽU
18. stol.-: inventarji druga pol. 18. stol.-, poročni spisi 19. stol.-
0, 10 tm

ŠMIHEL pri Žužemberku
lokalija 1788, župnija 1873
68360 Žužemberk

knjige
ŽU
Kronika I. 1929-1941, II. 1941-
status animarum 1850, 1870, 1879-1902, 1922
izkaz dohodkov in stroškov 1901-1934
blagajniška knjiga 1936-
zapisnik gradnje nove župne cerkve 1901
zapisnik ustanovnih maš 1901-1920
zapisnik udov Apostolstva molitve in zapisnik udov Vincencijeve družbe za mladino 1913-
zapisnik udov bratovščine sv. Družine in Apostolstva sv. Cirila in Metoda 1919
zapisnik udov fantovske in dekliške Marijine družbe 1909-1943
zapisnik udov tretjega reda 1926-
zapisnik tretjeredniških sestankov 1934-1940
birmanci 1891-
oklici 1847-1926
delovodnik 1901-1942
Alojz Zupanc, Šmihel, Dereča vas in Poljane nekdaj in sedaj, 1960
Alojz Zupanc, Klečet in Drošča vas nekdaj in sedaj, 1960
Alojz Zupanc, Plešivica nekdaj in sedaj, 1960
Alojz Zupanc, Pražupnija in župnija Dobmič (zgodovinski in umetnostnozgodovinski podatki )
Alojz Zupanc, Duhovniki rojeni v dekaniji Žužemberk in umrli v dekaniji Žužemberk
Alojz Zupanc, Gradovi dekanije Žužemberk
Alojz Zupanc, Žužemberk (zgodovina)
Alojz Zupanc, Šmihelski izseljenci iz vseh vas Šmihelske župnije
Alojz Zupanc, Ajdovec (kronika)
Alojz Zupanc, Spomini (2 knjigi)

spisi
ŽU
1806-: inventarji 1834-, popravila župnišča 1863, kupna pogodba za župnijsko nadarbino 1806, izročilne pogodbe 1886-, računi 1861-, bera 1853, mašne ustanove 1902-, davčne napovedi 1860-, spisi zemljiške odveze in odkupa 1850; poročni spisi 1900-, mrliškoogledni listi 1909, personalni akti Antona Zupanca, dopisi 1900-, zapisniki pastoralnih konferenc
0, 50 tm

ŠOŠTANJ
vikariat 1261, župnija 1630
325 Šoštanj

knjige
ŽU
Kronika 1872-
status animarum 1806-1924 (7 knjig)
urbar župne cerkve in podružnic 1805- (3 knjige)
blagajniški dnevnik župne cerkve in podružnic 1877-1938 (5 knjig)
štolninski zapisnik 1870-1929 (4 knjige)
zapisnik ustanovnih maš 1892-1909
bratovščine in družbe 1869-1941 (3 knjige)
oznanila (22 knjig)
zapisnik birmancev 1916-1922
oklici 1888-1915 (2 knjigi)
ženitveni zapisnik 1886-1949 (7 knjig)
opravilni zapisnik 1890-1930 (3 knjige)

spisi
ŽU
19. stol.: cerkveni računi 1937-
0, 50 tm

ŠPITALIČ
1782
63215 Loče pri Poljčanah

knjige
ŽU
Kronika 1846-
status animarum 1841-1940 (5 knjig)
cerkveni inventar 1789-1901
prevzemni inventar verskega sklada nekdanje gospoščine samostana Žiče in Žičke
vasi 1812
štolninski zapisnik 1849- (2 knjigi)
birmanski zapisnik 1887-1949
ženitveni zapisnik 1861-1936 (2 knjigi)
pokopališki zapisnik 1906-1947
opravilni zapisnik 1909-1966

spisi
ŽU
19. stol.-
0, 30 tm

ŠPITALIČ (navedba gradiva ni popolna)
vikariat pred 1711, župnija 1762
Špitalič 30, 61221 Motnik

knjige
ŽU
status animarum 1834, II 1845, IV 1855, V 1870, VI 1903
oznanila
oklici

ŠT. ILJ pod Turjakom
omenjena 1375
Šentilj, 62382 Mislinja

knjige
ŽU
Kronika 1861-

NŠALJ
matrikula p.d. (18. stol.)

AS
dohodki 1852-1887

SPF DAS str. 140

ŠT. ILJ pri Velenju
1261
Šentilj-Arnače 3, 63320 Velenje

knjige
ŽU
status animarum 1839-1905 (8 knjig)
urbar župne cerkve sv. Ilja 1636, 1779-1816
urbar cerkvene desetine do 1847
bera 1883-1906
štolninski zapisnik 1841-1941 (4 knjige)
zapisnik ustanovnih maš 1811-1876
zapisnik prispevkov za ustanovne maše 1785-1846
bratovščine 1704-1859
oznanila (12 knjig)
ženitveni zapisnik 1861-1939 (3 knjige)
pokopališki zapisnik 1912-1916
cerkvene in državne odredbe 1784-1869 (3 knjige)
opravilni zapisnik 1854-1930 (4 knjige)

knjige
ŽU
Kronika 1856-
status animarum 1841-1850 (5 knjig), 1851-1920 (15 knjig)
urbar 1737
desetinski register 1841-1848 (4 knjige)
cerkveni inventar 1860, 1899
uprava cerkvene posesti 1737-1860
knjiga dolžnikov 1795-1864
Sarta tecta 1809-1877
zapisnik štolnine 1872-1878 (5 knjig), 1910-1933 (2 knjigi)
oznanila 1917-1942 (10 knjig)
ženitveni zapisnik 1862-1878 (8 knjig), 1926-1957
opravilni zapisnik 1888-1937 (3 knjige)

spisi
ŽU
1750 zaščitna pisma

ŽIČE
1789
63215 Loče pri Poljčanah

knjige
ŽU
Kronika 1850-
status animarum 1851-1916 (7 knjig)
desetinski register 1731-1845

ŠT. JANŽ na Dravskem polju
vikariat 1757, župnija 1787
62205 Starše

knjige
ŽU
status animarum 1894-1904
blagajniški dnevnik župne cerkve 1873-1887
ženitveni zapisnik 1872-1883, 1884-1892

spisi
ŽU
1740-
0, 80 tm

SPF DAS str. 141, VAS str. 244

ŠT. JANŽ pri Dravogradu
okrog 1744
62270 Dravograd

knjige
ŽU
Kronika 1870-
status animarum 1845-1854, 1859-1868, 1896, 1907, 1920, 1930
štolninski zapisnik 1880
birmanski zapisnik 1859
ženitveni zapisnik 1895-1924
opravilni zapisnik 1911-1921

ŠT. JANŽ pri Velenju (na Vinski gori)
duhovnija omenjena 1261, župnija 1784
63320 Velenje

knjige
ŽU
Kronika 1873-

NŠALJ
matrikula s.d. (18. stol.)

spisi
ŽU
19. stol.-
0, 20 tm

VAS str. 182

ŽUŽEMBERK
vikariat pred 1399, župnija 1463
68360 Žužemberk 97

knjige
ŽU
status animarum 1820, 1828, 1830, okrog 1857, okrog 1860, 1870 (2 knjigi), 1895 (3 knjige), 1920
urbar vseh cerkva župnije 1692-1718 in seznam izdatkov za novo župnišče 1794
izpisek iz rektificiranega urbarja župnijskega imenja 1750
urbarski izvleček župnišča Žužemberk 1754
urbar imenja župnišča Žužemberk 1756
davčna napoved 1752 in urbar 1765-1774
davčna in urbarska regulacija 1789
protokol pogodb imenja župnišča Žužemberk 1792-1847, 1822-1845
zemljiška knjiga imenja župnišča Žužemberk 1850
sodni protokol imenja župnišča Žužemberk 1799-1804
bratovščina sv. Marije Tolažnice 1762-1783, imenik članov v Sodražici, zapisnik Marijine družbe v Žužemberku 1899-1909
oznanila 1902-1910
ukazi škofije 1794-1840
knjiga prepisov različnih dopisov 1797-1823
ekshibitni protokol in škofijske odredbe 1841-1853
inhibitni protokol 1916-1923
Alojz Zupanc, Zgodbe župnije Žužemberk

spisi
ŽU
1850- : računi
0, 02 tm
Franc Pahulja, Zanimivi domačini
Jože Markič - Pahole, Gradovi
Jože Markič - Pahole, Kronika
Jože Markič, Zgodovina, Freising, Stična, Breckerfeld
Jože Markič, Spomini
katastrske skice 1825 (4 zvezki)

sp i s i
ŽU
1777-: cerkveno premoženje 1788-, davki, računi 1798-, ustanovne maše 1777-, poročni spisi 1833-
0, 75 tm

ŠT. VID nad Valdekom
omenjena 1765
62382 Mislinja

knjige
ŽU
1856-

ŠTANGA
1788
61277 Prežganje

knjige
ŽU
Kronika 1876-1931
status animarum 1923
zapisnik dohodkov in stroškov 1893-1920
blagajniški dnevnik 1942-1945
imenik Marijine družbe 1902
opravilnik 1909-1941

NŠALJ
matrikula 1805

ŠTANJEL
duhovnija 1631, župnija 1936
66222 Štanjel

knjige
ŽU
status animarum prva polovica 19. stol. (2 knjigi), konec 19. stol.,
protokol ubožne ustanove Janeza Švagla 1805-1914
zapisnik Marijine družbe v Štanjelu
oznanila 1930-1939, 1941-1948
VOJAŠKA REZERVNA BOLNIŠNICA OGRSKEGA RDEČEGA KRIŽA: ekshibitni protokol vojaškega kurata 1917-1918

ŠTJAK
kuracija 1550, župnija 1931
66222 Štanjel

knjige
ŽU
Kronika 1930-
status animarum 1816-1820, 1839, druga polovica 19, stol, prva polovica 20. stol.
urbar sv. Jakoba v Štjoku 1771
urbar sv. Ane v Razgurih 1771
urbar sv. Kancijana v Raši 1772
urbar sv. Katarine na Bogem 1772
urbar sv. Tomaža v Štomažu 1772
blagajniški dnevnik 1914-1948
uprava cerkvenega in nadarbinskega imetja 1930
ustanovne maše 1907-1943
libel maš 1802
oznanila 1886-1913, 1929- (skupaj 11 knjig)
birmanska knjiga 1819-1965
protokol v cerkvenih zadevah 1790-1831
opravilni zapisnik 1886- (3 knjige)

spisi
ŽU
19. stol.-: ustanovitev župnije, popravila, zvonovi, orgle, pokopališče, volila, dolžna pisma, računi, procesi, poročni spisi, ustanovne maše
0, 50 tm

ŠTOMAŽ
1782 duhovnija
65263 Dobravlje

knjige
ŽU
status animarum 19. stol.
oznanila 1885-1890, 1914-1940 (skupaj 6 knjig)
birmanska knjiga 1885-
oklici 1869-1938

ŽU Črniče
Duhovnijska kronika duhovnije sv. Tomaža 1884-1904
Zapisnik in kronika Marijine družbe 1917-1928

spisi
ŽU
1844-: računi 1866-, poročni spisi
0, 05 tm

ŠTORJE
kaplanija 1802 (?)
66210 Sežana

knjige
ŽU Povir
status animarum 1836, 1838, 1849-1858, prva polovica 20. stol.
glavna knjiga dolžnikov 1845

spisi
ŽU Povir
računi 1841-1872, 1904-1943

ŠTURJE
duhovnija 1642, župnija 1893
65270 Ajdovščina

knjige
ŽU
Kronika 1890-1904
status animarum začetek 19. stol., 1845, 1859 (gostači), 1859-1887 in 1865-1887 (gostači), 1887
računi 1791-1843
dolžniki 1878-1903, 1903-1910
blagajniški dnevnik 1866-1910 (2 knjigi)
ustanovne maše 1845-1887
oznanila 1846-1851, 1854-1855, 1860, 1875- (skupaj 17 knjig)
birmanska knjiga 1819-1899, 1899-
oklici 1841- (4 knjige)
protokol v cerkvenih zadevah 1824-1828
opravilni zapisnik 1845-1851, 1920-1940

spisi
ŽU
1745-: inventarji 18. stol.-, popravila cerkve, zvonika, procesi šturske soseske z grofom Edlingom 18. stol., računi, mašne ustanove 1762-, poročni spisi 1817-, šole, oporoke 1745-
1, 20 tm

TEHARJE pri Celju
1545
63221 Teharje

knjige
ŽU
status animarum 1880-1907 (6 knjig)
blagajniška knjiga (gradnja cerkve) 1905-1908
ženitveni zapisnik 1861-1873 (2 knjigi)
opravilni zapisnik 1903-1910

AS
status animarum sv. Lovrenca pod Prožinom 1920-1931 (2 knjigi)
status animarum 1920-1931
ženitveni zapisnik 1919-1920
računi cerkve sv. Lovrenca pod Prožinom 1885-1899

spisi
ŽU
19. stol.-
0, 30 tm

VAS str. 183

TEMNICA
duhovnija 1747, župnija 1941
Temnica 13, 65296 Kostanjevica

knjige
ŽU
status animarum prva polovica 19. stol., 1849-1879, 1880-1950
cerkveni računi in zakupniki 1872-1936
ustanovne maše 1865-
oznanila 1920-1923, 1932-1938
birmanska knjiga 1822-1959
oklici 1941-1961
opravilni zapisnik 1910-1960

spisi
ŽU
19. stol.-: inventarji, mašne ustanove, poročni spisi 1918-, dopisi
0, 10 tm

TINJAN
1793
Plavje 23, 66281 Škofije

knjige
ŽU
status animarum druga polovica 19. stol.
livel tinjanske cerkve 1856, 1888, 1892
blagajniški dnevnik 1875-1904
oznanila 1889-1934 (14 knjig)
birmanska knjiga 1815-1890, 1890-
protokol okrožnic 1883-1902
opravilni zapisnik konec 19. stol.

spisi
ŽU
19. stol.-: računi, poročni spisi, dopisi
0, 10 tm

TINJE
vikariat 1362, župnija ?
62316 Zgornja Ložnica

knjige
ŽU
Kronika 1870-
status animarum 1850, 1871, 1891-1901, 1901-1920

TIŠINA v Prekmurju
omenjena 1627
69251 Tišina

knjige
ŽU
Kronika (pisal dr. Ivanoczi)
župnijska zbirca???? 1774-1867 in 1870
zapisnik prispevkov za cerkveno šolo 1870
škofijski dopisi in odgovori na nje 1782-1788, 1788-
državne in cerkvene odredbe 1808-1854
škofijske odredbe 1838-1845
Kronika (prevod Jožeta Smeja)

spisi
ŽU
18. stol.-: pravilo mlinarskega ceha 1819
IVANOCZI DR. (privata): korespondence, osebni dokumenti
2, 30 tm

TOLMIN
1296
65220 Tolmin

knjige
ŽU
Liber memorabilium parochiae et decanatus Tulmini
Kronika 1881-1883
status animarum 1804, 1825, okrog 1840 (3 knjige), konec 19. stol (8 knjig), konec 19. stol. (gostači), okrog 1920 (5 knjig)
urbar 1673, 1673
urbar cerkve sv. Petra v Zatolminu 1722, 1786
urbar cerkve sv. Brikcija v Volarjih 1722, 1786
urbar cerkve sv. Marka v Podljubinju 1724, 1786
urbar cerkve sv. Mihaela v Ljubinju 1725, 1785
urbar cerkve Marijinega vnebovzetja 1730, 1786
dolžniki cerkve sv. Petra v Zatolminu 1849
dolžniki cerkve sv. Brikcija v Volarjih 1849
dolžniki cerkve sv. Marka v Podljubinju 1849
dolžniki cerkve sv. Mihaela v Ljubinju 1849
dolžniki cerkve Marijinega vnebovzetja 1849
dolžniki cerkva sv. Petra v Zatolminu, sv. Brikcija v Volarjih, sv. Marka v Podljubinju, sv. Mihaela v Ljubinju in Marijinega vnebovzetja v Tolminu 1887-1904, 1913-1918
blagajniški dnevnik za farne in podružnične cerkve 1849-1918 (10 knjig)
računska knjiga 1915-1921
ustanovne maše 1877
bratovščina sv. rožnega venca 1859-
Marijina družba 1918-1940
oznanila 1880-1890, 1900-1903, 1907- (skupaj 32 knjig)
birmanska knjiga 1819-1879, 1886-1899, 1899-1928, 1934-
oklici 1677-1689, 1911-1945
opravilni zapisnik 1881-1946 (12 knjig)
Terezija Leban, Tolminski dušni pastirji 1871-
LJUDSKA ŠOLA TOLMIN: Zgodovina tolminske šole druga pol. 19. stol. /2 knjigi/; spisi: 1847-1892

spisi
ŽU
18. stol .-: inventarji, izpisi iz urbarjev in desetine, računi, beneficiji, ustanovne maše, poročni spisi, zgodovinski zapisi o cerkljanski fari in pokopavanju v Volčah 1760, poročilo župnika o cerkvenih razmerah 1755
7 tm (skupaj s spisi arhidiakonata Tolmin)

TOLMIN- arhidiakonat

knjige
ŽU
katapan tolminske župnije 1748
opravilni protokol 1737-1782 (9 knjig)
protokol ugoditev 1737-1754 (3 knjige), 1763-1782 (3 knjige), 1786-1787
protokol poročnih spregledov 1754-1782 (4 knjige)

spisi
ŽU
18. stol.-: vizitacijsko poročilo 1747, 1755, 1767-1768, 1776, kazuistika 1760-1782, poročni spisi 1754-1780, zakonski spregledi 1754-1763, zadeve župnij tolminskega arhidiakonata 18. stol., arhidiakonatska poročila 1773-1783, škofijske okrožnice 18. stol.

listine
ŽU
1753. Cesarica Marija Terezija potrjuje privilegije fara na Tolminskem (prepis)

TOLMIN- dekanija

knjige
ŽU Tolmin
protokoli reskriptov in okrožnic dekanijskemu uradu 1786-1849 (4 knjige)
opravilni zapisnik 1868-1879, 1920-1931

ŽU Most no Soči
opravilni zapisnik 1943- (4 knjige)

spisi
ŽU Tolmin
20. stol.-: računi cerkva v dekaniji

TOMAJ
vikariat 1316, župnija 1463
66221 Dutovlje

knjige
ŽU
Kronika 1831-1895 in 1933-1934, 1931-1947
status animarum 1820, 1822, 1834, 1850, 1880, 1944 (2 knjigi)
status animarum za Kazlje 1845
status animarum za Skopo in Koprivo 1818, 1850, 1860
status animarum za Dutovlje, Skopo, Koprivo, Kazlje 1834, 1837, 1856, 1882, 1944 (2 knjigi)
urbar tomajske cerkve 1640-1737, 1737-1812, 1812-1828
urbar cerkve v Britofu 1702-1733, 1737-1811, 1812-1827
urbar cerkve v Križu 1734-1804, 1804-1830
urbar cerkve v Utovljah 1728-1803, 1805-1831
urbar cerkve v Kazljah 1746-1804, 1805-1885
urbar cerkve v Dutovljah 1771-1791, 1812-1816
urbar cerkve v Krepljah 1740-1793, 1811-1817, 1813-1827
urbar cerkve v Skopem 1759-1804, 1807-1827
urbar cerkve v Koprivi 1734-1784, 1789-1821
urbar cerkve v Krajni vasi 1691-1780
računski dnevnik cerkve v Tomaju 1822-1863, 1873-1901, 1905-1940, 1941-1960
računski dnevnik cerkve v Britofu 1873-1939
računski dnevnik cerkve v Križu 1873-1940
računski dnevnik cerkve v Utovljah 1873-1939
računski dnevnik cerkve v Kazljah 1880-1893, 1875-1897, 1898-1939
računski dnevnik cerkve v Dutovljah 1886-1920
računski dnevnik Černetove ustanove 1919
glavna knjiga dolžnikov in obveznic ubožne ustanove v Tomaju, Križu, Utovljah 19. stol .
glavna knjiga obveznic za Tomaj, Kreplje, Utovlje, Krajno vas, Dutovlje, Kazlje, Koprivo, Skopo, Križ in Britof 1864-1913 (12 knjig)
izkaz glavnic 1926 (2 knjigi)
inventar 1663, 1790
katapan 1641-1661, 1732 (original in prepis iz I. 1941), sreda 19. stol., 1859
katapan za Skopo 1824 (prepis iz 1933)
ustanovne maše 1938
pregled ustanovnih maš (2 knjigi)
zapiski o ustanovnih mašah 1927
oznanila Tomaj 1885-1952 (19 knjig)
oznanila Kazlje 1887-1903 (2 knjigi)
oznanila Dutovlje 1891-1899
oznanila Skopo 1914
birmanska knjiga 1782, 1879-1892, 1924-1969
oklici 1821- (7 knjig)
repertorij oklicev 1822-1941
protokol škofijskih okrožnic 1782-1884
protokol škofijskih okrožnic in opravilnik za Kazlje 1852-1912
opravilni zapisnik za Tomaj 1835-1941 (8 knjig)
opravilni zapisnik za Koprivo 1896-1925
opravilni zapisnik za Dutovlje 1891-1913
J. Macarol, Etimologija primorskih krajevnih imen
A. Kjuder, Tomaj - zgodovinska zrna (3 knjige)
A. Kjuder, Drobci iz življenjepisov 42 duhovnikov
A. Kjuder, Anekdote iz tomajske fare
A. Kjuder, Tomajski župnijski arhiv, 1961
Brosina, Kronika (1624-1823), 1823 (original in prepis)
LJUDSKA ŠOLA TOMAJ: šolski katalog 1847
ŠOLSKO NADZORNIŠTVO TOMAJ: opravilni zapisnik 1866-1869

spisi
ŽU
18. stol.-: cerkvena poslopja, predmeti, orgle, zvonovi, inventarji, zemljišča, dolžniki, računi farne cerkve, fasije, mašne ustanove, ubožne ustanove, bratovščine, volila 1760-1931, poročni spisi 1788-, spregledi, šola, dopisi, normalije, osebni dokumenti duhovnikov, spisi podružnic: Avber, Dutovlje, Kazlje, Kopriva, Repentabor, Skopo, računi podružnic: Britof, Dutovlje, Kazlje, Kopriva, Kreplje, Križ, Krajna vas, Skopo, Utovlje; ustanove podružnic: Dutovlje, Kazlje, Skopo, zemljišča podružnic: Dutovlje, Kazlje, Kopriva, Skopo; dolžniki podružnic: Dutovlje, Kazlje, Kopriva, Skopo.
2, 70 tm

TOMAJ - dekanija

knjige
ŽU Tomaj
opravilnik 1867-1913 (2 knjigi)

spisi
ŽU Tomaj
1866-1923: spisi
3 fasc.

TOMIŠELJ
1905
61292 Ig pri Ljubljani

knjige
ŽU
Kronika 1898-
status animarum 1882-1905

TOPLICE
vikariat 1467, župnija 1770
68350 Dolenjske Toplice

knjige
ŽU
Kronika (z zgodovino)
status animarum 1830 (3 knjige), 1842, 1850 (gostači), 1861, 1887, 1930 (3 knjige) 1940 (gostači)
izdatki in dohodki 1851-1903
dnevnik dohodkov in izdatkov 1862-1883
dnevnik prejemkov in izdatkov 1914-, 1919-1941
izkaz dohodkov in izdatkov 1914-1936
blagajniški dnevnik 1942-1947
dnevnik cerkve sv. Križa v Uršnih selih 1928-1947
zapisnik dolžnikov 1903-1939
posojila 1904-
glavna knjiga hranilnih vlog 1904-, 1912-
hranilna knjiga II. 1913-
inštrukcija o zapuščinah podložnikov, red taks 1787
ustanovne maše 1840
zapisnik ustanovnih maš 1910-
bratovščina sv. rešnjega Telesa (2 knjigi)
zapisnik udov tretjega reda 1903-
glavni imenik dekliške Marijine družbe 1903-
kongregacija ženske Marijine družbe 1938-1939
imenik ameriških izseljencev topliške župnije
oznanila 1821-1947 (17 knjig)
oklici 1824-1955 (5 knjig)
birmanska knjiga 1878- (2 knjigi)
pokopališka knjiga (5 knjig)
opravilnik 1883-1924 (2 knjigi), 1932-1952 (3 knjige)

spisi
ŽU
1900-: gradbene zadeve, računi, davki, poročni spisi
1, 30 tm

načrti
ŽU
župnišče 1938

TRATA - GORENJA VAS
1788
Gorenja vas 100, 64224 Gorenja vas

knjige
ŽU
Kronika 1914-1939
status animarum 1884, 1890, 1900 (gostači)
ustanovne maše 1892-1920
oznanila 1887-1934 (6 knjig)
oklici 1887-1941 (5 knjig)
opravilni zapisnik 1887-1919 (2 knjigi)

NŠALJ
urbar 1694-1736
urbar župne cerkve 1785-1858
urbar podružnice sv. Urbana na Gor. Dobravi 1785, 1718-1784
urbar podružnice sv. Lovrenca na Hotavljah 1718-1784, 1785-1841

VAS str. 345

TRBOJE
lokalija 1785 župnija 1912
Trboje 60, 61216 Smlednik

knjige
ŽU
status animarum 1897, 1912, 1912 (gostači)
zapisnik mašnih ustanov 1909- (2 knjigi)
imenik Marijine družbe 1914-
kronika dekliške Marijine družbe 1918- (2 knjigi)
oznanila 1912-1925 (2 knjigi)
birmanska knjiga
delovodnik 1912-1937
ČEBELICA TRBOJE: blagajniška knjiga 1912-; vlagatelji 1912-

NŠALJ
urbar župne cerkve 1740-1788

spisi
ŽU
1789-: priloge h kroniki, posest, bera 1890, inventar 1878, posestni listi, primopredajni zapisniki, mašne ustanove 17899, poročni spisi 1912-, osebni dokumenti župnikov
0, 50 tm

TRBONJE
kuracija 1759, župnija 1891
62371 Trbonje

knjige
ŽU
status animarum 1873-1880, 1887, 1900-1932
blagajniški dnevnik cerkve sv. Danijela 1887
zapisnik ustanovnih maš 1898
bratovščine in družbe 1895
bratovščina sv. Cirila in Metoda 1929
zapisnik obhajancev 1897-1899
pokopališki zapisnik 1896
opravilni zapisnik 1900

spisi
ŽU
19. stol.-: računi župne cerkve 1886-1900, inventarji cerkve in nadarbine 1887-1932, inventar ubožnega zavoda 1887-1906
3, 60 tm

TRBOVLJE
omenjena v 13. stol.
61420 Trbovlje

knjige
ŽU
Kronika 1860-
status animarum 1862-1925 (6 knjig)
davčna knjiga župnijskega imenja 1806
štolninski zapisnik 1889-1914 (3 knjige)
bratovščine 19. in 20. stol. (4 knjige)
birmanski zapisnik 1898-1910
ženitveni zapisnik 1903-1921 (5 knjig)
pokopališki zapisnik 1892-1924
opravilni zapisnik 1908-1921

NŠALJ
matrikula 1693, 1723, 1744, s.d. (18. stol., 2 izvoda)

spisi
ŽU
19. stol.-
4 tm

SPF DAS str. 141

TREBELNO
omenjena 1248
68231 Trebelno

knjige
ŽU
Kronika
Kronika z zgodovinskimi podatki župnije 1900-1924
Kronika II. 1928-1942
status animarum 1830-, 1837-1858 (4 knjige), 1859-1879 (4 knjige), 1879-1898 (4 knjige), 1879-1898 (gostači), 1915- (2 knjigi)
urbar župnega imenja Gornji Mokronog 1818-1846
dohodki in izdatki 1864-1885, 1904-1936
zemljiškoodvezni izkazi (13 komadov)
tretji red sv. Frančiška 1875-1933 (2 knjigi)
imenik in kronika mladeniške Marijine družbe 1918-1923
protokol normalij 1804-1829
opravilni zapisnik 1891-1909

spisi
ŽU
1860-1940: računi, poročni spisi
0, 80 tm

TREBNJE
omenjena 1163
68210 Trebnje

knjige
ŽU
Kronika 1914-1930
status animarum 1791, sreda 19. stol., 1887-1912 (3 knjige), 1879-1898 (gostači)
urbar župnije Trebnje 1617, rektificirani sreda 18. stol., 1763, 1768-1778, 1790-1810, 1796, 1797, 1798
urbarski in davčni register župnije Trebnje 1772, 1773, 1774
urbar župnišča Trebnje 1790-1810
urbar gorskopravnih vinogradov župnije Trebnje sreda 18. stol.
urbar župne cerkve 1784
urbar podružnice sv. Jakoba na Vrhtrebnjem 1673-1691
urbar podružnice sv. Štefana v Štefanu 1680-1698
urbar podružnice sv. Jurija v Lukovku 1730
urbar cerkve preblažene Device Marije v Trebnjem 1766
urbar podružnice sv. Janeza na Brezi 1773
urbar podružnice sv. Jere v Škovcu 1784
urbar podružnice sv. Mihaela v Dečji vasi 1786
register gorske pravde in desetine 1772-1777
register izrednih deželnih naklad 1772 , 1773, 1774
razne dajatve za župnišče v Trebnjem konec 18. stol.- 1835
desetinski register župnijskega imenja Trebnje 1803-1836 (18 snopičev)
register desetine od prirastka živali 1828
register desetine od snopov in od prirastka živali 1830
ženitovanjske pogodbe 1771-1795
podložniške knjižice začetek 19. stol. (7 knjig)
prejemki in izdatki 1844-1848
blagajniški dnevnik župne cerkve 1914-1939
zapisnik prispevkov za nabavo zvona in razširitev pokopališča pri sv. Marjeti v
Grmu 1849-1850
prispevki posameznih hiš za organista 1916-1944
kaplanska štolnina 1883-1919
ustanovne maše 18.-19. stol.
opravljene maše 1854-1862
intencije 1885-1891
bratovščina sv. rešnjega Telesa 1783
bratovščine dejanja sv. Detinstva, ubogih duš v vicah in sv. Uršule 1890
družba Treznost 1927
Marijina družba 1929
oznanila 1855-1943 (24 knjig)
birmanska knjiga 1907-1946
oklici 1841-1937 (6 knjig)
zapisniki o izpraševanju 1834-1880 (5 knjig)
škofijski dopisi 1788-1790 in računski zapisi 1920
dopisi ordinariata 1814-1827
opravilni zapisnik 1798, 1841-1865, 1872-1930 (4 knjige), 1926-1937
indeks k opravilnim zapisnikom 1917-1928
PROSVETNO OKROŽJE TREBNJE: zapisnik 1930
DRUŽBA "TREZNOST' TREBNJE: imenik 1927

spisi
ŽU
18. stol.-: premoženje, gospodarstvo, računi, davki, ustanovne maše, ubožnica, poročni spisi, šolstvo, osebni dokumenti
3, 00 tm

TRENTA
duhovnija 1858, kuracija 1908
65232 Soča

knjige
ŽU Soča
status animarum 1858, začetek 20. stol.
blagajniški dnevnik 1919-
ustanovne maše 1904-
oznanila 1899-1919
zapisnik o mrliških ogledih 1900-1916
opravilni zapisnik 1907-1934

spisi
ŽU Soča
1823-: računi 1823-1910, 1919-1946, poročilo Fr. Franketa o upravljanju duhovnije 1901
0, 05 tm

TRNJE
duhovnija 1809, župnija 1947
66287 Pivka

knjige
ŽU
Kronika 1906-
status animarum 1836, 1859, 1872, 1885, 1918 (2 knjigi)
sejni zapisnik Marijine družbe 1899-1933
oznanila 1870-1933, 1944-1969 (skupaj 13 knjig)
birmanska knjiga 1874-
opravilni zapisnik 1897- (2 knjigi)
LJUDSKA ŠOLA TRNJE: opravilni zapisnik 1910-1913

spisi
ŽU
19. stol.-: zidava cerkve 1894, računi, poročni spisi, dopisi
0, 10 tm

TRNOVO pri Gorici
vikariat 1703, župnija 1936
Mizarska 18, 65252 Trnovo pri Gorici

knjige
ŽU
status animarum 1827, druga polovica 19. stol., začetek 20. stol.
urbar cerkve Device Marije Snežne in sv. Florijana na Trnovem 1769
glavna dolžniška knjiga cerkve sv. Florijana na Trnovem 1847
oznanila 1939-1947
birmanska knjiga 1924-
oklici 1920-1966

TRNOVO pri Kobaridu
vikariat 1774
65224 Srpenica

knjige
ŽU
status animarum 1840, druga polovica 19. stol., 1879
birmanska knjiga 1819-1904

načrti
ŽU
topografski načrt lastnine kaplana 1746 (izdelan 1856)

TRSTENIK
lokalija 1787, župnija 1876
Trstenik 23, 64204 Golnik

knjige
ŽU
Kronika 1893-1938
status animarum 1910
urbar cerkve sv. Martina na Trsteniku 1606
dohodki in izdatki 1928
dohodki in izdatki podružnice sv. Dominika v Tenetišah 1907
dolžniki 1879
bera 1871-1875
mašne ustanove 1829-, 1913-
ordinariatske okrožnice 1797-1845
opravilni zapisnik 1935-

NŠALJ
urbar župne cerkve 1749-1806
urbar podružnice v Tenetišah 1780

spisi
ŽU
16. stol.-: poročilo kranjskega meščana Matevža Košoroka o pomerju mesta Kranj 16. stol., kupno pismo 1611, procesi 1611, podložniške listine 1742-, posest 1789-, poslopja 1789-, bera 1789-, procesi 1789-, računi 1789-, bratovščine 1789-
1 tm

listine
ŽU
1495, marec 5. Kranjski mestni sodnik Linhart Puckelsperger proda njivo pred Kranjem cerkvi sv. Martina na Trsteniku (prepis iz 17. stol.)

načrti
ŽU
cerkev 1863, župnišče 1931

TRUŠKE
omenjena 1190
66273 Marezige

knjige
ŽU
oznanila 1944-
birmanska knjiga 1943-

spisi
ŽU
1943-: poročni spisi
0, 10 tm

TRŽIČ
omenjena 1261
Partizanska 26, 64290 Tržič

knjige
ŽU
Kronika I. (z zgodovino) 1909, II. 1910-1932, 1933-1941
status animarum Tržič 1848-1857, 1858-1868 (gostači), 1858, 1873, 1881 (gostači), 1885, 1900 (gostači)
status animarum Sv. Ana 1854, 1859, 1876, 1900
status animarum Sv. Katarina 1858, 1881, 1900
status animarum Bistrica 1912
župnijska uradna matrica za samske 1910
dohodki in izdatki 1837-1908 (3 knjige)
dolžniki 1876-1907
naloženi kapitali in ustanove 1863-1875
ustanovne maše 1838-1910 (6 knjig)
seznam pobožnih ustanov začetek 19. stol.
ustanovne maše župnika 1911-
ustanovne maše kaplana 1828-, 1911 (2 knjigi)
črnoštolna knjiga 1880-1941
škapulirska bratovščina s.d.
zapisniki sej dekliške Marijine družbe 1912-1930
oznanila 1828-1830, 1833-1858 (4 knjige), 1861-1898 (4 knjige), 1924-1929,
1935-1937
oklici 1829-1900
delovodnik 1937-1941
seznam cerkvenih govorov s.d.
Pesem per sveti maši 1881 (prepisala Karolina Novak)
Kragl, Pridige
seznam arhiva župnijskega urada
VINCENCIJEVA DRUŽBA TRŽIČ: zapisnik o sejah in delovanju 1889-1911
KATOLIŠKO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO TRŽIČ: Pravila in imenik članov 1897

NŠALJ
status animarum 1821-1848
urbar podružnice sv. Andreja v Tržiču 1756, 1787-1848
urbar župne cerkve 1727-1775, 1737-1853, 1802-1809, 1808-1810, 1829, 1830, 1834
urbar podružnične cerkve sv. Katarine na Lomu 1701-1782, 1833-1837, 1839-
urbar podružnice sv. Ane pod Ljubeljem 1702, 1830
urbar podružnice sv. Jožefa nad mestom 1714-1731, 1830
desetinski register 1828-1849
dajatve od živine 1860-1892
matrikula 1808, 1856-1910
cehovske maše mesarskega ceha 1853
cehovske maše čevljarskega ceha 1853
cehovske maše krojaškega ceha 1853
ustanovne maše 1818
seznam duhovnikov, ki so maševali v cerkvi Device Marije v Tržiču 1767-1780
knjiga ceha nogavičarjev v Tržiču 1772-1789
knjiga potovanj Lovrenca Ahačiča 1835
izseljenci 1910-

spisi
ŽU
1744-: ustanovitev župnije in cerkve, inventarji, zemljiški zapiski, izročilni zapisniki, servitut pri Sv.Ani, nadarbinsko premoženje, cerkvena poslopja, pokopališča, računi, davčne prijave, mašne ustanove, ubožna hiša, dijaške ustanove, zavod sv. Stanislava, bratovščine, poročni spisi, matične zadeve, šola, osebni dokumenti duhovnikov
6, 1 tm

načrti
ŽU
cerkev sv. Andreja v Tržiču, , župna cerkev, spomenik storžiškim žrtvam 1937 (B. Kalin)

VAS, str. 560

TRŽIŠČE
vikariat 1752, župnija 1862
68295 Tržišče

knjige
ŽU
Kronika l.1793-1939
status animarum 1846, 1851, 1878 (5 knjig), 1877, 1891 (5 knjig), 1907 (2 knjigi)
izkaz dohodkov in stroškov 1910-1932
ustanovne maše 1833, 1892-1919
udje za redno češčenje presvetega rešnjega Telesa s.d.
oznanila 1875-1884, 1893-1904, 1906-1941 (7 knjig)
birmanska knjiga 1845-1900
oklici 1875-1938 (3 knjige)
ekshibitni delovodnik 1910-1913
KATOLIŠKO SLOVENSKO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO TRŽIŠČE: zapisnik članov in sej

spisi
ŽU
1824-: utrinki iz kronike Tržiške župnije, inventar 1910, ustanove 1835, dopisi 1824-1844, 1912-1940
0, 03 tm

TUNJICE
lokalija 1787, župnija 1875
Tunjice 9, 61240 Kamnik

knjige
ŽU
Kronika (z zgodovino) 1869-
status animarum 1820, 1840, 1869
dnevnik izdatkov in dohodkov 1881-1883, 1888-1907 (4 knjige)
stroški s.d.
zapisnik tlake pri župni cerkvi 1886-
graditev cerkvenega stolpa in dela na cerkvi 1863-
zapisnik udov bratovščin okrog 1900
oznanila 1927-1940 (2 knjigi)
oklici

spisi
1850-: posest, računi, poročni zapisniki, šolstvo
0, 60 tm

TURJAK
1789
61311 Turjak

knjige
ŽU Škocjan pri Turjaku
Kronika turjaške župnije 1910-1927
status animarum 1911-
intventar župne cerkve na Turjaku, podružnice sv. Ahaca na Malem Ločniku in župnijske nadarbine 1940
oznanila l908- (5 knjig)
N, N., Kratka zgodovina turjaške župnije in gradu 1790-

TURNIŠČE v Prekmurju
omenjena 1334
69224 Turnišče

knjige
ŽU
računi župne cerkve 1787-1872
računi cerkve sv. Antona 1787-l869
bratovščine 1931
škofijske odredbe 1850
okrožnice 1771-1785, 1850-1858
opravilni zapisnik 1916-1941
dušnopastirski traktati 1778-1809

spisi
ŽU
18. in 19. stol.
1, 60 tm

UBELJSKO
duhovnija 1768, župnija 1947
66225 Hruševje

knjige
ŽU Senožeče
status animarum prva polovica 19. stol.
opravilni zapisnik 1903-

ŽU Hrenovice
status animarum začetek 19. stol., sreda 19. stol., 1862, konec 19. stol.
urbar cerkve sv. Urha 1810
blagajniški dnevnik 1899-1940, 1909-1928
ustanovne maše 1910-1932

spisi
Ž U Hrenovice
1823-: inventarji

UNEC
lokalija 1784, župnija 1876
61381 Rakek

59 6

knjige
ŽU
Spomenica župnije unške 1875-1934
status animarum okrog 1800, 1820-1821, 1839-1862, 1862, 1871 (gostači, železničarji), 1881, 1920 (gostači Rakeka), 1920
urbar cerkve sv. Martina in Kancijana 1756
urbar cerkve sv. Martina in Hieronima na Uncu 1807
urbar cerkve Device Marije in Hieronima v Ivanjem selu 1758
zapisnik dohodkov in izdatkov 1871-1892 (2 knjigi), 1900-
zapisnik letne bere 1925-1939
zapisnik branih ustanovnih maš 1794-1851
zapisnik branih ustanovnih maš verskega fonda 1841-1860 (2 knjigi)
zapisnik večnih maš 1870-
birmanska knjiga 1847-
škofijske okrožnice 1831-1835
opravilni zapisnik 1883- (4 knjige)

spisi
ŽU
1797-: dolžniki 1805-, inventarji 1819-, primopredajni protokoli 1850-, dajatve 1852-, računi 1797-, davčne napovedi 1839-, mašne ustanove 1905-1933, ženitovanjski izpraševalni zapisniki 1885-, dopisi 1850-, okrožnice 1831-, seznam pridnosti in napredka osnovne šole v Uncu 1862-
1, 10 tm

USTJE
duhovnija 1765, župnija 1921
Ustje 18, 65270 Ajdovščina

knjige
ŽU
status animarum 1848, 1858-1878, 1878-1900, 1900-1928, 1929
urbar cerkve sv. Justa v Ustju 1751
urbar škapulirske bratovščine 1762
inventar
dolžniki 1878-1907
računske knjige 1802-1892 (3 knjige)
blagajniški dnevnik 1868-1946 (4 knjige)
mašne ustanove 1864-1931 (2 knjigi)
oznanila 1855-1916, 1925-1943 (skupaj 6 knjig)
birmanska knjiga 1819-
pokopališka knjiga 1912-1943 z načrtom
opravilni zapisnik 1878-1937 (2 knjigi)

spisi
ŽU
19. stol.-: inventarji 1847-, ustanovitev župnije 1921, dolžna pisma, zvonovi 1922, 1930, cerkvena posest, bera, računi, davčne napovedi, mašne ustanove, poročni spisi
20 tm

VAČE
vikariat pred 1262, župnija 1392
61252 Vače št. 41 a

knjige
ŽU
Spomenica župnije Vače 1922-1938
Župnijska kronika Vače 1938-1957 (2 knjigi)
Kronika župnije Vače (z zgodovino)
status animarum 1830-1865, 1879, 1891 (gostači, 2 knjigi), 1892 (2 knjigi), 1894, 1935 (2 knjigi)
urbar cerkve na Vačah in cerkveni računi 1541-1607
urbar cerkve na Sv. Gori in cerkve sv. Nikolaja v Čolnišah 1690-1752
urbar desetine župnije Vače 1715-1753
urbar in dohodki Issenhausovega beneficija 1747-1763
urbarski in davčni register farne cerkve in podružnic v Kandršah, Sv. Gori in Sv. Florijanu v Gori 1823-1846
zapisnik desetine 1826-1847
urbar desetine cerkve na Sv. Gori 1829-
desetina 1832-1836
desetinski register 1734- 1753, 1799-1827, 1836-1848, 1846
zapisnik dohodkov in izdatkov 1881-1892 (2 knjigi), 1904-1926, 1932-1952
blagajniški dnevnik 1922-1933
zapisnik dolžnikov s.d.
obresti in kapitali 1880-1915
register cerkvenega kapitala 1758-1771
zapisnik darov za zvon 1832-1834
izkaz ubožnice na Vačah in razdelitev obresti kapitala Mihaela Dežmana 1837-1906
glavno dokazilo v tožbi Franca Antona pl. Oblaka, imetnika graščine Lebek, proti Francu pl. Lichtenthallu, župniku na Vačah, 1737
protokol zaščitnih pogodb farne cerkve na Vačah in podružničnih cerkva v Kandršah, na sv. Gori in Sv. Florijanu v Gori 1790-1847
protokol ustanovnih maš Issenhausnovega beneficija 1834-1921
ustanovne maše 1889-1920
ustanovne maše za kaplana 1889-1920
seznam okrožnic 1856-1862 in ustanovne maše 1880-
album bratovščine sv. rešnjega Telesa 1773
oznanila 1826-1951 (18 knjig)
oklici 1828-1941 (4 knjige)
birmanska knjiga 1881-
prepisi dopisov in ekshibitni protokol 1813-1820
opravilni zapisnik 1880-1890, 1897-1947 (3 knjige)

NŠALJ
računska knjiga in knjiga dolžnikov 1543-1605 ter urbar 1599
urbar župne cerkve 1648, 1717, 1747
urbar cerkve sv. Florijona v Gori 1671, 1717
urbar cerkve sv. Petra v Goličah 1686-1717, 1760
urbar cerkve sv. Marjete v Široki seti 1676, 1751-1818
urbar podružnične cerkve v Zavšeniku 1754
urbar podružnične cerkve v Šemniku 1712-1751
urbar podružnične cerkve v Čolnišoh 1753
urbar podružnične cerkve na Tirni 1717
urbar cerkve sv. Nikolaja na Savi 1664-1717, 1740-1770, 1770-1807
urbar podružnične cerkve v Verneku 1717-1753
urbar cerkve sv. Neže na Slivni 1754
urbar cerkve sv. Lenarta v Kandršah 1754
urbar cerkve sv. Tomaža v Krašnji 1776-1822
davčna knjiga 1675-1717
urbar sv. Fabijana in Boštjana 1619-1656 in seznam bratovščine 1625-1657
urbar župnije Vače 1738-1760, 1752-1822
register desetine od rovt 1646-1660 in računi 1645-1659
urbarski in davčni register župne cerkve 1772-1811
desetinski register župnišča Vače 1749
podložniške listine 1804-1821
tožba župnišča Vače 1785 in podložniške listine 1785-1800
ustanovitev vikariata Št. Lambert 1752
seznam oznanjenih maš 1704-1750 in cerkveni dohodki podružnice na Slivni 1704-1750
Notata de anno 1680-1732 (računska knjiga, desetinski register)

spisi
ŽU
1590-: imenovanje župnika na Vačah 1590, 1613, cerkev v Kolovratu 1740-, cerkev na Sv. Gori 1760-, cerkev na Vačah 1843-, desetina 1700-, podložniške listine 1614-, župnijske pogodbe 1700-, testamenti 1700-, zapuščinski inventarji 1706-., odškodnina za zemljiško odvezo, posestni listi, spominski listi novih zvonov 1923, procesi 1666, 1700-, računi 1803-1933, davki 1710-1780, 1907, kontribucija 1807-, franciscejski kataster za Kandrše 1823-1825, vizitacijski protokoli 1750-, stiški patronat in mensale 1824-, beneficiji 1804-, Issenhausnov beneficij 1747-, Hohenwartov beneficij 1747, seznam ubogih, ki so jim bile razdeljene obresti ustanove ze ubožce Jakoba Zupančiča 1831-1842, Ravnikarjeva ustanova za reveže, Dežmanova ustanova za reveže, Zupančičeva ustanovo za neveste 1806-, mašne ustanove 1750-, poročna dovoljenja 1812-1813, poročni spisi 1820-, šolski svet na Vačah, redovalnice 1838-1860, šolske zadeve 1826-, trg Vače in sejmi 1844-, dopisi 1820-,
gradivo za zgodovino Vač (sestavil Jože Markič 1936)
1, 30 tm

listine
ŽU
1447 december 7.
1456 december 6.
1472 maj 19. (prepis okrog 1600)
1505 julij 2.
1507 junij 25.
1517 julij 20.
1534 september 29. Lebek
1535 marec 3. Kamnik
1546 september 9.
1547 oktober 17.
1550 januar 20.
1550 julij 1. (vidimus listine 1447, november 1)
1551 marec 8. Ljubljana
1582 maj 1. Vače
1608 april 1. Zalog
1609 april 23. Poganik
1623 marec 12. Vače
1645. Ustanovitev vikariata Kresnice in inventar
1648 oktober 20. Ljubljana
1728 junij 28. Posvetitav oltarja sv. Lucije
1845 junij 8. Posvetitev oltarja sv. Andreja

VAS str. 560

VATOVLJE
vikariat 1792, župnija 1947
66217 Vremski Britof

knjige
ŽU Vreme
status animarum 1843
birmanska knjiga 1915-1958
opravilni zapisnik 1927-

ŽU Rodik
blagajniški dnevnik 1908-1932
urbar 1791
dolžniki 1863, 1901

VAVTA VAS
omenjena 1786
Vavta vas 48, 68351 Straža pri Novem mestu

knjige
ŽU
Kronika 1902-1937
status animarum 1837 (2 knjigi), 1845, 1870, 1879, 1885, 1903
zapisnik dohodkov in izdatkov 1874-1897, 1919-1932
ustanovne maše 1847-, 1918-
zapisnik stroškov za žoltne maše
protokol matrikuliranih maš 1846-
skupščina tretjega reda 1917-
oznanila 1885- (10 knjig)
birmanska knjiga 1885-
oklici 1827-1956 (5 knjig)
opravilni zapisnik 1883-1966 (3 knjige)

spisi
ŽU
1817-: popis vikariata Vavta vas 1821-, kupne pogodbe, predajni zapisniki, zvonovi, inventarji 1884-, orgle, posestni listi, računi, davčne zadeve, bratovščine, poročni spisi 1817-, pokopališki red
0, 70 tm

načrti
ŽU
zadružni dom

VEDRIJAN
duhovnija 1785, župnija 1926
65211 Kojsko

knjige
ŽU
status animarum 1843, 1853, druga polovica 19. stol., po 1918
glavna knjiga dolžnikov 1845-1954
najemniki 1915-
mašne ustanove 1913-
oznanila 1913-1943
birmanska knjiga 1858-1940
protokol škofijskih okrožnic 1843-1851
opravilni zapisnik 1896- (3 knjige)

spisi
ŽU
1739-: popravila 19. stol.-, računi 1739-, zakupne pogodbe 1820-, davčne napovedi, mašne ustanove, poročni spisi 1837-, šolske zadeve, dopisi 1855-, škofijske okrožnice 1854-, odloki o poitalijančenju priimkov
0, 50 tm

VELESOVO
1163
Adergas 1, 64207 Cerklje na Gorenjskem

knjige
ŽU
Kronika 1870-1872
Župna kronika 1936.
Dnevnik župnikov (kronika) 1937-1959
status animarum 1789-1816, 1879, 1885, 1900
dnevnik dohodkov in izdatkov 1851-1858 in dolžniki 1869-
dnevnik dohodkov in izdatkov 1851-1874, 1883-1931 (4 knjige)
računi 1788-1808
dolgovi 1799-1815 in računi 1788-1808
zapisnik dolžnikov 1865-1916
ustanovne maše 1792-, 1885-1937
ustanovne maše za župnika 1885
ustanovne maše za kaplana 1885
mašniki 1873-1906 (2 knjigi)
zapisnik splošne družbe krščanskih družin v čast sv. Družine
imenik družbe treznosti
oznanila 1899- (3 knjige)
oklici 1886-1938
protokol normalij 1784-1804, 1788-1860
delovodnik 1882-1929 (2 knjigi)
Ordo et methodus confirmandi neoelectam Abbatissam 18. stol.
Nota quotidiana in usum Josephi Rachne 1784-1817
P. Bohinc, Zgodovina in druge znamenitosti velesovskega samostana in župnije
Lavtižar, O velesovski božji poti

spisi
ŽU
1780-: župnišče, zemljiške zadeve, izročilni zapisniki, posestni listi, pokopališče, inventarji, obligacije, zvonovi, zavarovalnica, organist, cerkovnik, obnovitev Kremserschmidtovih oltarnih slik 1909-912, računi 1824-, davčne napovedi, rektifikacijske tabele 1796, vizitacije, ustanovne maše, poročni spisi, šola
1, 40 tm

listine
ZU
1238, december, 10. Ustanovitev samostana (prepis 1782)
1409, avgust 30. Avstrijski vojvoda Leopold potrjuje svoboščine samostana (prepis 19. stol)

načrti
ŽU
zvonik

fotografije
ŽU
cerkev, samostan, Marijin kip, Kremserschmidtove slike

VELIKA DOLINA
lokalija 1788, omenjena župnija 1877
Velika Dolina 4, 68261 Jesenice na Dolenjskem

knjige
ŽU
status animarum 1802-1806, 1824-1827, 1828-1835, 1836, 1850, 1881-1904, 1904-
oklici in oznanila 1853-1857, 1860-1862, 1876-1887
oznanila 1898-1899 in oklici 1898-1901
delovodni protokol 1877-1879

spisi
ŽU
1795-: inventarji 1876, 1878, računi 1814-, računi podružnice na Cirniku 1895-1906, računi cerkve sv. Jakoba na Ponikvi 1830-, poročni spisi 1819-, dopisi 1825-, normalije 1795-, spričevala in dekreti župnika Brulca
0, 50 tm

VELIKA NEDELJA
1236
62274 Velika Nedelja

knjige
ŽU
kronika I (sestavil P. Danjko 1838), 11 1857-
cerkveni inventar 1860-1968 (7 knjig)
ustanovne maše 1851-
ženitveni zapisnik 1831-1941 (7 knjig)

spisi
ŽU
prva polovica 19. stol.-
0, 50 tm

VAS str. 244

VELIKA NEDELJA - dekanija
knjige
ŽU Velika Nedelja
Kronika 1840

608

VELIKE LAŠČE
vikariat 1662, župnija 1862
61315 Velike Lašče

knjige
ŽU
status animarum okrog 1820 (14 knjig), 1842 (2 knjigi), 1872- (5 knjig)
cerkveno premoženje 1839-1843
zapisnik dohodkov in stroškov farne cerkve v Laščah 1886-1903
cerkveni računi podružnic na Veliki Slevici 1670-1792 (16 knjig)
zapisnik ustanovnih maš-1839-1850
oznanila 1815-1970 (29 knjig)
birmanci 1885-1932
oklici 1815-1918 (9 knjig)
protokol gubernijskih, kresijskih in ordinariatnih odredb farnega vikariata Lašče 1817-1849
Franc Žužek, Zgodovinsko gradivo za župnijo

NŠALJ
matrikula 1567-1805

spisi
ŽU
1852-: poročni spisi, razno
1, 50 tm

VELIKE POLJANE
1899
61316 Ortnek

knjige
ŽU
Kronika 1899-
status animarum 1900-
dohodki in stroški 1899-1921
računska knjiga zidanja nove župne cerkve z računi 1899
mašne ustanove 1899-1946
Marijina družba 1902-1947
bratovščina sv. rešnjega Telesa 1913-1918
oznanila 1899-1936 (2 knjigi)
birmanci 1901-
oklici 1900-
opravilni zapisnik 1899-1945

spisi
ŽU
1899-: poročni spisi
0, 10 tm

VELIKE ŽABLJE
duhovnija 1813, župnija 1904
naslov: 65263 Dobrovlje

knjige
ŽU
status animarum 1856, začetek 20. stol.
računska knjiga 1835-1955 (2 knjigi)
mašne ustanove 1898-
oznanila 1907-1932, 1937-1965 (8 knjig)
birmanska knjiga 1820-
protokol v cerkvenih zadevah 1855-1874
opravilni zapisnik 1899-1912, 1919- (3 knjige)

spisi
ŽU
1826-: zemljišče, zvonovi, kongrua, računi 1859-, mašne ustanove 1898-, poročni spisi 1826-, dopisi 1880-, odloki o poitalijančenju slovenskih priimkov
0, 10 tm

VELIKI DOL
1753
66221 Dutovlje

knjige
ŽU
status animarum 1809, prva polovica 19, stol., druga polovica 19. stol., 1930
seznam ustanovnih maš 1858
oznanila 1897-1898, 1915-1920, 1938-1942, 1944-

ŽU Pliskovica
status animarum 1842

spisi
ŽU
1935-: poročni spisi
0, 05 tm

listine
ŽU
1762, 1769, 1772 o relikvijah

VERŽEJ
vikariat 1768, župnija 1863
69241 Veržej

knjige
ŽU

status animarum 1861-1929 (4 knjige)
zapisnik štolnin 1892
ženitveni zapisnik 1870- (3 knjige)
opravilni zapisnik do 1941 (2 knjigi)
Adnotationes St. Michaelis 1857

spisi
ŽU
19. stol.
0, 10 tm

VIDEM ob Savi
pred 1297
68270 Krško

knjige
ŽU
Kronika 1880-
pregled dogodkov v župniji 1646-1845
status animarum 1869-1930 (11 knjig)
zapisnik cerkvenih in ustanovnih glavnic 1888-1904
štolninski zapisnik 1857-1900 (3 knjige)
bratovščine 1847, 1883
oznanila 1872-1943 (8 knjig)
birmanski zapisnik 1891-1903
oklici 1933-1941
ženitveni zapisnik 1884-1894
zapisnik državnih in cerkvenih odredb 1835-1846
opravilni zapisnik 1900-1962 (4 knjige)

spisi
ŽU
19. stol.-
0, 40 tm

VINICA
omenjena 1268
68344 Vinica pri Črnomlju 1

knjige
ŽU
status animarum 1833, 1840 (4 knjige), 1846, 1862 (2 knjigi)
bera 1841-1850, 1893-1916
cerkveni računi 1883-1909
blagajniški dnevnik 1911-1939
blagajniška knjiga za popravilo župne cerkve 1928-1934
ustanovne maše 1865-1919 (2 knjigi)
oznanila 1870-7883, 1920-1945 (skupaj 11 knjig)
oklici 1868-1958 (3 knjige)
poročni izpraševalni zapisnik 1860-1882
protokol normalij 1817-1852 in delovodnik 1856-1870
ekspeditni delovodnik 1883-1945 (2 knjigi)
delovodnik 1888-1903

spisi
ŽU
sreda 19. stol.-: računi, matične zadeve
0, 60 tm

načrti
ŽU
cerkev 1929, 1930

VIPAVA
1275
65271 Vipava

knjige
ŽU
status animarum 1820, 1830, 1840, 1864, 1870, 1885, repertorij
urbar 1641, 1668, 1686-1748, 1686, 1693, 1693, 1696, 1699, 1702, 1714, 1717, 1725, 1727, 1735, 1741, 1747, 1756, 1774, 1781, 1781, 1781, 1785, 1785, 1793, 1803, 1811, 1812, 1812, 1814, 1836, 1841
urbar cerkve v Budanjah 1710
urbar cerkve na Gočah 1748
urbar cerkve na Erzelju 1753
urbar cerkve v Gradišču 1761
urbar beneficija na Čmem vrhu 1770
urbar cerkve na Vrabčah 1794
desetinski register 1781, 1792, 1805
dolžniki cerkva sv. Štefana v Vipavi, sv. Morko in v Logu 1839-1856
dolžniki cerkve sv. Marka 1858-1948 (2 knjigi)
dolžniki cerkve sv. Štefana v Vipavi 1857-1947 (2 knjigi)
dolžniki cerkve sv. Križa v Gradišču 1857-1949 (2 knjigi)
dolžniki cerkve Matere božje v Logu 1858-1949 (2 knjigi)
najemniki 1881-1951 (2 knjigi)
najemniki zapuščine "Drufovka"
vrnjeni dolgovi vipavskim cerkvam 1924-1939
računska knjiga cerkve sv. Štefana v Vipavi 1802-1908 (4 knjige)
računske knjige cerkve sv. Marka 1802-1911 (3 knjige)
računske knjige cerkve Matere božje v Logu 1783-1911 (4 knjige)
računske knjige cerkve sv. Križa v Gradišču 1802-1910 (3 knjige)
računske knjige cerkve sv. Mihaela na Erzelju 1802-1830
blagajniški dnevnik cerkve sv. Štefana v Vipavi 1882-1956 (4 knjige)
blagajniški dnevnik cerkve sv. Marka 1882-1954
blagajniški dnevnik cerkve Matere božje v Logu 1876-1961 (3 knjige)
blagajniški dnevnik cerkve sv. Križa v Gradišču 1882-
blagajniški dnevnik nadarbine 1883-1961
najemniki nadarbine 1922-1959 (4 knjige)
blagajniški dnevnik za plačevanje poslov 1887-1953
štolnina 1880-1961 (2 knjigi)
ustanovne maše v Vipavi 1884-1946
ustanovne maše v Gradišču 1884-1946
ustanovne maše v Logu 1884-1949
ustanova Baumkirchenthurn 1882-1946
Marijina družba (Kronika, sejni zapisnik, blagajniški dnevnik, imenik) 1898-1946
bratovščina sv. Družine 1933
bratovščina Apostolstva molitve 1928
bratovščina sv. rešnjega Telesa 1884-1926
bratovščino Srca Jezusovega 1905-1948
bratovščina tretjega reda 1902-1936
bratovščina brezmadežnega srca Marijinega 1869-1948
bratovščina rožnega venca 1943
Družba za širjenje vere 1943-1948
Dejanje sv. Detinjstva 1943-1948
Pio Sovvegno 1940-1945
oznanila 1838-
birmanska knjiga 1819-1843, 1882-1956
oklici 1805-1930
protokoli v cerkvenih zadevah 1770-1802 (2 knjigi)
protokoli civilnih odlokov 1747-1786 (3 knjige)
VOJNA BOLNIŠNICA ŠT. 1308: sprejemna knjiga 1918; dnevnik opravil kurata St. Kissa 1917-1918; opravilni zapisnik 1916-1918 /2 knjigi/
LJUDSKA ŠOLA VIPAVA: opravilnik 1839-1944; spisi: seznam učencev in tabelarni pregled 1804-1859, zamude 1871-1879, računi 1859-1891; izpitni seznami 1825-1853, dopisi 1783-
IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO VIPAVA: sejni zapisnik 1904-1926

spisi
ŽU
1608-: izročilna in kupna pisma 1662-1890, posestne zadeve 1783-1899, intabulacije in ekstabulacije 1788-1882, gradnje in popravila 1759-1928, predajni zapisniki 1851-1922, dolžna pisma 1794-1897, župnijska nadarbina v Vipavi 1653-l857, zemljiškoknjižne zadeve vipavske nadarbine 1817-1860, cerkveni in nadarbinski inventarji 1847-1915, podložniki 1794-1840, desetine 1731-, urbarski in računski zapisniki 1608-1880, sodni spisi 1641-1922, računi 1748-1941, davki in druge dajatve 1772-1923, davčne napovedi 1766-1929, mašne in pobožne ustanove 1730-1914, katapanske zadeve 18.-19. stol., bratovščine 18. stol.-, poročni spisi 1733-, šolske zadeve 19. stol., ubožna ustanova 1783-1880, gibanje prebivalstva 1782-
1881, dopisi 1658-1943, dopisi ordinariato 1690-1881, papeške bule 1806-, personalia duhovnikov 18. stol.-, podatki o duhovnijah in cerkvah vipavske dekanije 18. .in 19. stol., VOJNA BOLNIŠNICA ŠT. 1308: mrliški listi in izvlečki iz vojaške mrliške knjige, načrti vojaških pokopališč v Ajdovščini, Vipavi in Vipavskem Križu
17, 00 tm

VIPAVA - dekanija

knjige
ŽU Vipava
zapisnik dekanijskih konferenc 1925-1956
opravilni zapisnik 1790-1969 (S knjig)

spisi
ŽU Vipava
1658-1943

VIPAVSKI KRIŽ
1785
65263 Dobravlje

knjige
ŽU
status animarum prva polovica 19. stol. 1857, 1858 (5 knjig), 1882 (5 knjig), začetek 20. stol. (5 knjig)
urbar podružnične cerkve v Dobrovljah 1835
urbar cerkve sv. Križa 1844
dolžniki 1861-1865, 1884-1899
najemniki 1855-1891, 1894-1914
ustanovne maše 19. stol.
sejni zapisnik dekliške Marijine družbe l9l4-1948
sejni zapisnik ženske Marijine družbe 1937-1946
oznanila 1857-1919, 1927-1936, 1941-1948 (skupaj 20 knjig)
birmanska knjiga 1820-1878, 1885-1954
oklici 1861-1944
opravilni zapisnik 1857-1950 (4 knjige)

spisi
ŽU
18. stol. -: dolžna pisma, inventarji, računi, davčne napovedi, mašne ustanove, poročni spisi, šola, odloki o poitalijančenju slovenskih priimkov
1, 50 tm

VIPOLŽE
vikariat 1807, župnija 1935
65212 Dobrovo v Brdih

knjige
ŽU
status animarum po 1918
blagajniški dnevnik 1934-1962
oznanila 1934-1948 ( 6 knjig)
birmanska knjiga 1935-
oklici 1917- (2 knjigi)
opravilni zapisnik 1926-1933, 1940-1969

spisi
ŽU
19. stol.-: pogodbe, zemljišča, kongrua, računi 1914-1942, ustanovne maše, poročni spisi 1917-, dopisi 1918-, odloki o poitalijančenju priimkov
0, 20 tm

VIŠNJA GORA
vikariat 1135, župnija pred 1395
61294 Višnja gora št. 121

knjige
ŽU
status animarum druga polovica 18. stol., 1791 (gostači), 1860-1870, prva polovica 19. stol., pred 1899, 1899- (3 knjige), pred 1914, 1939-
urbar 1670-1690, 1692-1708, 1716-1733, 1731-1744, 1734-1744
urbar podružnice v Dednem dolu 1763-1803
urbarski in davčni register 1757-1781, s.d. (18.stol.)
dohodki in izdatki 1899-1918
računska knjiga ubožnice 1814-1867
ustanovne maše 1858-1946 (2 knjigi)
zapisniki sej Katoliške akcije 1931-1934
oznanila 1808-1835 (13 knjig)
birmanska knjiga 1873-
seznam normalij 1741-1769

spisi
ŽU
poročni spisi
1, 60 tm

načrti
ŽU
župnišče 1898-1899

VITANJE
omenjeno 1329
63205 Vitanje

knjige
ŽU
Kronika druga polovica 19. stol.- (2 knjigi)
status animarum 1838-1927 (14 knjig)
zapisnik revežev 1905-1927
bratovščina sv. rožnega venca 1888-1939
oznanila 1889-1893
ženitveni zapisnik 1938-1953
pokopališki zapisnik 1905-1911
opravilni zapisnik 1922-1937

VAS str. 183

VODICE
omenjena 1257
61217 Vodice

knjige
ŽU
Kronika 1915-1966
status animarum 1867-1890 (5 knjig), 1874, 1904 (3 mape)
urbar 1829-1847
zapisnik dela pri cerkvi 1896
računska knjiga cerkvenega nadarbinskega premoženja 1918-1937
blagajniški dnevnik 1902-1910, 1914-1915
blagajniški dnevnik podružnice na Šenkovem turnu 1910-1916
matrikula in ustanovne maše 1829
ustanovne maše 1848-1917, 1915-1919
mladeniška in dekliška Marijina družba v Vodicah 1900
ženska Marijina družba 1916
imenik tretjega reda 1885
blagajniška knjiga Marijine družbe in drugih bratovščin 1923-
zapisnik udov bratovščin 1896-
oznanila 1827-1950 (8 knjig)
birmanska knjiga 1844-1910
oklici 1776-1938 (6 knjig)
delovodnik 1870-1892 (3 knjige), 1901-1962 (3 knjige)
OBČINA VODICE: delovodnik 1850-1851
KATOLIŠKO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO VODICE: blagajniški dnevnik 1909-1915

NŠALJ
status animarum 1777, 1829-1863 (5 knjig), 1852-1870 (6 knjig)
urbar župnije Vodice 1729
urbar župne cerkve 1679-1728, 1757, 1790-1822, 1824-1842, 1841-1848
urbar cerkve na Šmarni gori 1638-1673, 1680-1727, 1719, 1728-1761
urbar podružnice na Šenkovem turnu 1665, 1685, 1780-1793
urbar podružnične cerkve v Utiku 1685-1780, 1780-1807
urbar podružnične cerkve na Skaručni 1662-1724, 1728-1784
urbar podružnične cerkve v Repnjah 1728-1784
urbar soseske sv. Štefana v Zgornjih Kosezah s.d.
poselske pogodbe 1682-, matrikula, računi 1722-, podložniške listine 1722-,
desetinski register 1719- in register tlake 1682-1710
cerkveni računi 1786-1794
cerkveni računi župne cerkve in podružnic 1793-1800, 1801-1821
računska knjiga 1780-, 1794
izdatki za zidavo župnišča 1774
seznam knjig ter dohodkov in izdatkov za cerkve 1892-1895
premoženje cerkve na Šenkovem turnu 1857
premoženje cerkve na Šmarni gori 1857
popis cerkvenega in ustanovnega kapitala in maš 1842-1881
ustanovne maše 1793-1850
matrikula 1682, 1777, 1857, 1858, 1860, 1861, 1862, s.d. (1867), s.d. (l8.stol.)
bratovščina sv. rešnjega Telesa 1662, 1722
bratovščina sv. rešnjega Telesa na Šmarni gori 1665
bratovščina sv. Barbare v Repnjah 1702
oznanila 1868-1870 (4 knjižice)
škofijske odredbe 1788-1849 in kronika župnije 1870-1888
dnevnik župnika Jožefa Voglarja 1769-1774, 1771-1774, 1775-1800
Janez Krstnik Callin, Filozofija, 1750

spisi
ŽU
1740 -: posest 1800-, pokopališče 1832-, zidanje nove farne cerkve 1895-1897, lastninsko premoženje pri podružnicah 1790-, izročilne listine 1790-, cerkveno imenje 1793-, imenje župnišča, naprave in popravila pri župnišču, inventar župne cerkve 1879, inventar cerkve na Šmarni gori 1872, pogodbe glede cerkve in cerkvene opreme 1740-, cerkovnik, kapelice, znamenja, naprave in popravila cerkve 1744-1796, zvonovi na Šmarni gori 1928, orgle 1930, podložniške listine 1705-, seznami bere, seznam obligacij in obresti 1871-, procesi, računi 1789, dnevnik dohodkov in izdatkov 1883-1887, zapisniki vožnje za farno cerkev, gospodarski programi za gozdove 1936-1945, davki 1789-, kontribucija 1765-, jožefinski kataster, posestni listi, vizitacije, mašne ustanove pri podružnici v Šenkovem turnu 1803-1860, v Repnjah 1858-1888, na Šmarni gori 1890, v Utiku 1888, na Skaručni 1771-1885, v Vodicah 1799-1888, ustanovno premoženje v Vodicah 1820- in pri podružnicah 1806-. bratovščine, status animarum 1778, 1779, seznam velikonočne spovedi 1783, matični izpiski, poročni spisi 1799-,
seznam prvoobhajancev 1906, tabela obhajanih in neobhajanih 1790, zidanje
Katoliškega doma 1911-1922, šolske zadeve 1790-, spisi ubožnice 1839-, dnevnik
dohodkov in izdatkov ubožnice 1884-1885, najdenčki, društva, oporoke, vojne in vojaške zadeve 1765-1850, I. svetovna vojna, vojno posojilo 1917, potres 1895, rokovnjači 1841-
1846, normalije 1800-, dopisi, osebne zadeve župnikov, priloge za kronika 1937-1941, slike h kroniki, beležke glede župnije Vodice 1790-1792, osnutek za topografski opis kraja Smlednik 1830, indeks k delovodniku 1855-1859
2, 35 tm

načrti
ŽU
kapela na pokopališču 1843, kaplanijo prva polovica 19. stol., cerkev na Šmarni gori 1899, cerkev v Vodicah 1895, 1899, župnišče na Skaručni, društveni dom 1921, kapelica (Plečnik)

VOGRSKO
1493
65293 Volčja draga

knjige
ŽU
status animarum sreda 19.stol., začetek 20. stol.
blagajniški dnevnik ustanove Furlani 1910-1953
mašne ustanove 1910-1965
oznanila 1908-1916, 1921-1969 (20 knjig)
birmanska knjiga 1820-
oklici 1910- (3 knjige)
opravilni zapisnik 1893-1918, 1930-1947

spisi
ŽU
l9.stol.-: dolžna pisma, zvonovi, računi 1919-, interkalarni računi, davčne napovedi, ustanova Furlani, poročni spisi 1918-
0, 20 tm

listine
ŽU
1493, april 29, Gorica. Ustanovitev duhovnije Vogrsko (prepis iz leta 1795, prepis iz leta 1876)

VOJNIK
duhovnija 1226, vikariat omenjen 1464, župnija 1613
63212 Vojnik

knjige
ŽU
status animarum 1904- (3 knjige)
blagajniški dnevnik 1930-1941
ženitveni zapisnik 1931-1943
opravilni zapisnik 1931-1960
album fotografij krajev župnij Iavantinske škofije

VAS str. 183

VOJSKO
duhovnija 1750, župnija 1877
55280 Idrija

knjige
ŽU
status animarum 1848, 1866, 1897, 1905, 1905 (gostači)
dohodki in stroški 19. stol.-
bera 19. stol.
mašne ustanove 1828- (3 knjige)
bratovščina sv. rešnjega Telesa 1881-
dekliška Marijina družba 1902-
oznanila 1859- (13 knjig)
birmanska knjiga 1852-
oklici 1859-1920
opravilni zapisnik 1860- (2 knjigi)

spisi
ŽU
19. stol. : računi, poročni spisi, dopisi
0, 20 tm

listine
ŽU
1750 januar 15. Kanonična ustanovitev kaplanije na Vojskem

VOJŠČICA
1757
65296 Kostanjevica na Krasu

knjige
ŽU Temnica
status animarum 1834, druga polovica 19, stol.
ustanovne maše 1909-

spisi
ŽU
poročni spisi 1929-
0, 05 tm

627

VOLČE
1015
65220 Tolmin

knjige
ŽU
Kronika 1922-
status animarum 1760-1860 (2 knjigi), okrog 1925 (2 knjigi)
blagajniški dnevnik 1914-1968
Marijina družba (zapisnik shodov, imenik)
oznanila 1920-1966 (12 knjig)
birmanska knjiga 1923-
zapisnik grobov na pokopališču sv. Danijela v Volčah 1923-1954
opravilni zapisnik 1929-1968
Alojzij Kodermac, Farna zgodovina

ŽU Tolmin
urbar 1775

spisi
ŽU
1918 - : zvonovi, inventarji 1929-, posvetitev cerkve 1927; vojna odškodnina, nadarbina, ustanovne maše, Marijina družba, poročni spisi 1920-, statistični podatki v zvezi z II. svetovno vojno (padli, pogrešani, interniranci, požigi hiš)
LJUDSKA POSOJILNICA VOLČE: 1919-1941
0, 20 tm

načrti
ŽU
cerkev na Mengorah po 1919

VRABČE
16. stol.
66210 Sežana

knjige
ŽU Štjak
Spomenica župnije na Vrabčah konec 19. stol.-
status animarum 1819-1825, 1826, sreda 19. stol., 1872, začetek 20. stol.
urbar cerkve v Vrabčah 1771
urbar podružnične cerkve v Grižah 1772
računska knjiga cerkve v Vrabčah 1837-1865, 1865-1895
računska knjiga podružnične cerkve v Grižah 1837-1866, 1866-1895
dolžniki 1855-1915
blagajniški dnevnik 1884-1946
procesni spisi 1759
ustanovne maše 1883-1938
oznanila 1883- (9 knjig)
birmanska knjiga 1819-1937, 1942
protokol v cerkvenih zadevah 1831-1859
opravilni zapisnik 1883-1944 (2 knjigi)
J. Kovač, Gradivo za kroniko

spisi
ŽU
18. stol.- : popravilo cerkev na Vrabčah in Grižah, zvonovi 1931- 1932, inventarji 19. stol.-, pokopališče, dajatve in tožbe, računi 19. stol.-, davčne napovedi 18. stol.-, poročni spisi 19. stol.-
0, 80 tm

listine
ŽU
1649. Posvetitev glavnega oltarja v Grižah

VRANJA PEČ
lokalija 1788, župnija 1875
Vranja peč 5, 61240 Kamnik

knjige
ŽU
status animarum 1879
urbar cerkve sv. Urha v Vranji peči 1731-1789 in beležke o zidanju cerkve 1742
oznanila 1917-1950 (2 knjigi)

VRANSKO
17. stol .
63305 Vransko

knjige
ŽU
Kronika 1863- (z zgodovino)
status animarum 1901-1912
blagajniški dnevnik 1916-1940
inventar župnijske cerkve in podružnic 1934 (8 knjig)
nadarbinski inventar 1934
štolninski zapisnik 1917-1838
oznanila 1881-1941 (11 knjig)
oklici 1917-1941 (3 knjige)
opravilni zapisnik 1928-1969
KATOLIŠKO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO VRANSKO: seznam članov društva /2 knjigi/; seznam knjig društvene knjižnice

NŠALJ
matrikula 1744

spisi
ŽU
20. s tol .
0, 20 tm

VAS str. 183

VREME
1495
66217 Vremski Britof

knjige
ŽU
Kroniški zapiski 1825-1916
status animarum 1820, 1828, 1858, 1879 (gostači), 1880, 1901
urbar cerkve sv. Nikolaja in Helene na Gradišču 1710
urbar bratovščine device Marije v Vremah 1745
urbar bratovščine sv. Lucije v Gornjih Vremah 1745
urbar cerkve sv. Tomaža v Famljah 1785, 1837
urbar cerkve sv. Križa v Škofijah 1791
kaplanska bera pred 1914
dolžniki 1875, 1890
blagajniški dnevnik 1875-1900 {2 knjigi)
katapan 1820
oznanila 1886-1894, 1918-1968 (9 knjig)
birmanska knjiga 1880-
oklici 1856-1868, 1878-1959 (3 knjige)
protokol v cerkvenih zadevah 1820-1842
opravilni zapisnik 1841-1963 (3 knjige)
A. Gulič, Župnija Vreme, 1954

spisi
ŽU
19. stol.-: popravila cerkev, pokopališča, zemljiško odveza, inventarji, računi, poročni spisi 1806-, bolnišnica v Vremah 1854-1856, kolera, tifus, delo pri železnici, dopisi
1, 50 tm

VRH - SV. TRIJE KRALJI
lokalija 1788, župnija 1875
Vrh nad Rovtami, 61373 Rovte

knjige
ŽU
Spominska knjiga 1904-1920
status animarum I 1832, II 1893
oznanila 1937-1941
oklici 1823-1886, 1906-1958
opravilnik 1906-1936 (2 knjigi)

spisi
ŽU
1812-: inventarji 1825-1840, posestni listi 1926- ustanovne maše 1849-1915, interkalarni računi 1888-1912, poročilo o noturalnih dajatvah v času francoske okupacije, poročni spisi, dopisi 1812-1895
0, 30 tm

VRHNIKA
vikariat 1296, župnijo 1408
Voljčevo 21, 61360 Vrhnika

knjige
ŽU
Kronika župnije Vrhnika 1910-
status animarum 1822-1834, 1834-1847 (3 knjige), 1847-1870, 1857-1871 (3 knjige) 1870-1883 (gostači, 3 knjige), 1873-1880, 1881-1894 (gostači, 3 knjige), 1914 (gostači, 3 knjige)
urbar župne cerkve in podružnic 1799
dnevnik zvonov
dnevnik dohodkov in izdatkov župne cerkve in podružnic 1874-1893
dnevnik dohodkov in izdatkov farne cerkve 1878-1897
računski dnevnik 1906-1928 (2 knjigi)
seznam cerkvenih dolžnikov 1876-1916
dolžniki 1908-1913
državne obveznice 1907-1918
dnevnik dohodkov in izdatkov ubožnice 1876-1929
mašne ustanove 1820-
ustanovne maše pri podružnicah 1875-1920
ustanovne maše pri župni cerkvi 1875-1920
zapisnik udov tretjega reda 1869-1929, 1870-1943
kronika tretjega reda na Vrhniki 1903-1936
udje bratovščine rešnjega Telesa (2 knjigi)
imenik sv. Detinstva 1886-1900
kronika in zapisnik Marijine družbe mladeničev 1901-1935
knjiga vlog Marijine družbe na Vrhniki 1901-1912 (3 knjige)
kronika Marijine družbe na Vrhniki 1900-1914
Marijina družba na Vrhniki 1900-1913
imenik dekliške Marijine družbe na Vrhniki 1900-1948 (2 knjigi)
repertorij k imeniku dekliške Marijine družbe
zapisnik sej konference sv. Elizabete 1929-1945
oznanila 1845-1851, 1859-1879, 1891-1942 (skupaj 14 knjig)
birmanska knjiga 1873-1943 (3 knjige)
oklici 1898-1945 (7 knjig)
delovodnik 1877-1940 (4 knjige)
KATOLIŠKO POLITIČNO DRUŠTVO ZA SODNI OKRAJ VRHNIKA: zapisnik (imenik in kronika) 1901-1903; hranilne vloge 1903; "Čebelica" Katoliškega rokodelskega in Katoliškega političnega društva (vloge in posojila) 1901-1902
KATOLIŠKO ROKODELSKO DRUŠTVO VRHNIKA: hranilne vloge in posojila 1903

spisi
ŽU
1769 -: popravila cerkve 1901-1906, zvonovi, inventarji 1819-, prijave za zemljiško odvezo, procesi, računi 1820-, mašne ustanove 1769-, poročni spisi 1811-, mrliškoogledni listi 1915-, tabele o šolah 1864-, okrajno šolsko nadzorništvo 1845-
4, 80 tm

načrti
ŽU
cerkev na Vrhniki 1889

VRHNIKA - dekanija

knjige
ŽU Vrhnika
status Marijine družbe
delovodnik 1838-1864, 1885-1899, 1901-1919

spisi
ŽU Vrhnika
1850- : dopisi

VRHPOLJE
duhovnija 1780, župnija 1899
65271 Vipava

knjige
ŽU
status animarum 1856, 1888, začetek 20. stol.
dolžniki 1855, 1887
računska knjiga 1802-1911 (4 knjige)
blagajniški dnevnik 1862-1939 (3 knjige)
mašne ustanove 1896-1919
sejni zapisnik Marijine družbe 1941-1947
oznanila 1881-1956 (9 knjig)
birmanska knjiga 1820-1962
oklici 1881-1969 (3 knjige)
opravilni zapisnik 1855-1956 (2 knjigi)
Jože Premrl, Nova cerkev sv. Primoža in Felicijana na Vrhpolju 1887

spisi
ŽU
19. stol. : gradnja, popravila, zvonovi, posest, sodni spisi, računi 1847-1918, poročni spisi 1822-, normalije, spisi družine Razpor iz Vrhpolja 1774-
0, 50 tm

VRTOJBA
vikariat 1832, župnija 1935
65290 Šempeter pri Gorici

knjige
ŽU
status animarum po 1919, okrog 1930 (2 knjigi)
oznanila 1924- (13 knjig)
birmanska knjiga 1919-
oklici 1927- (2 knjigi)
opravilni zapisnik 1924-

spisi
ŽU
1918- : poročni spisi, dopisi
0, 05 tm

VUHRED
kuracija 1788, župnija 1891
62365 Vuhred

knjige
ŽU
status animarum (3 knjige)

AS
oklici 1912-1939
ženitveni zapisnik 1874-1926

VURBERK
lokalija 1767, župnija 1868
62241 Spodnji Duplek

knjige
ŽU
prispevki za cerkev 1902-1904
zapisnik štolnin 1918-1941
oznanila 1886-1934 ( 6 knjig)
oklici 1867-1940 (3 knjige)

AS
ženitveni zapisnik 1859-1870

SPF DAS str. 141, VAS str. 244

VUZENICA
omenjena 1045
62367 Vuzenica

knjige
ŽU
status animarum 1821-1835, 1874-1883, 1896-1907
urbarji 1627-1635, 1699-1701, 1702-1704, 1705-1710, 1711-1714, 1712-1730, 1716-1724, 1725-1732, 1731-1745, 1733-1739, 1739-1749, 1749-1765, 1766-1790, 1787 (4 knjige), 1791-1807, 1808-1812, 1810-1816, 1817-1842, 1831-1849, 1843-1847
desetinski registri 1644-1650, 1660-1671, 1672-1690, 1700-1705, 1754-1761 (2 knjigi), 1771-1778, 1786-1809, 1815-1824, 1864-1869, 1857-1865
štolninski zapisniki 1833-1862, 1863-1899, 1872-1876, 1916-1945, 1820-1894
cerkveni obračuni župne cerkve 1815-1880
cerkveni obračuni podružnice sv. Vida 1780-1856
cerkveni obračuni podružnice sv. Janeza 1784-1856
zemljiška knjiga 1800-1839
zadeve župnije kot gosposke 1817-1880
protokol sprememb na posesti podložnikov 1644-1682
pupilarni zapisniki 1803-1844, 1850
repertorij za šolske zadeve 1826-1866
ženitveni zapisniki 1861-1879, 1881-1886, 1900-1904, 1905-1919, 1920-1936, 1887-1889 in 1896-1900
register došlih cirkularjev, odredb in kurend 1725-1793
protokoli odredb in publico-ecclesiasticis 1804-1843
vložni zapisniki politično-upravnih spisov 1829-1850
vložni zapisniki župnijske gospoščine 1817-1880
opravilniki 1783-1819, 1820-1855, 1856-1879, 1882-1900, 1900-1920, 1920-1935

spisi
ŽU
1542 -: dominikalne in podložniške zadeve 1542-, statusi animarum 1839-1867,
popis tujcev v župniji 1820-1873, poročni spisi 1808-1899, mrliškoogledni listi 1877, 1894, 1895, 1899-1926, ustanove bratovščine, društva 1742-, popravila cerkvenih poslopij, inventarja in nabave opreme 1820-1903, cerkveni inventarji 1782-1898, zadeve iz Vuzenice izločenih župnij 1810-, cerkveni letni obračuni 1832-1924, cerkvena posest 1672-, požarno zavarovanje 1829-1859, šolske zadeve 1805-, ubožni zavod in sklad 1838-, urbarji 1665-1698, desetina in bera 1789- 1898, odškodnina v zvezi z zemljiško odvezo 1849-1877, župnijska gospoščina 1783-1847, kupna in zaščitna pisma 1693-1830, inventarji in
cenitveni zapisniki podložnikov 1656-1806, spisi župnika Antona Galufa 1845-1855,
dopisi 1782-, normalije 1754-
18 tm

SPF DAS str. 142

listine
ŽU
1585, februar 3. Vuzeniški župnik Adam Adaquaticus izroči Jakobu Čričniku in njegovim dedičem v zakup po kupnem pravu hubo pri Sv. Janezu v Dravčah.
1598. julij 1. Vuzenica.Vuzeniški župnik Mihael Schinnigin podeli Juriju Nadlesu in njegovim moškim potomcem v zakup po kupnem pravu domec "am Werlberg".
1624, november 18. Muta. Avguštinski prior Nikolaj Schigttar proda Luki Kajzerju in njegovi ženi Heleni v zakup po kupnem pravu samostansko hubo s hišo in vsemi pritiklinami.
1683, marec 14. Vuzenica. Jakob Križaj in ključarji vuzeniške cerkve podelijo Juriju Fricu v zakup po kupnem pravu kajžo z vrtom in pritiklinami ob Dravi.
1728, maj 20. Muta. Trg Muto podeli Janezu Petru Gregorju Ziglerju in njegovi ženi Mariji Barbari kupno pismo za hišo no Spodnji Muti z vrtom, travnikom in njivo.

VUZENICA - dekanija

knjige
ŽU
opravilnik 1928-1937

spisi
ŽU
spisi 1803-, dostavni registri 1807-1809

ZABUKOVJE
kuracija 1786, župnija 1812
68292 Zabukovje

knjige
ŽU
Kronika 1864-
status animarum 1895-1906 (2 knjigi)
blagajniški dnevnik 1899-1903
štolninski zapisnik 1847-1962 (2 knjigi)
ženitveni zapisnik 1861-1941 (4 knjige)
zapisnik cerkvenih odredb 1829-1850
opravilni zapisnik 1851-1899

ZAGORJE
lokalija 1788, župnija 1882
63261 Lesično

knjige
ŽU
Kronika konec 19. stol.-
status animarum 1890- (2 knjigi)
blagajniški dnevnik 1903-1922
cerkveni inventar 1808-
štolninski zapisnik 1849-1864
oznanila 1909-1929 (2 knjigi)
birmanski zapisnik 1896-1926
zapisnik cerkvenih odredb 1830-1857

spisi
ŽU
19. stol.-
0, 40 tm

ZAGORJ E
vikariat 1670, župnija 1929
66257 Pivka

knjige
ŽU
Kronika konec 19. stol.- 1916
status animarum 1821, 1844, 1875, 1892 (2 knjigi), 1929 (2 knjigi)
urbar cerkve sv. Pavla v Drskovčah 1797
urbar cerkve sv. Marije Magdalene v Kilovčah 1797
ustanovne maše 1889-
oznanila 1901- (11 knjig)
birmanska knjiga 1879-
protokol škofijskih okrožnic 1822-1875
opravilni zapisnik 1883- (2 knjigi)

spisi
ŽU
19. stol.-: inventarji, računi, davčne napovedi, poročni spisi 20.stol.
0, 20 tm

ZAGORJE OB SAVI
vikariat 1296, župnija 1584
Cankarjev trg 3, 61410 Zagorje ob Savi

knjige
ŽU
status animarum 1834-1852, 1856-1867 (2 knjigi), 1870 (gostači), 1874, 1874 (gostači, 3 knjige), 1883-1894, 1910 (2 knjigi), 1910 (gostači), abecedni repertorij
urbar cerkve sv. Jakoba v Kotredežu 1734-1773
urbar farne cerkve v Zagorju 1734-1773 in cerkveni računi 1735-1788
urbar cerkve sv. Neže v Bukovju 1734-1763 in cerkveni računi 1734-1773
desetinski register cerkve sv. Neže v Bukovju 1695-1732
dohodki in izdatki 1779-1782
imenik Marijine družbe
birmanska knjiga 1845-1858
oklici 1816-1855
knjiga prepisov, dopisov 1919-1927
opravilni zapisnik 1888-1906, 1913-1919, 1923-1926, 1933-1950
arhivni zapisnik (inventar) 1915
KATOLIŠKA DELAVSKA DRUŽBA ZAGORJE: blagajniški zapisnik 1894-1902

spisi
ŽU
1824- : ubožnica 1824-, najdenčki 1829-, ženitovanjski zapisniki 1900-
1, 5 tm

ZAGRADEC
lokalija 1788, župnija 1875
61303 Zagradec

knjige
ŽU
Kronika z zgodovino 1898
status animarum 1830-1840 (2 knjigi), 1846-1858 (2 knjigi), 1873-1879, 1900-1907 (2 knjigi) 1910, 1910 (gostači)
dohodki in izdatki 1900-1937
ustanovne maše 1859-, 1901-
bratovščina sv. Družine 1896-1935
Marijina družba 1899-1942
oznanila 1859- (14 knjig)
birmanska knjiga 1844-1930
oklici 1859- (2 knjigi)
opravilni zapisnik 1898- (2 knjigi)
Alojzij Zupanc, Kladivo ob Krki, zgodovina fužin in župnije, 1960

spisi
ŽU
1818- : inventarji, gospodarske zadeve, računi, ustanovne maše, poročni spisi
0, 50 tm

ZALI LOG
lokalija 1762, župnija 1787
Zali log 23, 64228 Železniki

knjige
ŽU
status animarum 1868, 1885, 1920
oznanila 1858-1861
oklici 1911-

ZALOŠČE
vikariat 1947
65294 Dornberk

knjige
ŽU Dornberk
status animarum 1877, prva polovica 20. stol.

ZAPLANA
lokalija 1787, župnija 1875
61360 Vrhnika

knjige
ŽU
Anali kaplanije Zaplana 1839
Kronika 1893-
status animarum 1829, 1831, 1850, 1896
bera 1936
dolžniki 1872-1895
zapisnik dohodkov in izdatkov 1888-1901
zemljiška knjiga 1842
ustanovne maše 1845-
oznanila 1884-1949 (8 knjig)
birmanska knjiga 1895-
oklici 1880-1945
katalog otrok za verouk 1835-
prepisi ordinariatskih okrožnic 1817-1842
opravilni zapisnik 1888- (2 knjigi)

spisi
ŽU
1812- : intabulacije 1829-, zadolžnice 1830-, posestni listi, seznam dajatev 1835-1847, računi 1815-, davčne napovedi 1885-, ženitovanjski zapisniki 1812, mrliški listi 1906-, dopisi 1837-
0, 65 tm

ZAPOGE
lokalija 1789, župnija 1876
61217 Vodice nad Ljubljano

knjige
ŽU
Kronika (z zgodovino) 1880, 1881-
status animarum 1844, 1882, 1905
urbar 1842-
izkaz dohodkov in stroškov 1898-1912 (2 knjigi)
izkaz obresti
zapisniki dolžnikov cerkve
zapisnik najemnikov
blagajniški dnevnik 1912-
mašne ustanove (2 knjigi)
zapisnik udov bratovščin
zapisnik družbe treznosti
oznanila 1862-1950 (5 knjig)
birmanska knjiga 1844-
oklici 1822- (2 knjigi)
opravilnik 1921-1932
inventar arhiva župnije Zapoge

spisi
ŽU
1737- : ustanovne listine in dokumenti, mašne ustanove, ubožne ustanove, cerkveno premoženje, inventarji 1838-, nadarbina 1878-, župnik 1842-, računi 1819-, poročni spisi 1843-, razno (šola, okrožnice 1807-), družba za širjenje vere, Apostolstvo sv. Cirila in Metoda, Družba sv. Mohorja, krščanska šola
1 tm

ZAPOTOK
vikariat 1751
65210 Anhovo

knjige
ŽU Marijino Celje
status animarum okrog 1920
opravilni zapisnik 1902

ZASIP
1518
64260 Bled

knjige
NŠALJ
matrikula 1730

ZAVODNJE
kuracija 1783, župnija 1891
63325 Šoštanj

knjige
ŽU
Kronika 1859-
štolninski zapisnik 1891-1967

ZAVRATEC
1788
61373 Rovte

knjige
ŽU
status animarum 1827, 1833, 1836, 1842, 1860, 1860 (gostači), 1915 (gostači), 1931
urbar cerkve v Zavratcu 1786
dolžniki 1884
oznanila 1843- (11 knjig)
birmanska knjiga 1849-
oklici 1828-
opravilni zapisnik 1819- (5 knjig)
Ivan Miklavčič, Gradivo za kroniko
N.N., Zgodovina železarstva v okoliših Zavratca

JANEZ ŽAKELJ po domače Treven iz Dol pri Idriji (privata):
Janez Žakelj, Popisovanje od kralja Matjža in njegove vojske 1864
Janez Žakelj, Razlaganje bolezni
Janez Žakelj, Knjiga vraž
blagajniški dnevnik 1844-1881
gospodarska navodila
gospodarski dnevnik
osebni dokumenti Janeza in Franceta Žaklja, 19. stol.

spisi
ŽU
19. stol.- : meje župnije 1918-1951, inventarji 1832-, popravila cerkve, orgle, zvonovi, pokopališče, bera, posestni listi, računi 1810-, matične zadeve, poročni spisi 1813-, dopisi, okrožnice, odloki o poitalijančenju slovenskih priimkov
ANTON ŽAKELJ - RODOLJUB LEDINSKI (privata): 19. stol. -: osebni dokumenti in spisi
1, 50 tm

listine
ŽU
1720. Ustanovna maša

načrti
ŽU
cerkev, župnijska poslopja

ZAVRČ
omenjena 1430
62283 Zavrč

knjige
ŽU
Kronika 1880-
status animarum 1912-
cerkveni inventar 1937

spisi
ŽU
20. stol.
0, 10 tm

ZDOLE PRI KRŠKEM
1789
68272 Zdole

knjige
ŽU
status animarum 1871-1935 (3 knjige)
zapisnik bratovščin 1895-1899
birmanski zapisnik 1903-1950
ženitveni zapisnik 1910-1958
zapisnik državnih in cerkvenih odredb 1833-1857

ZGORNJI TUHINJ
vikariat 1526, župnija 1776
Zgomji Tuhinj 20, 61219 Šmartno v Tuhinju

knjige
ŽU
Farna kronika 1897-1919

NŠALJ
status animarum 1817-1819, 1830, 1830 (seznam služinčadi)
urbar župne cerkve device Marije 1818
urbarski in davčni register l8.stol., 1802
zemljiška knjiga župnijskega imenja 1838
potrdila in zadolžnice župnijskega imenja 1810
seznam kapitala pri župni cerkvi 1794-1800
seznam tržaških najdenčkov 1825-1861
Parochialia 1833-1836 (kopijska knjiga)
seznam škofijskih odredb 1816-1827

ZIBIKA
vikariat 1657, župnija 1669
63253 Pristava pri Mestinju

knjige
ŽU
status animarum 1787-1918 (8 knjig)
blagajniški dnevnik 1784-1889 (2 knjigi)
računska knjiga ubožnega zavoda 1821-1848
bratovščina 1850-
oznanila 1876-1879
zapisnik cerkvenih odredb 1806-1857 (3 knjige)
opravilni zapisnik 1888-1895

ZLATO POLJE
lokalija 1787, župnija 1876
61225 Lukovica

knjige
ŽU Brdo
oznanila 1872-1886
birmanska knjiga 1909-

NŠALJ
status animarum 1846, 1861, 1878-1900, 1920
matrikula 1787-1845, 1821-1892
protokol škofijskih, gubernijskih in kresijskih odredb 1821-1829

ZREČE
ekspozitura 1542, vikariat 1675, župnija 1770
63214 Zreče

knjige
ŽU
Kronika šestdeseta leta 19. stol.-
status animarum 1850-1910 (6 knjig)
blagajniški dnevnik 1931-1941
štolninski zapisnik 1883-1926
zapisnik ustanovnih maš 1876-1963 (2 knjigi)
zapisnik ubožnega zavoda 1858-1937
ženitveni zapisnik 1862-1959 (5 knjig)
opravilni zapisnik 1894-1959 (2 knjigi)

ŽABNICA
ekspozitura 1840, župnija 1899
64209 Žabnica št. 35

knjige
ŽU
Spominska knjiga 1905-1918
Kronika II. 1920-
status animarum 1909 (2 knjigi)
oznanila 1906-1922 (2 knjigi), 1932-1939 (2 knjigi)
oklici 1899- (2 knjigi)

ŽALEC
omenjena 1260
Savinjska cesta 4, 63310 Žalec

knjige
ŽU
Kronika 1886-
Kronika petrovške cerkve 1901-
urbar župnije Žalec 1665, 1785
register tlake 1843
desetinski register 1835, 1845
blagajniški dnevnik (5 knjig)
inventarji zapuščin podložnikov 1765-1796
zaščitna pisma 1822-1864
zemljiška knjiga župnijskega imenja 18. in 19. stol.
štolninski zapisnik 1906-1956
sirotinska knjiga 1805-1815
zapisnik bratovščine sv. Lucije 1670
oznanila 1841-1945 (8 knjig)
oklici 1835-1872 (3 knjige)

spisi
ŽU
19. stol.
0, 10 tm

SPF DAS str. 142; VAS str. 183

ŽALNA
lokalija 1787, župnija 1878
Žalna 11 , 61290 Grosuplje

knjige
ŽU
status animarum 1826* (*vezan v pergamentno listino: 1576, januar 18. Podelitev desetine v Šentjerneju), 1846-1857, 1863-1367, 1875-1891, 1896-1907, 1900-1904 (gostači)
dohodki in izdatki 1903-1928 (4 knjige)
dohodki in izdatki podružnice sv. Ožbalta v Lučah 1876-1903
davčni predpis 1807-1881
oznanila 1877-1943 (13 knjig)
birmanska knjiga 1879-
oklici 1825-1933 (4 knjige)
opravilni zapisnik 1877-1937 (2 knjigi)

spisi
ŽU
1883- : računi, poročni spisi
1 tm

ŽELEZNIKI
1622
Škovine 3, 64228 Železniki

knjige
ŽU
status animarum 1871, 1881, 1912
izkaz dohodkov in izdatkov 1913-1941
zaznamki dohodkov in stroškov 1901-1926
izkaz dohodkov in stroškov za podružnico sv. Frančiška v Železnikih 1912-
ustanovne maše 1860-1928 (3 knjige)
predizmera za novo cerkev v Železnikih 1871
opravilni zapisnik 1861-1929 (2 knjigi)
gradivo za kroniko
IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO ŽELEZNIKI: zapisnik sej 1909-1921

NŠALJ
status animarum 1862-1890

spisi
ŽU
1827- : inventarji 1830-1840, računi 1862-1890, ubožne in mašne ustanove 1829-1843, poročni spisi 1827-1908, občinska ubožnica 1840-1869
4, 30 tm

ŽELIMLJE
lokalija 1787, župnija 1894
Želimlje 45, 61292 Ig pri Ljubljani

knjige
ŽU
Kronika 1899-1938, 1943-
status animarum začetek 19. stol., 1820-1830, prva polovica 19. stol. (2 knjigi), sreda 19. stol. (3 knjige), 1889
dohodki in izdatki cerkve sv. Vida v Želimljah 1790-1902
dohodki in izdatki podružnice sv. Petra na Vrhu in sv. Primoža in Felicijana na Gradišču 1802-1908
zaključni cerkveni računi 1886-1895
blagajniški dnevnik župne cerkve 1902-1929
blagajniški dnevnik 1913-1961 (2 knjigi)
ustanovne maše 1853-1918
Marijina družba, Sveta družina, bratovščina sv. rožnega venca, bratovščina sv. rešnjega Telesa 1904-1940
tretji red 1916
Kronika dekliške Marijine družbe 1902-1923
štolarij 1917-1956
oznanila 1856-1965 (11 knjig)
birmanci 1875-1909, 1915
oklici 1825-1942 (2 knjigi)
okrožnice 1816-1831
opravilni zapisnik 1896-1958 (2 knjigi)

spisi
ŽU
1820- : zemljiško-posestne zadeve, inventarji, gradnja cerkve, nabava zvonov in opreme, bera, računi, davki, katastrski spisi, poročni spisi
1, 5 tm

načrti
ZU
župna cerkev v Želimljah, (Franc Faleschini) 1883

ŽETALE
vikariat pred 1374, župnija 1563
62287 Žetale

knjige
ŽU
Kronika 1856-
status animarum 1841-1850 (5 knjig), 1851-1920 (15 knjig)
urbar 1737
desetinski register 1841-1848 (4 knjige)
cerkveni inventar 1860, 1899
uprava cerkvene posesti 1737-1860
knjiga dolžnikov 1795-1864
Sarta tecta 1809-1877
zapisnik štolnine 1872-1878 (5 knjig), 1910-1933 (2 knjigi)
oznanila 1917-1942 (10 knjig)
ženitveni zapisnik 1862-1878 (8 knjig), 1926-1957
opravilni zapisnik 1888-1937 (3 knjige)

spisi
ŽU
1750 zaščitna pisma

ŽIČE
1789
63215 Loče pri Poljčanah

knjige
ŽU
Kronika 1850-
status animarum 1851-1916 (7 knjig)
desetinski register 1731-1845
zbirca 1840-1849
štolninski zapisnik 1847-1901
birmanski zapisnik 1851-1917
ženitveni zapisnik 1863-1957 (3 knjige)
opravilni zapisnik 1902-1922

spisi
ŽU
19. stol.-
0, 20 tm

ŽIRI
omenjena 14. stol .
64226 Žiri, št. 92

knjige
župna kronika 1900-1941
status animarum 1879, 1882
oznanila 1876-1946 (3 knjige)
oklici 1925-1931

NŠALJ
urbar župne cerkve 1786-1848
urbar in inventar župne cerkve 1772, 1792-1802
urbar podružnice na Vrsniku 1786-1848
urbar podružnice na Dobračevi 1772-1783, 1786
urbar podružnice na Goropekah 1772, 1786-1852
urbar podružnice na Breznici 1786-1852
urbar podružnice na Ledinici 1786-1852
seznam škofjeloških podložnikov v okraju Idrija 19. stol.
računska knjiga in razne listine 1771-1792
cerkveni računi 1784-1887
red službe božje 1716

ŽUSEM
vikariat 1394, župnija 1792
63223 Loka pri Žusmu

knjige
ŽU
Kronika 1868-
zapisnik bratovščin 1881-1890
oznanila 1852-1922 (9 knjig)
birmanski zapisnik 1906-1962
oklici 1868-1920 (2 knjigi)
ženitveni zapisnik 1887-1927 (2 knjigi)

NŠALJ
matrikula 1748

ŽUŽEMBERK
vikariat pred 1399, župnija 1463
68360 Žužemberk 97

knjige
ŽU
status animarum 1820, 1828, 1830, okrog 1857, okrog 1860, 1870 (2 knjigi), 1895 (3 knjige), 1920
urbar vseh cerkva župnije 1692-1718 in seznam izdatkov za novo župnišče 1794
izpisek iz rektificiranega urbarja župnijskega imenja 1750
urbarski izvleček župnišča Žužemberk 1754
urbar imenja župnišča Žužemberk 1756
davčna napoved 1752 in urbar 1765-1774
davčna in urbarska regulacija 1789
protokol pogodb imenja župnišča Žužemberk 1792-1847, 1822-1845
zemljiška knjiga imenja župnišča Žužemberk 1850
sodni protokol imenja župnišča Žužemberk 1799-1804
bratovščina sv. Marije Tolažnice 1762-1783, imenik članov v Sodražici, zapisnik Marijine družbe v Žužemberku 1899-1909
oznanila 1902-1910
ukazi škofije 1794-1840
knjiga prepisov različnih dopisov 1797-1823
ekshibitni protokol in škofijske odredbe 1841-1853
inhibitni protokol 1916-1923
Alojz Zupanc, Zgodbe župnije Žužemberk

spisi
ŽU
1850- : računi
0, 02 tm