Franc Pokorn je bil rojen 20. 9. 1861 v Karlovcu v Škofji Loki in umrl 18. 5. 1940 v Ljubljani. Bogoslovje je študiral v Ljubljani in kot duhovnik služboval v različnih krajih. Kot možu reda in prizadevnemu zgodovinarju, mu je škof Jeglič dal službo škofijskega arhivarja. Pomemben je kot zbiralec narodopisnega blaga, zlasti v škofjeloški okolici. Del svojih raziskav je uspel objaviti, marsikaj je ostalo neobjavljenega. Med tem gradivom bi za naš namen omenil zlasti rokopisno zbirko s podatki o znamenitih loških posameznikih in družinah. Zbirko hrani Nadškofijski arhiv v Ljubljani. Osnovna zbirka je v obliki kartoteke s 620 listki. Iz razpoložljivega arhivskega gradiva je izbral na stotine zaslužnejših posameznikov in družin. Zbirka bi bila izvrstno izhodišče za krajevni biografski leksikon, ki bi pokrival obdobje do začetka 20. stoletja. Uporabna je tudi za rodoslovce, saj je skoraj brez izjeme pri vsakem posamezniku dodal informacije o starših in otrocih. Poleg neposredno uporabnih rodoslovnih in biografskih podatkov, je v njegovi zapuščini še mnogo drugega referenčnega gradiva. Naj omenim samo slovar krajevnih ime na Gorenjskem, spisek in razlaga okrajšav v starih dokumentih, statistične obdelave po matičnih knjigah in še marsikaj drugega. Gradivo kar kliče po sistematični obdelavi.

Za ilustracijo omenjenega gradiva podajamo njegov uvod

 

Znamenitnejše družine in odličnejše osebe staro in škofjeloške.

 

»Mati Fara« starološka, kakor tudi mesto Škofja Loka, imata mnogo znamenitih družin in odličnjakov raznih stanov in poklica v vseh časih prošlosti. Upam toraj, da ne bode odveč, ako si jih ogledamo nekoliko od bliže, po kolikor nam jih viri dopuščajo. Vseh seveda ne bomo mogli našteti, ker so se mnogi viri porazgubili, a tudi pri znanih ostanejo vsled tega marsikatere okoliščine nejasne. Ozrimo se najpreje na svetne, potem pa tudi na duhovne rojake svoje Ločane, ki nam bodo pokazali marsikaj zanimivega, važnega iz življenja in delovanja svojega v zgodovini loški.

 

A.) Svetni

 

Davna preteklost nam kaže mnoge veljavne osebe loške.

 

Ondi pod Ljubnikom so se košatili svoje dni loški vitezi »de Lack« ali »Wildenlack-arji« imenovani. Dokler jim je moralo vse služiti, dokler je veljala le pestna pravica, vsled katere prevladuje močnejši, bili so naugnani, kakor tudi drugod vsi roparski vitezi. Ko pa je Rudolf Habsburški povsod začel jim na prste stopati, zginila je kmalu njih mogočnost in slava in stopali so v službe svojih vladarjev. Tudi loški vitezi so izvrševali imenitne posle v službi svojih zemeljskih gospodov: freisinških škofov. Poleg teh najdemo v Loki tudi puštovške plemenitaše »de Burgstall« ali »Purkstall-ovce« imenovane. Tudi starološki grajščaki in posestniki svetoduške grajščine so znamenite osebe v loški zgodovini. Mnogo Ločanov se je pa tudi po svoji nadarjenosti, po svoji pridnosti in trudu povspelo do imenitnih služb in poklica, do veljave in časti pred svetom tako, da so res izvrstno delovali za blagor človeški povsod, koder so službovali. Oglejmo si jih, kakor slede: